Protilátky a imunokonjugáty a ich použitie

Číslo patentu: E 12334

Dátum: 26.10.2007

Autori: Jakobovits Aya, Dennis Mark, Polakis Paul, Rubinfeld Bonnee

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka anti-STEAP-1 protilátok a ich imunokojugátov. vynález sa týka aj použitia anti-STEAP-1 protilátok ich imunokonjugátov.0002 U ludi je rakovina prostaty jednou z najbežnejšie diagnostikovaných malignlt u mužov a je druhou najčastejšou príčinou úmrtl súvisiacich s rakovinou u mužov. American Cancer Society odhaduje, že v roku 2000. bude diagnostikovaných 180 400 nových prípadov rakoviny prostaty, pričom na ňu zomrie 31 900 ludi. V pokročilých štádiách rakovina prostaty metastázuje do kosti. Hoci sa dosiahol značný pokrok v skorej diagnostika a lokálnej liečbe ohraničených nádorov. ked rakovina prostaty začne metastázovat, stáva sa nevyliečitelnou. Pacienti s metastázujúcou rakovinou prostaty na hormonlnej terapii sa môžu dostať do stavu odolného voči androgénom (androgén-nezávislého). ktorý bude viest k progresii ochorenia a úmrtiu. Momentálne je prostatový špecifický antigén (PSA) najčastejšie použlvaným nádorovým markerom na skrlning, diagnostiku a monitoring rakoviny prostaty. Rozsiahle použlvanie PSA ako nástroja na skrlning je však kontroverzné, kedže PSA nie je schopný rozlišovať medzi benlgnym a mallgnym ochorenlm prostaty. 0003 V závislosti od štádiá rakoviny prostaty a rakoviny močového mechúra liečba zahŕňa jednu z nasledujúcich terapil alebo ich kombináciu chirurgické odstránenie rakovinového tkaniva. radiačnú terapiu,chemoterapiu. androgénnu depriváciu (napr. hormonálnu terapiu) v pripade rakoviny prostaty. Hoci chirurgický zákrok a radiačná terapia značne zlepšujú prežlvanie pacientov v skorých štádiách ochorenia, v pokročilých štádiách sú terapeutické možnosti velmi obmedzené, najma pri opätovnom objavenl sa nádoru po honnonálnej ablácii. U väčšiny pacientov. ktorl sa podrobili hormonálnej terapil sa neskor rozvinie androgen-nezávislé ochorenie. Momentálne neexistuje žiadna účinná liečba pre 20-40 pacientov s rakovinou prostaty, u ktorých ochorenie recidivuje po chirurgickej alebo radiačnej terapii, alebo u ktorých v čase stanovenia diagnózy rakovina už metastázuje. Chemo -terapia má svoje toxické vedľajšie účinky, najma u starších pacientov. Pn manažmente karcinómu prostaty je urgentne potrebné vyvinúť nové formy terapie, najmá pre ochorenie odolné voči androgénne) deprivácii.0004 Bola oplsaná identiñkáoia nového bunkového povrchového antigénu - STEAP-1 (vid US Patent č. 6 329 503). STEAP-1 j členom rodiny bunkových povrchových serpentinových transmembránových antigénov. Predominantne sa exprimuje pri rakoviny prostaty a členovia tejto rodiny sa preto označujú ako STEAP (,.Six Transmembrene Epithelial Antigens of the Prostata) Humánne STEAP proteiny vykazujú vysoký stupeň štrukturálne) konzervatlvnosti v rámci tejto rodiny, ale nevykazujú žiadnu signiñkantnú štrukturálnu homologiu so žiadnymi známymi humánnymi protelnmi. STEAP-1 sa javl ako membránový protein llla typu, ktorý sa predominantne exprimuje v prostatových bunkách v normálnych humánnych