Prevodovka s krížovým redukčným mechanizmom

Číslo patentu: 278966

Dátum: 06.11.1996

Autor: Janek Bartolomej

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Prevodovka je opatrená jedným vstupným hriadeľom (10) s kľukovými čapmi (17), na ktorých sú otočne uložené kolesá (30) s vonkajším ozubením (33) a s niekoľkými obvodovo rozmiestnenými axiálnymi otvormi (32). Kolesá (30) sú umiestnené medzi prírubami (50) spojenými pomocou priečnych elementov (60) prechádzajúcich s vôľou axiálnymi otvormi kolies (32) tak, že príruby (50) vytvárajú vzájomne nepohyblivú dvojicu, ktorá je otočne uložená proti skrini (40), na ktorej je vnútorné ozubenie (41) zaberajúce s vonkajším ozubením (33) kolies (30). Medzi každou z prírub (50) a priľahlým kolesom (30) je umiestnený kríž (70), ktorý je posuvne uložený proti prírube (50) a priľahlému kolesu (30) a ktorý transformuje planétový pohyb kolesa (30) na otočný pohyb príruby (50), vykonávajúc pritom priečne pohyby vzhľadom na os (40a) vstupného hriadeľa (10).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka prevodovky s krížovým redakčným mechanizmom. Rieši problém redukcie otáčok s veľkým prevodovým pomerom v rozsahu l 6 až 1 250 a s veľkou špecifrekou zaťažiteľnosťou prevodovky vzhľadom najej hmotnosť a vonkajšie rozmery.Prevodovky s veľkým prevodovým pomerom postavené na báze klasických redukčných princípov a ozubení sú príliš roztnerné a ťažké a preto málo vhodné na aplikácie, kde sa vyžaduje vysoké špecifické zaťaženie prevodoviek vzhľadom na ich hmotnosť a vonkajšie rozrnery. Typické oblasti aplikácie prevodoviek s vysokou špeciñckou zaťažiteľnosťou predstavuje letecký priemysel,robotika a podobne.V aplikáeiách s veľkým prevodovým pomerom a vysokým špecifickým zaťažením našli uplatnenie predovšetkým systémy postavené na báze elastických kolies harmonicky deforrnovaných generátorom eliptického tvaru alebo planétovo diferenčne systémy excentricko rotačného typu, Prevodovky prvého typu sa vyznačujú malými stavebnými rozmermi a veľkým rozsahom prevodového pomeru od 150 do l 320. Redukčný mechanizmus pozostáva z generátora s ložiskom eliptického tvaru, harmonicky zatláčajúcim elastické koleso s vonkajším ozubením do záberu s vnútomým ozubením pevného kolesa,Diferencia počtu zubov elastického a pevného kolesa spôsobuje pri otáčaní eliptického ložiska relatívne otáčanie elastického kolesa proti pevnému kolesu. Problémom pri prevodovkách tohto typu je nekonštantný polomer obežných dráh elipického ložiska, ktorý má za následok kĺzanie valivých elementov po obežných dráhach. Tento jav produkuje teplo, znižuje životnosť ložiska a v zásade vyžaduje olejové mazanie prevodovky. Aby základná dynamická ůnosnosť eliptického ložiska bola čim väčšia,voll sa priemer jeho obežných dráh tak, aby bol čo najväčší a to aj za cenu nárastu osového momentu zotrvačnosti generátora s ložiskom, ktorý je proti zrovnateľným systémom niekoľkonásobne vyšší a výrazne zhoršuje dynamické vlastnosti prevodovky.