Systémy a spôsoby ochrany jedného alebo viacerých predmetov pred koróziou

Číslo patentu: 286539

Dátum: 14.11.2008

Autori: Lyublinski Efim Ya, Kubik Donald

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Je opísaný systém (200) na ochranu pred koróziou a spôsob ochrany predmetu (202) pred koróziou umiestnením predmetu, ktorý sa má chrániť, do puzdra nepriepustného pre plyny (204), ktoré zahŕňa aspoň jeden obal, ktorý je prispôsobený na udržiavanie vnútorného tlaku vyššieho ako vonkajší tlak (208) mimo systému (200) na ochranu pred koróziou, umiestnením aspoň jedného zariadenia zabraňujúceho korózii vybraného spomedzi sušidla, inhibítora korózie, inertného plynu alebo ich kombinácie a utesnením pre plyny nepriepustného puzdra systému na ochranu pred koróziou.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa vo všeobecnosti týka synergických systémov a spôsobov na ochranu pred koróziou(vrátane straty lesku) predmetov/výrobkov vrátane (ale nielen) kovov, nekovov, papierových výrobkov, drahokamov a polodrahokamov. Predložený vynález sa konkrétnejšie týka synergických kombinácií (1) puzdra nepriepustného pre plyny na umiestnenie jedného alebo viacerých predmetov, ktoré sa majú chrániť, tvoreného aspoň jedným obalom, kde tento aspoň jeden obal je prispôsobený na udržiavanie vnútorného tlaku väčšieho ako vonkajší tlak mimo puzdra a (2) aspoň jedného zariadenia na prevenciu korózie umiestneného vnútri puzdra nepriepustného pre plyny, kde týmto aspoň jedným zariadením na prevenciu korózie je sušidlo,inhibítor korózie, inertný plyn a/alebo ich kombinácia. Predložený vynález sa týka aj spôsobov, ktoré využívajú synergické systémy na ochranu pred koróziou požadovaného predmetu/výrobku.V dnešnom obchode a priemysle možno životnosť korodujúcich predmetov predĺžiť zďalebo ochrániť ich pred koróziou pomocou inhibítorov korózie, ktoré chránia korodujúci predmet pred nepriaznivýrni účinkami prostredia. Medzi bežné indikácie korózie prejavujúce sa na úžitkových kovových predmetoch patrí oxidácia,bodová korózia, strata lesku, matovanie alebo odfarbenie povrchov týchto predmetov. Tieto javy sa vyskytujú na kovových predmetoch, najmä pri vystavení pôsobeniu kyslíka buď V plyrmej alebo kvapalnej fáze. Okrem toho aj sulñdy a/alebo chloridy (alebo chlór) môžu spôsobiť problémy korózie alebo straty lesku. Keďže kyslík aj voda vrátane vodnej pary sa v prírode bežne vyskytujú a sú dostupné, je obyčajne potrebné prijimat opatrenia proti korózii pri balení kovových predmetov pri doprave alebo skladovaní, alebo pri normálnom používaní takých predmetov. Medzi kovy, ktoré sa často javia ako citlivé na koróziu za normálnych atmosférických a interiérových podmienok, patria okrem iných železo, meď, mosadz, hliník, striebro a zliatiny týchto kovov.Okrem toho môže byt potrebná vhodná ochrana aj pre cenné nekovové predmety, ako sú drahokamy a polodrahokamy a podobne.Vzhľadom na širokú potrebu ochrany rôznych predmetov pred koróziou, či ide o kovové alebo iné predmety, používa sa celý rad systémov. Také antikorózne systémy často využívajú jedno alebo viacero z nasledujúcich ako ich komponent alebo subkomponent (l) sušidlo (2) prchavý inhibítor korózie (VCI - volatile corrosion inhibítor) alebo prchavý film inhíbujúci koróziu a/alebo (3) inertnú atmosféru.Jeden taký známy antikorózny systém 100 je ilustrovaný na obrázku l a pozostáva z puzdra 104, v ktorom je umiestnený predmet 102, aby bol predmet 102 chránený pred korozívnymi prvkami 106. Puzdrom 104 môže byť ktorékoľvek z radu puzdier vrátane polymćrového alebo plastového puzdra, papierového puzdra, kovového puzdra alebo pokovovaného polymérového puzdra. V niektorých prípadoch puzdro samotné môže obsahovat prchavý inhibítor korózie a/alebo sušidlo. Puzdro 104 je hermeticky utesnené pomocou akéhokoľvek vhodného prostriedku (napr. tepelným utesnením, lepidlom, mechanickým tesnenim atdĺ). Puzdro 104 môže obsahovať V rámci štruktúry puzdra 104 prchavý inhibítor korózie a/alebo sušidlo, Také filmy sú známe v danej oblasti techniky pozrite napríklad patenty USA č. 4 290 912 4 944 916 a 5 320 778. Po hermetickom utesneni puzdra 104 antikorózny systém obsahuje diskrétnu atmosféru 108, kde je koncentrácia prchavého inhibítora korózie a/alebo sušidla vyššia ako koncentrácia prchavého inhibítora korózie a/alebo sušidla mimo puzdra. Alternatívne môže antikorózny systém 100 obsahovať v rámci puzdra funkčnú kapsulu so sušidlom 110 a/alebo funkčnú kapsulu s inhibítorom 112 namiesto toho, aby boli tieto prvky obsiahnuté v puzdre samotnom.Takéto metódy, hoci sú účinné, nie sú vhodné pre všetky kovy, nekovy, polodrahokamy a drahokamy a iné hodnotné predmety, ktoré môžu vyžadovať ochranu. Okrem toho majú také metódy dobu použiteľnosti,ktorá nie je vhodná pre niektoré aplikácie, pri ktorých je potrebná dlhá životnosť, napriklad ochrana vojenského vybavenia a/alebo nebezpečných materiálov.Predložený vynález sa týka spôsobu ochrany jedného alebo viacerých predmetov pred koróziou zahŕňajúceho nasledujúce kroky (A) umiestnenie jedného alebo viacerých predmetov, ktoré sa majú chránit, do systému na ochranu pred koróziou, pričom tento systém na ochranu pred koróziou pozostáva z nasledujúcich časti puzdro nepriepustné pre plyny na uchovávanie jedného alebo viacerých predmetov, ktoré sa majú chrániť, ktoré pozostáva z aspoň jedného obalu, ktorý je uspôsobený na udržiavanie interného tlaku väčšieho ako vonkajší tlak mimo systému na ochranu pred koróziou (B) umiestnenie aspoň jedného zariadenia na zabrá 10nenie korózie vybraného spomedzi sušidla, inhibítora korózie, inertného plynu alebo ich kombinácie do puzdra nepriepustného pre plyny a (C) utesnenie tohto aspoň jedného obalu puzdra nepriepustného pre plyny.Podľa ďalšieho aspektu vynálezu systém na ochranu pred korózíou pozostáva z nasledujúcich častí puzdro nepriepusmé pre plyny na uchovávanie jedného alebo viacerých predmetov, ktoré sa majú chrániť, ktoré pozostáva z aspoň jedného obalu, ktorý je uspôsobený na udržiavanie interného tlaku väčšieho ako vonkajší tlak mimo systému na ochranu pred korózíou a aspoň jedného zariadenia na zabránenie korózie umiestneného v rámci puzdra nepriepustného pre plyny vybraného spomedzi sušidla, inhibítora korózie, inertného plynu alebo ich kombinácie.Aby sa dosiahli uvedené a súvisiace