tkanivách. Zo štrukturálneho hladiska je STEAP-1 339-aminokyselinový protein. ktorý sa vyznačuje molekulárnou topológiou tvorenou šiestimi transmembránovými doménami a vnútrobunkovým N- a C-koncom, čo naznačuje že je poskladaný serpentlnovým sposobom do troch extracelulárnych a dvoch intracelulárnych slučiek. Expresia STEAP-1 protelnu sa v rámci roznych štádil rakoviny prostaty udržiava na vysokej úrovni. STEAP-1 je silno nadexprimovaný aj pri iných humánnych rakovinách, ako napriklad pri rakovine pľúc a hrubého čreva. Proti humánnym STEAP-t fragmentom sa vyvoIaII myšacie protilátky. a ukázalo sa. že sa viažu na STEAP-1 na bunkovom povrchu (vid zverejnenú US patentovú prihlášku č. 20040253232 A 1). W 0 2005/113601 A opisuje anti-STEAP-1 monoklonálne protilátky. W 0 2006/034458 A opisuje protilátky s umelo zavedenými cystelnmi. 0005 Ukázalo sa, že terapia na báze protilátok je účinná pri liečenie roznych rakovln. Napriklad HERCEPTINQ a RlTUXAN® (obe od Genentech lnc S. San Francisco) sa úspešne použlvajú na liečenie rakoviny prsnlka, respektlvne iného ako Hodgkinovho lymfómu. HERCEPTIN® je rekombinantná. od DNA odvodená humanizovaná monoklonálna protilátka, ktorá sa selektlvne viaže na extracelulárnu doménu receptora 2 epidermálneho rastového faktora 2 (HERZ). ktorý je protoonkogénom. Pri primárne rakovine prsnlka sa pozoruje 25-30 nadexpresia HER 2 protelnu. RITUXAN® je geneticky skonštruovaná chimérna myšaco/humánna monoklonálna protilátka nasmerovaná proti CD 20 antigénu. ktorý sa nachádza na povrchu normálnych a mallgnych B lymfocytov. Obe tieto protilátky sa produkujú v CHO bunkách.0006 Použitie konjugátov protilátka-Iiek na mieste dodávanie cytotoxického alebo cystostatického činidla. tzn. liekov na zabljanie alebo inhibovanie nádorových buniek pri terapii rakoviny (Syrigos a Epenetos (1999) Anticancer Research 192605-614 Niculescu- Duvaz a Springer (1997) Adv. Drg Del. Rev. 262151-172 US patent 4975278) umožňuje cielené dodávanie lieku do nádorov a ich vnútrobunkovú akumuláciu v nádoroch,pričom systémové podávanie nekonjugovaných liekov može viest k neprijateľnej úrovni toxicity pre nonnálne bunky, nie len pre nádorové bunky. ktoré sa majú eliminovať (Baldwin a spol (1986) Lancet str. (Mar. 15,1986)603-05 Thorpe, (1985) Antibody Carriers Of Cytotoxic Agents In Cancer Therapy A Review, in Monoclonal Antibodies 84 Biological And Clinical Applications. A. Pínchera a spol. (vyd.), str. 475-506). Tým sa dosahuje maximálna účinnost s minimálnou toxicitou. pri týchto stratégiách sa ukázali byt užitočné tak polyklonálne. ako aj monoklonálna protilátky (Rowland a spol (1986) Cancer lmmunol. lmmunother., 21 18387). Lieky užitočné pri týchto metódach zahŕňajú daunomycln. doxorubicln, metotrexát ad vindezln (Rowland a spol., Cancer lmmunol. lmmunother. 