Ďalším problémom pri týchto prevodovkách je dvojnásobná íluktuácia prenosu momentu počas jedného pootočenia vstupného hriadeľa prevodovky. Dôsledkom je budenie vibrácií hnanej sústavy v celom otáčkovom rozsahu vstupného hriadeľa. Veľké problémy spojené s týmto fenoménom vznikajú pri pohonoch robotov, kde dochádza k rezonancii mechanického systému robota. Problém je o to zložitejší, že k rezonancii pri robotoch dochádza v oblasti otáčok vstupného hriadeľa pod 1000 oL/min., teda v oblasti, v ktorej roboty najčastejšie pracujú.Riešenie posunu rezonančnej oblasti mimo pracovnú oblasť motora je známe pri planétovo diferenčnej prevodovke excentricko rotačného typu, ktorej redukčný mechanizmus pozostáva z primárneho a sekundámeho redukčnćho stupňa. Primámy stupeň pozostáva z centrálneho pastorka a niekoľkých satelitných kolies s čelným ozubením. Sekundárny stupeň pozostáva zo sústavy vstupných kľukových hriadeľov, na kľukových čapoch ktorých je rotačne uložená dvojica kolies s vonkajším ozubením zaberajúcim do vnútorného ozubenia skrine, u miestnených medzi postrannými prírubami Spojenými pomocou priečnych elementov a dištančných členov vymedzujúcich axiálnu polohu prírub a preehádzajúcich axiálnynri otvormi kolies. Priečne elementy sú vedené axiálnymi otvormi dištančných členov. Príruby takto vytvárajú vzájomne nepohyblivú dvojicu, ktorá je ložiskarni otočne uložená proti skrini. Kľukove hriadele sú podoprene koncamí v postranných prírubách na rozstupovej kružnici približne polovičného priemeru v porovnaní s priemerom rozstupovej knižnice vnútorného ozubenia. Satelitné kolesá primárneho stupňa sú upevnené na koncoch vstupných kľukových hriadeľov poháňajúcich dvojicu kolies sekundárneho stupňa. Prevodový pomer na primárnom a sekundárnom stupni je stanovený tak, aby sa jav rezonancie posunul mimo pracovnú oblasť hnacieho motora.Toto riešenie síce poskytuje prevenciu proti rezonancii v rámci pracovného otáčkového rozsahu hnacieho motora, ale špecifická momentová kapacita týchto prevodoviek je o triedu nižšia než pri ostatných pokročilých systémoch. Príčinou nízkej momentovej kapacity je kumulovaná záťaž ložísk kľukových hriadeľov silovými zložkami vytváranými záberom ozubených kolies a silovými reakciarni od záťažného momentu prevodovky. To znamená, že k silovým zložkám vytváraným záberom ozubených kolies a zaťažujúcim ložiská kľukových hriadeľov sa pripočítavajú Silové reakcie od záťažného momentu prevodovky. Veľkosť výslednej silovej reakcie od záťažného momentu prevodovky je v absolútnej hodnote približne rovnaká ako velkosť tangenciálnej silovej zložky vytváranej záberom ozubenia.Príspevok silových reakcií od záťažného momentu prevodovky k celkovému zaťaženiu ložísk kľukových hriadeľov spôsobuje takto výrazné zníženie dovoleného zaťaženia prevodovky a jej špecifickej momentovej kapacity.Ďalšie známe riešenie kombinujúce primámy stupeň s planétovo diferenčným redukčným mechanizmom excentricko rotačného typu pozostáva z centrálneho pastorka a niekoľkých satelitných kolies s čelným ozubením,otočne uložených na čapoch unášača centrálneho kľukového hriadeľa prevodovky, zaberajúcich s čelným ozubením pastorka a vnútomým ozubením výstupného hriadeľa.Sekundárny stupeň predstavuje planétovo diferenčný redukčný mechanizmus excentricko rotačného typu, ktorý pozostáva z centrálneho vstupného kľukového hriadeľa, na kľukových čapoch ktorého je rotačne uložená dvojica satelitných kolies opatrených vonkajším ozubením zaberajúcim do vnútorného ozubenia skrine a priechodnými