Spôsob výroby výbežkov mechanického upevňovacieho systému s množinou výbežkov usporiadaných na podklade

Číslo patentu: 283140

Dátum: 07.01.2003

Autori: Thomas Denis Albert, Goulait David Joseph Kenneth

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Pri spôsobe výroby výbežkov mechanického upevňovacieho systému s množinou výbežkov (22) usporiadaných na podklade (24) sa zahreje taviteľný materiál na teplotu najmenej jeho teploty topenia a nanáša sa vo forme jednotlivých kvapiek materiálu vo viskóznom stave pomocou nanášacieho prostriedku na podklad (24) pohybujúci sa relatívne vzhľadom na nanášací prostriedok, pričom tieto jednotlivé kvapky materiálu na podklade priľnievajú a pri súčasnom chladnutí a zvyšovaní viskozity sa vyťahujú do voľne tvarovaných výbežkov (22), priľahnutých na podklade (24) na jednom konci a voľne z nej vybiehajúcich na druhom konci, pričom sa výbežky odkláňajú od smeru kolmého na podklad.

Text

Pozerať všetko

Vynàlez sa týka upevňovateľných mechanických upevňovacích systémov a najmä spôsobu výroby upevňovacieho systému majúceho zlepšenie konštrukčnej a upevňovacej Vlastnosti.Mechanické upevňovacie systémy, schopné opakovaného upevňovania, sú V odbore dobre známe. V typickom prípade takéto upevňovacie systémy zahrnujú dve hlavné zložky, a to výbežok, ktorý je pripojený k podkladu a zachytáva doplnkovú druhú zložku, t. j. prijímaciu plochu. Prijímacia plocha V typickom prípade obsahuje jednu alebo viac vrstiev prameňov alebo vlákien. Vybiehajúca časť Výbežku mechanického upevňovacieho systému, typicky označovaná ako zachytávací prostriedok, preniká do prijímacej plochy a zachytáva pramene alebo vlákna prijímacej plochy. Výsledné mechanické zachytenie a fyzické prekážky bránia oddeľovaniu výbežku z prijímacej plochy, dokiaľ oddeľovacie sily nepresiahnu bud pevnosť upevňovacieho systému V odlupovani alebo V šmyku.Často si odborník V odbore želá zvoliť alebo zhotoviť na mieru upevňovacie vlastnosti mechanického upevňovacieho systému na požadované použitie. V určitých aplikáciách sa pevnosť upevňovacieho systému všmyku stáva dôležitou (ak nie rozhodujúcou) a návrhár môže požadovať,aby sa šmyková pevnosť výbežku upravila presne na mieru na mechanické upevňovanie podľa potrieb takéhoto použitla.Napriklad môžu byť mechanické upevňovacie systémy,Spôsobilé opakovaného upevňovania (zapínania), použité V spojení s absorpčnými výrobkami na jednorazové použitie (t. j. na vyhodenie po použití), ako sú plienky. Patentový spis USA č. 4 846 815 opisuje plienku vybavenú upevňovacím prostriedkom spôsobilým na opätovné upevneniu,ktorý poskytuje odolnosť proti bežne sa vyskytujúcim šmykovým namáhaniam, a ktoré sú pohodlne a šetmć proti koži osoby, ktorá ju nosí. Patentový spis USA č. 4 869 724 opisuje absorpčný Výrobok na vyhodenie po použití s lepivými páskovými príchytkami a mechanickými sponkami na opakované upevňovanie, použité V spojení jedna s druhou na umožnenie opakovaného upevňovania absorpčného výrobku na vyhodenie po použití okolo tela nositeľa a na vhodné odstránenie plienky po tom, čo bola znečistená.Ak sa použije mechanický upevňovací systém spôsobilý opakovaného upevňovania V spojení s absorpčným výrobkom na vyhodenie po použití, ako je plienka, je potrebná určitá minimálna pevnosť V šmyku na minimalizovanie možností toho, že sa mechanický upevňovací systém rozpojí počas nosenia, a Výrobok sa oddelí alebo odpadne od tela nositeľa. Tento jav zvyšuje pravdepodobnosť toho, že absorpčný výrobok nebude náležite zachytávať telesné výlučky, ktoré ním majú byť absorbované.Ak je absorpčný predmet inkontinenčný ochranný prostriedok pre dospelých, môžu byť rovnaké Výhodne používané systémy Spôsobilé opakovaného zapínania, ako je opisané V patentovej prihláške USA č. 07/382 157 z 18. 