211183-87 (1986. Toxlny užitočné v týchto konjugátoch protiIátka-toxln zahŕňajú bakteriálne toxlny. ako je difterický toxln, rastlinné toxlny, ako je ricln, toxlny s malými molekulami,ako je geklanamycln (Kerr a spol. (1997) Bioconjugate Chem. 8(6)781-784 Mandler a spol. (2000) Journal ofHinman a spol. (1993) Cancer Res. 53133363342). Toxlny môžu pôsobil prostrednictvom svojichcytotoxických a cytostatických účinkov mechanizrnami, ktoré zahŕňajú inhiblciu viazania tubullnu, DNA viazania alebo inhiblciu topoizomerázy (Meyer, D.L. a Senter, P.D. Recent Advances in Antibody Drug Conjugates for Cancer Therapy in Annual Reports v Medicinal Chemistry, zv. 38 (2003) kapitola 23. 229-237). Niektoré cytotoxické lieky majú tendenciu stat sa neaktlvnymi alebo byt menej aktívne, ked sa konjugujú s velkými protilátkami alebo s veľkými ligandami protelnových receptorov.0007 ZEVALlN® (ibritumomab tiuxetan, Biogen/Idec) je konjugát protilátky a rádioizotopu, ktorý sa skladá z myšacej IgG 1 kapa monoklonálnej protilátky nasmerovanej roti CD 20 antigénu nachádzajúcemu sa na povrchu normálnych a mallgnych B lymfocytov a min or rádioizotopu naviazaného prostrednictvom tiomočovinového spojovnlka na chelatačné činidlo (Wiseman a spol. (2000) Eur. Jour. Nucl. Med. 27(7)76677 Wiseman a spol. (2002) Blood 99(12)4336-42 Witzig a spol. (2002) J. Clin. Onool. 20(10)2453-63 Vwtzig a spol. (2002) J. Clin. Oncol. 20(15)3262-69). Hoci ZEVALIN posobi proti B-bunkovému inému ako Hodgkinovmu lymfómu (NHL), jeho podávanie vedie u väčšiny pacientov k závažnej a dlhodobej cytopénii. MYLOTARG (gemtuzumab ozogamicln, Wyeth Pharmaceuticals), protilátkový liekový konjugát, ktorý sa skladá z hu CD 33 protilátky spojenej s kalicheamiclnom, bol v roku 2000 schválený na liečenie akútnej myeloidnej leukémie injekciou (Drugs of the Future (2000) 25(7) 686 US patenty č. 4 970 198 5 079 233 5 585 089 5 606 040 5 693 762 5 739 116 5 767 285 5 773 001). Cantuzumab mertanzln (Immunogen, Inc.). konjugát protilátky a lieku, ktorý sa skladá z huC 242 protilátky spojenej disultidovým spojovnlkom SPP smaytansinoidovou Iiekovou skupinou, DM 1, sa vyvlja na liečenie rakoviny, ktorá exprimuje CanAg antigén, ako je rakovina hrubého čreva, pankreasu, žalúdka a iné. MLN-2704 (Millennium Pharm., BZL Bíologics,Immunogen Inc.). konjugát protilátky a lieku. ktorý sa skladá z monoklonálnej protilátky špecifickej pre prostatový membránový antigén (PSMA) spojenej s maytanzinoidovou Iiekovou skupinou, DM 1, sa vyvlja ako potenciálna terapia nádorov prostaty. Rovnaká maytanzinoidová Iieková skupina, DM 1, sa pripojila prostrednictvom nedisultidoveho spojovnlka, SMCC, na myšaciu monoklonálnu protilátku TA 1 (Chari a spol.(1992) Cancer Research 522127-131). Uvádza sa, že tento konjugát bol 200-krát menej účinný ako zodpovedajúci konjugát s disultidovým spojovnlkom. SMCC spojovnik sa v tejto publikácii považoval za neodštiepitelnýť0008 Nikolko krátkych peptidových zlúčenln sa izolovalo z morského makkýša Dolebelle auricularia a zistilo sa, že majú biologickú aktivitu (Pettit a spol. (1993) Tetrahedron 4929151 Nakamura a spol. (1995) Tetrahedron Letters 36 5059-5062 Sone a spol. (1995) Journal Org Chem. 60.4474). Pripravili sa analogy týchto zlúčenln a zistilo sa, že majú biologickú aktivitu (zhrnutie vid v Pettit a spol. (1998) Anti-Cancer Drug Design 13243-277). Auristatln E (US 5635483) je napriklad syntetický analog morského prirodzeného produktu Dolastatlnu 