Substituované arylové a heteroarylové deriváty ako modulátory metabolizmu a profylaxia a liečenie s tým súvisiacich chorôb

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predkladaný vynález sa týka určitých substituovaných arylových a heteroarylových derivátov, ktoré sú modulátormí glukózového metabolizmu. Zlúčeniny podľa tohto vynálezu sú preto užitočné na liečenie chorôb súvisiacich s metabolizmom a ich komplikácii, ako je diabetes a obezita.0002 Diabetes mellitus je vážne ochorenie, ktoré postihuje 100 miliónov ľudí na celom svete. V Spojených štátoch je viac ako 12 miliónov diabetikov a každoročne sa diagnostikuje 600 000 nových prípadov.0003 Diabetes mellitus je diagnostické označenie pre skupinu porúch, charakterizovaných abnonnálnou glukózovou homeostázou, ktorej následkom je zvýšený krvný cukor. Existuje viacero typov diabetu, ale najbežnejšie sú typ l (tiež označovaný ako na inzulíne závislý diabetes mellitus alebo IDDM) a typ ll(označovaný tiež ako nia inzulíne nezávislý diabetes mellitus alebo NlDDM).0004 Etiológia rôznych typov diabetes nie je rovnaká, ale každý, kto má diabetes, má dve veci spoločné nadprodukciu glukózy v pečení a malú alebo žiadnu schopnosť vylučovat glukózu z krvi do buniek, kde sa stáva primárnym zdrojom telesnej energie.0005 Ľudia, ktori nemajú diabetes, sa spoliehajú na inzulin, hormón vznikajúci v pankrease, že prenáša krvnú glukózu do telových buniek. Ale ludia, ktorí majú diabetes, bud neprodukujú inzulin alebo nemôžu efektívne použiť inzulin, ktorý produkujú preto nemôžu prenášať glukózu do svojich buniek. Glukóza sa akumuluje v krvi a spôsobuje stav označovaný ako hyperglykémia a časom môže spôsobovať vážne zdravotné problémy.0006 Diabetes je syndróm so vzájomným vzťahom metabolickej, cievnej a neuropatickej zložky. Metabolický syndróm, vo všeobecnosti charakterizovaný hyperglykémiou, zahŕňa zmeny vsacharidovom, tukovom a proteínovom metabolizme spôsobené neprítomnostou alebo významne zníženou sekréciou inzulínu a/alebo neefektivnym inzulinovým účinkom. Vaskulárny syndróm zahŕňa abnonnality v krvných cievach, čo vedie ku kardiovaskulámym, retínálnym a renálnym komplikáciám. Súčasťou diabetického syndrómu sú tiež abnormality v perifémom a autonómnom nervovom systéme.0007 Ľudia s IDDM, ktorých podiel je približne 5 až 10 z celkového počtu diabetikov, neprodukujú inzulin a preto si musia dodávať inzulin injekčne na udržanie nonnálnej hladiny krvnej glukózy. IDDM je charakterizovaná nlzkymi alebo nestanoviternými hiadínami endogénnej produkcie inzulínu, spôsobenými deštrukcíou B-buniek pankreasu produkujúcich inzulin, čo je charakteristické pre najjednoduchšie rozlišovanie medzi IDDM a NlDDM. IDDM, označovaný ako juvenilný-nastupujúci diabetes, postihuje tak mladých ako aj starších dospelých jedincov.0008 Približne 90 až 95 ľudí s diabetes má diabetes typu ll (alebo NlDDM). NlDDM subjekty produkujú inzulin, ale bunky ich tiel sú pre inzulin rezístenlné bunky neprejavujú náležitú odozvu na hormón a glukóza sa tak akumuluje v ich krvi. NlDDM je charakterizovaný relativnou nerovnostou medzi endogénnou produkciou inzulínu a požiadavkami na inzulin, čo vedie k zvýšeným hladinám krvnej glukózy. Na rozdiel od lDDM, pri NlDDM vždy je nejaká endogénna produkcia inzulínu mnohí pacienti s NlDDM majú normálne alebo ešte zvýšené hladiny krvného inzulínu, zatial čo niektori NlDDM pacienti majú nedostatočnú produkciu inzulínu.