7. 1989. V protiklade k požiadavke, aby upevňovacie systémy mali určitú minimálnu pevnosť V šmyku, ako je opisované V uvedenom spise, Však môže byť pri inkontinenčnom produkte pre dospelých požadované, aby mechanický upevňovací prostriedok snim použitý mal len určitú maximálnu pevnosť V šmyku. Rozdiel vyplýva z toho, že nositeľ môže mať obmedzenú manuálnu silu alebo zručnosť a ak je pev nosť V šmyku upevňovacieho systému príliš veľká, nositeľ nemusí byť schopný podľa potreby sňať absorpčný výrobok po použití na prehliadku, či je znečistený, alebo na rutinnú výmenu výrobku.Ešte V ďalšej aplikácii môže byť žiaduce mať k dispozícii mechanický upevňovací systém, ktorý dovoľuje určitý sklz výbežku Vzhľadom na prijímaciu plochu, a smerom,vktorom je požadovaný upevňovací záber. Takýto sklz bočným smerom vytvára upevňovací systém, ktorý je určený spôsobom prestaviteľný V relatívnej polohe výbežkov na prijímacej ploche, ked sú obidva spojované diely vzájomne k sebe pripevnené.Môžu byť rovnako Významné iné vlastnosti, ako sú konštrukčné vlastnosti alebo geometrie mechanických upevňovacích systémov. Odbomík V odbore si tiež môže želať tieto vlastnosti presne upraviť podľa požiadaviek. Napríklad môže byť bočné vybiehanie výbežkov presne upravené na hodnotu, ktorá z výbežku predstavuje doplnkový útvar vzhľadom na určitú požadovanú prijímaciu plochu. Iná konštrukčná vlastnosť, ako je uhol zvieraný výbežkom s podkladom, ovplyvňuje hĺbku, V ktorej vniká Výbežok do prijímacej plochy. Návrhár si tiež môže želať upraviť tieto vlastnosti geometrie upevňovacieho systému primerane k pevnosti vrstiev a vlákien alebo prameňov prijímacej plochy a požadovanej šmykovej pevnosti upevňovacieho systému, Obzvlášť bolo zistené, že existuje určitý vzťah medzi uhlami zvieranými Výbežkami s rovinou podkladu a pevnosťou upevňovacieho systému V šmyku. Ďalej existuje vzťah medzi určitými parametrami výrobného procesu a uhlami zvieranými výbežkami, vyplývajúcimi ztakýchto procesov.Vynález si preto kladie za úlohu vytvoriť spôsob vhodného prispôsobovania upevňovacích vlastností, najmä pevnosti mechanických upevňovacích výbežkov V šmyku, ked sa mechanický upevňovací systém vyrába. Cieľom vynálezu je tiež vytvoriť spôsob prispôsobovania bočného vybiehania mechanických upevňovacích výbežkov a uhlov zvieraných upevňovacími výbežkami spodkladom, a to počas výroby mechanického upevňovacieho systému. Konečne je cieľom vynálezu Vytvoriť mechanický upevňovací výbežok, ktorý môže bočne kĺzať V smere rovnobežnom s rovinou prijímacej plochy po tom, čo došlo k zachyteniu, a počas, čo sú upevňovací výstupok a prijímacia plocha navújom spolu upevnené.Uvedený cieľ je dosiahnutý spôsobom výroby výbežkov mechanického upevňovacieho systému s množinou výbežkov usporiadaných na podklade, ktorého podstatou je že sa zahreje taviteľný materiál na teplotu najmenej teploty topenia a nanáša sa vo forme jednotlivých kvapiek materiálu vo viskóznom stave pomocou nanášacieho prostriedku na podklad pohybujúci sa relatívne Vzhľadom na nanášací prostriedok, pričom tieto jednotlivé kvapky materiálu na podklade prilipajú a pri súčasnom chladnutí a zvyšovaní viskozity sa vyťahujú do voľne tvarovaných výbežkov, prilipajúcich na podklade na jednom konci a voľne z neho Vybiehajúcich na druhom konci, pričom sa výbežky odkláňajú od smeru