10, činidla, ktoré inhibuje polymerizáciu tubullnu prostrednictvom viazania sa na tubulln na rovnaké miesto ako protinádorový liek vinkristln (G. R. Pettit (1997) Prog. Chem. Org. Nat. Prod. 701-79). Dolastatln 10, auristatln PE and auristatln E sú lineárne peptidy so štyrmi aminokyselinami, z ktorých tri sú unikátne pre dolastatlnovú triedu zlúčenln, a C-konoovým amidom.0009 Auristatlnové peptidy, auristatln E (AE) a monometylauristatln (MMAE), syntetické analógy dolastatlnu,sa konjugovali na (i) chimérne monoklonálne protilátky cBR 96 (špecifické pre Lewis Y na karcinómoch) (ii) cAC 10, ktorá je špecifická pre CD 30 na hematologických malignitách (Klussman a spol. (2004), Bioconjugate Chemistry 15(4)765-773 Doronina a spol. (2003) Nature Biotechnology 21(7).77 B-784 Monomethylvaline Compounds Capable of Conjugation to Ligands Francisco a spol. (2003) Blood 102(4)1458-1465 US 2004/0018194 (iii) anti-CD 20 protilátky, ako napriklad Rituxan® (rituximab) (W 0 04/032828), na liečenie CD 20-exprimujúcich rakovln a Imunitných porúch (iv) anti-EphB 2 R protilátky 2 H 9 a anti-lL-B na liečenie kolorektálneho karcinomu (Mao a spol. (2004) Cancer Research 64(3)781 - -788) (v) E-selektlnovú protilátku(Bhaskar a spol. (2003) Cancer Res. 6326387-6394) a (vi) iné anti-CD 30 protilátky (W 0 03/043583). Monometylauristatln (MMAE) sa tiež konjugoval s 2 H 9, protilátkou proti EphB 2 R, ktorý je l. typom TM tyrozln kinázového reoeptora s vysokou homologiou medzi myšou a človekom, ktorý je nadexprimovaný v bunkách kolorektálneho karclnómu (Mao a spol. (2004) Cancer Res. 64781-788).0010 Monometylauristatln MMAF, variant auristatlnu E (MMAE) s fenylalanlnom na C-konci (US 5767237 US 6124431), je podľa publikácie menej účinný ako MMAE, ale účinnejšl, ked sa konjuguje s monoklonálnymi protilátkami (Senter a spol., Proceedings of the American Association for Cancer Research, zv. 45, člslo anotácie 623, prezentované 28. marca 2004). Auiistatln F fenyléndiamln (AFP) fenylalanlnový variant MMAE sa pripojil na anti-CD 70 mAb, 1 F 6, prostrednictvom C-konca 1 F 6 cez fenyléndiamlnový medzernlk (Law a spol., Proceedings of the American Association for Cancer Research, zv. 45, čl slo anotácie 625, prezentované 28. marca 2004).0011 V tejto oblasti sú potrebné dalšie lieky na liečenie roznych rakovln, ako napriklad rakovln a metastázujúcich rakovln prostaty, pľúc a hrubého čreva. výnimočne užitočné lieky na tento účel zahŕňajú konjugáty lieku a antl-STEAP-1 protilátky zacielenej na bunky prostaty. pľúc a hrubého čreva, ktoré majú signitikantne nižšiu toxicitu. pričom si ale zachovávajú užitočnú terapeutickú účinnost. Predložený vynález rieši tieto a aj dalšie obmedzenia a problémy minulosti.0012 Citovanie akejkoľvek literatúry v tejto prihláška neznamená. že daná literatúra predstavuje pre túto prihlášku predchádzajúci stav techniky.0013 Wnález poskytuje anti-STEAP-1 protilátky ako sú deñnované v nároku 1 a spôsoby ich použitia.0014 Predložený opis poskytuje protilátku, ktorá sa viaže na STEAP-1 a zahŕňa variabilnú doménu ľahkého reťazca zahŕňajúcu aminokyselinovú sekvenciu znázornenú na obrázku 