Použitie zlúčenín selénu, predovšetkým selénových kvasníc na zmenu kognitívnej funkcie

Číslo patentu: E 13705

Dátum: 07.11.2005

Autori: Pearse Lyons Thomas, Power Ronan

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Použitie zlúčenín selénu, predovšetkým selénových kvasníc na0001 Predkladaný vynález sa týka prípravkov a spôsobov na zmenu bunkovej funkcie. Predovšetkým, predkladaný vynález sa týka prípravkov obsahujúcich selén (napr. Sel-Plex) a spôsobov ich použitia (napr. ako terapeutickej a/alebo profylaktickej liečby pre neurodegeneratívne ochorenie). Okrem toho, predkladaný vynález ukazuje, že špecifické formy selénu(napr. Sel-Plex) majú schopnosť meniť expresiu génov0002 Selén je stopový prvok dôležitý pre správnu fyziologickú funkciu u ľudí. Selén sa prijíma potravou, ktorá môže mať meniaci sa obsah selénu. Napríklad, vo veľkých častiach sveta sa pestujú plodiny s nízkymi hladinami selénu,pretože V pôde sú nízke hladiny selénu.0003 Selén je začlenený do rôznych organických molekúl,vrátane napríklad aminokyselín ako 1-selenometionín,selenocysteín a selenocystín. Teda selén môže byť súčasťou proteínov, z ktorých sú mnohé štruktúrne dôležité pre telo. Okrem toho, selén je dôležitá zložka v množstve enzýmov, ktoré ovplyvňujú metabolizmus, reprodukciu, prevenciu rakoviny,imunitnú obranu u človeka (pozri napr. Rayman, M, Lancet 356233-241 (2000.0004 Hodnotili sa mnohé formy selénu. Tieto zahŕňajú anorganický selén ako seleničitan a organické zdroje vrátaneselenizovaných kvasníc. Existuje významný rozdiel medziabsorpciou a toxicitou anorganického a organického selénu,anorganické zlúčeniny sa obyčajne absorbujú a využívajú menšiu účinnosť a tiež sú viac toxické než organické zdroje selénu. 0005 Mnohé štúdie sa pokúsili odhaliť potenciálne zdravotné benefity vyplývajúce z príjmu nízkych hladín selénu. Napríklad, nízke koncentrácie anorganickej formy selénu,selenanu sodného, ukázali určité potenciálne zdravotné benefity (pozri napr. Furnsinn et al., Int. J of Obesity and Related Metab. Dis., 19, 458-463 (1995. Avšak pri zvýšených dávkových hladinách sú blahodarné účinky opačné a manifestuje sa nebezpečná toxicita.0006 Výskum V priebehu ostatných dvoch desaťročí predpokladá, že selén je účinný V redukcii výskytu rakoviny,keď sa poskytne zvieratám len v 5- až 10-násobných dávkach nad požiadavkou na výživu (pozri napr. E 1-Bayoumy, The role of selenium in cancer prevention, Philadelphia, Lippincott, 1-15,1991). Chemopreventívne štúdie so selénom vo zvieracích modeloch naznačili, že tento prvok je účinný pre väčšinu, ak nie pre všetky systémy orgánov a je ochranný proti karcinogénnym účinkom širokého rozsahu útokov (pozri napr. ElBayoumy, The role of selenium in cancer prevention,Philadelphia, Lippincott, 1-15, 1991). Aj epidemiologické štúdie, aj suplementačné testy tiež podporili jeho účinok v znížení výskytu rakoviny pečene, hrubého čreva, prostaty a pľúc (pozri napr. Yu et al. Biol Trace Elem Res, 56 117-124(l 997) Clark et al., J Am Med Assoc, 276 1957-1963 (1996) Yoshizawa et al., J Natl Cancer Inst, 90 1219-1224, (1998) Brooks, et al., J Urol, 166 2034-2038, (2001. Iné štúdie neukázali žiadny blahodarný účinok selénu na redukciu rakoviny0007 Ukázalo sa, že srdcové ochorenie sa tiež redukujeu osôb, ktoré konzumujú určité množstvá selénu vo svojejstrave. Hladiny selénu V krvnom obehu korelovali so stupňom progresie kardiovaskulárneho ochorenia u tých pacientov, ktorí majú najnižšie hodnoty selénu a najrozsiahlejšiu koronárnu arteriálnu blokádu.0008 Existuje potreba identifikovať nové ciele na liečbu selénom, ktorá poskytuje jedincovi blahodarné účinky. Navyše existuje potreba informácií ohľadne skutočnosti, ktoré formy selénu sa môžu a nemôžu použiť na dosiahnutie týchto účinkov. Napríklad, veľkú