kolmého na podklad.Pod pojmom jednotlivé kvapky materiálu vzmysle definície predmetu vynálezu sa rozumejú nespojené jednotlivé množstvá s veľkosťou, ktorá pri nanášaní taviteľného materiálu na podklad Vedie k tvorbe jednotlivých tvaro SK 283140 B 6vaných výbežkov, ako bolo uvedené, a ako je podrobnejšie vysvetlené neskôr.Pod pojmom voľne tvarovaný sa rozumie tvarovanie bez pôsobenia vonkajších tvarovacich nástrojov, t. j. len zotrvačnými silami, pôsobiacimi na voľný koniec kvapky v dôsledku relatívneho pohybu podkladu vzhľadom na nanášací prostriedok.Taviteľný materiál zahriaty na najmenej teplotu topenia sa podľa výhodného uskutočnenia vynálezu ukladá do buniek nanášacieho prostriedku vo forme otáčajúceho sa nanášacieho valca, vybaveného na obvode otvorenými komôrkovými bankami rozmiestnenýani v požadovanom rozmiestnenl výbežkov, pričom nanášacím valcom sa otáčajú do oblasti dotyku kvapiek nanášaného taviteľného materiálu s podkladom, pričom sa podklad zavádza do oblasti dotyku a vedie sa rýchlosťou odlišnou od obvodovej rýchlosti otáčania nanášacieho valca, a bunky obsahujúce taviteľný materiál sa tak otáčajú do dotyku taviteľného materiálu s pohybujúcim sa podkladom, pričom taviteľný materiál sa V oblasti dotyku oddeľuje od komôrkových buniek nanášacieho valca a prilipa na podklade vo forme jednotlivých kvapiek materiálu vytvárajúcich voľne tvarované výbežky vytíahnutím a vychýlením v smere rozdielovej pohybovej zložky nanášacíeho valca a pohybu pohybujúceho sa podkladu.Výhodne je v oblastí dotyku podklad podporovaný na jeho strane opačnej od nanášacieho valca opomým valcom,pričom obidva valce sa otáčajú v smere pohybu podkladu s navzájom odlišnými rýchlosťamí, pričom podklad sa po prechode oblastí dotyku odťahuje so zmeneným smerom pohybu, vychýleným vzhľadom na prvý smer, v ktorom do oblasti dotyku vstupuje, pod odťahovým uhlom, pričom táto zmena smeru pohybu vymedzuje odklonový uhol gama, ktorý podklad v odklonenom druhom smere v okamihu opustenia miesta dokončovania nanášania kvapiek zviera s prvým smerom. Odklonový uhol je výhodne ostrý uhol. Odklonový ostrý uhol je účelne v rozpätí od 5 ° do 40 °.Podľa ďalšieho znaku vynálezu je počiatočný smer nanášanía, V ktorom sa materiál začína vydávať na podklad vystupovaním jeho kvapiek z komôrkových buniek nanášacieho valca, je kolmý na prvý smer, vktorom podklad vstupuje do oblasti dotyku.Ukladanie kvapiek na podklad je podľa ďalšieho znaku vynálezu dokončovanć v treťom smere, vychýlenom od začiatočného smeru vsmere otáčania nanášacieho valca zo štrbiny medzi valcami, ktorý zviera s druhým smerom,vktorom podklad opustí miesto dokončovania nanášania,tupý uhol beta. Tupý uhol beta je v rozpätí od l 00 ° do l 10 °.Podľa ďalšieho znaku vynálezu sa podklad pohybuje rýchlosťou odlišnou od obvodovej rýchlosti nanášacieho valca, pričom rýchlosť podkladu je o 2 až 25 vyššia alebo o 2 až 15 nižšia, ako je obvodová rýchlosť nanášanieho valca. Výhodne sa podklad pohybuje rýchlosťou o 2 až 16 väčšou, ako je obvodová rýchlosť nanášacieho valca.Na rozdiel od známeho stavu techniky, kde výbežky bud vystupovali zvisle zpodkladu alebo boli náhodne naklonene v rôznych usporiadaníach, zaisťuje vynález riadený tvar a orientáciu, najmä s ohľadom na pevnostné vlastnosti. Voľne tvarované výbežky podľa vynálezu odstraňujú problémy známeho stavu techniky preto, že výbežky môžu byť tvarovo riadené počas ich tvorby na zaistenie požadovanej šmykovej pevnosti. Riadením rozdielovej rýchlosti nanášacieho prostriedku proti podkladu, ako i veľkosti uhlov v