Násypné zařízení pro vyprazdňování nádob různé velikosti, zejména nádob na odpadky

Číslo patentu: 230565

Dátum: 15.05.1986

Autor: Naab Jakob

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

U zmíněného zařízení jsou uspořádány vedle sebe dva zvedací a vyklápěcí mechanismy resp. vyklápěcí mechanismy, ovládatelné podle volby oddělené nebo společně motory na tlakové médium přes ventilová zařízení, jejichž přejímací ústrojí jsou vytvořena oběma zmíněnými mechanismy.Tyto mechanismy jsou podle vynálezu vybaveny stejnými, zejména stejně velkými motory na tlakové médium, jež jsou zapojeny na dva stejné obvody tlakového média, obsahující jednotlivě řídicí ventil seříditelný pro nulovou polohu, pracovní zdvih a zpětný zdvih, přičemž oba obvody tlakového média jsou na svých přívodech probíhajících od řídicích ventilů k motorům podle volby spolu paralelně zapojitelné přes uzavírací a spínací ventil.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká násypného zařízení pro vyprazdňování nádob různé velikosti, zejmén nádob na odpadky, do sběrných nádrží vozidel na odvoz odpadků, u něhož jsou uspořádány vedla sebe dva zvedací a vyklápěcí mechanismy resp. vyklápěcí mechaniemy, ovládatelnl podle volby odděleně nebo společně motory na tlakové médium přes ventilová .řízení, jejichž přijímací ústrojí jsou vytvořena a uspořádána oběme zvedscími a vyklápěcími mechaniamy resp. vyklápěcími mechanismy.Je známo opatřovat zvedací a vyklápäoí mechanismy na vozidlech pro sběr odpadků stejnými, dvojdílnými svěracími ústrojími, jež jsou upravene ve vzájemném odstupu od sebe a ve sve poloze a provedení zajiěłovacích ústrojí na obsahovä velkém 1 malém korbovám vozidle.na odpadky, přičemž je upraveno vždy jedno dvojdílné svěrací ústrojí pro male vozidlo a obd svěrací ústrojí jsou upravena pro velké vozidlo. 7U tohoto známého zařízení jsou umístěna veškerá svěrací ústrojí na společných zdvižných saních se sklopným koěem. Tím je nemožné používat těchto svěracích ústrojí nezávisle na Iobě k vyprazdňování malých nádob na odpadky resp. korbových vozidel ne odpadky. Naopak musí být ke každému pracovnímu postupu uváděny v činnost zdvižné saně se sklopným košem a ee všemi svěrscími ústrojími, of již jsou tato evěrací ústrojí používána vcelku či nikoliv.Je také znémo násypné zařízení k vyprazdňcvání nádob na odpadky do zberných nádrží,u něhož jsou umístěny vedle sebe dva zvedací avyk 1 ápécí mechanismy, jejich přajímací ústrojí jsou vhodná k tomu, aby byla přejíména a vyprazdňována velká nádoba společnł prostřednictvím obou zvedacích a vyklápěcích meehanismů. Pro tento případ má vsak být u tohoto známeho zařízení vkládána speciální spojka mezi oběma zvedacími a vyklápěcími mechanismy.Touto speciální spojkou má být v prvé řadš pro takový případ občas namontovatelný epojovací nosník na obou zvedacích a vyklápěcích mechanismech anebo občas zspínatelná automatická hydraulická spojka. V prvém případě činí přechod mezi vyprnzdňováním menších nádob s vyprazdňováním velkých nádob nezbytnými značné montážní práce, jež nemohou být prováděny na ulici a v cyklu vyprazdňování nádob na odpadky. Druhá možnost, totiž používání automatické hydraulické spojky, je nákladná a pro drsný provoz při vyprazdňování nádob, zejména při odvozu odpadků, příliš poruchová.Konečné je také znémo násypná zařízení k vyprazdňování odpadkových nádob různé velikosti, u něhož jsou uspořádány rovněž vedle sebe dva jednotlivé zvedací a vyklápäcí mechanismy resp. vyklápěcí mechanismy takovým způsobem, aby mohl být