hodnotu by malo vysvetlenie rôznych dráh,v ktorých by sa mohli použiť rôzne formy selénu (napr. organické, anorganické alebo obidve) na benefit určitých systémov (napr. nervový, endokrinný a metabolický systém) jedinca (napr. človek, hovädzí dobytok alebo iné cicavce). Okrem tohto, porozumenie, ako sa rôzne formy selénu líšia vo svojej schopnosti uplatniť účinky na jedincovi, poskytne schopnosť prispôsobiť liečby pre jedincov trpiacich alebo v riziku ochorenia alebo porúch, ktoré by mohli ťažiť z tejto liečby (napr. špecifické formy selénu by sa mohli použiť nezávisle alebo s inými známymi činidlami na liečbu ochorení alebo porúch). Mohli by sa tiež identifikovať nežiaduce účinkyz konzumácie určitých foriem selénu a predchádzať im.0009 Predkladaný vynález je definovaný V nárokoch a týka sa prípravkov a spôsobov na zmenu funkcie buniek. Predovšetkým,predkladaný vynález sa týka prípravkov obsahujúcich selén(napr. Sel-Plex) a spôsobov ich použitia (napr. ako terapeutická a/alebo profylaktická liečba neurodegeneratívneho ochorenia). Okrem toho, predkladaný vynález ukazuje, že špecifické formy selénu (napr. Sel-Plex) majú schopnosť meniť expresiu génov spojených s ochorením a/alebo starnutím, zatiaľ čo iné formy selénu (napr. voľný selenometionin) ju nemajú.Teda predkladaný vynález sa týka spôsobu liečby aleboprevencie Alzheimerovej choroby alebo redukcie známok alebo symptómov spojených s Alzheimerovou chorobou alebo profylaktickej prevencie alebo minimalizácie biologických javov spojených s nástupom alebo progresiou Alzheimerovej choroby alebo redukcie génovej expresie génov korelujúcich s nástupom alebo progresiou Alzheimerovej choroby zahŕňajúcich podávanie jedincovi (napr. jedincovi trpiacemu Alzheimerovou chorobou, jedincovi so skorým nástupom Alzheimerovej choroby,jedincovi s Alzheimerovou chorobou, jedincovi prejavujúcemu znaky alebo symptómy alebo patologické ukazovatele Alzheimerovej choroby,jedincovi, o ktorom sa predpokladá, že má Alzheimerovu chorobu, jedincovi, o ktorom sa predpokladá,ye bude zobrazovať známky alebo symptómy alebo patologické ukazovatele Alzheimerovej choroby, jedincovi s rizikom Alzheimerovej choroby (napr. jedincovi s predpokladom (napr. s výskytom V rodine v minulosti alebo genetickým (napr. s APO E variantom) na Alzheimerovu chorobu, atď., jedincovi s rizikom prejavu patológie svedčiacej o Alzheimerovej chorobe, zvieraciemu modelu Alzheimerovej choroby alebo zdravému jedincovi, ktorý si ~praje redukovať riziko Alzheimerovej choroby) prípravku obsahujúceho selén (napr. organický selén (napr. selenizované kvasnice (napr. SelPlex pri takých podmienkach, kedy sa redukuje expresia komplementárneho génu (napr. v cerebrálnom kortexe)v jedincovi alebo pri takých podmienkach, kedy sa redukuje alebo eliminuje jeden alebo viaceré znaky alebo symptómy Alzheimerovej choroby alebo kedy je oddialený alebo sa zabráni nástupu alebo progresii Alzheimerovej choroby. V niektorých uskutočneniach je liečba profylaktická. V niektorých uskutočneniach je expresia komplementárneho génu závislá na veku. V niektorých uskutočneniach je komplementárny gén Clq, Clq alfa, Clq beta, Clq gama, Clqr alebo iný komplementárny gén. V niektorých uskutočneniach zabraňuje profylaktickáliečba nástupu alebo znakom a symptómom Alzheimerovej choroby

MPK / Značky

MPK: A61K 36/064, A61P 25/28, A61K 33/04, A61K 36/06

Značky: kvasnic, změnu, zlúčenín, použitie, predovšetkým, funkcie, selénových, kognitívnej, selénu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/163-e13705-pouzitie-zlucenin-selenu-predovsetkym-selenovych-kvasnic-na-zmenu-kognitivnej-funkcie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Použitie zlúčenín selénu, predovšetkým selénových kvasníc na zmenu kognitívnej funkcie</a>

Podobne patenty