mieste priechodu medzi nanášacím valcom a podkladom a teploty, sa nanášaný tennoplastický materiál tvarujedo vopred zvolených tvarov. Takéto tvary nie sú možné postupmi, ako je vstrekovanie alebo rezanie tkaných slučiek.Prehľad obrázkov na výkresochVynález je bližšie vysvetlený v nasledujúcom opise napríkladoch uskutočnenia neobmedzujúcich jeho rozsah, s odvolaním na pripojené výkresy, v ktorých znázorňuje obr. l bočný pohľad z profilu na výbežok upevňovacieho systému podľa vynálezu,obr. Z bočný schematický rez zariadením, ktoré je mďmé použiť na výrobu výbežku upevňovacieho systému podľa vynálezu,obr. 3 grafické znázornenie účinku rýchlostného rozdielu medzi dopravovaným podkladom a ukladacím prostriedkom na zvieraný uhol drieku výbežku pre dva rozdielne odklonové uhly zvierané medzi vystupujúcim podkladom a rovinou vstupu do zariadenia,obr. 4 grafické znázomenie upevňovacieho systému pre dva rozdielne odklonovć uhly zvierane medzi vystupujúcim podkladom a rovinou vstupu do zariadenia,obr. 5 grafické znázornenie účinku kladného a zápomého rýchlostného rozdielu na šmykovú pevnosť upevňovacieho systému pre dva odklonove uhly zvieranć medzi prvým a druhým smerom, deñnovanými neskôr,obr. 6 A a 6 B schematicke znázornenie dvoch výbežkov vyrobených podľa vynálezu, majúcich každý rovnaký rýchlostný rozdiel medzi dopravovaným podkladom a nanášacim valcom a majúcim rozdielne odklonove uhly medzi prvým a druhým smerom,obr. 7 A a 7 B schematickć znázornenie dvoch výbežkov podľa vynálezu majúce každý rovnaký kladný rýchlostný rozdiel medzi dopravovaným podkladom a nanášacím valcom a majúcim rozdielne odklonové uhly medzi prvým a druhým smerom,obr. 8 A a 8 B schematícké znázornenie dvoch výbežkov vyrobených podľa vynálezu majúcich každý rovnaký uhol zvieraný medzi prvým a druhým smerom,a obr. 9 A a 9 B schematicke znázornenie dvoch výbežkov podľa vynálezu majúcich každý zápomý rýchlostný rozdiel medzi dopravovaným podkladom a nanášacim valcom a majúcich rozdielne odklonovć uhly zvierané medzi prvým a druhým smerom.Upevňovací systém podľa vynálezu obsahuje najmenej jeden výbežok 22, ako je znázomený na obr. l a výhodne množinu výbežkov 22. Každý výbežok 22 môže byť pripojený k podkladu 24 vopred určenej kombinácie. Každý z výbežkov 22 má základňu 26, driek 28 a zachytávací prostriedok 30. Zakladne 26 výbežkov 22 sú vo vzájomnom dotyku, sú pripojene k podkladu 24 a podporujú konce driekov 28 výbežkov 22, privrátenć k podkladu 24. Drieky 28 vyčnievajú smerom von z podkladu 24 a základní 36. Drieky 28 prechádzajú na konci odľahlom vzhľadom na podklad 24 k zachytávacieho prostriedku 30.Zachytávaci prostriedok 30 vyčnieva bočne z drieku 28 v jednom alebo viacerých smeroch na spôsob hákovitého hrotu. Pojem bočné (do strany) tu znamená ako majúce vektorovú zložku všeobecne rovnobežnú s rovinou podkladu 24 vzhľadom na uvažovaný výbežok 22, t. j. vsmere relatívneho pohybu podkladu vzhľadom na nanášací prostriedok v zmysle spôsobu podľa vynálezu. Vybiehanie zachytávacieho prostriedku 30, z obvodu drieku bočným sme SK 283140 B 6rom dovoľuje zachytávaciemu prostriedku 30, aby bol upevnený do neznázomenej doplnkovej prijímacej plochy. Zachytávací prostriedok 30 je pripojený a výhodne prilípa ku koncu výbežku 22, opačnému vzhľadom na pripojenie k podkladu 24. Je zrejmé, že zachytávaci prostriedok 30 môže byť pripojený k výbežku 22 vpolohe medzi základňou 26 a vzdialeným koncom drieku 28.Ako je zrejmé zobr. 2, sú výbežky 22 ukladané na podklad 24 v roztavenom, výhodne kvapalnom stave, a tuhnú ochladzovanim