axiálnymi otvormi, ktorými prechádzajú čapy s jedným koncom votknutým v prírubovej časti výstupného hriadeľa. Vstupný kľukový hriadeľ je pevne spojený s unášačom, ktorý ho poháňa.Aby sa predišlo šmykovému treniu v čiarovom styku medzi čapmi a satelitnými kolesami sekundárneho stupňa v ich axiálnych otvoroch, sú čapy opatrené klznými puzdrami, čo však samotné klzné trenie a problémy s ním spojené neodstraňuje. Okrem toho, úplne vymedzenie vôle medzi čapmi a kolesami nie je možné, pretože medzi čapmi a klznými puzdrami musí byť určitá vôľa zabezpečujúca funkčnosť klzného puzdra. Prakticky to znamená,že úplné vymedzenie vôle pri prevodovkách takéhoto typu níe je možné. Ďalším problémom, rovnako ako pri predchádzajúcom riešení, je kumulované zaťaženie ložísk vstupného kľukového hriadeľa silovými zložkamivytváranými záberom satelitných kolies sekundámeho stupňa a silovýmí reakciami od záťažného momentu prevodovky. Silové reakcie od záťažného momentu prevodovky vznikajú medzi kľukovými čapmi vstupného hriadeľa a čapmi v axiálnyeh otvoroch satelitných kolies sekundárneho stupňa. Proti predchádzajúcemu riešeniu sú tieto reakcie ešte vyššie, pretože vznikajú na približne polovičnom ramene. Silové reakcie od záťažného momentu prevodovky predstavujú podstatnú zložku zaťažovania ložísk kľukových čapov vstupného hriadeľa a výrazne obmedzujú dovolenú momentovú zaťažiteľnosť prevodovky.Záverom je možno konštatovať, že spoločnou príčinou nízkej špecifickej momentovej kapacity existujúcich prevodoviek s planétovým diferenčným redukčným mechanizmom je prídavné zaťažovanie ložísk kľukových čapov vstupných hriadeľov silovýmí reakciami od záťažného momentu prevodovky, čo niektorým systémom ešte zhoršuje šmykové trenie v kinematických dvojiciach redukčného mechanizmu prevodovky.Vychádzajúc z tohto stavu techniky, autor prezentovaného vynálezu vyvinul prevodovku s krížovým redukčným mechanizmom, ktorý odstraňuje nevýhody uvedených systémov a ktorý je nasledovnej konštrukcie.Podstata prevodovky s krížovým redukčným mechanizmom spočíva v tom, že vstupný hriadeľ má vytvorenú dvojicu kľukových čapov (excentrov), vzájomne pootočených o 180 alebo približne o 180 stupňov, na ktorých sú centrálnymi otvormi vedľa seba otočne uložene kolesá, ktoré sú na vonkajšom obvode opatrene vonkajším ozubením a na čelných plochách niekoľkými obvodovo rozmiestnenými priechodnými axiálnymi otvormi.Dvojica kolies je umiestnená medzi postrannými prirubami, ktoré sú spojené pomocou priečnych elementov prechádzajúcich s vôľou axiálnymi otvormi kolies tak, že obe príruby vytvárajú vzájomne nepohyblivú dvojicu,ktorá je otočne uložená proti skrini, na ktorej je vnútome ozubenie v zábere s vonkajším ozubením kolies. Priečne elementy fixujú vzájomnú axiálnu polohu prírub a zabezpečujú obe príruby proti vzájomnćmu pootočeniu.Prevodovka s krížovým redukčným mechanizmom sa vyznačuje tým, že každá z prírub je opatrená vodiacimi dráhami, ktoré vytvárajú lineáme vedenie smerujúce kolmo na os rotácie príruby, a zároveň, každé z kolies je opatrene vodiacimi dráhami, ktoré vytvárajú lineárne vedenie smerujúce kolmo na os kolesa, Na obidvoch stranách prevodovky medzi prímbou a k nej priľahlým kolesom je umiestnený kríž, na ktorom sú v dvoch navzájom kolmých