ciele, vynález zahŕňa črty ďalej plne opísané a konkrétne uvedené v nárokoch. Tieto uskutočnenia však indikujú len niekoľko z rôznych spôsobov, ktorými možno využiť principy vynálezu. Ďalšie ciele, výhody a črty vynálezu budú zrejme z nasledujúceho podrobného opisu vynálezu.Prehľad obrázkov na výkresochObrázok 1 ilustruje antikorózny systém podľa doterajšieho stavu technikyobrázok 2 ilustruje systém na ochranu proti korózii podľa jedného uskutočnenia predloženého vynálezu obrázok 3 ilustruje systém na ochranu proti korózii podľa iného uskutočnenia predloženého vynálezu obrázok 4 ilustruje systém na ochranu proti korózii podľa ďalšieho uskutočnenia predloženého vynálezu a obrázok 5 ilustruje systém na ochranu proti korózii podľa ďalšieho uskutočnenia predloženého vynálezu.Predložený vynález zahŕňa spôsob ochrany predmetu pred korózíou, ktorý využíva synergickú kombináciou puzdra nepriepustného pre plyny na uchovávanie jedného alebo viacerých predmetov, ktoré sa majú chrániť, ktoré pozostáva z aspoň jedného obalu, kde tento aspoň jeden obal je prispôsobený na udržiavanie vnútomého tlaku väčšieho ako vonkajší tlak mimo systému na ochranu pred korózíou a aspoň jedného zariadenia na zabránenie korózie umiestneného v rámci puzdra nepriepustného pre plyny, kde toto aspoň jedno zariadenie na zabránenie korózie je vybrané spomedzi sušidla, inhibítora korózie, inertného plynu alebo ich kombinácie. Okrem toho treba poznamenať, že V nasledujúcom texte možno hraničné hodnoty rozmedzí a pomerov kombinovať.Vo význame používanom v texte a nárokoch sušidlo znamená akúkoľvek zlúčeninu schopnú adsorbovat alebo absorbovať vodu a/alebo aspoň jednu korozívnu zlúčeninu. Okrem toho vo význame použivanom v texte a nárokoch korózia zahŕňa nielen stratu lesku, hrdzavenie a iné formy korózie, ale zahŕňa aj akúkoľvek škodlivú alebo nežiaducu degradáciu predmetu, ktorý sa má chrániť. V súlade s uvedeným vo význame používanom v texte a nárokoch korozívny prvok alebo zlúčenina znamená akúkoľvek zlúčeninu, ktorá vzhľadom na povahu predmetu, ktorý sa má chrániť, môže spôsobiť, že predmet bude korodovať alebo podliehať korózn.Vo význame používanom V texte a nárokoch môže byť puzdro nepriepustné pre plyn akéhokoľvek tvaru alebo veľkosti. Napríklad vo význame používanom v texte a nárokoch môže byť puzdrom nepríepustným pre plyn okrem iného vrecko, miestnosť, škatuľa a kanister. Okrem toho vo význame používanom v texte a nárokoch obal znamená akúkoľvek štruktúru, ktorá je sama osebe schopná byť nepriepustná pre plyny. Taká obalová štruktúra môže mať jednoduchú alebo viacvrstvovú štruktúru. Ani obaly využívané v predloženom vynáleze nemusia byť vyrobené len z jedného typu materiálu (napríklad výlučne z polyméru, plastu, kovu atdĺ). Namiesto toho môžu byť obaly podľa predloženého vynálezu vyrobené z kombinácie rôznych alebo podobných materiálov (napríklad z kombinácie kovu a polyméru alebo kombinácie dvoch rôznych polymérov).V jednom uskutočnení puzdro nepriepustné pre plyny podľa predloženého vynálezu znamená akékoľvek puzdro, či vyrobené z polyméru, plastu, kovu, papiera, dreva atď., ktoré môže udržiavať vnútorný tlak, ktorý