a výhodne prudkým ochladením na dosiahnutie požadovanej štruktúry a tvam, aká je opisovaná neskôr. Voľne tvarovaný výbežok 22 alebo zoskupenie(množina) výbežkov 22 môže byť zhotovené výrobným postupom, ktorý je podobný spôsobu bežne známemu ako hĺbkotlač. Pri použití tohto postupu sa nechá všeobecne rovinný podklad 24, majúci dve proti sebe ležiace plochy,prechádzať medzi štrbinu dvoch valcov, a to nanášacieho valca 72 a oporneho valca 74, ako je znázornené na obr. 2. Valce 72 a 74 majú všeobecne rovnobežne osi a sú udržované pre nanášací dotyk s podkladom 24, keď podklad prechádza štrbinou 70. Jeden z valcov, a to nanášací valec 72,je vybavený množinou slepých dutín s uzatvorenými koncami, označovaných ako komôrkove bunky 76, zodpovedajúce požadovanej kombinácii výbežkov 22, ktoré sa majú ukladať na podklade 24. Druhý valec, a to oporný valec 74,poskytuje oporu a reakciou proti nanášaciemu valcu 72 na ukladanie podkladu 24 vzhľadom na nanášací valec 72, keď podklad 24 prechádza štrbinou 70.Tepelne citlivý materiál, výhodne terrnoplastický materiál, z ktorého sa majú výbežky 22 vytvárať, je privádzaný zo zahriateho zdroja, ako je žľab 80. Tepelne citlivý materiál je zahrievaný, výhodne na najmenej teplotu topenia. Tepelne citlivý materiál sa zavádza do buniek 76, ked sa nanášací valec 72 otáča okolo stredovej čiary. Bunky 76,obsahujúce tepelne citlivý materiál, ho dopravujú, až sa dostane do styku s podkladom, 24 a zahriaty, tepelne citlivý materiál sa ukladá na podklad 24 v požadovanej kombinácii zoskupení výbežkov.S pokračujúcim posunom medzi podkladom 24 a valcom 72 a 74 sa výbežky 22 preťahujú v smere majúcom bočnú zložku, všeobecne rovnobežnú s rovinou podkladu 24, čím sa vytvára driek 28 a zachytávaci prostriedok 30. Nakoniec je možné nepotrebnú časť výbežku 22 odstrihnúť od zachytávacíeho prostriedku 30 orezávacím prostriedkom 78. Orezávacl prostriedok 78 však nie je nevyhnutný a výbežok 22 môže byť oddelený od jeho odpadu bez použitia špeciálneho orezávacieho prostriedku 78 za podmienky, že parametre, pri ktorých sa upevñovací systém 20 vyrába,zodpovedajú orezanému tvaru bez takého špeciálneho orezávacieho prostriedku 78. Vzhľadom na viskoelastické vlastnosti termoplastického materiálu sa výbežok 22 zaťahuje pod vplyvom gravitácie a zmršťovania, ktoré sa objavujú počas chladenia. Výbežok 22 potom ohladne a výhodne je tvarovo fixovaný na pevnú štruktúru, v ktorej zachytávaci prostriedok 30 prilíeha ku drieku 28.Upevňovací systém 20 je upevnený k doplnkovej prijímacej ploche. Pod pojmom prijímacia plocha, ku ktorej je zachytávaci prostriedok 30 výbežkov 22 upevňovacieho systému 20 upevnený, sa rozumie akákoľvek rovina alebo plocha majúca exponovanú plochu s tesne rozmiestnenými otvomii doplnkovou proti zachytávaciemu prostriedku 30 a definovanú jedným alebo dvoma prameňmi vlákien alebo altematívne majúce exponovanú plochu, ktorá je schopná lokalizovanej pružnej deformácie, takže zachytávaci prostriedok 30 môže zostať zachytený a nemôže byť vyťahovaný bez kolizie. Otvory alebo lokalizované pružné deformácie umožňujú vnikanie zachytávacieho prostriedku 30 doroviny prijímacej plochy, zatiaľ čo pramene (alebo nedeformovaný materiál) prijímacej plochy, vložené medzi otvory (alebo deformované plochy) bránia vyťahovaniu alebo uvoľňovaniu upevňovacieho systému 20, pokiaľ je to požadovane užívateľom, alebo dokiaľ pevnosť upevňovacieho systému 20 v lúpaní alebo v šmyku sa inak prekročí. Prijímacia plocha môže byť rovinná alebo zakrívená.Prijímacia plocha majúca pramene alebo vlákna