Univerzálny skladací bicykel

Číslo patentu: 284821

Dátum: 14.11.2005

Autor: Mikšík Pavel

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Univerzálny skladací bicykel podľa vynálezu pozostáva z predného ramena (1), ktoré je prichytené v hlavovej zostave (2) na ráme (3), na ktorom je prichytené kývne predné rameno (4) s predným kolesom (22). Na hlavovú zostavu (2) pomocou otočného kĺbu (5) teleskopickej tyče (6) a osi riadidiel (8) alebo pomocou predstavca riadenia (7) sú prichytené voliteľne posúvateľné riadidlá (9). Na kývne zadné rameno (10) prichytené na stredovú zostavu (11), tvorenú pedálmi a kľukami (12) a uloženú na ráme (3), je prichytené zadné koleso (13). Kývne zadné rameno (10) môže byť vybavené pomocným ramenom (26). Na koniec rámu (3) alebo pomocou čapu (14) na začiatok rámu (3) je na teleskopickom stĺpiku (15) prichytené sedadlo (16). Bicykel sa skladá tak, že sa po uvoľnení rýchloupínadla (5'), (8'), (12'), (18'), (19'), (20'), (21') sklopia riadidlá, predné koleso (22), zadné koleso (13) a sedadlo (16) po vysunutí spolu s teleskopickým stĺpikom (15) k rámu (3).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka univerzálneho skladacieho bicykla.Doteraz známe typy skladacich bicyklov sú konštruované tak, že umožňujú ich zloženie do veľkosti výšky bicykla, respektive zloženie do menších rozmerov.Zloženie bicykla na veľkost konštrukcie opisuje W 0 97/10141. Je to typ bežného panského bicykla, ktorý sa skladá tak, že sa zadné koleso so zadnou vidlicou, ktorú tvorí reťazová podpera, spolu s bicyklovým stredom otočia k prednému kolesu. Sedadlo sa sklopi do zadnej polohy,pričom riadidlá a pedále ostanú v pôvodnej polohe. Demontovanie bicykla je časovo náročné, vyžaduje si náradie a po zložení má bicykel nepraktickú veľkosť.Bežný pánsky bicykel s bežnými kolesami sa opisuje v US patente č. 5, 125, 678, ktorého konštrukcia umožňuje zloženie bicykla pomeme rýchlo, a to odpojenim obidvoch kolies, rozpojenim zadnej vidlice a sklopením sedlovej podpery dopredu k rúre sedadla.Tento typ bicykla vyžaduje náradie, má nevyhovujúcu veľkosť a neumožňuje dosiahnutie požadovaných ergonomických vlastností.Do výšky konštrukcie bicykla možno zložit i bicykel podľa US patentu 4 895 386, ktorého predné koleso vo vidlici s hlavovou zostavou v čelnej rúre s predstavcom riadidiel a riadidlami tvoria jeden celok. Sedadlo so stĺpikom a sedadlovou rúrou tvoria druhý celok. Medzi zostavou riadidiel a sedadlovou rúrou sú dve priečne spojnice,ktoré sú prichytené dvojicou striedavých čapov k prednej a zadnej zostave. Na spodnej spojnici je prichytené stredové zloženie s pedálmi a zadným kolesom. Bicykel sa zloží otočením spojníc v čapoch, čím sa skráti dlžka bicykla tak,že zadná časť so sedadlom sa dostane do úrovne prednej časti s riadidlami. Pedále a riadidlá sa neskladajú, zostávajú v pôvodnej šírke. Jeho nevýhodou je malý priemer kolies,otvorená reťaz a relatívne veľký rozmer po zložení.Bicykel, ktorý sa skladá do menších rozmerov, sa opisuje v US patente 5, 205, 573. Je opisaný bežný pánsky bicykel s kolesami bežných rozmerov. Skladanie spočíva v deliteľnej zadnej vidlici v mieste styku sedlovej podpery s reťazovou podperou. Po demontáži obidvoch kolies sa rozpojí zadná vidlica a sedlová podpera sa sklopi dopredu okolo čapu pod sedadlom