Spôsob vťahovania cievok do drážok zväzku statorových plechov elektrických strojov a zariadenie na jeho vykonávanie

Číslo patentu: 283968

Dátum: 20.05.2004

Autor: Sadiku Sadik

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spôsob spočíva v tom, že sa v prvej fáze vťahovacieho postupu synchrónne vedú vťahovacia hviezdica (16), krátke vťahovacie lamely (14) a dlhé vťahovacie lamely (18) so svojimi nahor otvorenými koncami z prvej východiskovej pozície dopredu otvorom statora cez hornú hranu (26) statora do druhej polohy, v druhej fáze sa vedú vťahovacia hviezdica (16) a krátke vťahovacie lamely (14) spoločne ďalej, pričom súčasne sa dlhé vťahovacie lamely (18) zatiahnu späť až do tretej polohy tesne nad hornú hranu (26) statora, v tretej fáze sa vťahovacia hviezdica (16), krátke vťahovacie lamely (14) a dlhé vťahovacie lamely (18) vedú späť z tretej polohy do východiskovej polohy. Zariadenie spočíva na tom, že v prvej fáze sú krátke vťahovacie lamely (14) pomocou prvého pohonu (22) a dlhé vťahovacie lamely (18) pomocou druhého pohonu (24) uložené synchronizovane pohyblivo z východiskovej polohy do druhej polohy. V druhej fáze je druhý pohon (24) reverzovaný na zatiahnutie lamelového držiaka (20) spolu s dlhými vťahovacími lamelami (18) späť až tesne nad hornú hranu (26) statoru. Pritom prvý pohon (22) je k vťahovacej hviezdici (16) pripojený na jej pohybu vpred až do tretej polohy a v tretej fáze sú pohony (22, 24) pripojené k vťahovacej hviezdici (16), resp. lamelovému držiaku (20) na ich pohyb do východiskovej polohy.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobu na vťahovanie cicvok do drážok zväzku statorových plechov elektrických strojov, pričom sa cievky vyrobia na šablóne a prenesú sa na vťahovacie zariadenie pozostávajúce zo zodpovedajúcim spôsobom prstencovo usporiadaných rovnobežných vťahovacích lamiel a axiálne presuvnej vťahovacej hviezdicc, a z neho sa vťahujú do statorových drážok, a zariadenia na jeho vykonávanie.Doteraj ší stav technikyPri stanovených veľkostných pomeroch medzi hrúbkou drôtu a šírkou medzery medzi vťahovacími lamelami a rovnako pri ďalších nepriaznivých faktoroch majú náviny drôtu sklon k zovretiu v medzerách, ked sa pomocou vťahovacej hviezdicc posúvajú pozdĺž pevných lamiel. Ako pomocje známe nechaťjednu z dvoch vľahovacích lamiel,ktoré vedú stanovené cievkove pradeno, postupovat spolu s vťahovacou hviezdicou, pozri DE-PS 19 18 485. Ďalej je v tejto súvislosti známe, že V prvej fáze vťahovania postupujú s vťahovaeou hviezdicou všetky vťahovacie lamely, voľné konce vťahovacích lamiel sa potom nastavia na úrovni protiľahlých čelných plôch zväzku statorových plechov a následne sa vykoná zostávajúci vtlahovaci zdvih samostatne vťahovacou hviezdicou, pričom sa známym spôsobom vedie ce 7 voľne konce vťahovacích lamiel kvôli radiálnemu vytvarovaniu navinutých hláv cievok, pozri DE-OS 20 O 6 526 a DE-AS 26 30183.Nevýhodné je, že priamo na konci vťahovacieho postupu existuje ešte veľmi dlhá dráha posunu vťahovacej hviezdicc pri už upevnených vťahovacích lamelách, takže môže dôjst k zovretiu drôtu. Hlavne pri relatívne veľkej výške konštrukcie cievky sa môžc vykonať spoločne len krátke spoločné vtiahnutie, pričom následne nastáva veľmi dlhá dráha posunu vťahovacej hviezdicc pri už upevnených vťahovacích lamelách.Pretože požiadavky vývojových pracovníkov motorov kompresorov z roka na rok narastajú, pričom sa hľadá zvýšenie stupňa účinnosti motorov tým, že sa nielen zmenšuje statorová drážka, ale sa tiež požaduje vyšší činiteľ plnenia,nemôžu sa tieto nové statory