sa považuje za doplnkovú, ak otvory medzi prameňmi alebo vláknami majú takú veľkosť, že dovoľujú najmenej jednemu zachytávaciemu prostriedku 30 preniknúť do roviny prijímacej plochy, a pramene majúce takúto veľkosť, že sú zachytávané zachytávacími prostriedkami 30. Prijímacia plocha, ktorá je lokálne deformovateľná, sa nazýva doplnková, ak aspoň jeden zachytávaci prostriedok 30 je schopný pôsobiť lokálne rušenie v rovine prijímacej plochy, ktoré vzdoruje snímaniu alebo oddeľovaniu upevňovacieho systému 20 od prijímacej plochy.Vhodne prijímacie plochy zahrňujú zosietené peny,úplety, netkané materiály a slučkové materiály spojené s očkami.Na vyšetrenie zložiek upevňovacieho systému 20 a jednotlivých výbežkov 22 do väčších podrobností je treba, aby podklad 24 upevňovacieho systému 20 bol dostatočne pevný na zabránenie odtrhávania a oddeľovanía medzi jednotlivými výbežkami 22 upevňovacieho systému 20, pričom je treba, aby súčasne bol plochou, ku ktorej budú výbežky 22 ľahko prilípať a budú schopné pripojenia k výrobku, ktorý má byť upevnený, ako je požadované užívateľom. Pod pojmom pripojenie sa tu rozumie stav, keď prvý člen alebo zložka je upevnená alebo pripojená ku druhému členu alebo zložke, a to bud priamo alebo nepriamo, kde prvý člen alebo zložka je pripevnený alebo pripojený k medziľahlému členu alebo zložke, ktorý sám je pripevnený alebo pripojený ku druhému členu alebo zložke. Združenie medzi prvým členom alebo zložkou je určené na zotrvanie počas života predmetu. Podklad je akákoľvek plocha, ku ktorej je pripojený jeden alebo viac výbežkov 22.Podklad 24 by tiež mal byť schopný valcovania, a rovnako byť schopný vydržať bežné výrobné procesy, byť poddajný, takže môže byť ohýbaný na požadovaný tvar, a byť schopný odolávať teplu tekutých výbežkov 22, ktoré sa na ňom ukladajú bez toho, že by došlo k jeho roztavovaniu alebo bez toho, že by došlo ku škodlivým účinkom než výbežky 22 stuhnú. Podklad 24 by tiež mal byť k dispozicii V rôznych širkach. Vhodné podklady 24 zahrnujú úplety, tkaniny, netkané textílie, gumové a vinylové fólie a obzvlášť polyoleñnové fólie a výhodne papier z kraftovej celulózy. Biely kraftový (sulfátový) papier majúci základnú hmotnosť 0,08 kg/mz sa javí ako vhodný.Základňa 26 výbežku 22 je obvykle rovinna časť výbežku 22, ktorá je pripojená kpodkladu 24 a prilíeha k blízkemu koncu drieku 28 výbežku. Pod pojmom základňa sa tu rozumie tá časť výbežku 22, ktorá je V priamom dotyku s podkladom 24 a podporuje driek 28 výbežku 22. Nie je potrebné, aby bolo vidieť rozhranie medzi základňou 26 a driekom 28 výbežku 22. Je len dôležité, aby driek 28 sa neoddeľoval od základne 26 a základňa 26 sa neoddeľovala od podkladu 24 počas použitia.Prierez 26 základne by mal zaistiť dostatočnú konštrukčnú celistvosť, a teda plochu pre požadovanú pevnosť proti odlupovaniu a strihu upevňovacieho systému 20, založenú na hustote kombinácie výbežkov 22 a dĺžke driekov 28 jednotlivých výbežkov 22 a ďalej zaistiť primeranú adhéziu na podklad 24. Ak je použitý ďalší driek 28, základňa 26 by mala mať všeobecne väčšiu prierezovú plochu nazaistenie dostatočnej adhćzie na podklad 24 a primeranú konštrukčnú celistvosť.Tvar päty základne 26 na podklade 24 nie je dôležitý a môže byť rozšírený v akomkoľvek smere na zaistenie väčšej konštrukčnej celistvosti, a tak väčšej odolnosti proti odlupovaniu v tomto smere. Pod pojmom päta sa tu rozumie dotyková plocha základne 26 na podklade 24. Pomer strán päty by nemal byť príliš veľký, inak výbežok 22 sa môže stať nestabilný, keď je vystavený