k rúre sedadla. Reťazové podpera sa sklopi dopredu k prednej vidlici okolo stredového čapu. Riadidlá sa otočia o 90 °, a tým je bicykel poskladaný. I keď je možné jeho zloženie do pomeme malých rozmerov, vysoké nároky na čas a odbomost pri jeho skladaní, nutnost použitia nástrojov a nízka variabilita radia tento bicykel medzi nerealizovateľné riešenia z hľadiska možnosti ich využitia pre bežného spotrebiteľa.US patent 4 634 138 opisuje bicykel, ktorý má rám a predĺžený predstavec riadidiel a predĺžený stĺpik sedadla kruhových profilov. Kolesá majú malé rozmery. Celková anatómia bicykla pôsobí ako kolobežka s pedálmi a sedadlom. Zloženie bicykla vyžaduje náradie, bicykel má nebezpečný spôsob skladania pedálov, otvorenú hnacíu reťaz a malú variabilitu.Do rozmerov kufra možno zložit bicykel podľa US patentu 4 598 923. Tento bicykel má malé rozmery kolies. Skladá sa tak, že sa predné koleso po uvoľnení pomocných čapov a otočenim smerom dozadu zloží do časti dutého rámu. Zadné koleso sa po uvoľnení pomocných čapov a otočením smerom dopredu zasunie do druhej časti dutého rá mu. Riadidlá sa po uvoľnení čapov na predstavci bicykla sklopia dozadu, duté časti rámu a predĺžená dutá časť stĺpika sedadla vytvoria sklopením na seba kufor. Pedále po demontáži sa vložia do takto vzniknutého kufra. Bicykel má tú nevýhodu, že má malý priemer kolies a tým veľký valivý odpor, čo znemožňuje jeho použitie V neupravenom teréne. Samotná konštrukcia vytvára ostré hrany, problematické z dôvodov zraniteľnosti.Skladací bicykel s odpruženými kolesami opisuje DE 4313832. Jeho podstata spočíva V tom, že má otočne uloženú a proti hlavnému rámu odpruženú kyvnú páku zadného kolesa, ktorá sa dá otočiť smerom dopredu. A skladací mechanizmus kývnej páky predného kolesa súčasne slúži na uloženie na pruženie predného kolesa.Nevýhodou doteraz opísaných bicyklov je teda malý priemer kolies, otvorená reťaz, relatívne veľký rozmer zloženého bicykla, náročnosť odbomá a časová pri skladaní bicykla, potreba náradia na Skladanie, malá stabilita bicykla a fakt, že kolesá a sedadlo nie sú odpružené.Doterajšie nevýhody odstraňuje univerzálny skladací bicykel pozostávajúci z rámu, riadidiel, kolies, sedadla a strednej zostavy, vybavenej pedálmi s kľukami, ktorého podstata spočíva v tom, že na predné rameno prichytené v hlavovej zostave rámu je prichytené kývne predné rameno,na ktoré je prichytené predné koleso. Na hlavovú zostavu pomocou otočného klbu, teleskopickej tyče riadenia a osi riadidiel alebo pomocou predstavca riadenia sú prichytené voliteľné posúvateľné riadidlá. Na kývne zadné rameno prichytené na stredovú zostavu, tvorenú pedálmi s kľukami uloženú na ráme, je prichytené zadné koleso. Na koniec rámu alebo pomocou čapu na začiatok rámu je na teleskopickom stĺpiku prichytené sedadlo. Predné rameno a kývne predné rameno sú navzájom spojené predným kĺbom teleskopickým pruženim predného kolesa alebo pruženim predného kolesa. Kývne zadné rameno je spojené s koncom rámu pomocou teleskopického pruženia zadného kolesa alebo pruženia zadného kolesa. Predné koleso na kývne predné rameno a zadné koleso na kývne zadné rameno, ktoré môže byt vybavené pomocným ramenom, sú jednostranne letmo prichytené. Teleskopické pruženie predného kolesa, pruženie predného kolesa, otočný