je mierne vyšší ako vonkajší tlak mimo puzdra počas najmenej približne 24 hodín. V tomto uskutočnení nemá puzdro nepriepustné pre plyny žiadne trhliny, netesnosti, dierky atď., ktoré by umožnili vyrovnanie vyššieho vnútomého tlaku s mieme nižším vonkajším tlakom. Okrem toho treba poznamenať, že atmosféra so zvýšeným tlakom vnútri puzdra nepriepustného pre plyny môže byť zabezpečená akýmkoľvek vhodným plynom.V ďalšom uskutočnení puzdro nepriepustné pre plyny podľa predloženého vynálezu znamená akékoľvek puzdro, či vyrobene z polyméru, plastu, kovu, papiera, dreva atď., ktoré môže udržiavať vnútomý tlak, ktorý je mierne vyšší ako vonkajší tlak mimo puzdra počas najmenej približne 48 hodín pomocou systému, ktorý zabezpečuje vnútorný tlak v puzdre tak, aby sa udržal na mierne vyššej hodnote ako tlak mimo puzdra. Okrem toho treba poznamenať, že atmosféra so zvýšeným tlakom vnútri puzdra nepriepustného pre plyny môže byt zabezpečená akýmkoľvek vhodným plynom.V jednom uskutočnení je povrch puzdra, ktorý nie je nepriepustný pre plyny, menší ako približne 30 percent povrchu celého puzdra. V ďalšom uskutočnení je povrch puzdra, ktorý nie je nepriepustný pre plyny,menší ako približne 10 percent povrchu celého puzdra. V ďalšom uskutočnení je povrch puzdra, ktorý nie je nepriepustný pre plyny, menší ako približne 5 percent povrchu celého puzdra. V ďalšom uskutočnení je povrch puzdra, ktorý nie je nepriepustný pre plyny, menší ako približne 1 percento povrchu celého puzdra.V uskutočnení, kde je puzdro nepriepustné pre plyny tvorené z akejkoľvek vhodnej polymérnej alebo plastickej zlúčeniny, medzi tieto zlúčeniny patria okrem iných polyoleñny, metalizované polyolefiny, mylarové filmy a elastoméry (prírodné a syntetické). V jednom uskutočnení je polymérom použitým na vytvorenie puzdra na báze polymérov aspoň jeden polyetylén, polypropylén alebo etylén/vinylacetátový kopolyrnér.V uskutočnení, kde je puzdro nepriepustné pre plyny tvorené z kovu alebo kov obsahuje, možno použiť akýkoľvek vhodný kov. Medzi také kovy patria okrem iných med, železo, cin, zinok, hliník, striebro, zlato,chróm, titán, paládium, irídium, kobalt, volfrám, platina, olovo, níkel, kadmium, bizmut, zirkón, bronz, ich zliatiny, amalgámy a ich zmesi.V uskutočnení, kde je puzdro nepriepustné pre plyny tvorené z látky inej ako uvedených, možno použiť akúkoľvek vhodnú látku, napríklad sklo, papier a/alebo drevo, pokiaľ puzdro z nich vytvorené vyhovuje aspoň jednej z požiadaviek diskutovaných vzhľadom na nepríepustnosť pre plyny.Ako je uvedené, predmet, ktorý sa má chrániť, môže byt akýmkoľvek typom predmetu. Také predmety zahŕňajú kovové alebo kov obsahujúce predmety (napríklad šperky, vojenské predmety, obvodové dosky,počítačové komponenty atdĺ), artefakty (maľby, tapisérie, keramiku atď.) a polodrahokamy alebo drahokamy. Skratka predložený vynález možno použiť na ochranu akéhokoľvek predmetu, či ide o cenný alebo iný predmet, pred akýmkoľvek korozívnym alebo deštniktívnym prostredím. Také korozívne látky zahŕňajú okrem iného vodnú paru (alebo vodu), kyslík, ozón, oxid siričitý, sírovodik, amoniak a/alebo íóny chlóru (napr. vo fonne