Elektrický konektor, riadiaci diel, spôsob zostavenia elektrického konektora a nástroj na toto zostavenie

Číslo patentu: 287773

Dátum: 17.08.2011

Autori: Nad Ferenc, Gwiazdowski Michael, Mössner Frank

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Elektrický konektor (1) obsahuje teleso (2) konektora, dosku (3) s plošnými spojmi s dvoma súpravami kontaktov (7, 8). Prvá súprava kontaktov (7) je usporiadaná na prednej strane dosky (3) s plošnými spojmi a vyčnieva do otvoru v telese (2) konektora a druhá súprava kontaktov (8) je usporiadaná na zadnej strane dosky (3) s plošnými spojmi a kontakty (8) druhej súpravy sú vytvorené ako britové a zverné kontakty (8). Konektor (1) obsahuje riadiaci diel (5), ktorý má priechodný otvor (13) a na prednej strane (16) je vytvorený s vedeniami (19) na kontaktovanie žíl britovými a zvernými kontaktmi (8). Vedenia (19) sú v oblasti britových a zverných kontaktov (8) vytvorené s prehĺbenými uloženiami (20) pre britové a zverné kontakty (8). Otvor (13) je vytvorený so štyrmi kanálmi (37, 38, 39, 40) alebo segmentmi a riadiaci diel (5) je spojiteľný zaskočením s telesom (2) konektora. Riadiaci diel (5) má otvory (13) rozkladajúce sa od zadnej strany (15) k prednej strane (16) a na prednej strane (16) je vytvorený s vedeniami (19) pre britové a zverné kontakty (8) pre kontaktné žily. Pri spôsobe zostavenia elektrického konektora (1) sa najmä pretiahnu kontaktované žily kábla otvormi (13) riadiaceho dielu (5) od zadnej strany (15) k prednej strane (16), vtlačia sa do príslušných vedení (19), odrežú na bočných okrajoch a teleso (2) konektora a riadiaci diel (5) sa spolu spoja zaskočením. Nástroj na zostavenie konektora je vytvorený v podstate v tvare písmena U.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka elektrického konektora, obsahujúceho teleso konektora, dosku s plošnýmí spojmi s dvoma súpravarni kontaktov, pričom prvé súprava kontaktov je usporiadané na prednej strane dosky s plošnýmí spojmi a vyčnieva do otvoru v telese konektora, a druhá súprava kontaktov je usporiadané na zadnej strane dosky s plošnýmí spojmi a kontakty druhej súpravy sú vytvorené ako britové a zvemé kontakty, pričom konektor obsahuje riadiaci diel, ktorý má priechodný otvor a na prednej strane je vytvorený s vedeniarni na kontaktovanie žil britovými a zvemýrni kontaktmi, pričom vedenia sú V oblasti britových a zvemých kontaktov vytvorené s prehlbenými uloženiamí na britové a zvemé kontakty. Vynález sa ďalej týka riadiaceho dielu,spôsobu zostavenia elektrického konektora a nástroja na toto zostavenie.Zo spisu EP O 445 376 B 1 je známy konektor na spojenie zástrčky s elektricky izolovanýrni vodičmi, s telesom, ktorý má k príjmu zástrčky dutý priestor, pričom sú upravené prvá a druha súprava spojovacích elementov. Každý spojovací element prvej súpravy má britový a zverný kontakt na uloženie, príjmu izolovaného vodiča a na vytvorenie kontaktného spojenia s jeho jadrami a pätný úsek. Každý spojovací element druhej súpravy má kontaktný pásik a kontaktný jazýček, pričom každý zo spojovacich elementov druhej súpravy je prostredníctvom kontaktného jazýčka elektricky spojený s pätným úsekom spojovacieho elementu prvej súpravy a rozkladá sa od prvej súpravy k dutému priestoru, aby tým vytváral elektrické spojenie ku kontaktom neseným zéstrčkou, pričom prvá a druhá súprava spojovacích elementov v telese konektora sú fixované v svojej polohe vodiacimi prostriedkami. Spojenie medzi vodičmi a britovými a zvemýrni kontaktmi sa pritom deje prostredníctvom známych pripojovacich nástrojov. Pritom sa musia jednotlivé vodiče, prípadne žily,viesť k britovému a zvernému kontaktu a prostredníctvom pripojovacieho náradia do britového a zverného kontaktu vtláčať. Pri známych konektoroch sú nepriaznivé ich veľké tolerancie v prenosových pomeroch,ktoré vedú pri vyšších prenosových hodnotách k veľkým problémom.