(Rotwein, R. a ďalší, N. Engl. J. Med. 308, 65-71 (1983. Väčšina ludi diagnostikovaných s NlDDM je vo veku 30 rokov alebo starších a polovica zo všetkých nových prípadov je vo veku 55 alebo starších. Na porovnanie,NlDDM je rozširenejši medzi rodenýmí Američanmi, Afroameričanmi, Latinoameričanmí a Hispáncami, ako medzi bielymi a Ázijcami. Diagnostiku navyše sťažuje nástup choroby, ktorý môže byt nevýrazný alebo aj klinicky nejasný.0009 Primárne patogénne lézie na NlDDM zostali neídentifikovateíné. Mnohí tvrdia, že primáma inzulinová rezistencia periférnych tkanív je počiatkom ochorenia. Genetické epidemiologické štúdie tento názor podporujú. Podobne abnormality sekrécie inzulínu sa považujú za primámy defekt NlDDM. Je pravdepodobne,že obidva javy sú dôležité a prispievajú k procesu choroby (Rimoin D. L. a ďalší, Emery and Rimoins Principles and Practice of Medical Geneiics, 3. vydanie 11401-1402 (1996.0010 Vela ludí s NlDDM má sedavý spôsob života a sú obézni ich hmotnosť je približne o 20 vyššia ako je doporučovaná hmotnost pre ich výšku a stavbu tela. Obezita je dalej charakterizovaná hyperinzulinémiou a inzulínovou rezistenciou, javmi spojenými s NlDDM, hypertenziou a aterosklerózou.0011 V priemyselnej spoločnosti patria obezita a diabetes medzi najrozšírenejšie ludské zdravotné problemy. V priemyselných krajinách má tretina populácie najmenej 20-nú nadváhu. V Spojených štátoch sa percento obéznych ľudl zvýšilo z 25 na konci 70-tych rokov na 33 na začiatku 90 «tych rokov. Obezita je z najdôležitejších rizikových faktorov NlDDM. Obezita sa definuje rôzne, ale vo všeobecnosti sa subjekt považuje za obézny, ak váži najmenej o 20 viac, ako je doporučená hmotnost vzhľadom na výšku a stavbu jeho tela. Riziko rozvoja NlDDM je trojnásobné u subjektov s 30-nou nadváhou, a tri štvrtiny s NlDDM má nadváhu.0012 Obezita, ktorá je výsledkom nerovnováhy medzi kalorickým príjmom a vydanou energiou, vysoko koreluje u pokusných zvierat a aj u ľudl s inzulínovou rezistenciou a diabetes. Molekulárne mechanizmy, ktoré sa týkajú syndrómov obezity - diabetes nie sú ale jasné. Počas začiatku rozvoja obezity, zvýšenie sekrécie inzulínu vyrovnáva inzulinová rezistencia a chráni tak pacienta od hyperglykémie (Le Stunff a další, Diabetes-2 43, 696-702 (1989. Po niekoľkých dekàdach sa ale zhoršuje funkcia 3 buniek a rozvíja sa na inzulíne nezávislý diabetes u okolo 20 obéznej populácie (Pederson P., Diab. Metab. Rev. 5, 505-509 (1989 a(Brancati, F.L. a další, Arch. lntern. Med. 159, 957-963 (1999. Vzhľadom na veľké rozšírenie v moderných spoločenstvách sa obezita stala vedúcim z rizikových faktorov pre NIDDM (Hill J. O. a další, Science 280,1371-1374 (1998. Faktory, ktoré predisponujú časť pacientov na zmenu inzulínovej sekrécíe v odozve nahromadenie tuku zostávajú ale neznáme. 