Způsob zpracování plynných, kapalných nebo práškových tuhých látek v proudu plazmatu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález so týkůjzpůsob nracovůvànłWtàtok v poouou-olozuo- Na Ttu S zařizoni k pyovłdünñ tohoto způsobua W W W Avyqžiti spec 1 f 1 ckýchvlasłnosti Etyrtúho akunonotvł hmoty,plazmatu, je jednou zpcrspektivnioh okt zpŕacpvlvbnł autorita lů. Pod pojmom plazmatu rozumłmo ołektrłćky voćtvý kvazłnoutrlle ni plyn sestävaj 1 c 1 2 neutrsznsřť otoktrłcky nąbitycuoaaàłicąPrO provádění Ťyzłkůlninhťpostupů zprocoyàvànt motorłůluą ojiěeĺna jeho oüřavo, tavenł nebo pLgnovàn 1 Anqboprovàděni cňonicúso vesmêš používá nízkoteplołniho tazmàłu, ti. olazmatustavu nůkoĺikanàsoöněopřeyyšujłcłch body ýaŕu ąnàoých prvků a Lou Wčonín, se vyuäivá-jak pro ohřev ápracovàvanégçtłky, (ak pŕo-zvýĺySt 3 mm roąšiřénł popísoýaných postpů jg ho ąąvąaa pĺodov§íh .jejĺćh zňaćñàohengołickànaročnosť hegàtivhěýovltvňovàñàzejoénáŤneooàtatkem vhodñýchzdŕoiůWptamàtua v npposlednł, řaděoł nedqstaťočným využitím paramefrů ulaimatú v šbčasnýchÁ ąąřłzeníçhą ą W L WAJako zdoo§e ptąimatu se vsoučąáñé üoběwýesměsWooužłvaj 1 Á.Íobtokové.hebo-vyàokofnçkvenčni plazmové ganerEtory,ovyuž 1 vàj 1 c 1 iako stäbilizàčnšhn media plyny. Tyto generátary jsou kdispo-Ázicí ve velkém výkooovém rozpätí cca od jednotek do stovek RH, Aprodukujá však ątazma o rćĺàtiunê nižších teplotách a-nus 1 çtacnVocož mi hegátívn 1 vliv ná proveőitetnost, rychlost a ojménapak efoktłvnostochehických reákcł a O-menších jodnotek 1 moĺ- ŤÁ nosttavon 1 vysoce žbrvzdorných materiálů Pro ohřev o rychloovà 51 vat§ 1 ch množství plynů se využívá etektrického obloukovo-, T.-ho výboíe, dosahované teploty jsou však vesměs nižší nea ono K a elektrické vodivosti plynů se dosahujetpřjdavkemvhääných elektricky vodivých přjsed, zejména ne bázi drusliku.Konečne se poułjvaji 1 kapal 1 nou~stahjljzovene pleznove gene ràtory,.produkuj 1 cj plazma o vyšších teplołůch e zejména vyšších hustotbch než plynen stahilizovane plazmové generátory 1 tyto generàtory výek jsou, zejména vzhledem k tomu, ieas proöfyzíkàlnł postupy zpracovàvúnj pràłkových neterjtlů, Anež pro provůděnj chemických reekct. Jejich značnou výhodounaproti tomu je lirsj možnost zapojení jednotlivých komponentstabiljzačniho media do probthàjtcích chemických reakci. u vloch popfsovaných zdrojů plazmetu jsou však dosahované teploty e zej none hustoty plaznetu-ljmjtovúny přímo jej 1 chkoncepcł a e ohle dcm na udrženi přjjetelné životnosti generbtorů je nelze0 rkonstrukce součesných pleznovýchreektorů, určených pro zpracovův 6 n 1 mater 1 àlů, jsoú vesměs založený Douze ne využitítepelnýchparemetrů plezmato, zejména jeho zavbděnfo do topolnłĺr. izolovaněho