Úlohou vynálezu je redukovať prenosové tolerancie konektora. Ďalšia technická úloha spočíva V príprave postupu na zostavenie elektrického konektora a nástroj na zostavenie konektora a pripojenie žil elektrického konektora.Riešenie technického problému vyplýva z predmetov so znakmi patentových nárokov l, 12, 18 a 19.Uvedenú úlohu spĺňa predovšetkým elektrický konektor, obsahujúci teleso konektora, dosku s plošnýmí spojmi s dvoma súpravarni kontaktov, pričom prvá súprava kontaktov je usporiadané na prednej strane dosky s plošnýmí spojmi a vyčnieva do otvoru v telese konektora, a druhá súprava kontaktov je usporiadané na zadnej strane dosky s plošnýmí spojmi a kontakty druhej súpravy sú vytvorené ako britové a zvemé kontakty,pričom konektor obsahuje riadiaci diel, ktorý má priechodný otvor a na prednej strane je vytvorený s vedeniami na kontaktovanie žíl britovými a zvernými kontaktmi, pričom vedenia sú v oblasti britových a zverných kontaktov vytvorené s prehlbenýrni uloženiamí na britové a zvemé kontakty, podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že otvor je vytvorený so štyrmi kanálmi alebo segmentmi a riadiaci diel je spojiteľný zaskočenim s telesom konektora.Konektor teda obsahuje riadiaci diel, ktorý má priechodný otvor a na prednej strane je vytvorený s vedeniarni na britové a zverné kontakty ku kontaktujúcim žilám, pričom vedenia V rozsahu britových a zvemých kontaktov sú tvorené prehĺbenými uloženiamí pre britové a zvemé kontakty a riadiaci diel je spojiteľný zaskočením s telesom konektora. Tým sa v porovnani so stavom techniky dosahuje niekoľko podstatných prednosti, ktoré vymedzujú tolerancie v prenosových pomeroch. Vedeniami sa definované stanovuje dĺžka žíl na kontaktovanie. K tomu sa príslušná žila vedie otvormi a vkladá do vedenia. Prečnievajúce časti žily sa potom na okraji riadiaceho dielu odrezávajú, takže dlžka vodičov každého konektora je rovnaká. Vedenia ďalej spôsobujú, že sa všetky žily nachádzajú vždy vo vzájomne reprodukovateľnej polohe. Tieto obe skutočnosti spôsobujú pevnú hodnotu pre preslech. Ďalšou prednosťou je, že po kontaktovani žíl v riadiacom dieli sú tieto simultánne, prípadne približne simultánne kontaktovateľné s britovými a zvemými kontaktmi.K tomu je riadiaci diel na zadnej strane vytvorený na jednej strane so zrezaním. Prostredníctvom nástroja vo forme zvierky, v podstate nástroja v tvare písmena U, na ktorého spodnej strane ramena sú usporiadané dovnútra smerované, paralelne prebiehajúce vedenia, ktore prebiehajú kolmo na zadnú stranu nástroja, a v hornej oblastí na vnútomej strane ramena sú vytvorené vždy šikrno prebiehajúce vodiace hrany, sú riadiaci diel a teleso konektora bez vynaloženia väčšej sily vzájomne spojiteľné zaskočením. Pritom sú zrezania na káblovom manažéri a na náradí smerované vzájomne komplementáme, takže pri nasunutí náradia dochádza kzdvihovému pohybu, ktorým sa riadiaci diel