používán každý ze sníniných mechanismů nezávisle na druhém k vyprazdňovánímeněích nádob, zatímcq by mohly být používuny oba zvedací a vyklápěcí mechaniamy resp. vyklápěcí mechaniemy společně k vyprazdňování vitších nádob na odpadky.Přitom mají být upravena ventilová řízení, jež dovolují k vysypávání menlíoh nádob nezávislé, samostatné ovládání každého jednotlivého zvedacího a vyklápicího nechanieuu resp. každého jednotlivého vyklápěcího mschanismu, a k vysypávání velkých nádob nnpájejí současně společně píetová a válcové jednotky obou zvedacích a vyklápicích machanislů resp. vyklápěcích mechanismů. Toto současné, společné nepájení obou zvedacích a vykláplcích nechanismů resp. vyklápčcích mechanismd podmiňuje vlak nákladná hydraulická řídící ústrojí,aby byl zajiěřován souběh obou zvedacích a vyklápůcích mechanismů resp. vyklápbcích mechanismů.Úkolem vynálezu je vytvořit násypné zařízení uvodem zmíněného druhu, je umožňuje podle volby oddâlený a vzájemné nezávislý provoz každého jednotlivého zvedacího a vykláploího machaniemu resp. vyklápěcího mechaniemu i společný provoz obou těchto jednotlivých nechanisnd,aniž je k tomu zspotřebí nákladných řízení pro souběh. Taková zařízení se má přitom vyznačovat vedle jednoduchého, spolehlivého způsobu obsluhy také vysokou provozní bezpečností při každém z obou možných způsobů provozu, jako i obzvláětě hospodárným způsobem práci.Úkol se řeší násypným zařízením podle vynélezu, jehož podstata spočívá v tom, že oba zvedací a vyklápěttí mechanisuw resp. vyklápäcí mechanizmy jsou vybaveny stejnými, zejména stejnl velkým. motory na tlakové médium, jež jsou přípojeny na dva stejné obvody tlakového média, obsahující jednotlivé řídicí ventil seřízený pro nulovou polohu, pracovní zdvih a zpětný zdvih, přičemž oba obvody tlskováho média jsou na svých přívodech tlakového ,média probíhajících od řídících ventilů k motoru na tlakové médium podle volby spolu paralelné upojitelná přes uzavírací a spínací ventil.Podle daläích provedení vynálezu je v přívodech tlakového média obvodu, vedoucích k motorům na tlakové médium, uspořádán vždy jeden tlakový odlehčovací ventil ovládatelrąý v konečné výklopná poloze přísluänébo zvedacího a vyklápěcího mecbanismu resp. vyklápěcího lechanismu. Při použití hydraulického systému tlakového média je každý tlakový odlehčcvací ventil spojen s přísluěným přívoden tlakového média se zpětným vedením příslušného obvodu tlskového. média. Při použití hydraulického sytému tlsková média může být řídící ventil ve svá nulová poloze spojen zakrátko výstupním vedením tlakového média, přicházejícím od zdroje tlekováho média v příslušněm obvodě ke zpětnému vedení tlakového média. Při použití hydreulického systému tlakověho média může být do spätného vedení tlakového média každého obvodu vsazen vždy jeden zpětný ventil, na nějž jsou připojeny případně se vyskytující tlakový odlehčovací ventil, jakož i případně se vyskytující vedení spojení zakrátko tlakovémédią přicházející od řídícího ventilu.Při použití hydreulického systému tlakovêho média mohou být uspořádány pro oba obvody společné čerpadlo tlakového media a tlakově nezávislý dělíč proudu, jenž tvoří svou jednou větví zdroj tlskového média pro jeden obvod a svou druhou větví zdroj tlakového média pro druhý obvod. Pro oba zvedací a vyklápěcí mechanismy resp. vyklápěcí mechanísmy může být uspořádán společw, uprostřed rozdelený otáčivý hřídel, přičemž na každém. konci tohoto otáčiváho hřídele je nasazen motor na tlakové médium, vytvořený například jako otéčecí