kyseliny chlorovodíkovej).V jednom uskutočnení zabezpečuje zvýšený vnútomý tlak v puzdre nepriepustnom pre plyny podľa predloženého vynálezu inertný plyn. Inertnú atmosféru možno zabezpečiť akýmkoľvek vhodným plynom, ktorý nereaguje nepriaznivo s predmetom, ktorý sa má chrániť. Odbomíci v danej oblasti ľahko určia, ktorý plyn alebo plyny sú inertné z hľadiska zloženia predmetu, ktorý sa má chrániť. Niektoré príklady vhodných inertných plynov zahŕňajú okrem iného hélium, dusík, argón, suchý vzduch (s relatívnou vlhkosťou menej ako približne 10 alebo menej ako približne 5 , alebo ešte menej ako približne l ) a amoniak.V jednom uskutočnení je puzdro nepriepustné pre plyny naplnené vhodným inertným plynom po umiestnení predmetu, ktorý sa má chrániť, a potom herrneticky utesnené akýmkoľvek vhodným spôsobom. V inom uskutočnení je inertný plyn dodávaný prostredníctvom funkčnej kapsuly s inertným plynom, ktorá generuje inertný plyn v priebehu určitého času. Takou funkčnou kapsulou by mohol byt kaníster inertného plynu, ktorý v priebehu času alebo naraz uvoľňuje plyn, aby vytvoril zvýšený tlak v puzdre. V každom prípade funkčná kapsula obsahujúca inertný plyn a/alebo prostriedok generujúci inertný plyn je umiestnená do puzdra nepriepustného pre plyny pred hermetickýrn utesnením.V ďalšom uskutočnení puzdro nepriepustné pre plyny obsahuje vo svojom obale diskrétnu vrstvu inertného plynu. Taká vrstva môže byť vo forme vačkov s inertným plynom v jednej alebo viacerých vrstvách obalu puzdra nepriepustného pre plyny.V ďalšom uskutočnení je zvýšený vnútorný tlak v puzdre nepriepustnom pre plyny podľa predloženého vynálezu zabezpečený akýmkoľvek vhodným plynom, či ide o inertný alebo neinertný plyn vzhľadom na povahu predmetu, ktorý sa má chránit (napr. štandardný vzduch bez ohľadu na úroveň vlhkosti) akýmkoľvek z opísaných spôsobov. V takom pripade sa do puzdra nepriepustného pre plyny pridá aspoň jedno zariadenie na zabránenie korózie na ochranu predmetu v ňom proti akýmkoľvek korozívnyrn prvkom, ktoré by mohli byť prítomné v plyne použitom na zabezpečenie atmosféry so zvýšeným tlakom v rámci puzdra. Do puzdra nepriepustného pre plyny možno napríklad pridat sušidlo v akejkoľvek vhodnej forme, inhibítor korózie vo fáze pár alebo prchavý inhibítor korózie v akejkoľvek vhodnej forme a/alebo funkčnú kapsulu s inertným plynom, aby sa zabezpečila, aby akékoľvek korozívne prvky prítomné v plyne použitom na vytvorenie atmosféry so zvýšeným tlakom nepoškodili predmet, ktorý sa má chrániť.V jednom uskutočnení je vnútomý tlak v puzdre nepriepustnom pre plyny aspoň približne o l percento vyšší ako tlak mimo puzdra. V ďalšom uskutočnení je vnútomý tlak v puzdre nepriepustnom pre plyny aspoň približne o 5 percent vyšší ako tlak mimo puzdra. V ďalšom uskutočnení je vnútomý tlak v puzdre nepriepustnom pre plyny aspoň približne o l 0 percent vyšší ako tlak mimo puzdra. V ďalšom uskutočnení je vnútomý tlak v puzdre nepriepustnom pre plyny aspoň približne o 20 percent vyšší ako tlak mimo puzdra.Altemativne možno tlak vnútri puzdra nepriepustného pre plyny merať v kilopascaloch (kPa). V jednom uskutočnení je vnútorný tlak v