pohybuje V smere telesa konektora, takže brítové a zvemé kontakty preniknú izoláciarni žíl a zasunú sa do uloženia vnútri vedenia. Strmosťou zrezania sa pritom môže nastavovať prenosový pomer dráhy posuvu k dráhe zdvihu.V otvore riadiaceho dielu je výhodne usporiadaný vodiaci kríž, takže žily sú defmovane vedené tiež vnútri otvorov. Pri známych RJ-45 konektoroch sa pritom vedú vždy na seba prináležajúce páry žíl do jedného segmentu vodiaceho kríža.Aby sa čo najviac redukovali defmované preslechy v kontaktnej oblasti, vedú sa a kontaktujú žily rozdielnych párov vzájomne v odstupe.K tomu prebiehajú vedenia napríklad radiálne od otvoru do rohov riadiaceho dielu.V inej výhodnej forme uskutočnenia prebiehajú všetky vedenia paralelne, ale V rozdielnych sektoroch riadiaceho dielu.V ďalšej výhodnej forme uskutočnenia je medzi riadiacim dielom a doskou s plošnýrni spojmí usporiadaný pridržiavač, prostredníctvom ktorého je doska s plošnýrni spojmí upevniteľná k telesu konektora. Tým sa zachycujú ťahové síly kábla, ktore by inak pôsobili na dosku vodičov.V ďalšej výhodnej forme uskutočnenia sú vedenia vo výške, pripadne hĺbke vzájomne presadené, takže sa žily kontaktujú sčasti vzájomne časovo presadene. Tým sa tiež lepšie rozdeľujú potrebné prítlačné sily, takže používateľ potrebuje pri zostavení a pripojení menšiu silu.Nad riadiacim dielom je výhodne usporiadané odľahčenie od ťahu, aby odpadli ťahové sily na kábli.V ďalšej výhodnej forme uskutočnenia je odľahčenie od ťahu vytvorené viacdielne, pričom nástroj na Zostavovanie je súčasne dielom odľahčenia od ťahu.Na to obsahuje nástroj, prípadne prvý diel odľahčenia od ťahu dve vedľa seba sa nachádzajúce čeľusťovć časti, ktorých spoločné ohnutie je ohraničiteľnć pružinou obklopujúcou čeľusťovć časti, ktorá je nastrčiteľná na rozdielnych miestach na prvý diel. Tretím dielom, ktorý je zaskočiteľný na prvom dieli a/alebo pružine, sa potom môže vytvárať spojenie s káblom so silovým stykom. Okrem spojenia so silovým stykom umožňuje toto viacdielne odľahčenie od ťahu ešte centrovanie káblov s rozdielnyrni priemerrni, čo sa opät pozitívne prejaví v toleranciách ohľadne prenosového pomeru.Pri kábloch s tienením sa môže odľahčenie od ťahu navyše použiť ako univerzálne tienená kontaktovanie. Na to sa prvý a tretí diel odľahčenia od ťahu vytvorí bud ako zinkový tlakový odliatok, alebo ako metalizovaný plastový diel, ktorý je spojený, alebo je spojiteľný, so zernniacim plechom telesa konektora.Uvedenú úlohu ďalej spĺňa riadiaci diel pre elektrický konektor, pričom riadiaci diel má otvor rozkladajúci sa od zadnej strany k prednej strane a na prednej strane je vytvorený s vedeniami pre britové a zvemé kontakty pre kontaktované žily, a pričom vedenia sú v oblasti britových a zvemých kontaktov vytvorené s prehlbenými uloženiami pre britove a zvemé kontakty, podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že otvor je vytvorený so štyrmi kanálmi alebo segmentmi.Uvedenú úlohu ďalej spĺňa spôsob zostavenia elektrického konektora podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že sa pri ňom a) vložia dosky s plošnýrni spojmí do telesa konektora, b) kontaktované žily kábla sa pretiahnu otvormi riadiaceho dielu od zadnej strany k prednej strane, pričom žily sa vtlačia do príslušných vedení a odrežú na bočných okrajoch, c) riadiaci diel sa nasmeruje k britovým a zvemým kontaktom dosky s plošnýrni