0013 Či je niekto označený ako obézny alebo má nadváhu sa všeobecne určuje na základe jeho indexutelesnej hmotnosti (body mass index, BMI), ktorý sa vypočíta delením telesnej hmotnosti (kg) štvorcom telesnej výšky (m 2). Potom jednotkami BMI sú kg/mz a možno vyčísliť BMI v spojení s minimálnou úmrlnosťou v každe dekáde života. Nadváha sa deñnuje ako BMI v rozsahu 25 - 30 kg/mz a obezita s BMI vyšším ako 30 kglm(pozri tabuľku nižšie). S touto deñniciou sú problémy v tom, že sa neberie do úvahy časť telesnej hmotnosti svalovej hmoty vo vzťahu k hmotnosti tuku (adipózneho tkaniva). Ak sa uvedené berie do úvahy, potom možno obezitu definovat s ohladom na hmotnost telesného tuku vyššiu ako 25 u mužov a 30 u žien.KLASIFIKÁCIA HMOTNOSTI PODĽA INDEXU TELESNEJ HMOTNOSTI (BMI)0015 So zvyšovaním BMI sa zvyšuje riziko úmrtia z rôznych príčin, ktoré sú nezávislé od ďalších rizikových faktorov. Najrozšírenejšie choroby s obezitou sú kardíovaskuláme ochorenia (najmä hypertenzía), diabetes(obezita zhoršuje rozvoj diabetes), choroby žlčníka (najmä rakovina) a reprodukčné ochorenia. Výskum ukazuje, že aj menšie zníženie telesnej hmotnosti môže korešpondovať s významným znížením rizika rozvoja koronámeho ochorenia srdca.0016 zlúčeniny dostupné na trhu ako protiobézne látky zahŕňajú Orlistat (XENICALW) a Sibutramín. Orlistat(inhibítor lipázy) inhibuje absorpciu tuku priamo a má tendenciu produkovať s vysokým výskytom nežiaduce(hoci pomerne neškodné) vedľajšie účinky ako sú hnačky. Sibutramín (zmiešaný inhibítor spätného vychytávania 5-HTInoradrenalínu) môže u niektorých pacientov zvyšovať krvný tlak a pulz. O ínhibitoroch uvorňovanía/spätného vychytávania serotonínu fentluramine (Pondiminm) a dexfenfluramíne (Reduxm) sa uvádza, že na dlhší čas znižujú príjem potravy a telesnú hmotnost (dlhšie ako 6 mesiacov). Obe liečivá boli stiahnuté z obehu po oznámení predbežného dokazu, že s ich užívaním nastávajú abnormality srdcových chlopni. Z uvedeného vyplýva, že jestvuje potreba vývoja bezpečnejších protiobéznych látok.0017 Obezita významne zvyšuje tiež riziko rozvoja kardiovaskulamych ochorení. Koronárna nedostatočnosť,ateromatózne ochorenie a srdcová nedostatočnosť sú na čele kardiovaskulárnych komplikácií, vyvolaných obezitou. Je zistené, že ak celá populácia by mala ideálnu hmotnosť, riziko koronárnej nedostatočnosti by sa znížilo o 25 a riziko srdcovej nedostatočnosti a mozgových vaskulámych príhod by sa znížilo o 35 . Výskyt koronárnych ochorení je dvojnásobný u subjektov mladších ako 50 rokov, ktorí majú 30-nú nadváhu. Diabetíckí pacienti čelia 030 nižšej dĺžke života. Vo veku po 45 rokov, diabetícký pacient má trikrát pravdepodobnejšie významné srdcové ochorenie ako človek bez diabetes a až päťkràt väčšiu pravdepodobnosť porážky. Tieto zistenia zdôrazňujú vzájomnú spojitosť medzi rizikovýmí faktormi pre NIDDM a koronárnym srdcovým ochorením a potenciálnu prospešnost integrovaného prístupu k prevencii týchto stavov založených na prevencii obezity (Perry l. J. a další, BMJ 310, 560-564 (1995.0018 Diabetes sa zúčastňuje tiež na rozvoji obličkových ochorení, očných chorôb a problémov nervového systému. Obličkové ochorenie, nazývané tiež nefropatia, vzniká, ked je poškodený obličkový tiltračný mechanizmus a proteín preniká do moču v nadmerných množstvách a eventuálne nastane zlyhanie obličky. Diabetes je tiež hlavnou