vťahovat spôsobom vľahovania a zariadením známymi zo stavu techniky. Ak sa majú tieto nové statory vťahovat napríklad zariadením podľa DE-PS 26 30 i 83, zistí sa, že vťahovací zdvih so všetkými spoločne sa presúvajúcimi lamelami statorovým vývrtom a ďalej cez hornú hranu statora funguje spočiatku, alc veľká výška konštrukcie cievky v medzerách medzi lamelami tlačí na horných voľných koncoch vťahovacich lamiel tieto vťahovacie lamely od seba, takže sa vťahovacie lamely ncstiahnu alebo sa stiahnu až silou, a tým sa cievky poškodía.Vynález spočíva v úlohe vytvorit spôsob a zariadenie vpredu uvedeného typu, ktorými sa môžu v porovnaní so stavom techniky zlepšit podmienky uprostred a na konci vťahovania.Nový spôsob predložený na riešenie uvedenej úlohy je charakterizovaný tým, že v prvej fáze vťahovacieho postupu sa vťahovacia hviezdica, krátke vťahovacie lamely a dlhć vťahovacie lamely so svojimi nahor otvorenými koncami synchrónnc presunú z východiskovej pozície otvorom statora cez homú hranu statora do druhej polohy, načo sa vdruhej fáze dlhe vťahovacie lamely zatiahnu spät tesne nad hornú hranu statora, pričom vťahovacia hviezdica a krátke vťahovacie lamely sa presunú spoločne dopredu až do tretej polohy, načo v tretej fáze sa vťahovacia hviezdica, krátke vťahovacie lamely adlhé vťahovacie lamely presunú spat z tretej polohy do východiskovej polohy.Predloženým opatrením sa prvýkrát využije výhoda všetkých spolu sa pohybujúcich vťahovacích lamiel, príčom tento Zdvihový pohyb nedovoľuje žiaden relativny pohyb medzi cíevkami a vťahovacími lamelami, a tým tiež neexistuje žiadne nebezpečenstvo, že sa poškodia drôty,načo pri rcverzácii dlhých vťahovacich lamiel v polovici vťahovacej dráhy /dvihu zostávajú pri svojom nadol smerujúcom presune krátko stát pred homou hranou statora,pričom krátke vťahovacie lamely kontinuálne pokračujú ďalej dopredu, resp. hore statorom a vtiahnu cievku kompletne do statora. V protiklade k doteraz známym vťahovacim zariadeniam nielen reverzáeiou dlhých vťahovacích lamiel podľa vynálezu ncnastáva, že sa drôty ocitnú v medzere v pohybe a pritom sa zovrú, ale tiež vzniká výhoda,že dlhé vťahovacie lamely reverzáciou zhora jednostranne uvoľňujú medzeru, takže sa drôty nezaradia nad seba, ale sa zrazia do zväzku.Aby sa urýchlilo dosiahnutie predtým uvedenej výhody, navrhuje sa, že v druhej fáze, pred tým, ako sa vťahovacia hviezdica a krátke vťahovacic lamely presunú dopredu, sa dlhé vťahovacie lamely aspoň čiastočne zatiahnu späť. Tým potom nie je množstvo drôtov zaradené nad scbou a môžu sa dlhé vťahovacíe lamely zanorit ďalej, resp. tlahat spat, pričom sa pritom súčasne vťahovacia hviezdica a krátke vťahovacic lamely vedú dopredu. Tým sa minimalizujú vťahovaeie sily, hlavne sa zmenšuje tlak na vťahovacie lamely.V určitých prípadoch je možné, že sa dlhe vťahovacie lamely zanoria až krátko nad hornú hranu statora a až potom sa krátke vťahovacie lamely presunú dopredu.Na podporu vťahovacieho postupu v určitých prípadoch sa tiež navrhuje, že sa v druhej fáze zatiahnu dlhe vťahovacie lamely späť, pričom súčasne sa vťahovacia hviezdica a krátke vťahovacie lamely presunú dopredu, alebo že v druhej fáze sa dlhé vťahovacie lamely presúvajú striedavo s vťahovacou hviezdicou a krátkymi vťahovacími lamelami. Oba naposledy uvedene spôsobove kroky sa môžu použiť,ked výška konštrukcie cievky nie je vysoká, ale existuje relatívne veľké zovretie drôtu vo vťahovacej medzcrc.Na urýchlenie vťahovacieho postupu sa ďalej navrhuje,že vľahovacia hviezdica a krátke vťahovacie lamely sa z východiskovej