kĺb, teleskopické pruženie zadného kolesa, pruženie zadného kolesa, os riadidiel, kľuky s pedálmi, sú vybavené rýchloupinačom.Sedadlo môže byt uložené v kývnom ramene sedadla a môže byt vybavené teleskopickým pruženim sedadla alebo pruženim ramena sedadla. Teleskopické pruženie sedadla je prichytené na koniec rámu a pruženie ramena sedadla je prichytené na stred rámu.Výšku riadidiel možno nastaviť pomocou teleskopickej tyče riadenia na 600 až l 100 mm od zeme a V horizontálnom smere od sedadla na vzdialenosť 290 až 620 mm.Výška rámu v mieste prekročenia od zeme môže byt 150 až 780 mm.Sedadlo možno nastavit v predo-zadnom horizontálnom smere na 70 až 150 mm a v smere vertikálnom na výšku 500 až 1100 mm od zeme a môže byt odpružené od 55 do výšky 125 mm od zeme.Os riadidiel umožňuje vymedziť polohovanie riadidiel a následne stabilizovať niektorú z vymedzených polôh.Predné koleso a zadné koleso môžu byť odpružené od 55 do výšky 210 mm a uhol sklonu osi riadenia môže bytRázvor predného kolesa a zadného kolesa môže byť 600 až 1210 mm.Bicykel sa skladá tak, že sa po uvoľnení rýchloupínača osi riadidiel riadididlá pootočia o 90 ° do vertikálnej polohy,uvoľní sa rýchloupínač otočného kĺbu a riadidlá sa sklopia smerom hore pri horskom type bicykla alebo dozadu pri ostatných typoch bicykla. Potom sa uvoľní rýchloupínač teleskopického pruženia predného kolesa alebo rýchloupínač pruženia predného kolesa a kývne predné rameno s predným kolesom, vybavené blatníkom kolesa a teleskopickým pružením predného kolesa alebo pružením predného kolesa, sa sklopia do stredu rámu. Sedadlo vysunutím teleskopického stĺpika alebo teleskopického stĺpika uloženého v kývnom ramene sedadla a vybaveného teleskopickým pružením sedadla alebo pružením ramena sedadla, sa sklopí do stredu rámu.Zadné koleso spolu s kývnym zadným ramenom, prípadne vybaveným pomocným ramenom, po uvoľnení rýchloupínača sa sklopí do stredu rámu.Pedále s kľukami uložené vo výške 260 až 350 mm od zeme sa po uvoľnení rychloupínača pri skladaní bicykla demontujú. Skladanie bicykla nevyžaduje dodržanie uvedeného postupu, t. j. môže sa začať ktoroukoľvek konštrukčnou časťou. Rozloženie bicykla sa uskutoční opačným spôsobom.Veľkosť zloženého bicykla predstavuje štvorec s rozmerom priemeru kolies alebo priemeru kolies s blatníkom. Bicykel možno zložiť bez použitia náradia.Bicykel podľa vynálezu má kompletne Odpružené obidve kolesá, sedadlo a riadidlá. Umožňuje variabilítu polôh všetkých ergonomicky dôležitých a konštrukčne dôležitých častí, ako sú výška stredového zloženia od zeme, sklon osi riadenia, dĺžku stopy predného kolesa, rázvor kolies, polohy riadidiel a polohu sedadla, a preto umožňuje vyrobiť funkčne rozdielne typy bicyklov od detských, dámskych,cestných športových až po horské bicykle.Dámsky bicykel je bezpečný, má stabilné ovládanie a jeho konštrukčné prvky umožňujú pohodlnú jazdu i na kamennej dlažbe historických mestských centier. V kývnom zadnom ramene má meniteľné prevody, čím je umožnená jazda do svahu a v ťažkom teréne.Mestský bicykel má nízko uložený rám s pohodlným nasadaním a zosadaním., a preto je vhodný na mestskú a mimomestskú dopravu za športom, zábavou, do školy, do práce, na nákupy.Horský bicykel je určený na športovú jazdu na cestách,ako aj V teréne. Dá sa ideálne prispôsobiť