smeroch vytvorené vodiace dráhy tak, že vodiacimi dráharni kríža v jednom smeruje kríž posuvne uložený v líneárnom vedení vytvorenom na prírube a zároveň vodiacimi dráhami kríža V druhom smere je kríž posuvne uložený v lineárnom vedení vytvorenom na kolese.Aspoň jedna z dvojice prírub a aspoň jeden kríž priľahlý na túto prírubu sú opatrené centrálnymi otvormi tak, že vstupný hriadeľ prechádza centrálnym otvorom príruby a zároveň s vôľou prechádza centrálnym otvorom priľahlého kríža.Vodiace dráhy lineámeho vedenia vytvoreného na prírube sú na protiľahlých stranách ozubov, ktoré sú vytvorené v stredovo protiľahlých dvojiciach na čelnej plo che príruby. Dvojice ozubov sú protiľahlé vzhľadom na stred príruby. Ozubmi sú vedené axiálne otvory.Vodiace dráhy lineámeho vedenia vytvoreného na kolese sú na protiľahlých stranách ozubov vytvorených na čelnej ploche kolesa, pričom axiálne otvory kolesa sú na rozstupovej kružnici medzi dvojicami ozubov. Vodiace dráhy sú vytvorené priamo na ozuboch kolesa a príruby alebo sú vytvorené na plochých lištách, ktoré sú upevnené na protiľahlých stranách ozubov kolesa a prímby.Na kríži, ktorý je umiestnený na obidvoch stranách prevodovky medzi prírubou a kolesom, je štvorica ramien vytvorených v protiľahlých dvojiciach na kruhovej časti kríža tak, že na jednej dvojici protiľahlých ramien sú vodiace dráhy, ktorými je kríž posuvne uložený v lineámom vedení vytvorenom na prírube a zároveň na druhej dvojici protiľahlých ramien sú vodiace dráhy, ktorými je kríž posuvne uložený v lineámom vedení vytvorenom na kolese.Medzi vodiacimi dráharni lineárneho vedenia vytvoreného na prírube a vodiacimi dráhami kríža, ktorými je kríž uložený v lineámom vedení vytvorenom na prírube,sú valivé elementy a zároveň medzi vodiacimi dráhami lineámeho vedenia vytvoreného na kolese a vodiacimi dráhami kríža, ktorými je kríž posuvne uložený v lineárnom vedení vytvorenom na kolese sú valivé elementy. Takýmto spôsobom je zabezpečené valivé vedenie kríža pri jeho relatíwiom oscilačnom pohybe proti prírube a kolesu.Priečne elementy, ktorými sú príruby vzájomne nepohyblivo spojené, prechádzajú axiálnymi otvormi vytvorenými na ozuboch príruby a zároveň voľne prechádzajú axiálnymi otvormi kolesa. Vzájomná axiálna poloha prírub je vymedzená pomocou dištančných členov. Okrem prípadu, kedy priečny element a dištančný člen sú integrované a tvoria jedinú súčiastku, sú dištančné členy vytvorené buď priamo na ozuboch príruby alebo tvoria oddelenú súčasť prevodovky, pričom sú opatrené axiálnymi otvormi, ktorými prechádzajú priečne elementy.Vnútomć ozubenie skrine môže byť vytvorené zpozdĺžnych elementov kruhovćho prierezu, vložených do axiálnych drážok vytvorených s rovnakým rozostupom na vnútomom obvode skrine, pričom vonkajšie ozubenie kolesa môže byť vytvorené z pozdĺžnych elementov kruhového prierezu, vložených do axiálnych drážok vytvorených s rovnakým rozostupom na vonkajšom obvode kolesa, pričom ich počet je menší než je počet elementov vytvárajúcich vnútome ozubenie skrine.Dvojica prírub je uložená otočne proti skrini tak, že aspoň jedna z prírub je uložená v skrini aspoň jedným ložiskom. Dvojica prírub je uložená otočne proti skrini tiež tak, že ku slcrini je upevnené teleso, v ktorom je rotačne