2 A (SEQ lD N 026) alebo variabilnú doménu ťažkého reťazca zahŕňajúcu aminokysellnovú sekvenciu znázornenú na obrázku 2 B (SEQ ID N 029). Poskytnutá je protilátka. ktorá sa viaže na STEAP-1 a zahŕňa variabilnú doménu ľahkého reťazca zahŕňajúou aminokyselinovú sekvenciu znázomenú na obrázku ZA (SEQ ID N 026) a variabilnú doménu ťažkého reťazca zahŕňajúc. aminokyselinovú sekvenciu znázornenú na obrazku 28 (SEQ lD N 029).0015 Je poskytnutá protilátka. ktorá sa viaže na STEAP-1 a zahŕňa variabilnú doménu ťažkého reťazca. ktoràje najmenej na 90. najmenej na 91. najmenej na 92, najmenej na 93, najmenej na 94, najmenej na 95, najmenej na 96. najmenej na 97, najmenej na 98 alebo najmenej na 99 sekvenčne zhodná s aminokyselinovou sekvenciou SEQ ID N 029 alebo 10. Protilátka može zahŕňať variabilnú doménu ťažkého reťazca majúcu SEQ ID N 0210. Protilátka zahŕňa kostrovú oblasť 1 variabilnej domény ťažkého reťazca majúcu SEQ lD N 0225.0016 Protilátka može zahŕňať variabilnú doménu ľahkého reťazca. ktorá je najmenej na 90. najmenej na 91. najmenej na 92, najmenej na 93. najmenej na 94. najmenej na 95. najmenej na 96. najmenej na 97. najmenej na 98 alebo najmenej na 99 sekvenčne hodná s aminokyselinovou sekvenciou SEQ ID N 026. Vjednom uskutočnenl protilátka zahŕňa variabilnú doménu ľahkého reťazca majúcu SEQ ID N 026. 0017 Je poskytnutá protilátka, ktorá sa viaže na STEAP-1 a zahŕňa variabilnú doménu ťažkého reťazca,ktorá je najmenej na 90. najmenej na 91, najmenej na 92, najmenej na 93. najmenej na 94, najmenej na 95, najmenej na 96. najmenej na 97. najmenej na 98 alebo najmenej na 99 sekvenčne zhodná s aminokyselinovou sekvenciou SEQ lD N 029 alebo 10. Protilátka može zahŕňať variabilnú doménu ťažkého reťazca majúcu SEQ lD N 0210. Protilátka zahŕňa kostrovú oblasť 1 variabilnej domény ťažkého reťazca majúcu SEQ ID N 0225. V jednom uskutočnenl može protilátka zahŕňať aj variabilnú doménu ľahkého reťazca. ktorá je najmenej na 90, najmenej na 91 . najmenej na 92, najmenej na 93, najmenej na 94. najmenej na 95, najmenej na 96. najmenej na 97, najmenej na 98 alebo najmenej na 99 sekvenčne zhodná s aminokyselinovou sekvenciou SEQ ID N 026. V jednom uskutočnenl protilátka zahŕňa variabilnú doménu ľahkého reťazca majúcu SEQ ID N 026.0018 Poskytnutý je polynuldeotid kodujúci ktorúkoľvek z vyššie uvedených protilátok Poskytnutý je vektor zahŕňajúoi tento polynukleotid. Poskytnutá je hostiteľská bunka zahŕňajúce tento Vektor. Hostiteľská bunka može byt eukaryotická. Hostiteľskou bunkou može byť vaječnlková bunka člnskeho škrečka (CHO). Poskytnutý je aj spôsob výroby anti-STEAP-1 protilátky, ktorý zahŕňa kultivovanie hostiteľskej bunky v podmienkach vhodných na expresiu polynukleotidu kódujúoeho protilátku a izolovanie protilátky.0019 Jeden aspekt poskytuje protilátku, ktorá sa viaže na STEAP-1 exprimovaný na povrchu bunky. V jednom uskutočnenl sa protilátka viaže na epitop vo vnútri oblasti humánneho alebo myšacieho STEAP-1. V jednom uskutočnenl je bunkou cicavčia bunka. V jednom uskutočnenl je bunkou humánna bunka. V jednom uskutočnenl je bunkou rakovinová bunka. V jednom uskutočnenl je bunkou bunka prostaty, pľúc alebo hrubého čreva. V jednom uskutočnenl je rakovinovou bunkou bunka rakovinu prostaty. V ďalšom uskutočnenl je bunka vybraná zo skupiny, ktorá zahŕňa metastázy primárnej rakoviny prostaty. pľúc alebo hrubého čreva. 