3,5-Disubstituované a 3,5,7-trisubstituované-3H-oxazolo a 3H-tiazolo[4,5-d]pyrimidín-2-ónové zlúčeniny a ich proliečivá

Číslo patentu: E 16881

Dátum: 16.12.2005

Autori: Lennox Joseph, Haley Gregory, Xiang Alan Xin, Rueden Erik, Webber Stephen

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka 3,5-disubstituovaných a 3,5,7 trisubstituovaných-3 H-oxazolo a 3 H-tiazolo 4,S-dJpyrimidin-Z-ónových zlúčenín a ich proliečiv, ktoré majú imunomodulačnú aktivitu. Vynález sa tiež týka terapeutického alebo profylaktického použitia týchto zlúčenín a farmaceutických kompozícii, ktoré ich obsahujú, a spôsobov liečenia chorôb a porúch opísaných v tomto texte podávaním účinného množstva týchto zlúčenín a proliečiv.0002 V posledných niekoľkých desaťročiach bolo pozorované značné úsilie vynaložené na výskum možného terapeutického použitia guaninových analógov a ich nukleozidov. V súčasnej dobe je na trhu celý rad nukleozidových analógov ako antivirotik, vrátane inhibítorov HIV reverznej transkriptázy, ako je AZT, ddl,ddC, d 4 T, 3 TC a nukleozidový analógwgugćnozjínu abakavir. Bez väzby na určitú teóriu, nukleozidové analógy môžu byť prinosné priamou inhibiciou patogénu alebo nádoru, stimuláciou imunitných funkcií hostiteľa, alebo akoukoľvek kombináciou týchto alebo iných mechanizmov.0003 Jeden zo študovaných guanozínových analógov s preukázanou imunomodulačnou aktivitou je 5-amino-3-(j 3-D-ribofuranozyltiazo|o 4,5-dpyrimidin-2,7(3 H,6 H)-dión (7-tia-8-oxoguanozin). Napriklad, určité pyrimido 4,5 d-pyrimidinové nukleozidy sú opísané v patente Spojených štátov č. 5041542,Robins et al., ako účinné pri liečení proti L 1210 u BDF 1 myši. Okrem toho, 3-3 D-ribofuranozyItiazolo 4,5-dpyrimidiny preukazujúce významnú imunomodulačnú aktivitu, vrátane proliferácie myších splenocytov, a in vivo aktivitu proti vírusu Semliki Forest, sú opísané vpatentoch Spojených štátov č. 5041426 a 4880784, Robins et al. Veľké množstvo publikácii tiež opisalo neglykozylované deriváty tiazolo 4,S-djpyrimidínovej skupiny. Pozri napríklad patenty Spojených štátov č. 5994321 a 5446045 Revankar et al., J. Het. Chem, EP l 824 482 HÓRIIANNOVÁ . TOMEŠ 34 915/H wwwhhlpatentsk0004 Predkladaný vynález opisuje nové 3,5-disubstituované a 3,5,7 trisubstituované-3 H-oxazoIo a 3 H-tiazolo 4,5-dpyrimidín-2-ónové zlúčeniny,farmaceuticky aktívne proliečivá, farmaceuticky aktívne metabolity,farmaceuticky prijateľné soli a ich farmaceuticky prijateľné solváty, ktoré sú použiteľné ako imunomodulátory.0005 Vďalšom uskutočnení predkladaný vynález zahŕňa spôsob liečenia alebo prevencie infekcie vírusom hepatitídy C u pacienta, ktorý to potrebuje,zahŕňajúci podávanie terapeuticky alebo profylakticky účinného množstva 3,5 disubstituovaných a 3,5,7-trisubstituovaných-3 H-oxazolo a 3 H-tiazolo 4,5 dpyrimidín-2-ónových zlúčenín alebo ich proliečiv pacientovi.0006 Predkladaný vynález sa týka zlúčeniny alebo jej farmaceuticky prijateľnej soli alebo hydrátu tejto zlúčeniny, vybraných za zlúčeniny alebo jej farmaceuticky prijateľnej soli, hydrátu alebo tautoméru,vybraných z0007 Vtomto texte sú opísané proliečivá, ktoré sú 3,5-disubstituované a 3,5.7-trisubstituované-BH-oxazolo a 3 H-tiazo|o 4,5-dpyrimidín-2-ónovékde X je atóm O alebo S,Y je atóm O alebo S, R 1 je atóm H, alkylová skupina, arylová skupina, cykloalkylová skupina alebo heterocyklylová skupina, R 2 je skupina NHg, -NHC(O)R, -NHR 5, -NCHNR°R 7,R 3 je atóm H, ci, Br alebo skupina ORa, EP 1 824 482 34 915/HR je -Cą-Cy-alkylová skupina alebo skupina -O(C 1-C 7-alkyl),R 5 je -C 1-C 7-alkylová skupina, R 5 a R 7 sú nezávisle -C 1-C 7-alkylová skupina alebo spoločne s atómom dusíka tvoria 5- alebo 6-členný heterocyklický kruh, R 3 je skupina -CHR°R 1 °, R 9 je atóm H, -C 1-C 7-alkyIová skupina, cykloalkylová skupina, arylová skupina,heterocyklyiová skupina, skupina -NRR 2 alebo OR 5, R° je -C 1-C 7-aIkyIová skupina, cykloalkylová skupina, arylová skupina,heterocyklyiová skupina, skupina -NRR 2 alebo OR 5, R a R sú nezávisle atóm H, -C 1-C 7-alkyIová skupina alebo skupina -C(0)R 4, kde keď X je atóm O, Y je atóm S a R 3 je atóm H, Cl, Br alebo skupina OR°, R nie je atóm H alebo B-D-ribóza alebo jej estery, kde vyššie uvedené alkylové skupiny, arylové skupiny, cykloalkylové skupiny alebo heterocyklylové skupiny sú prípadne substituované.1-4 substituentamiatómu vodíka, alkanoylovej skupiny, alkylamínovej skupiny, aminoskupiny, arylovej skupiny, cykloalkylovej skupiny, heterocyklylovej skupiny,azidoskupiny, C 1-Cs alkylovej skupiny, 01-05 halogénalkylovej skupiny, C 1-C 5 hydroxyalkylovej skupiny, C 1-C 6 alkoxyskupiny, C 1-C 5 alkylaminoskupiny,C 1-Ce dialkylaminoskupiny, Cz-Cs alkenylovej skupiny alebo Cz-Cs alkinylovej skupiny, pričom každá z nich môže byť prerušená jedným alebo viacerými heteroatómami, karboxylovou skupinou, kyanoskupinou, EP 1 824 482 34 915/H

MPK / Značky

MPK: A61K 31/435, C07D 495/04

Značky: 3,5,7-trisubstituované-3h-oxazolo, 3h-tiazolo[4,5-d]pyrimidín-2-ónové, proliečivá, 3,5-disubstituované, zlúčeniny

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/166-e16881-35-disubstituovane-a-357-trisubstituovane-3h-oxazolo-a-3h-tiazolo45-dpyrimidin-2-onove-zluceniny-a-ich-prolieciva.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">3,5-Disubstituované a 3,5,7-trisubstituované-3H-oxazolo a 3H-tiazolo[4,5-d]pyrimidín-2-ónové zlúčeniny a ich proliečivá</a>

Podobne patenty