uložený hnaný člen, pevne spojený z dvojicou prímb. Hnaným členom môže byť napríklad Výstupný hriadeľ prevodovky, ktorého prírubová časť je pevne spojená s dvojicou prírub. Vstupný hriadeľ môže byť ložiskom podoprený v centrálnom otvore jednej alebo oboch prírub.Posuv rezonančnej oblasti sústavy, ktorá pozostáva z prevodovky s krížovým redukčným mechanizmom a hnaného objektu, mimo pracovnú otáčkovú oblasť hnacieho motora je riešený tak, že so vstupným hriadeľom prevodovky je pevne spojený unášač s axiálnymi čapmi pravidelne rozmiestnenými na rozstupovej kružnici na čelnej ploche unášača, na ktorých sú otočne uložené satelitné ozubene kolesá s vonkajším ozubením zaberajú SK 278966 B 6cim s vnútomým ozubením vytvoreným na prírube a zároveň zaberajúcim s vonkajším ozubením vstupného pastorka.Prevodový pomer medzi vstupným pastorkom a unášačom je určený tak, aby sa oblasť rezonancie posunula mimo pracovnú oblasť motora. Pri určení prevodového pomeru sa zohľadňuje celkový prevodový pomer prevodovky, jej tuhosť, inercialita hnanej sústavy a charakter momentovej tluktuácie prevodovky.Podstata prevodovky s krížovým redukčným mechanizmom s jedným vstupným hriadeľom opatreným jedným kľukovým čapom spočíva v nasledovnom.Na kľukovom čape je centrálnym otvorom otočne uložené koleso, ktoré je opatrené vonkajším ozubením a niekoľkými obvodovo rozmiestnenými priechodnými axiálnymi otvormi vytvorenými na čelnej ploche kolesa. Koleso je umiestnené medzi prírubami Spojenými pomocou priečnych elementov prechádzajúcich s vôľou axiálnymi otvormi kolesa tak, že príruby vytvárajú vzájomne nepohyblivú dvojicu. Dvojica prírub je otočne uložená proti skrini, na ktorej je mútomé ozubenie v zábere s vonkajším ozubením kolesa.Aspoň jedna z prírub je opatrená vodiacimi drahami,ktore vytvárajú lineárne vedenie smerujúce kolmo na os rotácie príruby a zároveň koleso je opatrené vodiacimi dráhami, ktoré vytvárajú lineáme vedenie smerujúce kolmo na os kolesa. Medzi prírubou opatrenou vodiacimi dráhami a kolesom je umiestnený kríž, na ktorom sú v dvoch navzájom kolmých smeroch vytvorené vodiace dráhy tak, že vodiacimi dráhami kríža v jednom smere je kríž posuvne uložený v lineárnom vedení vytvorenom na prírube a zároveň vodiacimi dráhami kríža v druhom smere je kríž posuvne uložený v lineárnom vedení vytvorenom na kolese.Príruby a kríž sú opatrené centrálnymi otvormi tak,že vstupný hriadeľ prechádza centrálnymi otvormi prírub a zároveň s vôľou prechádza centrálnym otvorom kríža.Prvou dôležitou výhodou prevodovky s krížovým redukčným mechanizmom je, že ložiská kľukových čapov sú zaťažované výlučne silami vznikajúcimi v ozubení kolies, čo výrazne zvyšuje špecifickú zaťažiteľnosť prevodovky.Pri variante s valivým uložením kríža v lineámom vedení prírub a kolesa vzniká výlučne valivý odpor, čo umožňuje dosiahnuť vysokú účinnosť prevodovky a vysoké menovite otáčky vstupného hriadeľa.Valivé vedenie kríža umožňuje jeho uloženie s predpätím v stykoch valivých elementov, čo prispieva k zvýšeniu tuhosti prevodovky a odstráneniu vôle redukčnćho mechanizmu. Zdvojenć usporiadanie redukčného mechanizmu kompenzuje zotrvačne sily vznikajúce od excentrického uloženia kolies a lineámeho oscilačného pohybu krížov.Pri použití valčekového