0020 Protilátkou je monoklonálna protilátka. V jednom uskutočnenl je protilátkou protilátkový fragment vybraný zo skupiny, ktorá obsahuje Fab. Fab-SH. Fv, scFv alebo (Fab)2 fragment. Protilátka je humanizovaná.0021 Jeden aspekt poskytuje sposob detekovania prltomnosti STEAP-1 v biologickej vzorke, ktorý zahŕňa uvedenie biologickej vzorky do kontaktu s vyššie uvedenými protilátkami v podmienkach umožňujúcimi viazanie sa protilátky na STEAP-1, a detekovanie, či protilátka vytvorila komplex so STEAP-1. pričom biologickou vzorkou je tkanivová vzorka. V jednom uskutočnenl je vzorkou biologická vzorka zahŕňajúce prostatové bunky. V jednom uskutočnenl sa biologická vzorka odoberá oicavoovi. ktorý má alebo sa očakáva,že može mať poruchu prostatových buniek alalebo bunkovú proliferatlvnu poruchu buniek alebo tkanlv zahŕňajúc, ale bez obmedzenia, rakovinu prostaty. pľúc. hrubého čreva. močového mechúra a vaječnlkov a Ewingov sarkóm. ñd napriklad US patent č. 6 329 503 a Rodeberg. DA a spol Clin. Cancer Res. 11(12)4545-4552 (2005.0022 Tento opis poskytuje aj spôsob diagnostikovania bunkovej proliferatlvnej poruchy asociovanej so zvýšenou expresiou STEAP-1. ktorý zahŕňa uvedenie testovanej bunky do kontaktu s ktoroukolvek z vyššie uvedených protilátok stanovovanie úrovne expresie STEAP-1 prostrednictvom detekcie viazania sa protilátky na STEAP-1 a porovnávanie tejto úrovne expresie STEAP-1 testovanou bunkou s úrovňou expresie STEAP-1 kontrolnou bunkou, pričom vyššia úroveň expresie STEAP-1 testovanou bunkou v porovnani s kontrolnou bunkou indikuje prítomnosť bunkovej proliferatlvnej poruchy asooiovanej so zvýšenou expresiou STEAP-1. Testovanou bunkou može byt bunka od pacienta. u ktorého je podozrenie na bunkovú ploriŕeratlvnu poruchu. ako napriklad prostatovú proliferatlvnu poruchu. Bunková proliŕeratlvna porucha može byť vybraná z prostatových bunkových porúch zahŕňajúcich. ale bez obmedzenia. rakovinu prostaty. Tento sposob može zahŕňať stanovovanie úrovne expresie STEAP-1 na povrchu testovanej bunky (ako napriklad prostatovej rakovinovej bunky) a porovnávanie úrovne expresie STEAP-1 na povrchu testovanej bunky s úrovňou expresie STEAP-1 na povrchu kontrolnej bunky (ako napriklad normálnej prostatovej bunky llšiaoej sa od abnormálne proliferujúcej prostatovej bunky).-4 0023 Je poskytnutý spôsob dlagnostikovania bunkovej proliferatlvnej poruchy spájajúcej sa zo zvýšenlm počtu buniek, ako napriklad prostatových buniek exprimujúcich STEAP-1, ktorý zahŕňa uvedenie testovaných buniek v biologickej vzorke do kontaktu s ktoroukolvek z vyššie uvedených protilátok stanovovanie úrovne protilátky naviazanej na testované bunky vo vzorke prostrednictvom detekovania viazania sa protilátky na STEAP-1 a porovnanie s hladinou protilátok naviazaných na bunky v kontrolnej vzorke, pričom úroveň naviazaných protilátok sa normalizuje vzhľadom na počet STEAP-1 