anatómii dospelých osôb podľa váhy a výšky.Cestný športový bicykel je určený hlavne na športové vyžitie na spevnených cestách pre náročných jazdcov. Možnosť nastavenia výšky riadidiel dovoľuje v dolnej polohe ostrú závodnú jazdu a v homej polohe oddychovú športovú jazdu na úzkych závodných pneumatikách. Umožňuje rýchlu a pohodlnú jazdu s malými valivými odpon-ni. Odpružené sedadlo umožňuje tento komfort zvýšiť aj na dláždených mestských komunikáciách.Detské bicykle typov, ako je mestský, športový alebo horský bicykel majú rovnaký účel využitia ako uvedené typy bicyklov pre dospelých, t. j. umožňujú variabilitu polôh všetkých ergonomicky a konštrukčne dôležitých častí.Ďalšou výhodou vynálezu je, že umožňuje výrobu bícykla s priemerom kolies vhodným na konkrétny typ bicykla. Jeho veľkost po zložení predstavuje veľkost štvorca s rozmerom priemeru kolies alebo priemeru kolies s blatníkom, pričom je zložiteľný bez použitia náradia. Možno ho zložiť na rozmer veľkosti kufra, a preto ho možno ľahko prepravovat autom, autobusom, vlakom, lietadlom, v člne, vo výťahu ako osobnú batožinu. Zloženie bicykla nevyžaduje žiadnu odbomost a čas potrebný na jeho zloženie predstavuje maximálne 2 min.Prehľad obrázkov na výkresochPríklady uskutočnenia vynálezu, ktoré sú predmetom ochrany sú znázomené na priložených obrázkoch. Na obr. 1 je znázomený bočný pohľad na dámsky bicykel s vyznačením pruženia kolies a sedadla a možnosťou nastavenia sedadla a riadidiel.Obr. 2 zobrazuje bočný pohľad na mestský bicykel s vyznačením pruženia kolies a možnosťou nastavenia sedadla a riadidiel. Na obr. 3 je znázomený bočný pohľad na horský bicykel s vyznačením pruženia kolies, sedadla a riadidiel a možnosťou nastavenia sedadla a riadidiel.Obr. 4 zobrazuje bočný pohľad na cestný športový bicykel s vyznačením pruženia kolies a sedadla a s možnosťou nastavenia sedadla a riadidiel. Obr. 5 zobrazuje bočný pohľad na dámsky bicykel s vyznačením spôsobu skladania kolies, sedadla a riadidiel. Na obr. 6 je pohľad spredu, na obr. 7 pohľad z boku, na obr. 8 pohľad zozadu a na obr. 9 je zobrazený pohľad zhora na zložený dámsky bicykel.Na obr.10 je zobrazený pohľad zboku na spôsob skladania kolies, riadidiel a sedadla mestského bicykla a na obr. 11 je pohľad zboku na rám s uloženými pedálmj. Na obr. 12 je pohľad zhora, na obr. 13 je pohľad spredu, na obr. 14 pohľad zboku a na obr. 15 je pohľad zozadu na zložený mestský bicykel.Obr. 16 zobrazuje pohľad z boku s vyznačením spôsobu skladania kolies, riadidiel a sedadla horského bicykla, na obr. 17 je zobrazený pohľad spredu, na obr. 18 je zobrazený pohľad zboku, na obr. 19 je pohľad zozadu a na obr. 20 je pohľad zhora na zložený horský bicykel.Na obr. 21 je pohľad z boku na cestný športový bicykel s vyznačením spôsobu skladania kolies, riadidiel a sedadla. Na obr. 22 je pohľad spredu, na obr. 23 je pohľad z boku,na obr. 24 je pohľad zozadu a na obr. 25 je zobrazený pohľad z hora na zložený cestný športový bicykel.Univerzálny skladací bicykel pozostávajúci z rámu,riadidiel, kolies, sedadla a strednej zostavy, vybavenej pedálmi s kľukami tak, ako je zobrazený na obr. 1, predstavuje dámsky bicykel a jeho riešenie je charakteristické tým,že na predné rameno 1 prichytené v hlavovej zostave 2 rámu 3 je prichytené kýwre predné rameno 4 pomocou