príčinou poškodenia retiny, očného pozadia a zvyšuje riziko kataraktov a glaukómu. Nakoniec je diabetes v spojení aj s poškodením nervov, najmä v nohách a chodidlách, čo interferuje so schopnosťou pociťovať bolesť a prispieva k vážnym infekciám. Po zhrnutí, diabetické komplikácie sú jednými z hlavných príčin úmrtia.0019 Tento vynález sa týka zlúčenín, ktoré sa viažu na a modulujú aktivitu GPCR, tu označované ako RUP 3 a ich použitia. Výraz RUP 3 ako je tu použitý zahrnuje humánne sekvencie nachádzajúce sa v GeneBank pod prístupovým číslom AY 288416, prirodzene sa vyskytujúce alelové varianty, cicavčie ortológy a ich-3 rekombinantné mutanty. Výhodný humánny RUP 3 na použitie pri výbere a testovaní zlúčenin podľa vynálezu je poskytnutý v nukleotidovej sekvencíi SEQ lD NO 1 a zodpovedajúcej aminokyselinovej sekvencíi SEQ lD N 022.0020 Jedným predmetom vynálezu sú určité subslítuované arylové a heteroarylové deriváty znázomeně vzorcom (l)alebo ich farmaceutický prijateľné sol, solvát, hydrál alebo N-oxíd kdeA 1 a A 2 sú oba -CH 2 CH 2-. a každé A 1 a A 2 je volileľne substituované s 1, 2, 3 alebo 4 melylovými skupinamiD je CR 1 R 2 alebo NR 2, kde R 1 je Vybraté zo skupiny zahrnujúcej H, C 15 alkyl, C 15 alkoxy, halogén a hydroxyl Eje N alebo CR 3, kde R 3 je H alebo C 15 alkylK chýba alebo je C 25 cykloalkylénová alebo C 15 alkylénová skupina, každá voliteľne substiluovaná s jedným alebo viacerými substituentami vybratými nezávisle zo skupiny zahrnujúcej C 15 alkyl, C 15 alkoxy, karboxy,kyano a halogénQ 1 je NR 4, O, S, S(O) alebo S(O)2, kde R 4 je H, C 15 acyl, C 15 alkyl, C 25 alkenyl, C 25 alkinyl, C 27 cykloalkyl alebo Cw-cykloalkyl-C 15-alkylén, kde uvedený C 15 alkyl je volilelne substituovaný sjedným alebo viacerými substituentami vybratými nezávisle zo skupiny zahmujúcej C 15 acyl, C 15 acyloxy, C 25 alkenyl. C 15 alkoxy, C 15 alkyl. C 15 alkylamino. C 15 alkylkarboxamid, C 25 alkinyl, C 15 alkylsulfónamid, C 15 alkylsulfinyl, C 15 alkylsulfonyl,C 15 alkyltio, C 15 alkyltiokarboxamid, C 15 alkyltioureyl, C 15 alkylureyl, amino, di-C 15-alkylamino. C 15 alkoxykarbonyl, karboxamid, karboxy, kyano, C 25 cykloalkyl, di-C 15-alkylkarboxamid, di-C 15-alkylsulfónamid,di-C 15-alkylliokarboxamido, C 15 halogénalkoxy. C 15 halogénalkyl, halogén, C 15 halogénalkylsulfinyl, C 15 halogénalkylsulfonyl, C 15 halogénalkyllio, hydroxyl, hydroxylamino a nitroQ 2 chýba, je NR 5 alebo O, kde R 5 je H, C 15 acyl, C 15 alkyl, C 25 alkenyl. C 25 alkinyl, 03.7 cykloalkyl alebo C 34 cykloalkyI-C 15-alkylén, kde uvedený C 15 alkyl je voliteľne substituovaný s jedným alebo viacerými subslituentami vybratými nezávisle zo skupiny zahmujúcej C 15 acyl, C 15 acyloxy, C 25 alkenyl, C 15 alkoxy, C 15 alkyl, C 15 alkylamino, C 15 alkylkarboxamid, C 25 alkinyl, C 15 alkylsulfónamid, C 15 alkylsultinyl, C 15 alkylsulfonyl, C 15 alkyltio, C 15 alkyltiokarboxamid, C 15 alkyltioureyl, C 15 alkylureyl. amino, di-C 15-alkyIamino,C 15 alkoxykarbonyl, karboxamid, karboxy, kyano, C 35 cykloalkyl, dí-c 15-alkylkarboxamid, di-C 15-alkylsulfónamid, di-Cm-alkyltiokarboxamido, C 15 halogénalkoxy, C 15 halogénalkyl, halogén, C 15 halogénalkylsullinyl, C 15 halogénalkylsulfonyl. C 