silám rovnobežným s kratšou stranou päty. Pomer strán menší ako okolo 1,5 l je považovaný za vhodný a všeobecne je považovaná za výhodnejšiu kruhová päta.Pre tu opisovane uskutočnenie je vhodná základňa 26,majúca pätu spravidla kruhovćho prierezu a priemer približne 0,76 až 1,27 mm. Ak je požadované vytvoriť upevňovací systém 20, majúci väčšiu pevnosť proti lúpaniu alebo strihu v obzvláštnom smere, prierezová plocha základne 26 môže byť zmenená pre rozšírenie veľkosti v tomto smere, takže pevnosť a konštrukčná celistvosť proti osi kolmej na tento smer vzrastie. Táto obmena pôsobí, že výbežky 22 sú silnejšie, keď sú ťahané v rozšírenom smere základne 26.Driek 28 prilieha k základni 26 a vybieha smerom von zo základne 26 a podkladu 24. Pod pojmom driek sa tu rozumie tá časť výbežku 22, ktorá je umiestnená medziľahle a prilieha k základni 26 a zachytávaciemu prostriedku 30. Driek 28 zaisťuje pozdlžny odstup zachytávacieho prostriedku 30 od podkladu 24. Pod pojmom pozdlžny sa tu rozumie smer majúci tvarovú zložku smerom od podkladu 24, pričom sa vtomto smere zväčšuje kolmá vzdialenosť od roviny podkladu 24 v základni 26 výbežku 22. Ak nie je uvedené inak, ide o smer majúci vektorovú zložku smerom k takej rovine podkladu 24.Ku drieku 28 a základni 26 každého výbežku 22 je pridružený začiatok 36. Začiatok drieku 28 je bod, ktorý môže byť uvažovaný ako stred základne 26 a nachádza sa v typickom prípade vnútri päty základne 26. Začiatok 36 je viditeľný pri pohľade na výbežok 22 zo strany. Pohľad zo strany je pohľad v akomkoľvek smere vedenom radiálne ku drieku a základni 26, ktorý je tiež rovnobežný s rovinou podkladu 24. Ak je upevňovací systém vyrábaný podľa ďalej opisovaného postupu, je výhodné, ale nie nevyhnutné, aby pohľad na výbežok 22 bol vedený v priečnom smere stroja vzhľadom na dráhu podkladu 24 štrbínou 70, ked sa určuje začiatok 36.Zisti sa bočná vzdialenosť medzi odľahlými okrajmi päty základne pre obzvláštne uvažovaný bočný pohľad, a táto vzdialenosť sa rozpoli, čím sa získa stred základne pre takýto pohľad. Keď sa polí päta základne 26 pre obzvláštne uvažovaný bočný pohľad, neberie sa zreteľ na menšie poruchy kontinuity (ako prechody drsnosti vyplývajúce z pripojenía k podkladu 24). Tento bod je začiatok 36 drieku 28.Driek 28 zviera uhol (l srovinou podkladu 24. Pod pojmom rovina podkladu sa tu rozumie plochá rovinná plocha podkladu 24 na základni 26 hlavného uvažovanćho výbežku 22. Uhol (1 sa určuje nasledovne. Výbežok 22 sa prehliada V pohľade z profilu. Pohľad z profilu na výbežok 22 je bud jeden z dvoch obzvláštnych bočných pohľ dov a zisťuje sa nasledovne. Výbežok 22 sa vizuálne prehliadne z bočných pohľadov, takže sa stane zjavným smer majúci maximálne bočné vybiehanie. Bočné vybiehanie je vzdialenosť v smere do strany a rovnobežnom s rovinou podkladu 4 zo stredu základne 26 v takom pohľade, t. j. začiatku 36 drieku 28, k priemeru najvzdialenejšieho bočne odľahlého bodu na vbežku viditeľnom v takom pohľade,keď je taký bod pozd žne a kolmo premietaný smerom dolu na rovinu podkladu 24.Bude zrejmé odbomíkom v odbore, že maximálne bočné vybiehanie 38 je to, ktoré zodpovedá najväčšej vzdialenosti od vonkajšieho obvodu drieku 28 alebo zachytávacieho prostriedku 30 od opačnej strany základne 26. Bočný pohľad na výbežok 22, ktorý maximalizuje bočné vybiehanie 38, je proñlový pohľad na takýto výbežok 22. Bude tiež zrejmé odbomíkom v odbore, že ak sa upevňovací systém 20 vyrába spôsobom neskôr opisovaným, je maximálne bočné vybiehanie 38 vtypickom prípade rovnobežne so smerom