polohy spoločne presunú cez druhú polohu do tretej polohy rovnomcmou rýchlosťou. Pritom je ďalej výhodné, ked sa dlhé vťahovacie lamely presunú z druhej polohy do tretej polohy rovnakou alebo vyššou rýchlosťou ako krátke vťahovacic lamely.Jednotlivé varianty spôsobu, ako už bolí opisané, alebo ešte môžu byt stanovené, nemenia nič na základnej myšlienke vynálezu, že sa v strednej vťahovaeej fáze stanovené vťahovacic lamely zatiahnu spat a iné sa presúvajú vpred a že sa tým nielen jednostranne zhora uvoľní medzera, ale sa relatívnym pohybom dvoch vedľa seba lcžiacich vťahovacich lamiel tiež priaznivo ovplyvnia drôty v medzere.Zariadenie podľa vynálczu na vykonávanie uvedeného spôsobu je charakterizované tým, že v prvej fáze sú krátke vťahovacie lamely, upevncnć na vťahovacej hviezdici, pomocou pohonu, a dlhé vťahovacie lamely, upevnené na lamelovom držiaku, pomocou druhého pohonu, uložené synchronizovane prcsúvateľne z východiskovej polohy svojimi nahor otvorenými koncami cez hornú hranu statora do druhej polohy, a v druhej fáze je druhý pohon revcrzovaný nazatiahnutie lamelového držiaka spolu s dlhými vťahovacími lamelami späť až tesne nad hornú hranu statora, pričom prvý pohon je k vťahovacej hviezdici pripojený na jej pohyb dopredu až do tretej polohy, a v tretej fáze sú pohony pripojené k vťahovacej hviezdici, resp. lamelovému držiaku na ich pohyb do východiskovej polohy.Výhodné tiež je, ked sú pohony voľne nastaviteľné, čo sa týka rýchlosti a smeru.Pre vťahovaci postup je tiež výhodné, ked sa vťahovacia hviezdica a krátke vťahovacie lamely spoločne presúvajú z východiskovej polohy rovnomemou rýchlosťou cez druhú polohu do tretej polohy, pričom sa dlhé lamely presúvajú z druhej polohy do tretej polohy rovnakou alebo vyššou rýchlosťou ako krátke vťahovacie lamely. Pri vyššej rýchlosti dlhých vťahovacích lamiel nastáva rýchlejšie zanáranie lamiel, a tým rýchlejšie jednostranné otvorenie medzery zhora, takže drôty nie sú v medzere zoradené nad sebou, ale sa zrazia do zväzku.Na podporu nového spôsobu sa tiež stanovilo umiestniť nad homou hranou statora oporu, pozostávajúcu z pridržného prstenca, opomého prstenca a opomých prstov, ktorá je podľa potreby axiálne presúvateľná. Rovnako sú možné radiálne presúvateľné opomé prsty, ktoré však sú technicky náročné. Opora má výhodu, že centruje vťahovacie lamely vychádzajúce voľne nad homú hranu statora, a tým minimalizuje tlak na ozuby statora a slúži na to, aby sa drôty cievky nezovreli medzi vťahovacie lamely.Ďalšie výhodné podoby vyhotovenia zariadenia podľa vynálezu sú uvedené v nárokoch 16 až 19.Prehľad obrázkov na výkresochVýhody vynálezu vyplývajú najmä z nasledujúceho opisu niekoľkých prikladov vyhotovenia vynálezu pomocou výkresov. Na výkresoch znázorňuje obr. l pozdlžny rez vťahovacím zariadením podľa vynálezu vo východiskovej polohe,obr. 2 pozdlžny rez podľa obr. l v dmhej polohe,obr. 3 pozdlžny rez podľa obr. 1 V tretej polohe,obr. 4 zväčšene zobrazenie polohy cievky medzi dvoma vťahovacimi lamelami,obr. 5 pozdlžny rez vťahovacím zariadením podľa vynálezu vo východiskovej polohe,obr. 6 pozdlžny rez podľa obr. 5 v druhej polohe,obr. 7 pozdlžny rez podľa obr. 5 v tretej polohe,obr. 8 pôdorys vťahovacieho zariadenia z obr. 5 v oblasti prídržného prstenca,obr. 9 zväčšené zobrazenie detailu z obr. 8,obr. 10 zväčšené zobrazenie ďalšieho variantu detailu z obr. 8,obr. ll zobrazenie ďalšej podoby vyhotovenia vynálezu zodpovedajúce obr. 6,obr. 12 usporiadanie podľa obr. ll v tretej polohe,obr. 13 detailné zobrazenie oblasti opory a obr. l 4 pôdorys v oblasti