15 halogénalkyltio, hydroxyl, hydroxylamino a nitroVchýba, je C 15 heleroalkylén alebo C 15 alkylén, kde každý je volitelne substituovaný s jedným alebo viacerými substituentami vybratými nezávisle zo skupiny zahrnujúcej 01.3 alkyl, C 15 alkoxy, karboxy. kyano,01.3 halogénalkyl a halogénR 5, R 7 a R 5 každý je nezávisle vybratý zo skupiny zahrnujúcej H, C 15 acyl, C 15 acyloxy, C 25 alkenyl, C 15 alkoxy, C 15 alkyl, C 15 alkylamino, C 15 alkylkarboxamid, C 25 alkinyl, C 15 alkylsulfónamid, C 15 alkylsulfmyl, C 15 alkylsulfonyl, C 15 alkyllio, C 15 alkyltiokarboxamid, C 15 alkyltioureyl, C 15 alkylureyl, amino, di-Cis-alkylamino,C 15 alkoxykarbonyl, karboxamid, karboxy, kyano, C 35 cykloalkyl, di-C 15-alkylkarboxamid, di-C 15-alkylsulfónamíd, di-C 15-alkyltiokarboxamido, C 15 halogénalkoxy, C 15 halogénalkyl, halogén, C 15 halogénalkylsulfinyl, C 15 halogénalkylsulfonyl. C 15 halogénalkyllio, hydroxyl, hydroxylamino a nitro. kde uvedený C 25 alkenyl. C 15 alkyl, C 25 alkinyl a C 35 cykloalkyl je každý voliteľne substituovaný sjedným alebo viacerými substituentami nezávisle vybralými zo skupiny zahrnujúcej C 15 acyl, C 14 acyloxy, C 25 alkenyl, C 15 alkoxy, C 15 alkyl, C 15 alkylamino, C 15 alkylkarboxamid, C 25 alkinyl, C 15 alkylsulfónamid, C 15 alkylsulfmyl, C 15 alkylsulfonyl, C 15 alkyltio, C 15 alkyltiokarboxamíd, C 15 alkyltioureyl, C 15 akylureyl, amino, di-C 15-alkylamino, C 15 alkoxykarbonyl, karboxamid, karboxy, kyano, C 35 cykloalkyl, di~C 15-aIkylkarboxamid, di-C 15-aIkylsulfónamid,di-C 15-alkyltiokarboxamido, C 15 halogénalkoxy, C 15 halogénalkyl. halogén, C 15 halogénalkylsulfunyl, C 15 halogénalkylsulfonyl. C 15 halogénalkyltio, hydroxyl, hydroxylamino a nitroR 9 je vybratý zo skupiny zahmujúcej C 15 acyl, C 15 acylsulfonamid, C 15 acyloxy, C 25 alkenyl, C 15 alkoxy, C 15 alkyl, C 15 alkylamino, C 15 alkylkarboxamid, C 25 alkinyl, C 15 alkylsulfónamid, C 15 alkylsulfrnyl, C 15 alkylsulfonyl, C 15 alkyllio, C 15 alkyltiokarboxamid, C 15 alkyltioureyl, C 15 alkylureyl, amino, aryl. arylkarbonyl,arylsulfonyl, di-C 15-alkylamino, karbamimidoyl, C 15 alkoxykarbonyl, karboxamid, karboxy, kyano. C 35 cykloalkyl, di-C 15-alkylkarboxamld, di-C 15-aIkylsuIfónamid, di-C 1.s-alkyltiokarboxamido, guanidín, C 15 halogénalkoxy, C 15 halogénalkyl, halogén, C 15 halogénalkylsulñnyl, C 15 halogénalkylsulfonyl, C 15 halogénalkyltio,helerocyklyl, heterocyklylsulfonyl, heteroaryl, hydroxyl, hydroxylamino, nitro, C 35 oxo-cykloalkyl, fenoxy,sulfónamid, kyselina sulfónová a tiol a kde každý R 9 je volilelne substiluovaný sjedným alebo viacerými substítuentami vybratými nezávisle zo skupiny zahmujúcej C 15 acyl, C 15 acylsulfónamid, C 15 acyloxy, C 25 alkenyl, C 15 alkoxy, C 15 alkyl, C 15 alkylamino, C 15 alkylkarboxamid, C 25 alkinyl, C 15 alkylsulfónamid, C 15 alkylsulñnyl, C 15 alkylsulfonyl, C 15 alkyltio, C 15 alkylliokarboxamid. C 15 alkyltioureyl, C 15 alkylureyl, amino,ary|, arylkarbonyl, arylsulfonyl, di-C 15-alkylamino, C 15 alkoxykarbonyl, karboxamid, karboxy, kyano, C 35 cykloalkyl, di-C 15-alkyIkarboxamid, dí-C 15-aIkylsuIfónamid, di-C 15-alkyltiokarboxamido, C 15 halogénalkoxy,C 15 halogénalkyl, halogén, C 15 halogénalkylsulfrnyl, C 