pohon s tlakovým válcem, připojený vždy na jeden z obvodd tlskováho média, s uprostřed otáčivéhchřídele je uspořádán spojovací a ložiskový čep s ložískovým pouzdrem v souosám záběru meziNa každý konec otáčivého hřídele může být přitom v oblasti hnacího hřídele příslušnćho motoru na tlakové 1 médium nasazena omezovací páka pro natočení, pohyblivé k zaréžce. Omezovací páka je přitom vytvořena současně jako ovládací ústrojí pro spolupráci s příslušným tlakovým odlehčovacím ventilsm.Na omezovací jpáce pro natočení může být umístän seřiditelný stavěcí šroub v záběru.s ovládacím prvkom tlakového odlehčovaoího ventilu. Proti každému zvedecímu a vyklápěcímumecbanismu resp. vyklápěcímu mechanizmu je postavene v násypném otvor-u pružinové poddajné vyklápěcí ústrojí pro nádoby k vyprazdňovdní. Toto vyklápěcí ústrojí je vytvořeno proti působení pružiny dovnítř násypnêho otvoru výkyvnými páksmi opatřenýníi hákovitými dolními konci současně jako otvírací ústrojí víka pro nádoby s válcovitě klenutým víkem a bočné umístěnýmí ovládacími prvky víka. Každý zvedsoí a vyklápěcí nechanismus obsahuje motor na tlakové médium, například ugregát válce s pístem pro ovládání zvedacího stojanu, přičemž oba tyto motory na tlakové médium, patřící k jednomu ze zvedacích a vyklápěcích mechanismů, jsou uspořádány v paralelním zapojení v tomže obvodě tlakového média a ve svých pracovních plochách jsou sladěny za sebou k časovému sledu svých pracovních zdvihů.Zvedací stojan každého zvedacího a vyklápěcího mechsnismu je přitom spojen přes horní dvojici řídidel a dolni dvojici řídidel s výkyvným ramenem umístěným na otáčívém hřídeli. Zvsdací stojan může být opstřen zajištovací západkou, natáčivou pod účinkem jeho vlastníváhy. jež je v konečná výklopná poloze příslušného zvedscího a vyklápěcího mechanismu jako zablokování v záberu na výkyvném rameně nebo na otáčivém hřídeli. Na výkyvném rameně každého zvedscího s ryklápěcího mechsnismu je umístěn zajiäłovscí hák zaklesnutelný při jízdě vozidla na odpadky na částečně nadzvednutám zvedacím stojanu.zvedací stojan každého zvedacího a vyklápěcího mechanismu může být opatřen upínacími prvky v zábäru s přísluànými prvky nádob k vyprazdňování s. tyto upínací prvky obou zvedacích a vyklápäcích mechanismů jsou spolu v klidová poloze, v konečné zdvižné poloze a v konečně výklopná poloze vyrovnány. Nakonec pak upínaoí prvek každého zvedacího a vyklápěcího me chanismu může nást na vnějším konci boční středicí vystupek pro nádoby k vyprazdňováníą.vynález bude nyní příkladně objasněn podle připojených výkresů, na nichž představuje obr. I násypná zařízení podle vynálezu v pohledu zozadu, obr. 2 zařízení z obr. 1 v pohledu ze strany s menší nádobou k převzetí a v konečné zdvižná poloze, obr. 3 zařízení z obr. 1 v pohladu ze strany s vyklopenou větší nádobou, obr. 4 detailní znázornění zajištění u částečnö nadzvednutáho zvedacího stojanu zařízení z obr. 1, obr. 5 detailní pohled na zvedací stojan v konečná výklopná poloze se zaklesnutou západkou, obr. 6 detsilní znázornění omezovací páky pro natočení, obr. 7 dílčí znázornění prostřední a jedné koncové oblasti otáčivého hřídele, a obr. 8 schématické znázornění hydraulickáho hnacího a řídicího systému použitého v zařízení z obr. 1 až 7.Zobrazené násypné zařízení má násypny kryt E, jehož násypný otvor ll může být uzavřen hruhovitymi krycímu plachetkami l 2. V horní části násypnáho otvoru 11 je umístěno otvírací ústrojí jj víka, jež tvoří vvhorní části násypnáho otvoru výkyvně uložená páky l§ s hákovit