prídržného prstenca ďalšej podoby vyhotovenia.Zariadenia zobrazené na obr. 1 môžu patrit k automatickćmu navijaciemu a vťahovaciemu zariadeniu, ktoré má konštrukciu v zásade opísanú v DE-OS 28 25 557.Obr. l znázorňuje prstenec rovnobežných vťahovacich lamiel 14, 18 smerujúcich svojimi voľnými koncami nahor,na ktoré bol predtým nasadený zväzok 10 statorových ple chov a do medzery medzi lamelami bola navinutá alebo prenesené cievka 12. Prstenec vťahovacích lamiel 14, 18 pozostáva z krátkych vťahovacích lamiel 14, ktoré sú pewie priskxutkovanć k vťahovacej hviezdíci 16, a z dlhých vťahovacich lamiel 18, ktoré sú priskrutkované k lamelovému držiaku 20, pričom vťahovacia hviezdica 16 je axiálne riaditeľná pomocou prvého pohonu 22 a lamelový držiak 20 je axiálne riaditeľný pomocou druhého pohonu 24. V praxi sú vťahovacie hviezdice 16 a lamelový držiak 20 spravidla riadené elektromechanicky, pričom typ pohonu má podradnú úlohu. Rozhodujúce je, ako sú riadené vťahovacia hviezdica 16 so svojimi krátkymi vťahovacimi lamelami 14 a lamelový držiak 20 s dlhými vťahovacimi lamelami 18, to znamená, po ktorých axiálnych dráhach sa pohybujú spoločne, po ktorých oddelene a po ktorých protibežne.Obr. 2 a obr. 3 ukazujú rovnake zariadenie ako obr. 1,ale o jeden spôsobový krok ďalej.Obr. 2 ukazuje spôsobový krok, v ktorom sú voľne konce krátkych vťahovacich lamiel 14 a dlhých vťahovacich lamiel 18 na svojej ceste pretiahnuté statorovým vývrtom už nad homú hranu 26 statora. Na tejto dráhe z polohy na obr. l do polohy na obr. 2 sa vťahovacie lamely 14 a 18 pohybovali synchrónne a unášali pritom cievku 12 a čiastočne ju vtiahli do statora.Teraz z polohy na obr. 2, V ktorej sú voľne konce vťahovacich lamiel 14 a 18 nad homou hranou 26 statora,prejdú krátke vťahovacie lamely 14 axialne ďalej nahor,resp. ďalej zväzkom 10 statorových plechov, pričom dlhé vťahovacie lamely 18 vykonávajú axiálny protipohyb, a tým sa pohybujú dole a svojimi voľnými koncami zostávajú stáť, ako je zrejmé na obr. 3, krátko nad homou hranou 26 statora. Do tejto polohy, zrejmej na obr. 3, sa s krátkymi vťahovacími lamelami 14 pohybovala do polohy nad voľnými koncami dlhých vťahovacích lamiel 18 tiež vťahovacia hviezdica 16 a preniesla a vtiahla cievku 12 do jej koncovej polohy. Nakoniec sa vťahovacie lamely 14 a 18 pohybujú z polohy na obr. 3 do polohy na obr. l a môže sa odobrať hotový stator. Bližšie nebolo opisané, že na konci vťahovania uzatvárajú vyplnené drážky krycie pásiky.Ak sa pohybujú opačne sa pohybujúce vťahovacie lamely 14 a 18 rovnakou rýchlosťou, tak sa dosiahne ich koncová poloha podľa obr. 3 súčasne. Pokusmi sa zistilo,že je výhodné, ked sa dlhe vťahovacie lamely 18 pohybujú dole relativne rýchlejšie ako krátke vťahovacie lamely 14 nahor. Výhoda spočíva v tom, že dlhé vťahovacie lamely 18 pri pohybe dole už zhora uvoľňujú cievkové pradená, a tým umožňujú ľahšie vtiahnutie.Obr. 4 ukazuje riešenie podľa vynálezu vo zväčšenom meradle. Dobre je zrejmá loátka vťahovacia lamela 14 a dlhá vťahovacia lamela 18. Medzi nimi je medzera 28, v ktorej je v reze znázomená cievka 12, resp. jednotlive drôty 30.Dôležitý krok vťahovania tak ani nie je krok z polohy na obr. l do polohy na obr. 2, ale krok z polohy na obr. 2 po polohu na obr. 3. Pri tomto vťahovacom kroku nastáva pokles dlhých vťahovacich lamiel 18 dole a zdvih krátkych vťahovacích lamiel 14 nahor, pričom vťahovacia hviezdica 16 sa pohybuje spolu s krátkymi vťahovacími lamelami 14 nahor a všetky drôty 30, ktore môžu mat výšku konštrukcie cievky 80 až 100 mm, sa pred ňou posúvajú. Výhoda