predného kĺbu 17. Predné rameno l a kývne predné rameno 4 sú navzajom spojené pružením predného kolesa 19 s rýchloupinačom 19.5. V hlavovej zostave 2 sú pomocou otočného klbu 5 s rýchloupínačom 5.1 teleskopickou tyčou 6 prichytené voliteľné posúvateľné riadidlá 9, a to v osi riadidiel 8 s rýchloupínačom 8.2.Kývne zadné rameno 10 je prichytené na stredovú zostavu 11, ktorá je tvorená pedálmi s kľukami 12, rýchloupínačom 12.3 aje uložená na ráme 3. V ráme 3, ktorý je ukončený teleskopickým stĺpikom 15 a teleskopickým pružením sedadla 24 je uložené sedadlo 16. Kývne zadné rameno 10 a koniec rámu 3 sú navzájom spojené pružením zadného kolesa 21 s rýchloupínačom 21.7. Predné koleso 22 a zadné koleso 13 sú jednostranné letmo prichytené na kývne predne rameno 4 a kývne zadné rameno 10.Spôsob skladania kolies, riadidiel a sedadla a jednotlivé pohľady na zložený dámsky bicykel sú zobrazené na obr. 5 až 9. Bicykel sa skladá tak, že sa uvoľní rýchloupínač osi riadidiel 8.2 a pootočenim riadidiel 9 o 90 ° do vertikálnej polohy a uvoľnenim rýchloupinača otočného kĺbu 5.1 na osi riadidiel 8 sa sklopia riadidlá 9 dozadu na doraz. Sedadlo 16 sa sklopí tak, že sa zasunie spolu s teleskopickým stlpikom 15 s teleskopickým pruženim sedadla 24 a horizontálne sa posunie dopredu na doraz. Predné koleso 22 sa sklopí uvoľnenim rýchloupínača 19.5 a kývne predné rameno 4 s predným kolesom 22 sa pootočí v prednom kĺbe 17 do stredu rámu 3. Zadné koleso 13 sa sklopí tak, že sa uvoľní rýchloupínač pruženia zadného kolesa 21.7 a pootoči sa okolo stredovej zostavy 1 l do stredu rámu 3. Nakoniec sa uvoľní rýchloupínač pedálov s kľukami 12.3 a pedále s kľukami 12 sa zasunú pod seba do stredovej časti rámu 3. Bícykel sa rozloží opačným spôsobom.Riešenie na obr. 2 predstavuje mestský bicykel, ktorý sa liši od riešenia bicykla opisaného v príklade 1 tým, že kývne predné rameno 4 s predným ramenom 1 je spojene teleskopickým pruženim predného kolesa 18 a s rýchloupínačom 18.4 teleskopického pruženia predného kolesa. Na kývne zadné rameno 10 je pomocou otočného kĺbu pomocného ramena 27 prichytené pomocné rameno 26 a teleskopické pruženie zadného kolesa 20 s rýchloupinačom 20.6 je prichytené na kýwie zadné rameno 10. Keďže ide o mestský typ bicykla, sedadlo 16 nie je vybavené teleskopickým pmžením sedadla 24.Spôsob skladania kolies, riadidiel a sedadla a jednotlive pohľady na zložený mestský bicykel sú zobrazené na obr. 10 až l 5. Bicykel sa skladá rovnakým spôsobom ako bicykel opisaný v príklade 1 s tým rozdielom, že sedadlo 16 sa sklopí tak, že sa vysunie spolu len s teleskopickým stlpikom 15 a vloží sa do stredu rámu 3. Predné koleso 22 sa sklopí uvoľnenim rýchloupínač 18.4 a zadné koleso 13 uvoľnenim rychloupínača 20.6. Rozloží sa opačným spôsobom.Na obr. 3 je riešenie horského bicykla, ktoré sa líši od riešenia opísaného v príklade 2 tým, že bicykel má riadidlá 9 prichytené v hlavovej zostave 2 pomocou predstavca riadenia 7. Toto riešenie bicykla nemá pomocné rameno 26,ale sedadlo 16 je vybavené kývnym ramenom sedadla 23. V mieste prichytenia teleskopického pruženia zadného kolesa 20 je prichytené teleskopické pruženie sedadla 24, ktoré sú spolu prichytené k rámu 3.Spôsob skladania kolies, riadidiel a sedadla a jednotlivé pohľady na zložený horský bicykel sú zobrazené