spojmí ad) nasunie sa nástroj vo forme svorky, ktorý je vytvorený s vodiacou hranou komplementámou na zrezanie zadnej strany riadiaceho dielu a paralelne na vedenie vytvorené v telese konektora, pričom posuvný pohyb sa prevádza do vzájomného zdvihového pohybu riadiaceho dielu a telesa konektora, pričom britové a zverné kontakty, ktoré kontaktujú žily, a teleso konektora a riadiaci diel sa navzájom spolu spoja zaskočením.Uvedenú úlohu konečne splňa nástroj na zostavenie konektora podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že je vytvorený v podstate v tvare písmena U s dvoma bočnýrni stenami pôsobiacími ako ramená, pričom na spodnej strane bočných stien je usporiadané vždy jedno smerom dovnútra orientované vedenie, pričom obe vedenia prebiehajú paralelne a sú kolmé na zadnú stenu nástroja, pričom na hornej strane bočných stien je vytvorená vždy jedna smerom dovnútra orientovaná a smerom dozadu šikmo prebiehajúca vodiaca hrana, ktorá je vytvorená komplementárne na zrezanie riadiaceho dielu konektora.Prehľad obrázkov na výkresochVynález je bližšie vysvetlený na výhodnom príklade uskutočnenia podľa priložených obrázkov, na kto rých znázorňujeobr. 1 konektor v rozloženom stave, obr. 2 perspektívne znázornenie riadiaceho dielu zo zadnej strany, obr. 3 pohľad zhora na presnú stranu riadiaceho dielu v prvej forme uskutočnenia, obr. 4 pohľad zhora na prednú stranu riadiaceho dielu v druhej forme uskutočnenia, 10obr. 5 perspektívne znázornenie náradia na pozastavenie konektora, prípadne prvý diel ťahového odľahčenia,obr. 6 perspektívne znázornenie ťahového odľahčenia V otvorenom stave, obr. 7 perspektívne znázornenie ťahového odľahčenia V zatvorenom stave bez kábla, obr. 8 bočný pohľad na elektrický konektor s čiastočne nasunutým prvým dielom, prípadne nástrojom, obr. 9 perspektívne znázornenie zmontovaného konektora s ťahovým odľahčenim a káblom, obr. 10 perspektívne znázornenie riadiaceho dielu zo zadnej strany aobr. 11 pohľad zhora na prednú stranu riadiaceho dielu V tretej forme uskutočnenia.Na obr. l je znázornený konektor l V rozloženom stave. Konektor l obsahuje teleso g konektora, dosku 5 s plošnými spojmi, pridržiavač i a takzvaný riadiaci diel 5 káblov, ďalej označovaný iba ako riadiaci diel 5. Teleso g konektora je V znázomenom príklade vytvorené rozdielnymi zaskakovacimi a zástrčnými prostriedkami. Na bočných plochách je teleso g konektora vytvorené s tieniacim plechom 5. Doska s plošnými spojmi je na svojej prednej strane Vybavená prvou súpravou kontaktov l a na svojej zadnej strane druhou súpravou britových a zvieracích kontaktov §. Jeden kontakt 1 prvej súpravy je vždy spojený s jedným kontaktom § druhej súpravy. Doska s plošnými spojmi sa potom zavádza do telesa g konektora. Pritom prenikajú valcové kolíky 2 telesa g konektora vŕtaniami V doske 5 s plošnými spojmi, takže teleso g konektora a doska 5 s plošnými spojmi sú vzájomne justované, nastavené, a fixované. Ako HF-kontakty vytvorené kontaktmi Z prvej súpravy potom vyčnievajú, do priechodného otvoru prístupného z prednej strany telesa g konektora. Konečne sa pridržiavač 4 cez kontakty § druhej súpravy posúva, prechádza a spája so zaskočením s telesom g konektora. S tým cieľom je pridržiavač A vytvorený na prednej strane so zaskakovacimi nosmi Q a ma priechodné otvory ll na britove a Zvieracie, kontakty Q. Pridržiavač i je ďalej vytvorený s dvoma