vynálezu je založená na tom, že sa krátke vťahovacie lamely 14 vzhľadom na dlhé vťahovacie lamely 18 pohybujú opačne. To znamená, že sa drôty 30 ocitnú medzi vťahovacimi lamelami 14, 18 v pohybe, a to V takom, ako ked sa umiestni tužka medzi dve plochy roztiahnutých rúk a tiež sa navzájom posúvajú. Samozrejme sa drôty 30 nemôžu odvaľovat pozdĺž celých vťahovacich lamiel 14 a 18. Vy SK 283968 B 6nález ale vyžaduje taký odvaľovaeí efekt, v ktorom sa drôty 30 otočia len o malú čast otáčky, cca o štvrtinu otáčky, tým sa uvoľní celá výška konštrukcie cievky a vplyvom tohto uvoľnenia na celej výške konštrukcie cievky môže drôt 30 svojím krátkym predpínaeím otočením opät zaskočit späť,pretože je sám vplyvom počiatočneho otočenia pod napätím.Obr. 5 až 7 znázorňujú vťahovaeie zariadenie V jednotlivých postupových krokoch, ktoré už boli opísané V súvislosti s obr. l až 3. l( tomu pristupuje pridržiavač 40 pre zväzok 10 statorových plechov, ktorý je síce potrebný, ale pre vynález má podradnú úlohu.Dôležitá je opora, ktorá je umiestnená axiálne nad statorom a pozostáva z prídržného prstenca 42 s vnútri ležiacim oporným prstencom 44 a pohonu 46 so zdvihovou tyčou 48. Pohon 46 je upevnený na nosníku 50 a je spojený pomocou zdvihovej tyče 48 s pridržným prstencom 42. Nosník 50 tu nie je bližšie znázornený, aleje pevne spojený s podstavcom celého zariadenia.Obr. 8 znázorňuje pôdorys zariadenia podľa obr. 5 v oblasti prídržného prstenca 42. V prídržnom prstenci 42 je uložený vnútri ležiaci operný prstenec 44, na ktorom sú vytvorené opomé prsty 52, ktoré z vonka podopierajú vnútri ležiace vťahovaeie lamely 14, 18.Opora vťahovacích lamiel 14 a 18 sa môže vykonať ako je vo zväčšení znázomené na obr. 9, na ktorom má opomý prst 52 tvar, ktorý zodpovedá statorovemu ozubeniu alebo sa vybrúsi špeciálne vedenie 54, akoje znázornená na obr. 10. Opomý prst 52 má za úlohu zvonka podopierat vťahovacie lamely 14 a 18 a viest tak, že drážka medzi vtahovacími lamelami 14 a 18 zostáva rozmerovo presná. Do úvahy pripadá aj možnosť, ale je aj relatívne nákladná,vytvorit opome prsty 52 presúvateľné v opomom prstenci radiálne.Ďalej sa kvôli úplnosti uvádza, že známa centrovacia hviezdica 56 je axiálne pohyblivé pomocou ďalšej zdvihovej tyče 58 a neznázomeného pohonu nad a v statore. Pred tým ako sa stator usadí na vťahovacie lamely 14 a 18, prechádza centrovaeía hviezdica 56 statorom držaným pomocou vťahovacích lamiel 14 a 18 do vťahovacich lamiel 14 a 18. Potom, čo sa stator vycentruje pomocou centrovacej hviezdiee 56 vzhľadom na vťahovacie lamely 14 a 18, môže sa stator usadit na vťahovacie lamely 14 a 18. Pri vtiahnutí, prípadne pohybe vťahovacích lamiel 14 a 18 dopredu sa všetky alebo aspoň krátke vťahovacie lamely 14 vyrovnajú na centrovacej hviezdici 56 a doplnkovo sa centrujú v oblasti 60.Pracovný postup opísanej novej opory spočíva v tom,že sa prídržný prstcnec 42 so svojím opomým prstencom 44 pohybuje pomocou pohonu 46 axiálne k statoru a prenáša a vedie vťahovacie lamely 14 a 18 prechádzajúee pri vťahovaní statorom tak, že sa udržiava medzera medzi vťahovacími lamelami 14 a 18 rozmerovo presná tiež nad statorom.Následne je opísaný pracovný postup opory podľa už. uvedených postupových krokov, pričom vynález opory nie je výhodný a použiteľný len pre spôsob podľa obr. l až 3,ale tiež pre inć vťahovacie postupy, a to vždy vtedy, keď možno vykonat kroky vťahovaeieho postupu vťahovaeími lamelami 14, 18 cez homú hranu 26 statora.Obr. 5 ukazuje prstenec rovnobežných vťahovacích lamiel 14, 18 smerujúeieh svojimi voľnými koneami nahor,na