vytvořenymi dolními konci 12. Výkyvně uložené páky 14 jsou udržovány ve své normální poloze prostřednictvím pružin lg a slouží k přejímání ovládacích čepů umístěnýcb bočné na víku velkoobjemových nádob na odpadky a k přidržování jejího víka nazpátek při jejím vyklápäní do násypného otvoru LL, a tím k jejímu otvírání. V rámci dále popisovaného nového náeypnáho zařízení jsou obě páky 14 spojeny s příčnou tyčí u, jež je tlumicími povlałq | 8,s nimiž je přikládána ke etěně nádoby a zabraňuje překlápění menších nádob do náeypneho otvoru II.Nové násypné zařízení gg sestává ze dvou jednotlivých zvedacích a vyklápěcích mechenismů ggg, § 93, jež vykazují stejnou konstrukci a se zřetelem ke svislé střední rovin násypného zařízení s krytem Lg symetrické uspořádání. Vzhledem ke stejné konstrukcí obou jednotlivych zvedacích a vyklápěcích mechanismů Qg, 20 | 3 bude dále objasněno uspořádání jenom jednoho . z nich.Oba jednotlivé zvedací a vyklápěoí meohsnismy 39 g, 59 g mají společný otáčivý hřídel 3 L,jenž je ve střední oblasti rozdělen a pro každý jednotlivý zvedací a vyklápäcí mechanismus § 93, ak tvoří část 21 , 2 b. Na každé z tlchto částí 2 L§, ílĺb otáčiváho hřídele a je umístěno výkyvne rameno gą. Tato vykyvná x-amsna g sestávají ze dvou částí 324, gr připevněných jednotlivä na částech 24, m otäčiveho hřídels 31, probíhajících paralelne vůči sobě a přejímejícíoh mezi sebe zvedací válec Q.Každá z výkyvných ramen ga nese zvedací stojan a sestávající vždy ze dvou svislych nosných částí 35 g, § 53, na jejichž hornín konci je umístěn zvedací nosník 2 ą a na jejichž dolním konci je umístäna oplrná deska a. zvedací nosník 2 § nese vzhůru protažená, zubotivá přejínací a nosne části go a na svém vnějäím konci, tj. na konci směřujícím vůči vnějšístraně násypnáho zařízení s krytom Lg, neee středící výstupek ga. zvedací nosníky ga a operná deslq a obou jednotlivých zvedacích a vyklápäcích mechanismů gg, gb jsou uspořádány takovým způsobem, že jsou ve sve klidová poloze, konečné zdvižná poloze a konečná výklopná polo ze spolu vyrovnány.Ke spojení mezi přísluänym výlqvným ramenem 22 a zvedacím stojanem a dochází s pomocí horní dvojice -man 3 ç, 33 a dolní dvojice řídidel 3 L. 31, přičemž pístnice 315 zvedacího válce g zabírá na dolní dvojici troma 3 L, 3. K pevnému přidržování a zajištění přijatá nádoby je ve svislé poloze opačné vůči zvedacímu nosníku gg na každé z částí § 14,24 b otáčivého hřídele a pevnä umístěna přidržovací a zajišłovecí lišta Ľ, jež tedy spolu provádí natáčivý pohyb každého z výkyvných ramen 22.Pro vytváření netáčiváho pohybu je na každá z částí 31, 2 |p, otáčiváho hŕídele g nasezen otáčecí pohon j vybavený tlakovym válcem 11. Dále nose každá z částí 31 g, g otáčivého hŕídelo a na sve vnějlí koncová oblasti omezovací páku jj pro natočaní, jež v konečná výklopná poloze príslušného jednotliváho zvedaeího a vyklápěcího mechanisau 33 g,g zabírá na omuzovací zarážce 35 umístěná na náeypnám krytu Lg, jež může být spojene,jak znázorněno dotailně na obr. 6, s tlakovým odlehčovacím ventilem g ovládaniu oaeeovecí pákou j pro netočení. Pro ovládání zvedacího a vyklápěcího mechanizmu je upraven hydraulický systém, jenž obsahuje pro každý jednotlivý vedecí a vyklápěcí mechanismue 20 a, 29 q řídicí ventil Ég, 311 a pro volbu jednotlivěho nebo společného provozu obou zvedacích a vyklápěcích mecrhaniamů 30, g 0 b obsahuje uzavírací a spínací ventil E.Jak ukazuje obr. 4, každý jednotlivý zvedací a vyklápěcí mechanismue § 95, 2) může být ještě vybaven zajiětovacím