priechodu strojom a teda profilový pohľad je orientovaný v smere naprieč priechodu strojom. Bokorys znázomený na obr. l je jeden z proñlových pohľadov na výbežok 22. Bude ďalej zrejmé odbomíkom v odbore, že je možný ešte ďalší profilový pohľad spravidla 180 ° proti znázomenému profilovému pohľadu (takže maximálne bočné vybiehanie 38 je orientované smerom doľava od pozorovateľa). Ktorýkoľvek z obidvoch profilových pohľadov sa spravidla rovnako dobre hodí na definovanie opisovanćho spôsobu.Začiatok 36 drieku sa nachádza, ako bolo opísané, s výbežkom 22 v profilovom pohľade. Pri stálom udržovaní drieku 22 v profilovom pohľade sa pomyselná rezná rovina 40 - 40, všeobecne rovnobežná s rovinou podkladu 24, potom uvedie do dotykovej polohy sobvodom výbežku 22 vbode alebo segmente výbežku 22, majúceho najväčšiu kolmú vzdialenosť od roviny podkladu 24. Toto zodpovedá časti výbežku 22 majúceho najvyššiu výškovú polohu. Kolmá vzdialenosť od pomyselnej reznej roviny 40 - 40 k ploche podkladu 24, ku ktorej sú základne 26 výbežkov pripojené, vymedzuje výšku výbežku 22. Pomyselná rezná rovina 40 - 40 sa potom uvedie o jednu štvrtinu takej najväčšej kolmej vzdialenosti bližšie k podkladu od bodu najvyššej výškovej polohy, takže pomyselná rezná rovina 40 - 40 zachytáva výbežok 22 vo výškovej polohe troch štvrtin kolmej vzdialenosti od roviny podkladu 24 k bodu výbežku 22 v pozdĺžnom smere najvzdialenejšom od podkladu 24.Pomyselnà rezná rovina 40 - 40 sa potom použije na určenie troch bodov na výbežku 22. Prvý bod je bod, kde rezná rovina zachytáva prednú hranu 42 výbežku 22 a je označovaná ako 75 Vo-ný predný bod 44. Predná hrana je vrchol obvodu drieku 28, ktorý je v pozdĺžnom smere orientovaný smerom od roviny podkladu 24. Druhý bod je uložený v uhle l 80 ° okolo stredu výbežku 22 a je to bod,kde rezná rovina 40 - 40 zachytáva zadnú hranu 46 výbežku 22 aje označovaná ako 75 -ný zadný bod 48. Zadná hrana je vrchol obvodu drieku 28, ktorý je v pozdĺžnom smere orientovaný smerom k podkladu 24 a je spravidla uložený na opačnej strane vzhľadom na prednú hranu 42. Priamka spájajúca tieto dva body patrí samozrejme do reznej roviny 40 - 40 a je polená na získanie stredného bodu 47 pomyselnej reznej roviny 40 - 40. Potom je vedená priamka spájajúca stredný bod 47 pomyselnej reznej roviny 40 - 40 so začiatkom 36 drieku 28 v základni 26. Zovretý uhol 0., ktorý táto priamka vymedzuje vzhľadom na rovinu podkladu 24, je uhol (1 drieku 28.Inak povedané, je uhol a, ktorý driek 28 zviera s rovinou podkladu 24, pravouhlý doplnok toho uhla najvzdialenejšieho od kolmice vymedzovanej priamkou, ktorá sa nachádza v ktoromkoľvek pohľade zo strany spájajúcej stredný bod 47 reznej roviny a začiatok 36. Najmenší uhol zvieraný s rovinou podkladu 24, keďje táto priamka Sledovaná v akomkoľvek smere radiálne ku drieku 28, a obzvlášť začiatku 36, pričom tento smer je všeobecne rovnobežný s rovinou podkladu 24 a je ortogonálny ku kolmici, je teda uhol a drieku. Je potrebne si povšimnúť to, že keď je výbežok 22 sledovaný približne v smere priechodu strojom, bu

MPK / Značky

MPK: A44B 18/00

Značky: spôsob, systému, výbežkov, podklade, výroby, usporiadaných, upevňovacieho, mechanického, množinou

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/17-283140-sposob-vyroby-vybezkov-mechanickeho-upevnovacieho-systemu-s-mnozinou-vybezkov-usporiadanych-na-podklade.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby výbežkov mechanického upevňovacieho systému s množinou výbežkov usporiadaných na podklade</a>

Podobne patenty