zaskakovacimi háčikmi t ktore slúžia na zaskočenie s riadiacim dielom 5. Skoršie, ako dôjde na tento postup montáže, je potrebné najprv bližšie objasniť riadiaci diel 5 pomocou obr. 2 až 4.Riadiaci diel 5 je vytvorený V podstate kvadratický a má stredový otvor Q, ktorý je usporiadaný vo valcovom nadstavci Q. Otvor Q sa rozkladá ako prichodný od zadnej strany Q k prednej strane Q. V otvore Q je usporiadaný vodiaci kríž Q, ktorý rozdeľuje otvor Q do štyroch segmentov. Polovica zadnej strany Q je vytvorená ako skosenie Q. Na prednej strane Q je riadiaci diel 5 vytvorený s vedeniami l 9, do ktorých sú vložiteľné žily na kontaktovanie. Každé vedenie Q je vytvorené s prehlbenými uloženiarni E. Uloženia zo sú pritom usporiadané na pozíciách britových a zvieracích kontaktov § z obr. l. Vedenia Q prebiehajú alebo radiálne od otvoru Q k okrajom riadiaceho dielu 5 (ako je znázomené na obr. l), alebo vždy vzájomne rovnobežne (ako je znázomená na obr. 4). Pritom sú pri ôsmich vedeniach Q, ktoré sú potrebné napríklad pre známe RJ-45 zástrčné spojenia, priradené Vždy dve vedenia Q jedného páru žíl jednému kvadrantu. Ako je zrejmé z obr. 3 a 4, sú uloženia Q a tým britové a zvieracie kontakty g rozdielnych párov relatívne ďaleko vzájorrme vzdialené, takže preslech je redukovaný. V príprave vlastného postupu kontaktovania sa žily vedú párovo do segmentu vodiaceho kríža l 7 od zadnej strany 15 k prednej strane Q a tam sa vtlačia do priradených vedení Q. Pritom sa môžu tak na zadnej strane Q, ako tiež na prednej strane Q používať farebné značky, aby sa páry žíl priradili správnemu segmentu, prípadne žily správnym vedeniam Q. Keď boli žily vtlačene do vedenia, sú tieto odrezané pozdĺž bočných okrajov. Principiálne by sa teraz mohol riadiaci diel 5 spojiť s telesom konektora a pridržiavačom íprostredníctvom sily prstov vzájomne zaskočením, čo však vyžaduje nie malé Vynaloženíe sily. Preto sa Výhodne použije nástroj 21 , ktorý môže, ak je to potrebné, tvoriť súčasne prvý diel, časť ťahového odľahčenia. Tento nástroj 21 je perspektívne znázomený na obr. 5.Nástroj Ä je vytvorený v podstate V tvare písmena U s dvoma bočnými stenami 22 pôsobiacimi ako ramená. Na spodnej strane bočných stien 22 je vždy usporiadané dovnútra smerované vedenie Q. Obidve vedenia Qprebiehajú rovnobežne a sú kolmé na zadnú stranu a. Na hornej strane bočných stien gg je usporiadaná vždy tiež dovnútra smerovaná vodiaca hrana g 5, ktorá prebieha šikmo smerom dozadu. Vodiaca hrana 25 je pritom vytvorená komplementárne ku skoseniu Q riadiaceho dielu 5 podľa obr. 2. Na kontaktovanie sa potom nástroj Ä nasunie na skosenie Q riadiaceho dielu 5, ako je znázornené na obr. S, kde je časť bočnej steny 22 znázomená V reze. Vedenie Q pritom prebieha rovnobežne pozdĺž hrany na telese g konektora,takže sa na základe oboch skosení Q, 25 riadiaceho dielu 5 tlačí smerom dole V smere pridržiavača g. Pritom sa britové a Zvieracie kontakty § tlačia do uloženia Q a kontaktujú žily, nachádzajúce sa vo vedeniach Q.Nástroj 21 má ďalej dva spoločne, spolu, ohybné, pružné, čeľusťové časti g 6, ktoré sú pružne sklbené na základňu a, ktorá je usporiadaná na homej strane vodiacich hrán gs. Na stranách sú vytvorené stupňovité čeľusťové časti 26. Na hornej strane základne 21 sú na oboch stranách vždy štyri otvory Q, ktoré sú vytvorené ako pozdĺžne otvory. Vo vnútornej oblasti sú obe čeľusťové časti ě vytvorené V