ozubenia, ktoré je možno predopnúť, sa úplne eliminuje vôľa prevodovky. Okrem toho, predopnutie v ozubení a vedení kríža umožňuje dosiahnuť presnosť prevodovky (polohovú hysterézíu) pod 1 uhlovú minútu.Prehľad obrázkov na výkresochObr.l znázorňuje základné usporiadanie prevodovky s krížovým redukčným mechanizmom. Príruby sú spojeně pomocou pricčnych elementov s osadenou strednou časťou suplujúcou funkciu dištančných členov.Obr.1 a zobrazuje rez prevodovky z obr.l v rovinečelnej plochy ľavého kolesa. Pohľad zobrazuje aj záberové pomery valčekového ozubenia. Obr. lb znázorňuje rez prevodovky z obr.1 v rovine pravej čelnej plochy kolesa. V reze je zobrazené uloženie kríža v lineárnom vedení vytvorenom na kolese a prírube.Obr. lc zobrazuje umiestnenie líšt s vodiacimi dráhami na ozuboch kolesa a príruby.Obr. ld zobrazuje axonometrický pohľad na prírubu,koleso a priečny element prevodovky zobrazenej na obr. l.Obr. le zobrazuje axonometrický pohľad na kríž.Obr. 2 znázorňuje druhé základné usporiadanie prevodovky s krížovým redukčným mechanizmom. Príruby sú spojené pomocou pricčnych elementov prechádzajúcich axiálnynni otvonni dištančných členov.Obr. Za zobrazuje rez prevodovky z obr. 2 v rovine čelnej plochy ľavého kolesa. Pohľad zobrazuje aj záberové pomery valčekového ozubenia.Obr. 2 h znázorňuje rez prevodovky z obr. 2 v rovine pravej čelnej plochy kolesa. V rezeje zobrazené uloženie kríža v lineámom vedení vytvorenom na kolese a prímbe.Obr. 2 c zobrazuje uloženie kríža v klznom lineárnom vedení vytvorenom na kolese a prírube. Klzné vrstvy sú Vytvorené na ozuboch kolesa a príruby.Obr. 2 d zobrazuje axonometrický pohľad na prírubu a koleso prevodovky zobrazenej na obr. 2.Obr. 3 zobrazuje usporiadanie prevodovky s planétovou predlohou.Obr. 3 a znázorňuje čelný pohľad na sekciu planétovej predlohy prevodovky z obr. 3.Obr. 4 zobrazuje usporiadanie prevodovky s delenou skriňou.Obr. 5 zobrazuje rotačné uloženie dvojice prírub realizované ich spojením s hnaným členom, ktorý je otočne uložený v telese pevne spojenom so skriňou prevodovky.Obr.6 zobrazuje usporiadanie prevodovky s jedným kľukovým čapom a s jedným krížom. Rotačné uloženie prírub proti skrini je realizované rovnako ako pri prevodovkách z obr. 5.Prve usporiadanie prevodovky s krížovým redukčným mechanizmom je znázomené na obr. l a doplňujúcich obr. la, b, e a obr. 2 c.Vstupný hriadeľ 10 je opatrený dvojicou kľukových čapov 17, na ktorých sú centrálnymi otvormi 31 vedľa seba otočne uložené kolesá 30, opatrené vonkajším ozubením 33 a niekoľkými obvodovo rozmiestnenými priechodnými axiálnyoni otvormi 32.Kľukove čapy 17 sú proti sebe pootočené približne o 180 stupňov a ich obvod vytvára obežná drahy pre valčeky 12, na ktorých sa otáčajú kolesá 30. Vstupný hriadeľ 10 je perom 5 spojený s hriadeľom 9 hnacieho motora S. Hnací motor je spojený so skriňou 40 prostrednictvom telesa 6 a ñxačných skrutiek 7.Kolesá 30 sú umiestnené v strede medzi prírubami 50 Spojenými pomocou pricčnych elementov 60 prechádzajúcich s vôľou axiálnymi otvormi 32 kolies 30 tak, že príruby 50 vytvárajú vzájomne nepohyblivú dvojicu, ktoráje otočne uložená proti skrini 40, na ktorej je vnútoméKaždá. z prírub 50 je opatrená vodiacimi dráhami 54 a,54 b, ktoré vytvárajú lineárne