puzdre nepriepustnom pre plyny aspoň približne 106 kPa. V ďalšom uskutočnení je vnútorný tlak v puzdre nepriepustnom pre plyny aspoň približne 112 kPa. V ďalšom uskutočnení je vnútomý tlak v puzdre nepriepustnom pre plyny aspoň približne 122 kPa. V ďalšom uskutočnení je vnútorný tlak v puzdre nepriepustnom pre plyny aspoň približne 152 kPa. V ďalšom uskutočnení je vnútomý tlak vpuzdre nepriepustnom pre plyny aspoň približne 202 kPa, ešte viac ako približne 303 kPa alebo ešte viac ako približne 506 kPa.V jednom uskutočnení predložený vynález využíva sušidlo (či ide o diskrćtnu kapsulu so sušidlom, tabletu, prášok, granuly alebo sušidlo zabudované alebo impregnované do puzdra nepriepustného pre plyny samotného) popri atmosfére so zvýšeným tlakom. V predloženom vynáleze možno použiť akékoľvek vhodné sušidlo. Také sušidlá zahŕňajú okrem iného silikagél, oxid vápenatý (CaO), hydroxid sodný (NaOH), hydrogenuhličitan sodný (NaHCO 3), boritan draselný (K 3 BO 3) a boritan zinočnatý (Zn 3(BO 3)2 alebo vhodnejšie 3 ZnO.B 2 O 3). V jednom uskutočnení je puzdro nepriepustné pre plyny naplnené vhodným sušidlom a potom hermeticky utesnené akýmkoľvek vhodným spôsobom (napr. tepelným zatavením, lepidlom, mechanickým tesniacim prostriedkom, zváraním atdĺ).Alternatívne môže puzdro nepriepustné pre plyny obsahovať systém, ktorý v pravidelných intervaloch doplňuje a/alebo pridáva sušidlo dovnútra puzdra nepriepustného pre plyny. V ďalšom uskutočnení môže puzdro nepriepustné pre plyny obsahovat systém, ktorý zahŕňa senzor (alebo iné zariadenie), ktorý zisťuje koncentráciu jednej alebo viacerých korozívnych zlúčenín, ktoré sú vybrané sušidlá schopné odstraňovať. Ked také koncentrácie stúpnu nad určený prah, systém v puzdre nepriepustnom pre plyny pridá potrebné množstvo sušidla, aby sa znížila koncentrácia jednej alebo viacerých korozívnych zlúčenín pod prahové hodnoty.Treba poznamenať, že keď je v puzdre nepriepustnom pre plyny zahrnutý systém na pridávanie sušídla,taký systém by nemal umožňovať únik zvýšeného vnútomého tlaku v puzdre nepriepustnom pre plyny pri pridávaní sušidla do puzdra. To znamená, že systém samotný by mal byť schopný udržiavať zvýšený vnútorný tlak proti vonkajšiemu tlaku. To však neznamená, že systém samotný nemožno otvoriť kvôli doplneniu ďalšieho sušidla. Znamená to skôr, že ak systém je schopný otvorenia kvôli doplneniu, systém by mal mať prostriedok na udržiavanie vnútorného tlaku puzdra nepriepustného pre plyny. Napríklad, keď sa nepridáva sušidlo do puzdra nepriepustného pre plyny, systém by mohol mať k dispozícií spôsob, ktorým hermeticky utesní vstup do puzdra nepriepustného pre plyny.V ďalšom uskutočnení predložený vynález využíva ínhibítor korózie v pamej fáze alebo prchavý ínhibítor korózie. Možno použiť akýkoľvek vhodný ínhibítor korózie. Patenty USA č. 4 290 912 5 320 778 a 5 855 975 publikujú inhibítory korózie v pamej fáze alebo prchavé inhibítory korózie a týmto sa celé zahŕňajú odkazom vzhľadom na informácie o takých zlúčeninách. Vhodné inhibítory korózie v pamej fáze alebo prchavć inhibítory korózie zahŕňajú okrem iných bezvodý molybdénan sodný a zmesi takých molybdénanov