prostoru, resp. jeho zponalenłm rizenou e×penai,f jcožomezujamožnost 1 aplikaci ąejnena u energeticky náročných0 h Nevýhody známých způsobůpracovàvànt litek pomoci njzkoteplotntho plaznatu, zejména taveni a zplynovtnt vysoceą~. žeruvzdorných látek, chemické syntězy endoternnich sloučenín, syntéiy plynných fáz vysoce žâruvzdorných lbtek a štěpeni termicky stálych látek, odstraňuje způsob podle vynálezu,johožpodstata spocivá v tom, že se zpracovúvanà làtko neboplátky misj samostatné nebo v předem připravenć snlsi do proudu 0jnízkoteplotniho plazmatu, proud plaznetu obsahující zpracovt-U 0 vanou látku nebo látky se kahřjvà na.teploty 6 000 až 60 000 K 0a komprjmuje na hustoty elektricky nabitých čůstfc 1020 až0 1034 m-3 načež se po proběhnutfpř 1 slušných fyzjkàlnjcha/nebo chemických procesů výsledný produkt nebo produkty odděluje a ochlazuje na teploty nižší než 2 oo-K. Proud plazmatu obsahující zpracovàvenou látku se může zahřivat naný produkt nebo produkty se nohou ochlazovat na teplotu njžjwnež 2 300 K během 0,05 až 1 sec., proud plezmatu se může V zehřivat ohmickým ohřevemelektrfckým výpojem, ediabetjckou.kompraát mochanłškým łkrçbnim ą působenłn magnqt 1 ok 6 ho~p 9 tą,~nebo vyaqkofrokvončnłm ohřcvem fonťovo ŕozçnanc 1 iPŕnudnĺušÁ . matu sa můžn komprimdvat pnůchodem tapeta ízolovanou trysknu,ÁÁ.přidavnbhb plynnćho mediá. Elektrický výboj go může úav 1 rtČmaxi nejménâ jednou koñtaktni clektrddóu uąpaP|dunou vqààłykujŤÁ s próudąm-pĺàzmntu ą Jednou 2 §tcktrodAobĺoukbvĺhaąplaznavýhdĺQ ggngňàtorusnpbq dallł-kontaktní otgkťrodouAuspoř§ddn 6 u§vąątýEúÄÁ a proudem plàzmątu,do ząhfůtého afkomph 1 novąn 6 ho«prqýdn pł§z~Qg 2 mat sa může.přivàdêt numenaącahaAr 4 dąvnaraakanijstązkąA Avelikost n§ąkčn 1 ony zahřütého a koýátimovInúhoçph 9 údůWp(iÁr matu se 5 může,r§gu§ovátzhěnog.mnpłstvipřjvedqně àňgrgłg l ĺŤ ľ 7 ĺ pýazmà můžu být ganerovbho 2 jedná nebo y 1 ćq.kąpąlfn.WÚĺj uNevýhody známýćhząř 1 žen 1 přo prąçpváyàhł btoŘĺàdpčçĺi 1~hjžkaf§plotnłho olazmath odstraňuje zařízení bodla vynůt§z,Q A-Ająhóžp§dstàtąspoč 1 yà v tom, že já tvofenqpfůchpáiĺreàg§nt Á kqmorousevstupem přłpqjeným k plazmověmu gcnprüfbru g výatýà fÍnem přiàojeným k chLadłcimua oddělovaćłmu pŕçàłqrHpfiš§h§ . reakčni komora je ąpatřena prostředky prd ohřev agągg à nqzłąVpl§zmdvým genarątorem á reakčniĺkómqrou já uąpnñbdin nąjměna.»§Q Djedqn přłbod äpracovàvaně látky. Reakčnikomor§můšefhýš üŤ§Íľmatěríátu, mezi ptązmovým goneràtorem a ŕeąkůhł kamerou může fbýt uspořädàn nejméhě jeden tangenciàtni~břvodwptynnéhoWućd 1 a . chladící a odděloyaci prostor může-sestąvąt 2 průchaynpmůže být opatřbna nejméně jednou kóntukťníeLektŕodoú.uspořáŠĺ Vdanqu ve styku s prqudem btazmatu a připajenaq E jednqmu pôlnfjélgktrického zaŕose jehož drhý pól může být spójen s íqdnqn »Ť V z eLektrouob 1 oakovano plazmového gengratąru,ąen s dat 3 i.Akàntáktni-elaktrodou) uspořbdanou ve styku s pćggýen àlazúątúg. 