tvare pyramídových štruktúr gg. Tento nástroj Ä sa môže teraz spoločne s pružinou 30, pôsobiacou ako aretačný prostriedok, a uzatváracím elementom 31 používať ako ťahové odľahčenie s defrnovaným silovým stykom, spojom, a definovaným centrovaním káblov s rozdielnymi priemerrni.Také ťahové odľahčenie je znázornene na obr. 6. Ako je vidieť na obrázku, môžu sa obe čeľusťové časti zg na základe stupňovitého vytvorenia rozdielne silno stláčať, závisle od toho, do ktorého páru otvorov Ä sa pružina 30 vkladá. V znázomenom príklade sú obe čeľusťové časti 26 maximálne stlačené, takže uloženia vytvorené v oblasti štruktúr 29 majú maximálny priemer. Uzatvárací element 3 l má v podstate tvar písmena U. Na vnútorných stranách ramien 32 sú usporiadané šikmo smerom dozadu bežiace zaskakovacie žliabky 33, ktoré pôsobia ako odporové háčiky. Počet zaskakovacích žliabkov 33 pritom zodpovedá počtu otvorov Q. Uzatvárací element 31 ďalej obsahuje oblúkovitý výstupok 34, ktorý je na vnútomej strane vytvorený tiež s pyramidovitými štruktúrami 35. Prostredníctvom ťahového odľahčenia sa teraz môže kábel upevňovať deñnovane silovým spojom a centrovane. Pritom sa predpokladá, že ťahové odľahčenie má slúžiť na silovo stykové spojenie káblov s priemerom 6, 7, 8 alebo 9 mm. Ak sa má pripewáovať kábel s priemerom 6 mm, potom sa pružina 30 naj skôr nasúva, zasúva, do prvých otvorov ě, takže sa čeľusťové časti 26 maximálne stláčajú. Nadväzne sa uzatvárací diel 3 l nasunie nad vodiacu hranu 25 na základňu 27, až najzadnejší zaskakovací žliabok 33 zaskočí na pružnú nohu pružiny 32. Toto je na obr. 7 znázornené bez kábla, pričom časť základne Ľ je V oblasti otvorov gs znázomené v reze. Na základe odporového háčikovitého tvaru zaskakovacích žliabkov 3 dochádza na stabilné spojenie zaskočením, pričom sa kábel s priemerom 6 mm obsiahnutý medzi štruktúrami ä, 35 trvale pripevňuje rovnako silou silovo stykovo.Na Odblokovanie sa môžu nohy pružiny Q zasunuté do otvorov 2 s stlačiť v smere čeľusťových dielov Q a uzatvárací element 3 l alebo pružina Q sa môžu opäť vytiahnuť. Ak sa teraz má kábel s hrúbkou 7 mm pripevniť, zasunie sa pružina Ľ o jeden otvor Q presadene smerom dozadu. Na základe stupňovitej vonkajšej strany čeľusťových častí je možné tieto teraz menej silnejšie tlačiť. Pritom sa úložná oblasť na kábel rozšíri o 0,5 mm, Ďalej sa uzatvárací element Q nasunie iba k predposlednému zaskakovaciemu žliabku 33, pričom odstup medzi zaskakovacími žliabkami 33 predstavuje tiež 0,5 mm. Tým sa zväčšujúci sa priemer rozdeľuje rovnomeme medzi nástroj 2 l a uzatvárací element 31, takže sa stred kábla nachádza tiež pri rozdielnych priemeroch vždy na rovnakom mieste. Pre zväčšujúci sa priemer platí to, že pmžina Q sa zodpovedajúcím spôsobom presadí smerom dozadu a uzatvárací element 3 l zaskočí vždy do zaskakovacieho žliabika Q, ktorý je bližšie. Pri použití tienených káblov sa môže ťahové odľahčenie navyše použiť ako tienené kontaktovanie. S tým cieľom sa vytvorí nástroj gr a uzatvárací element 3 l elektricky vodivý, pričom výhodne do úvahy prichádzajú galvanizované plastové diely, pričom nástroj Ä je elektricky spojený, alebo spojiteľný, s uzemňovacím plechom telesa g konektora.Na obr. 9 je perspektívne znázomený kompletne pozostavený konektor l s káblom 36.Na obr. 10 a ll je znázornená tretia forma uskutočnenia riadiaceho dielu j. Zadná strana lg je opäť vytvorená s valcovým