ktoré bol predtým nasadený zväzok 10 statorových plechov, do medzery medzi vťahovacie lamely 14, 18 boli navinuté alebo prenesené cievky 12. Prstencc vťahovacích lamiel 14, 18 pozostáva z krátkych vtahovacieh lamiel 14,hlavne každej druhej vložencj do oblasti cievky 12, ktore súpevne priskrutkovane k vťahovacej hviezdici 16 a z dlhých vťahovacích lamiel 18, ktoré sú priskrutkované k lamelovému držiaku 20, pričom vťahovacia hviezdica 16 je riaditeľná pomocou prvého pohonu 22 a lamelový držiak 20 je riaditeľný pomocou druhého pohonu 24.Obr. 6 a obr. 7 ukazujú rovnake zariadenie ako obr. 5,ale ojeden postupový krok ďalej .Predtým, ako nastane prvý spôsobový krok, ide samostatne vedená a centrovaná opora svojím vnútri ležiacim opomým prstencom 44 do vyčkávacej polohy až krátko pred hornú hranu statora.Obr. 6 znázorňuje spôsobový krok, V ktorom sú voľné konce krátkych vťahovacích lamiel 14 a dlhých vťahovacich lamiel 18 vybehnuté na svojej ceste statorovým vývrtom už nad homú hranu 25 statora. Na tejto dráhe z polohy na obr. 5 do polohy na obr. 6 sú vťahovaeie lamely 14, 18 vedené synchrónne a unášajú pritom cievku 12 a čiastočne vťahujú do statora.Pri tomto spoločnom zdvihu všetkých vťahovacích lamiel 14 a 18 sú tieto vťahovaeie lamely 14 a 18 po opustení homej hrany 26 statora zavedené na veniec opomých prstencov 52 a sú nimi držane v smere.Teraz z polohy na obr. 6, v ktorej sú vťahovacie lamely 14 a 18 nad homou hranou 26 statora, sa dlhe vťahovacie lamely 18 zatiahnu späť až tesne nad hornú hranu 26 statora, pričom vťahovacia hviezdica 16 a krátke vťahovacie lamely 14 sa presúvajú spolu s oporou dopredu. Tým opustia dlhe vťahovacie lamely 18 opomý prst 52, pričom krátke vťahovacie lamely 14 sú ďalej vedené. V tejto polohe podľa obr. 7 je s krátkymi vťahovacími lamelami 14 vybehnutá do polohy nad hornou hranou 26 statora tiež vťahovacia hviezdica 16 a cievka 12 bola prenescná do jej koncovej polohy, a tým bola vtiahnutá. Následne sa presúvajú vťahovacie lamely I 4 a 18 z polohy na obr. 7 späť do výehodiskovej polohy na obr. 5 a prídržný prstence 42, opomý prstence 44, opornć prsty 52 sa presúvajú od statora a môžu sa odobrat hotove statory.Nová opora, tvorená pridržným prstencom 42, opomým prstencom 44 a opornými prstami 52, podporuje nový spôsob tým, že centruje voľné vťahovacie lamely 14 a 18 vybiehajúce nad hornou hranou 26 statora, a tým minimalizuje tlak na statorové ozuby a slúži na to, že sa drôty 30 cievky 12 nezovrú medzi vťahovacími lamelami 14 a 18.Ako už bolo uvedene, je opora nezávislá od spôsobu. Je tiež mysliteľné, hlavne ked nie sú k dispozícii vysoké výšky konštrukcie cievky 12, že veniec krátkych vťahovacíeh lamiel 14 a veniec dlhých vťahovacich lamiel 18 sa presúvajú ďalej dopredu 7. polohy na obr. 6 spoločne a vťahujú cievku 12 na rotor.Ked je vťahovací tlak vťahovaeích lamiel 14, 18 pri spôsobe veľmi vysoký, a tým existuje nebezpečenstvo, že sa naddvihnú jednotlivé plechy statorových ozubov, je výhodná ďalšia opora, ktorej vyhotovenie vyplýva z obr. ll až 14.Podoba vyhotovenia podľa obr. l 1 a 12 sa odlišuje od vyhotovenia podľa obr. 6 a 7 tým, že opornć prsty 52 vytvorené na opomom prstenci 44 sú predĺžené stojkami 62, a tým opomć prsty 52 nielen vedú vťahovacie lamely 14, 18,ale tiež ešte pomocou stojky 62 pridržiavajú statorové ozuby. Stojky 62 môžu byt pomocou skrutiek 64 spojene s opomými prstami 52 alebo s nimi môžu byt vytvorené v jednom kuse a tvoria týmjednotku s pridržiavačom 40.Jednotka z pridržiavača 40 a stojok 62 má výhodu, že po navinutí cievky 12 sa stator môže nasadit