vedenie smerujúce kolmo na os rotácie príruby 50 a zároveň každé z kolies 30 je opatrené vodiacimi dráhami 34 a,34 b, ktoré vytvárajú lineáme vedenie smerujúce kolmo na os kolesa 30. Na obidvoch stranách prevodovky medzi prírubou 50 a kolesom 30 je umiestnený kríž 70, na ktorom sú v dvoch navzájom kolmých smeroch vytvorené vodiace dráhy 74 a, 74 b a 75 a, 75 b tak, že vodiacimi dráhami kríža v jednom smere je kríž 70 posuvne uložený v lineámom vedení vytvorenom na prírube 50 a zároveň vodiacimi dráhami kríža 70 v druhom smere je kríž 70 posuvne uložený v líneámom vedení vytvorenom na kolese.Obe príruby 50 a kríže 70 majú centrálne otvory 51,71, pričom vstupný hriadeľ 10 je oboma koncarni podoprený ložiskami 3 v centrálnych otvoroch 51 prírub 50 a zároveň s vôľou prechádza centrálnym otvorom 71 krížov 70.Vodiace dráhy 54 a, 54 b, ktorými je opatrená každá z prírub 50, sú na protiľahlých stranách ozubov 55 a, 55 b,ktoré sú vytvorené v stredovo protiľahlých dvojiciach na čelnej ploche príruby 50. Vodiace dráhy 54 a, 54 b sú vytvorené priamo na ozuboch 55 a, 55 b príruby 50 (obr. lb) alebo sú vytvorené na plochých lištách 81, ktoré sú upevnené na protiľahlých stranách ozubov 55 a, 55 b obr. lc, obr.2 c. Ozubmi 55 a, 55 b príruby 50 sú vedené axiálne otvory 53 a, 53 b.Vodiace dráhy 34 a, 34 b, ktorými je opatrené každé z kolies 30, sú na protiľahlých stranách ozubov 35 a, 35 b vytvorených v stredovo protiľahlých dvojiciach na čelnej ploche kolesa 30, pričom axiálne otvory 32 kolesa 30 sú vytvorené na rozstupovej kružnici medzi dvojicamí ozubov 35 a, 35 b. Vodiace dráhy 34 a, 34 b sú vytvorené priamo na ozuboch 55 a, 55 b kolesa 30 (obr. lb) alebo sú vytvorené na plochých lištách 91, ktoré sú upevnené na protiľahlých stranách ozubov 35 a, 35 b - obr. lc, obr. 2 c.Kríž 70 je opatrený štvoricou ramien 74 vytvorených v protiľahlých dvojiciach na jeho kruhovej časti 73 tak,že na jednej dvojici protiľahlých ramien 74 vodiace dráhy, ktorými je kríž 70 posuvne uložený v lineámom vedení vytvorenom na prírube a zároveň i na druhej dvojici protiľahlých ramien 74 sú vodiace dráhy, ktorými je križ 70 posuvne uložený v lineámom vedení vytvorenom na kolese.Medzi vodiacimi dráhami 54 a, 54 b lineámeho vedenia vytvoreného na prírube 50 a vodiacimi dráhami kríža 70, ktorými je kríž 70 uložený v linámom vedení vytvorenom na prírube 50 sú vložené valivé elementy 80 valcovitého tvaru. Rovnako aj medzi vodiacimi dráhami 34 a,34 b lineárneho vedenia vytvoreného na kolese 30 a vodiacimi dráhami kríža 70, ktorými je kríž 70 posuvne uložený v lineárnom vedení vytvorenom na kolese 30 sú valivć elementy 90 valcovitého tvaru. V obidvoch pripadoch je zabezpečené valivé vedenie kríža.Lícovaná časť 62 priečnych elementov 60 spájajúcich príruby 50 prechádza s presahom axiálnymi otvormi 53 a,53 b vytvorenými na ozuboch 55 a, 55 b príruby 50, pričom osadená časť 61 priečnych elementov 60 voľne prechádza axiálnymi otvormi 32 kolesa 30.Vnútomé ozubenie 41 skrine 40 je vytvorené z pozdĺžnych elementov 41 b kruhového prierezu, vložených do axiálnych drážok 41 a vytvorených s rovnakýmrozostupom na vnútomom obvode skrine 40. Rovnako aj vonkajšie ozubenie 33 kolesa 30 je vytvorené z pozdĺžnych elementov 33 b kruhového prierezu, vložených