nadstavcom M a skosením l§. Na rozdiel od formy uskutočnenia podľa obr. 2 nie je otvor rozdelený vodiacim krížom na štyri rovnaké segmenty, ale kanály g až 39 rozkladajúce sa od zadnej strany 15 k prednej strane Q sú vytvarované rozdielne. Obidva kanály g, 3 s majú vždy tvar oka. Kanál 39 má tvar segmentu medzikružia a kanál Q tvar polovice kosti. Riadiaci diel j má ďalej osem otvorov Q, ktoré sú výhodné z hľadiska vstrekového liatia. Ako vo forme uskutočnenia podľa obr. 4 sú vedenia Q usporiadané vzájomne rovnobežne, pričom vždy dve vedenia sú párovo usporiadané v jednom kvadrante. Smerom k bočným okrajom riadiaceho dielu 5 sú vedenia Q vytvorené vždy so zvieracím rebrom 51 g. Vedenia Q sú ďalej na svojich koncoch privrátených ku kanálom Ľ až ü vytvorené vždy s dvoma guľovitými elementmi i 31, ktoré sa nachádzajú v oblasti otvorov 4 l a slúžia na pridržiavanie žíl. Medzi kanálom Q a kanálom Q je usporiadaná vodiaci stojina, mostík, íćł, ktorého funkcia bude neskoršie ešte bližšie vysvetlená. Oblast medzi kanálmi Ľ až 40 k priradeným vedeniam Q je vždy zaoblená určitým polomerom.Ak sa nasadí riadiaci diel Q na obidve strany kábla, musia sa na základe zrkadlovo symetrickej konštelácie na jednej zo strán zameniť dva páry žíl, čo pri voľnom prepojení, spojení vedie na to, že sa preslech medzi týmito pármi nedefmovane zväčšuje. Na zabránenie tohto nedeñnovaného preslechu slúži vodiaca stojina,mostík, 141, čo bude teraz následne bližšie vysvetlené na RJ-45 prepojení. RJ-45 kábel obsahuje osem žíl, ktoré sú párovo zhmuté, pričom obidve vonkaj šie žily 1, prípadne Z, § tvoria jeden pár. Vnútorné žily sú zhrnute krížom, takže žily prípadne i, 5 tvoria jeden pár. Na základe opísanej zrkadlovo symetrickej situácie na oboch koncoch kábla pritom musia byt zamenené alebo vonkajšie alebo obidva vnútorné páry. V nasledujúcom sa vychádza z toho, že sa majú zameniť vnútorné páry à, §, prípadne g, 5. V kanálí ll je potom usporiadaný pár žil l, z, V kanáli 38 pár žíl v kanáli 32 pár žíl à, Q a v kanáli Q pár žíl g, 5. Nezávisle od strany kanálu sú potom vedenia l 9 v homých ľavých kvadrantoch pevne priradené páru žíl l, 2 a vedenia Q v horných kvadrantoch páru žíl z, g. Pár žil 3, Q musí byť naproti tomu, naopak, podľa strany kábla priradený raz vedeniam l 9 v spodných ľavých kvadrantoch a raz vedeniam 12 v spodných pravých kvadrantoch. Zodpovedajúco platí obrátene pre pár žíl i, Q v kanáli 519. Vodiaci mostík ü pritom zabraňuje dotyku oboch párov žíl i, j, g, Q. Vedľa ochrany pred dotykom je ďalšou funkciou mostíka 5451 vedenia oboch párov žíl Q, j, ą, g od seba definovane čo najviac ďaleko, aby sa tak redukoval preslech. Vodiaci mostík ü môže byť altematívne vytvorený v tvare polkruhu alebo V tvare písmena V, aby sa docielilo lepšie vedenie, pričom hrany vodiaceho mostíka § 43 sú vždy zaoblené, aby sa žily nelámali.

MPK / Značky

MPK: H01R 4/24, H01R 13/14, H01R 9/03, H01R 24/58, H01R 43/22

Značky: riadiaci, konektor, zostavenia, nástroj, diel, konektora, zostavenie, spôsob, elektricky, elektrického

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/17-287773-elektricky-konektor-riadiaci-diel-sposob-zostavenia-elektrickeho-konektora-a-nastroj-na-toto-zostavenie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Elektrický konektor, riadiaci diel, spôsob zostavenia elektrického konektora a nástroj na toto zostavenie</a>

Podobne patenty