na vťahovacie zariadenie, pričom sa ide touto jednotkou axiálne na stator aje pridržiavaná na statore nielen, akoje známe, na zväzku10 statorových plechov, ale pridavne na statorových ozuboch.V stanovených prípadoch je tiež mysliteľné jednotku z pridržiavača 40 a stojok 62 oddeliť a riadiť zvláštnym pohonom, napríklad vtedy, keď je potrebné prídržný prstenec 42, opomý prstence 44, opomý prst 52 a stojku 62 indexovať pre druhý vťahovaci postup na vtiahnutie druhej polohy.Obr. 13 a 14 ukazujú oporu z prídržného prstenca 42,opomého prstenca 44 a operných prstov 52 so stojkou 62,pričom obr. 13 znázorňuje zväčšený detail, na ktorom sú stojka 62 a opomý prst 52 znázomené v polohe na vťahovacích lamelách 14, 18.Ako je zrejmé z obr. 13, sú stojky 62 vyhotovené užšie ako opomý prst 52. Toto má výhodu, že stojky 62 môžu podopierat statorový ozub tak dlho, až je vytiahnuté kompletné vinutie. Voľný priestor 66 medzi stojkami 62 umožňuje pri vťahovaní, že vinutie má nad statorom miesto na rozloženie do vejára. Ak majú v stanovených prípadoch pridržiavať stojky 62 len každý druhý statorový ozub alebo ležať ďalej od seba, potom môžu mat stojky 62 rovnaký tvar ako opome prsty 52.Spôsob je od použitia opomých prstov 52, predižených pomocou stojky 62, nezávislý. Použitie opomých prstov 52,predĺžených pomocou stojky 62, je však výhodné pri vťahovaní, pri ktorom sa používajú spoločne vedené vtahovacie lamely 14, 18.Predložene riešenie sa používa hlavne pri kompresorových motoroch, na ktoré z roka na rok stúpajú požiadavky,takže sa skúša zlepšenie stupňa účinnosti motorov, v ktorých sa nielen dimenzujú drážky čo najmenšie, ale sa do drážok tiež nanáša čo najviac medeného drôtu. Toto ale opäť pôsobí negatívne na vťahovanie cievky 12 do statora,ale predloženým riešením sa môže opäť vzťahovať na statory s najnovšími požiadavkami.l. Spôsob vťahovania cievok do drážok zväzku statorových plechov elektrických strojov, pričom sa cievky (12) vyrobia na šablóne a prenesú sa na vťahovacie zariadenie,pozostávajúce zo zodpovedajúcim spôsobom prstencovo usporiadaných, rovnobežných, krátkych a dlhých vťahovacích lamiel (14, 18) a axiálne presuvnej vťahovacej hviezdice (16), a z neho sa vťahujú do statorových drážok, pričom v prvej fáze vťahovacieho postupu sa spoločne s vťahovacou hviezdicou (16) synchrónne presunú krátke vťahovacie lamely (14) a dlhé vťahovacie lamely (18) so svojimi nahor smerujúcimi voľnými koncami z prvej východiskovej pozicie dopredu otvorom statora (10) cez homú hranu (26) statora do druhej polohy, v y z n a č. u j ú c i s a t ý m , že v druhej fáze sa voľné konce dlhých vťahovacich lamiel (18) zatiahnu späť tesne nad homú hranu(26) statora do tretej polohy, zatiaľ čo vťahovacia hviezdica(16) a krátke vťahovanie lamely (14) sa presunú spoločne dopredu až do tretej polohy, a že V tretej fáze sa vťahovacia hviezdica (16), krátke vťahovacie lamely (14) a dlhé vťahovacie lamely (l 8) presunú Spät z tretej polohy do východiskovej polohy.2. Spôsob podľa nároku 1, v y z n a č uj ú ci s a tý m , že v druhej fáze, pred tým, ako sa vťahovacia hviezdica (16) a krátke vťahovacie lamely (14) presunú dopredu, sa dlhé vťahovacie lamely (18) aspoň čiastočne zatiahnu späť.3. Spôsob podľa nároku 2, v y z n a č uj ú ci s a t ý m , že v druhej fáze, po tom, čo sa dlhé vťahovacielamely (18) čiastočne zatiahnu, sa tieto dlhé vťahovacie lamely (18) zatiahnu ešte ďalej, pričom sa vtahovacia hviezdica (16) a krátke vťahovacie lamely (14) súčasne presunú dopredu.4. Spôsobpodľanároku l, vyzn ačuj úci sa t ý m , že v dmhej fáze sa počínajúc