exprimujúcich buniek v testovaných a kontrolných vzorkách, pričom vyššia úroveň naviazaných protilátok v testovanej vzorke v porovnani s kontrolnou vzorkou indikuje prltomnosť bunkovej proliferatlvnej poruchy asociovanej s bunkami exprimujúcimi STEAP-1.0024 Poskytnutý je aj spôsob detekovania rozpustného STEAP-1 v krvi alebo v sére, ktorý zahŕňa uvedenie testovanej vzorky krvi alebo séra z cicavca, u ktorého je podozrenie na prostatovú bunkovú proliferatlvnu poruchu, s anti-STEAP-1 protilátkou podľa vynálezu a detekovania zvýšenia rozpustného STEAP-1 v testovanej vzorke v porovnani s kontrolnou vzorkou krvi alebo séra od normálneho cicavca. Spôsob detekovania môže byt užitočný ako spôsob diagnostiky proliferatlvnej poruchy prostatových buniek, ktorá sa spája zo zvýšenlm rozpustného STEAP-1 v krvi alebo v sére cicavca.0025 V jednom aspekte protilátky podľa vynálezu zahŕňajú protilátky so zavedeným cystelnom, v ktorých je jedna alebo viacero aminokyselín rodičovskej protilátky nahradená s voľnou cystelnovou aminokyselinou, ako je oplsané vo WO 2006/034488 Protilátka so zavedeným cystelnom zahŕňa jeden alebo viacero voľných cystelnových aminokyselln, pričom má hodnotu tiolovej reaktivity v rozsahu 0,6 až 1,0. Volná cystelnová aminokyselina je cystelnový zvyšok. ktorý bol zavedený do rodičovskej protilátky, a nie je súčasťou disultidovej väzby. Protilátky so zavedeným cystelnom sú užitočné na pripájanie cytotixickej alalebo zobrazovacej zlúčeniny na miesto zavedeného cystelnu, napriklad prostrednictvom maleimidu alebo halogénacetylu. Nukleolilná reaktivita tiolovej funkčne skupiny Cys zvyšku voči maleimidovej skupine je približne 1000-krát vyššia ako reaktivita inej aminokyselinovej funkčnej skupiny v protelne, ako napríklad aminoskupiny lyzínového zvyšku alebo N-koncovej aminoskupiny. Tiolšpeciñcká funkčná skupina v jódacetylových a maleimidových reaktantoch môže reagovať s amlnovýml skupinami, ale potrebné je vyššie pH (9,0) a dlhšie reakčné časy0028 Protilátky so zavedeným cystelnorn môžu byť užitočné na liečenie rakoviny a zahŕňajú protilátky špecifické pre bunkové povrchové a transmembránové receptory a pre antigény asociované s nádormi (TAA). Takéto protilátky sa môžu použlvat ako nahé protilátky (nekonjugované s liekovou alebo značkovou skupinou),alebo ako konjugáty protilátky a lieku (ADC). Protilátky so zavedeným cystelnom podľa vynálezu môžu byť miestne špecificky a účinne spájané s tiel-reaktlvnym reaktantom. Tiol reaktlvnym reaktantom môže bytmultifunkčný spojovnlkový reaktant, zachytávacl značkový reaktant, fluoroforový reaktant alebo medziproduktIiek-spojovnlk. Protilátka so zavedeným cystelnom sa môže značiť detekovateľnou značkou, imobilizovať sa na pevnom podklade alalebo konjugovat sa s liekovou časťou. Tiolová reaktivita sa môže zovšeobecniť na akúkoľvek protilátku, v ktorej je možné aminokyseliny substituovať reaktlvnymi cystelnovými aminokyselinami v rozsahoch ľahkého reťazca, ktoré sú vybrané z nasledujúdcli aminokyselinových rozsahov L-10 až L-20 L-38 až L-48 L-105 až L-115 L-139 až L-149 L-1 B 3 až L-173 a v rozsahoch ťažkého reťazca, ktoré sú