do axiálnych drážok 33 a vytvorených s rovnakým rozostupom na vonkajšom obvode kolesa 30.Obe príruby 50 sú uložené v skrini 40 ložiskami 42. Maticami 63 na závitových koncoch priečnych elementov 60 sú obe príruby pevne zovreté, pričom čelné plochy ozubov 55 a, 55 b dosadajú na čelné plochy osadenej časti 6 l priečnych elementov 60. Osadená časť 61 priečneho elementu 60 tak plní funkciu dištančného člena.Dištančné prstence zabezpečujú potrebne predpätie v ložiskách 42 a zároveň zabezpečujú ihlové valčeky 4 I a 33 proti axiálnemu posuvu.Druhé usporiadanie prevodovky s krížovým redukčným mechanizmom je znázomené na obr. 2 a doplňujúcich obr.2 a, b, c, d a obr. le.Proti predchádzajúcemu usporiadaniu je rozdiel v spôsobe spojenia prírub. Na ozuboch 55 a, 55 b príruby 50 sú vytvorené dištančné členy 52 prechádzajúce s vôľou axiálnymi otvormi 32 kolesa 30, pričom sú opatrené axiálnymi oívonni 56, ktorými s presahom prechádzajú priečne elementy 60. Utiahnutím matic 63 čelné plochy dištančných členov 52 vymedzia vzájomnú polohu oboch prírub.Tretie usporiadanie prevodovky s krížovým redukčným mechanizmom je znázornené na obr. 3 a doplňujúcich obr. 3. Krížový redukčný mechanizmus je rovnaký ako v predchádzajúcich prípadoch, rozdiel je V spôsobe náhonu vstupného hriadeľa 10. So vstupným hriadeľom 10 je pevne spojený unášač 15 s axiálnymi čapmi 16 pravidelne rozmiestnenými na rozstupovej kružnici na čelnej ploche unášača 15, na ktorých sú otočne uložené satelitné ozubené kolesa 2 s vonkajším ozubením 21 zaberajúcim s vnútomým ozubením 57 vytvoreným na prírube 50 a zároveň zaberajúcím s vonkajším ozubením 11 vstupného pastorka 1.Štvrté usporiadanie prevodovky s krížovým redukčným mechanizmom je znázornená na obr. 5. Proti už opísanému prvému a druhému usporiadaniu prevodovky je rozdiel v spôsobe rotačného uloženia dvojice prírub 50 proti skrini 40.Pri tomto usporiadaníje ku skrini 40 upevnené teleso 43, v ktorom je rotačne uložený hnaný člen 20, ktorý je pevne spojený s prírubou 50.Piate usporiadanie prevodovky s krížovým redukčným mechanizmom je znázomené na obr. 6.Vstupný hriadeľ 10 je opatrený kľukovým čapom 17,na ktorom je centrálnym otvorom 31 otočne uložené koleso 30, opatrené vonkajším ozubením 33 a niekoľkými obvodovo rozmiestnenými priechodnými axiálnymi otvormi 32.Obvod kľukového čapu 17 vytvára obežné dráhy pre valčeky 12, na ktorých sa otáča koleso 30. Koleso 30 je umiestnené v strede medzi prírubami 50 spojenými pomocou priečnych elementov 60 prechádzajúcich axiálnymi otvormi dištančných členov 52, ktoré s vôľou prechádzajú axiálnymi otvormi 32 kolesa 30 tak, že príruby 50 vytvárajú vzájomne nepohyblivú dvojicu, ktorá je otočne uložená proti skrini 40, na ktorej je vnútomé ozubenie 41 v zábere s vonkajším ozubením 33 kolesa 30.Príruba 50 na strane výstupu z prevodovky je opatrená vodiacimi dráhami 54 a, 54 b, ktore vytvárajú lineárnc vedenie smerujúce kolmo na os rotácie príruby 50 a zá

MPK / Značky

MPK: F16H 1/32

Značky: křížovým, redukčným, mechanizmom, převodovka

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/17-278966-prevodovka-s-krizovym-redukcnym-mechanizmom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prevodovka s krížovým redukčným mechanizmom</a>

Podobne patenty