na obr. 16 až 20. Bicykel sa skladá a rozkladá rovnakým spôsobom,ako bicykel opisaný v príklade 1.Riešenie na obr. 4 predstavuje športový typ bicykla,ktorý sa líši od riešenia bicykla zobrazeného na obr. l tým,že riadidlá 9, na ktorých je uložený rýchloupínač osi riadidiel 8.2, sú prichytené v hlavovej zostave 2 pomocou predstavca riadenia 7 a sú smerom hore sklopiteľné okolo osi riadidiel 8. Sedadlo 16 s kývnym ramenom sedadla 23 je prichytené pomocou čapu 14 na začiatok rámu 3 a pruženie ramena sedadla 25 je prichytené k strednej časti rámu 3. Na kývne zadné rameno ll) a koniec rámu 3 je prichytené pruženie zadného kolesa 21 pomocou rýchloupinača 21.7.Spôsob skladania kolies, riadidiel a sedadla a jednotlive pohľady na zložený cestný športový bicykel sú zobrazenéna obr. 21 až 25. Bicykel sa skladá a rozkladá rovnakým spôsobom, ako bicykel opisaný v príklade 1 s tým rozdielom, že sa po uvoľnení rýchloupinača 8.2 pravá a ľavá polovica riadidiel 9 sklopí smerom hore okolo osi riadidiel 8,čo umožňuje sklopiť riadidlá 9 dozadu na doraz.Univerzálny skladací bicykel podľa vynálezu je vhodný na výrobu všetkých druhov bicyklov od športových po bežné úžitkové bicykle, a to pre dospelých, ako aj pre deti.1. Univerzálny skladací bicykel pozostávajúci z rámu, riadídiel, sedadiel a stredovej zostavy, vybavenej pedálmi s kľukami, predného kolesa, zadného kolesa, hlavovej zostavy rámu, predného ramena, voliteľne posúvateľných riadidiel prichytených na hlavovú zostavu pomocou predstavca riadenia, otočného kĺbu majúceho horizontálnu os pre predný a koncový (zadný) otočný pohyb riadidiel,teleskopického stlpiku a osi riadidiel alebo pomocou predstavca a riadenia, stredovej zostavy tvorenej pedálmi s kľukami prichytenými na ráme alebo pomocou čapu na prednú čast rámu, prostriedkom osi riadidiel vybavených rýchloupinačmi, predným kolesom a zadným kolesom laterálne umiestnenými navzájom po zložení, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že na predné rameno (l) prichytené v hlavovej zostave (2) rámu (3) je prichytené kývne predné rameno(4) s predným kolesom (22), pričom predné koleso (22) a zadné koleso (13) sú jednostranné letmo prichytené na kývne predné rameno (4) a na kývne zadné rameno (10),ktoré je prichytené na stredovú zostavu (ll), kde predné rameno (l) a kývne predné rameno (4) sú navzájom spojené predným kĺbom (17) a teleskopickým pruženim predného kolesa (18) alebo pruženim predného kolesa (19) a kývne zadné rameno (10) je spojené s koncom rámu (3) pomocou teleskopického pruženia zadného kolesa (20) alebo pruženia zadného kolesa (21), a teleskopické pruženie predného kolesa (18), pruženie predného kolesa (19), otočný klb (S), teleskopické pruženie zadného kolesa (20), pruženie zadného kolesa (21), os riadidiel (8), kľuky s pedálmi(12), sú vybavené rýchloupínačom (5), (8), (12) (18.1),(l 9), (20), (21).2. Univerzálny skladací bicykel podľa nároku l,vyznačujúci sa tým, žesedadlo(16)jeuložené v kývnom ramene sedadla (23) a je vybavené teleskopickým pruženim sedadla (24) alebo pruženim ramena sedadla (25), pričom teleskopické pruženie sedadla (24) je prichytené na koniec rámu (3) a pruženie ramena sedadla(25)je prichytené na stred rámu (3).3. Univerzálny skladací bicykel podľa nároku l a 2,vyznačujúci sa tým, že kývne zadné rameno (10) je vybavené pomocným ramenom (26).4. Univerzálny skladací bicykel podľa nároku 1 až 3, vyznačujúci sa tým, ževýškariadidiel(9) je nastaviteľná pomocou teleskopickej tyče (6) na 600 až 1100 mm od zeme a V horizontálnom smere od sedadla5. Univerzálny skladací bicykel podľa nároku 1 až 4, vyznačujúci sa tým, ževýškarámu(3) V mieste prekročeniaje od zeme 150 až 780 mm.6. Univerzálny skladací bicykel podľa nároku 1 až 5, vyznačujúcí sa tým, žesedadlo(16)je nastaviteľné v predo-zadnom horizontálnom smere na 70 až150 mm a v smere vertikálnom na výšku 500 až 1100 mm od zeme a je odpružené od 55 do 125 mm od zeme.7. Univerzálny skladací bicykel podľa nároku 1 až 6, vyznačuj úci sa tým, žeosriadidie 1(8) vymedzuje polohovanie riadidíel (9) a následnú stabilizáciu niektorej z vymedzených polôh.8. Univerzálny skladací bicykel podľa nároku 1 až 7, vyznačujúci sa tým, ževýškateleskopického pruženia predného kolesa (18) alebo pruženia predného kolesa (19) a teleskopického pruženia zadného kolesa (20) alebo pruženia zadného kolesa (21) je od 55 do 210 mm.9. Univerzálny skladací bicykel podľa nároku 1 až 8, vyznačujúci sa tým, žeuholsklonuosi riadenia (28) predného kolesa (22) je 65 ° až 80 °.l 0. Univerzálny skladací bicykel podľa nároku 1 až 9, vyznačuj úci sa tým, žerázvorpredného kolesa (22) a zadného kolesa (l 3)je 600 až 1210 mm.11. Univerzálny skladací bicykel podľa nároku l až 10, vyznačujúci sa tým, že riadidlá (9) po uvoľnení rýehloupínača osi riadidíel (8) a pootočeni o 90 ° a uvoľnení rychloupínača otočného kĺbu (5) sú sklopiteľné dozadu alebo smerom hore.12. Univerzálny skladací bicykel podľa nároku 1 až 11, vyznačujúci sa tým, žekývnepredné rameno (4) s predným kolesom (22), vybavené blatnikom kolesa (29) a teleskopickým pruženim predného kolesa (18) alebo pruženim predného kolesa (19) po uvoľnení rýchloupínača (l 8) alebo (l 9) sú sklopiteľné do stredu rámu (3).13. Univerzálny skladací bicykel podľa nároku l až 12, vyznačujúei sa tým, sedadlo(16)vysunutim teleskopického stlpika (15) alebo teleskopického stlpika (15) a kývneho ramena sedadla (23) vybaveného teleskopickým pruženim sedadla (24) alebo pruženim ramena sedadla (25), je sklopiteľné do stredu rámu (3).14. Univerzálny skladací bicykel podľa nároku l až 13, vyznačujúci sa tým, žezadnékoleso(13) spolu s kývnym zadným ramenom (10) alebo pomocným ramenom (26) po uvoľnení rýchloupinača (20) alebo(21 ) sú sklopiteľné do stredu rámu (3).15. Univerzálny skladací bicykel podľa nároku 1 až 14, vyznačujúci sa tým, žepedáleskľukami (12) uložené vo výške 260 až 350 mm od zeme sú po uvoľnení rychloupínača (l 2) demontovateľné.16. Univerzálny skladací bicykel podľa nároku l až 15, vyznačuj úci sa tým, žepozloženíjeho veľkost predstavuje štvorec s rozmerom priemeru predného kolesa (22) s predným blatnikom (29) alebo priemeru zadného kolesa (13) so zadným blatnikom (30).17. Univerzálny skladací bicykel podľa nároku 1 až 16, vyznačujúci sa tým, žejezložiteľný bez použitia náradia.

MPK / Značky

MPK: B62M 3/00, B62K 25/16, B62J 1/04, B62K 25/30, B62K 15/00

Značky: univerzálny, bicykel, skládací

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/17-284821-univerzalny-skladaci-bicykel.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Univerzálny skladací bicykel</a>

Podobne patenty