vybrané z nasledujúcich aminokyselinových rozsahov H-35 až H-45 I-l-83 až H-93 H-114 až H-127 a H-170 až H-184,a v rozsahoch Fc oblasti, ktoré sú vybrané z rozsahov H-268 až H-291 H-319 až H-344 H-370 až H-380 a H 395 až H-405, pričom člslovanie aminokyselinových polôh začlna v polohe 1 podľa Kabatovho člslovacieho systému (Kabat a spol. (1991) Sequences of Proteins of lmmunological interest, 5. vyd. Public Health Service,National Institutes of Health, Bethesda. MD) a pokračuje sekvenčne, ako je oplsané vo W 0 2006034488 Tiolová reaktivita sa môže zovšeobecniť aj na určité domény protilátky, ako napriklad na konštantnú doménu ľahkého reťazca (CL) a na konštantné domény ťažkého reťazca CH 1, CH 2 a CH 3. Cystelnové náhrady,ktorých výsledkom sú hodnoty tiolovej reaktivity 0,6 a vyššie, sa môžu robiť v konštantných doménach ťažkých reťazcov a, ô, s a intaktných protilátok lgA, IgD, IgE, lgG, respektive IgM, vrátane lgG podtried lgG 1, lgG 2,lgG 3, lgG 4, lgA a IgA 2. Takéto protilátky a ich použitia sú oplsané vo W 0 2006/0344880027 Protilátky podľa vynálezu so zavedeným cystelnom si výhodne zachovávajú antigén viažucu schopnost štandardnej, rodičovskej protilátky. Takže protilátky so zavedeným cystelnom sú schopné viazat sa, výhodne špecificky, na antigény. Takéto antigény zahŕňajú napriklad antigény asociované s nádorom (TAA). bunkové povrchové reoeptorovéprotelny a iné bunkové povrchové molekuly. transmembránové protelny, signalizačné protelny, faktory regulujúce bunkové prežlvanie, faktory regulujúce bunkovú proliferáciu, molekuly asociované s (tzn. molekuly, o ktorých je známe. alebo sa predpokladá, že sa podieľajú na funkcii) vývojom alebo dilerenciàciou tkanlv, Iymfoklny. cytoklny, molekuly podieľajúce sa na regulácii bunkového cyklu, molekuly podieľajúce sa na vaskulogenéze a molekuly asociované s antiogenézou (napr. molekuly, o ktorých je známe,alebo sa predpokladá. že sa podieľajú na tejto funkcii).0028 Protilátkapodľa vynálezu sa môže konjugoveť s tiol-reaktlvnymi činidlami s reaktlvnou skupinou,napriklad s maleimidovým, jódacetamidovým, pyrídyldisultidovým alebo iným tiol-reaktlvnym konjugačným partnerom (Haugland, 2003, Molecular Probes Handbook of Fluorescent Probes and Research Chemicals,Molecular Probes, Inc. Brinkley, 1992, Bioconjugate Chem. 32 Garman, 1997, Non-Radioactive Labelling A Practical Approach, Academic Press. London Means (1090) Bioconjugate Chem. 12 Hermanson, G. v Bioconjugate Techniques (1996) Academic Press, San Diego, pp. 40-55, 643-671). Partnerom môže byť cytotoxické činidlo (napr. toxln. akým je doxorubicln alebo pertussis toxln), fluorofôr, ako napriklad fluorescenčná ľarbička, ako fluoresceln alebo rodamln, chelatačné činidlo na zobrazovanie alebo rádio

MPK / Značky

MPK: A61K 49/00, C12N 15/13, C07K 16/30, A61P 35/00, A61K 39/395, C12N 5/10, A61K 47/48, A61K 51/10

Značky: imunokonjugáty, použitie, protilátky

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/164-e12334-protilatky-a-imunokonjugaty-a-ich-pouzitie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Protilátky a imunokonjugáty a ich použitie</a>

Podobne patenty