3Řeakšni komora může být opatřenavmągnetiçkou cjVŘnupřippionou A.keLektrłckémuzdroj 1 plazmovéhó gąhdràtořuą ďdbo vłnułłm 951pojéňým ke zdroji vyąokofrbkvenčnihoprouduą ŘeâkčnikómoraíAwmůže být pñeschląd 1 c 1 a oddšlovaçł prostor připnjena k pod~Způsob iprocovůvàní látok v proud plaznatu 0 zařízení k provàdlní tohoto půoobu podte vynàlozu ůčelnl využívojí přídovnúho ohřovu n Komprese roagující složky nebo slołok a ojnćno oFípoułítí kapolínouotahílízovoného plazmového oonoěWrltoru značnł roziířuĺiíanlíkočnílnotnostívoblastí plazmové-L ~.ho zpracovůvàní.pąvných, kopotných 1 olynnýcholttok, preaąvssupři topení ohenícky.stůlých.ltłek při zneskoaňovons nebozpoaných odpadů, nebo choníckěnsyntézo. íPříkLąd provooení zařízení podíd vynłlozujo znàzornłn na příložonýchfvyobrazoních, kde obr. 1 představuje boční.pohled na olaąnový reaktor v částečně řozu, obr. 10 podłlni ľu.ře 2 »Eůstíroakční komory, oor. 2 podělný řez reakčníkonorou3 nainačenýní polohaní proudu ptozuatu, obr. 3 podělný čo A roakční komoŕou s přídàvnýh přívodenrcokční složky, obr. 6 oříčpý řez plàzmovýn goneràtorem podle obr. 1 v rovínl Ä - 5,.obr. 5 pfíčný fo roakčnííkomorou podľa obr. 3 v ŕovłnłí 5-W 5,obr. 6 pšíčný řez chlądícím oddělovacín pŕostorom podle obt. 1obr. 1 v rovíněuZ- 7, płíčonž výobrązení vynłíozgníjak noono-í. JaŘ je pàtrno z obr 1, ařízqní podle vynllozu obsohujdologoový genorátor lg sostbvající 1 těle) 15, katody li, příeí.pojonç k olektríckěmu zdroĺí lg konoktořon lg o anody gg,-prs.obsahuje vlastní ptąznový reaktor łg, obsohuýící průchozí~ roíkšní konoruułg se vstupe 35 n výstupom gg, ohraníčujícín4 Jak je patrně 2 obr 1 o obr. 2, reakční komora 23 obou-hujopřodní etoktrodu ig, nající-tvorovaný povrch 35 pod nínž je uspořàdàna chladícíikonorn ii. Přední eloktroda gg je příoojona vodíčon gg přos spínač gg ko zdroji lg oloktrłckěho přoudu.Roakční komora łg.d 6 lo obsahuje sířodní oloktrodurovaný povrch 23, pod nínž je vytvořena chĺadící komora 23,

MPK / Značky

MPK: B01J 19/00, H05H 1/00

Značky: tuhých, provádění, kapalných, proudu, látek, způsobu, práškových, zpracování, plazmatu, plynných, způsob, tohoto, zařízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/17-259071-zpusob-zpracovani-plynnych-kapalnych-nebo-praskovych-tuhych-latek-v-proudu-plazmatu-a-zarizeni-k-provadeni-tohoto-zpusobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob zpracování plynných, kapalných nebo práškových tuhých látek v proudu plazmatu a zařízení k provádění tohoto způsobu</a>

Podobne patenty