15 halogénalkylsulfonyi, C 15 halogénalkyltio, heteroaryl,heleroarylkarbonyl, heteroarylsulfonyl, heterocyklyl, hydroxyl, hydroxylamino a nitroR 19, R 11, R 12 a R 13 sú nezávisle Vybraté zo skupiny zahrnujúcej C 15 acyl, C 15 acyloxy, C 25 alkenyl, C 15 alkoxy,C 15 alkyl, C 15 alkylamino, C 15 alkylkarboxamid, C 25 alkinyl, C 15 alkylsulfónamid, C 15 alkylsulñnyl, C 15 alkylsulfonyl, C 15 alkyltio, C 15 alkylliokarboxamid, C 15 alkyltioureyl, C 15 alkylureyl, amino, di-C 15-alkyIamino,C 15 alkoxykarbonyl, karboxamid, karboxy, kyano, C 35 cykloalkyl, di-Cm-alkylkarboxamid. di-C 15-alkylsuIfónamid, di-C 15-alkyltiokarboxamido, C 15 halogénalkoxy. C 15 halogénalkyl, halogén, C 15 halogénalkylsulñnyl, C 15 halogénalkylsulfonyl, C 15 halogénalkyltio, hydroxyl, hydroxylamino, nitro a tiol alebo dve susediace R 11 R 11,R 12 a R 13 skupiny spolu s alómami, na ktoré sú naviazané tvoria 5, 6 alebo 7 členný cykloalkyl, 5, 6 alebo 7 členný cykloalkenyl alebo 5, 6 alebo 7 člennú heterocyklickú skupinu, kde 5, 6 alebo 7 členná skupina je volileľne substituovaná s halogénom alebo oxo aR 2 je aryl, arylkarbonyl, C 15 alkoxykarbonyl, Caą-cykloalkoxykarbonyl, heteroaryl alebo heteroarylkarbonyl každý volitelne substiluovaný sjedným alebo viacerými substituentami vybratými nezávisle zo skupiny zahrnujúcej C 15 acyl, C 15 acyloxy, C 25 alkenyl, C 15 alkoxy, C 15 alkyl, C 15 alkylamino, C 15 alkylkarboxamid,C 25 alkinyl, C 15 alkylsulfónamid, C 15 alkylsullinyl, C 15 alkylsulfonyl, C 15 alkyltio, C 15 alkyltlokarboxamid, C 15 alkyllioureyl, C 15 alkylureyl, amino, ary|, dl-C 15-aIkylamino, karbo-C 15-alkoxy, karboxamid, karboxy, kyano,C 35 cykloalkyl, di-C 15-alkylkarboxamid, di-Cw-alkylsulfónamíd, di-C 15-alkyltiokarboxamido, C 15 halogénalkoxy, C 15 halogénalkyl, halogén, C 15 halogénalkylsullinyl, C 15 halogénalkylsulfonyl, C 15 halogénalkyltio,helerocyklyl, heteroaryl, hydroxyl, hydroxylamino, nítro a tiolsvýhradou, že zlúčeninou nie je izopropylester kyseliny 4-6-(2-fluór 4-metánsulfonylfenoxy)-pyrimidín-4 yloxyl-piperidin-l -karbo×ylovej.0021 Jeden aspekt predkladaného vynálezu sa iýka zlúčenin vzorca (I) a ich farmaceulicky prijateľných soli,solvátov, hydrátov a N-oxidovA 1 a A 2 sú nezávisle C 15 alkylén volitelne substituovaný sjedným alebo viacerými substituenlami vybratými nezávisle z C 15 alkylu, C 15 alkoxy a karboxyK chýba, je C 35 cykloalkylénová alebo C 15 alkylénová skupina, každá volitelne substituovaná s jedným alebo viacerými subslituentami vybratými nezávisle z C 15 alkylu, C 15 alkoxy, karboxy, kyano a halogénu

MPK / Značky

MPK: C07D 405/00, C07D 401/00, A61P 3/00, C07D 417/00, A61K 31/506, C07D 413/00, C07D 409/00, C07D 403/00

Značky: arylové, deriváty, heteroarylové, profylaxia, modulátory, substituované, liečenie, metabolizmu, chorôb, súvisiacich

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/166-e5052-substituovane-arylove-a-heteroarylove-derivaty-ako-modulatory-metabolizmu-a-profylaxia-a-liecenie-s-tym-suvisiacich-chorob.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Substituované arylové a heteroarylové deriváty ako modulátory metabolizmu a profylaxia a liečenie s tým súvisiacich chorôb</a>

Podobne patenty