počiatkom zaťahovania dlhých vťahovacích lamiel (18) späť vťahovacia hviezdica (16) a krátke vťahovacie lamely (14) súčasne presúvajú dopredu.5. Spôsob podľa nároku l, v y z n a č uj ú ci s a t ý m , že v druhej fáze sa dlhé vťahovacie lamely (18) a vťahovacie hviezdica (16) s krátkymi vťahovacimi lamelami (14) presúvajú striedavo vo viacerých krokoch.6. Spôsob podľa nároku 1, vy z n á č uj ú ci s a t ý m , že vťahovacia hviezdica (16) a krátke vťahovacie lamely (14) sa z východiskovej polohy spoločne presunú rovnomemou rýchlosťou cez druhú polohu do tretej polohy.7. Spôsobpodľanároku 5, vyznač uj úci sa t ý m , že dlhé vťahovacie lamely (18) sa presunú z druhej polohy do tretej polohy rovnakou rýchlosťou ako krátke vťahovacie lamely (14).8. Spôsob podľa nároku 1, vy z n a č uj ú ci s a t ý m , že dlhé vťahovacie lamely (18) sa presunú z druhej polohy do tretej polohy vyššou rýchlosťou ako krátke vťahovacie lamely (14).9. Zariadenie na vykonávanie spôsobu podľa jedného z nárokov l až 8, pričom v prvej fáze sú krátke vťahovacie lamely (14), upevnené na vťahovacej hviezdici (16), pomocou prvého pohonu (22), a dlhé vťahovacie lamely (18), upevnené na lamelovom držiaku (20), pomocou druhého pohonu (24) synchronizovane presúvateľné z východiskovej polohy so svojimi nahor smerujúcimi voľnými koncami cez homú hranu (26) statora do druhej polohy, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že v druhej fáze je druhý pohon(24) reverzovateľný a voľné konce dlhých vťahovacích lamiel (18) sú spoločne s lamelovým držiakom (20) zatiahnuteľne späť až tesne nad homú hranu (26) statora do tretej polohy, zatiaľ čo prvý pohon (22) je k vťahovacej hviezdici(16) pripojený na jej pohyb a pohyb krátkych lamiel vpred až do tretej polohy, a že v tretej fáze sú pomocou pohonov(22, 24) vťahovacej hviezdice (16) s krátkymi lamelami, a lamelový držiak (20) s dlhými lamelami zatiahnuteľné späť do východiskovej polohy.10. Zariadenie podľa nároku 9, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pohony (22, 24) sú vzhľadom na rýchlosť a smer pohybu voľne nastaviteľné.ll. Zariadenie podľa nároku 9, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že nad homou hranou (26) statora je usporiadané opora s opomými prstami (52), pričom opomé prsty (52) sú upravené na dosadnutie na vťahovacie lamely(14 a 18), vysúvateľné nad homú hranu (26) statora.12. Zariadenie podľa nároku 11, v y z n a č uj ú c e s a tý m , že opora je usporiadané axiálne nad statorom. 13. Zariadenie podľa nároku 11, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že opora je axiálne presúvateľná.14. Zariadenie podľa nároku 13, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že opora je presúvateľná synchrónne s vťahovacimi lamelami (14 a 18).15. Zariadenie podľa nároku 11, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že opora pozostáva z radíálne presúvateľných opomých prstov (52).16. Zariadenie podľa aspoň jedného z predchádzajúcich nárokowvyznačuj úce sa tým, ženaoporných prstoch (52) sú natvarovane stojky (62).

MPK / Značky

MPK: H02K 15/085, H02K 15/06

Značky: zväzku, vťahovania, plechov, strojov, zariadenie, cievok, spôsob, vykonávanie, drážok, elektrických, statorových

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/17-283968-sposob-vtahovania-cievok-do-drazok-zvazku-statorovych-plechov-elektrickych-strojov-a-zariadenie-na-jeho-vykonavanie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob vťahovania cievok do drážok zväzku statorových plechov elektrických strojov a zariadenie na jeho vykonávanie</a>

Podobne patenty