hákem 32 za jízdy, jenž je lqvnł uložen na vnitřní straně částí g vylqvnáho ramena g a při částečně nadzvednutć poloze zvedocího stojanu g se zavěžuje proetŕednictví kloubově tyče 33 g spojující pístnioi 33 zvedacího válce a s dolní dvojici ŕídidel 3 L 31. Vlivem tohoto zajištění nemůže se zvedací stojan 34 vraoet nazpátek -do své klidovć polohy ani při tlakové odlehčenám zvedacím válci gą. iTato nadzvednutá poloha zvedacího stojanu 24 se hodí zejména pro zvedací a vykládací mechanismy umíatěná na vozidlech pro odvoz odpadků, aby se zvedací stojan 31 udržoval při pojíždění takového vozidla v bezpečná vzdálenosti od země. Další doplňující zabezpečení je podle obr. 5 možná tím. že mezi nosnými částmi 22 g, 553 zvedacího stojanu a jeuložena kyvně zejiätovací západka Q, jež se vlivem evá vlastní váhy natáčí v konečná výklopná poloze pŕíeluěnáhło jednotliváho zvedaoího a vyklápěcího mechanismu ggg, 31 g natáčí tak, že zapadá kolem čepuumíetěnáho na výkyvnám rameně 22 a tím zabraňuje nadzvedání zvedaoí~ ho stojanu go při tlakové odlehčenám zvedacím válci g během setřásámí od přísluěnáho výkyvnáho ramena 323. Ke zvedání může docházet tehdy, když je pŕísluěný zvedaoí a vyklápěcí mechaniemue 335319 vykloněn natolik nazpátek, že zajištovací západka Lg uvolni pŕísluindčep i 0. / , Jak znázornäno na obr. 6, je príslušná omezovecíąpáka jj pro natočení pevná spojena s koncovou oblastí příslušná částí Lg 313 otáčíváho hřídele a, vytvořenou dake drážkovany náboj g, a nauazena na výstupní hřídel příslužnáho otáčecího pohonu 33, vytvořeny jako ozubený nebo drážkovaný hřídel. Na svém konci nese omezovací páka jj pro natočení opěrnou desku g, jež se pohybuje směrem k omezovacímu nárazníku resp. zarážce jj na náeypnám krytu l 0. Prostřednictvím zarážky já zebírá ovládací prvek 11 tlakového odlehčovacího ventilu 51 za účelom jeho přestavení oproti účinku pružiny. l( umožnění přeenáho seřízení tlakováho odlehčovecího ventilu i nese omezovací páka jj pro natočení v oblasti své opärná desky f tavěcí šroub jj.Seřízení může být prováděno takovým způsobem, že přestsvovací doby tlekového odlehčovacího ventilu Q j doseženo, když opěrná deska 53 má ještě malý odstupig od zarávžky 35,. Přípedně může být také prostřednictvím stavěcího šroubu 32 seřizován střáeací účinek a pomocí tiskového odlehčovecího válce Q.Jak patrno z obr. 7, otáčivý hřídel 2 může být vytvořen jako dutý hřídel. Jeho část g nesc na svém konci směrem ke středu otáčiváho hřídele 21 spojovací a ložiskový čep 41,jenž je osově pevné vsazen do zmíněného konce části gLg otáčiváho hřídele 2 I. Tento spojovací a ložiskový čep 31 má dva válcovité úseky in, 31 g uspořádaná v oaovőm odatupu, z nichž válcovítý úsek 51 g s menším průměrem je uspořádán na volnám konci spojovacího a loliskováho čepu 31. Na každý z těchto válcovitých úseků 31 g, 31 g je nasazeno jednotlivě jahlová lo A žisko Ba., 3 gp. Mezi jehlovým ložiskem Ag a částíotáčiváho hřídele 3 L jsou jeltč nala zeny na spojovací a ložiskový čep 31 plastický kroužek g ee stejný vnějžímíprůačram, jako má část ł otáčiváho hřídele 21, n rediální těenící kroužek jg. ~

MPK / Značky

MPK: B65F 3/04

Značky: odpadky, zejména, násypné, velikostí, nádob, různé, vyprazdňování, zařízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/17-230565-nasypne-zarizeni-pro-vyprazdnovani-nadob-ruzne-velikosti-zejmena-nadob-na-odpadky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Násypné zařízení pro vyprazdňování nádob různé velikosti, zejména nádob na odpadky</a>

Podobne patenty