s dusitanom sodným, benzotriazolom a zmesí benzoátov arnínových soli s benzotriazolom, dusičnany amínových solí a C 13 H 25 O 2 N.Treba poznamenať, že predložený vynález nie je obmedzený žiadnym inhibítorom korózie v pamej fáze alebo prchavým inhibítorom korózie. Ako je uvedené, predložený vynález možno použiť v spojení s jedným alebo viacerými inhibítormi v pamej fáze alebo prchavými inhibítormi korózie. V jednom uskutočnení je puzdro nepriepustné pre plyny naplnené vhodným inhibítorom korózie a potom hermeticky utesnene akýmkoľvek vhodným spôsobom (napr. tepelným zatavením, lepidlom, mechanickým tesniacim prostriedkom,zváraním atdĺ). V inom uskutočnení je ínhibítor korózie dodávaný prostredníctvom funkčnej kapsuly s ínhibítorom korózie, ktorá generuje požadovaný ínhibítor korózie v priebehu požadovaného časového obdobia. Takou funkčnou kapsulou by mohol byť kanister alebo vačok s inhibítorom korózie, ktorý sa uvoľňuje V priebehu času alebo naraz, aby vytvoril požadovanú koncentráciu inhibítora korózie v puzdre. Take funkčné kapsuly s inhibítorom korózie sú všeobecne známe v danej oblasti techniky. Pozrite napríklad patent USA č. 4 973 448, ktorý sa týmto celý zahŕňa odkazom, a ktorý publikuje zlúčeninu v pamej fáze inhibujúcu koróziu obsiahnutú v obale, ktorý umožňuje únik len pamej fázy zlúčeniny inhibujúcej koróziu a nie jej tuhej formy. V inom uskutočnení môže funkčná kapsula s inhibítorom korózie generovať súčasne potrebný zvýšený tlak aj požadovaný ínhibítor korózie.V ďalšom uskutočnení puzdro nepriepustné pre plyny obsahuje vo svojom obale diskrému vrstvu inhibítora korózie a/alebo sušidla, alebo je ímpregnované takou jednou alebo viacerými zlúčeninami akýmkoľvek vhodným spôsobom. Polymérové filmy sú najvhodnejšie na impregnovanic aspoň jedným inhibítorom korózie a/alebo sušidlom. Také ñlmy sú všeobecne známe v danej oblasti techniky. Napríklad patent USA č. 4,290,912, ktorý sa týmto celý zahŕňa odkazom, publikuje také filmy. V pripade, keď je puzdro nepriepustné pre plyny iné ako polymérový film, odbomíkom s bežnými skúsenosťami z danej oblasti bude zrejmé, že možno vytvoriť aj iné puzdra tak, aby zahŕňali vrstvu inhibítora korózie, alebo ich možno impregnovat takou zlúčeninou.V ďalšom uskutočnení možno ínhibítor v pamej fáze alebo prchavý ínhibítor korózie periodicky pridávať alebo dodávať podľa potreby systémom podobným tomu, ktorý je opísaný s odkazom na sušidlo. Ale v tomto prípade, ak sa ínhibítor korózie v pamej fáze alebo prchavý ínhibítor korózie pridáva podľa potreby, možno to robiť ako reakciu na zariadenie, ktoré stanovuje bud koncentráciu požadovaného inhibítora korózie v parnej fáze, alebo ako reakciu na senzor, ktorý určuje vnútomý tlak vnútri puzdra nepriepustného pre plyny.

MPK / Značky

MPK: C23F 11/00

Značky: koróziou, systémy, spôsoby, jedného, viacerých, ochrany, predmetov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/17-286539-systemy-a-sposoby-ochrany-jedneho-alebo-viacerych-predmetov-pred-koroziou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Systémy a spôsoby ochrany jedného alebo viacerých predmetov pred koróziou</a>

Podobne patenty