Látková kompozícia viažuca polypeptid TALL-1, kódujúca DNA, expresný vektor a hostiteľská bunka

Číslo patentu: 288175

Dátum: 12.03.2014

Autori: Hosung Min, Xiong Fei, Hailing Hsu

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Látková kompozícia zahŕňajúca aminokyselinovú sekvenciu Dz2Lz4, kde z2 je aminokyselinový zvyšok a z4 je T alebo I a viažuca polypeptid TALL-1, pričom táto kompozícia nezahŕňa fragment TACI, BCMA, alebo BAFFR. DNA kódujúca túto látkovú kompozíciu, expresný vektor zahŕňajúci túto DNA a hostiteľská bunka zahŕňajúca tento expresný vektor. Kompozícia definovaná vyššie na použitie na liečenie autoimunitných ochorení sprostredkovaných B bunkami, lupusu, rakoviny sprostredkovanej B bunkami a B-bunkového lymfómu.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka látkovej kompozícíe zahŕňajúcej aminokyselinovú sekvenciu a viažucej polypeptid TALL-l, DNA kódujúcej túto látkovú kompozíciu, expresného vektoru zahŕňajúceho túto DNA a hostiteľskej bunky zahŕňajúcej tento expresný Vektor. Kompozícia podľa vynálezu je najmä vhodná na liečenie autoimunitných ochorení sprostredkovaných B bunkami, lupusu, rakoviny sprostredkovanej B bunkami a B-bunkového lymfómu.Po rokoch štúdii nekrózy nádorov boli konečne v roku 1984 klonované faktory nekrózy nádorov (tumor necrosis factors, TNFs) a a B. V nasledujúcich rokoch bola napríklad objavená superrodina cytokínov TNF,zahŕňajúca ligand fas (FasL), ligand CD 27 (CD 27 L), ligand CD 30 (CD 3 OL), ligand CD 40 (CD 40 L), ligand príbuzný TNF índukujúci apoptózu (TNF-related apoptosis-inducing ligand, TRAIL, rovnako označovaný ako AGP-l), väzbový proteín pre osteoprotegrin (osteoprotegerin binding proteín, OPG-BP, alebo tiež OPG ligand), ligand 4-lBB ligand, LIGHT, APRIL a TALL-l. Smith et al. (1994), Cell 76 959 - 962 Lacey et al. (1998), Cell 93 165 - 176 Chichepotiche et al. (1997), J. Biol. Chem. 272 32401 - 32410 Mauri et al.(1998), Immunity 8 21 - 30 Hahne et al. (1998), J. Exp. Med. 188 1185 - 90 Shu et al. (1999), J. Leukocyte Biology 65 680 - 3. Táto rodina je jednotné v svojej štruktúre, najmä v C-konci. Okrem toho, väčšina doposiaľ známych členov tejto rodiny je exprimovaná v častiach imunitného systému, i ked niektoré z nich sú rovnako exprimované v iných tkanivách a orgánoch. Smith et al. (1994), Cell 76 959 - 62. Všetky ligandy, s výnimkou LT-a, sú transmembránovými proteínmi typu II, charakterizované konzervovanou oblasťou so 150 aminokyselinami vnútri C-koncovej extracelulámej domény. I pri obmedzení zhodnosti na 20 - 25 zbaľuje sa konzervovaná doména so 150 aminokyselinami na charakteristická štruktúru B-skladaného listu a trimerizuje. Uvedená konzervovaná oblasť môže byť proteolyticky uvoľnená, a tak môže poskytovať rozpustnú funkčnú formu. Banner et al. (1993), Cell 73 431 - 445.Veľa členov v rámci tejto rodiny ligandov sú exprimované v tkanívách obohatených lymfoidmi a hrajú významné úlohy vo vývoji imunitného systému a jeho modulácii. Smith et al. (1994). Tak napríklad, TNFa je prevažne syntetizovaný makrofágmi a je významným mediátorom pre zápalové odpovede a imunitnú obranu. Tracey Cerami, m. Rev. Mĺed. 45 491 - 503. Fas-L, prevažne exprimovaný v aktivovaných T-bunkách, moduluje apoptózu tymocytov sprostredkovávanú s TCR. Nagata, S. Suda, T. (1995) Irnmunology Today 16 39 - 43 Castrim et al. (1996), Immuníty 5 617 A 27. CD 40 L, rovnako exprimovaný aktivovanými T-bunkami, poskytuje základný signál pre prežívanie B buniek, proliferáciu a prepnutie (switching) imunoglobulínových izotypov. Noelle (1996), Immunig 4 415 - 9.Pre väčšinu členov rodiny ligandov TNF boli identifikované receptory. Uvedené receptory majú charakteristické početné opakujúce sa sekvencie bohaté na cysteín vnútri svojich extracelulárnych domén a nemajú katalytické motívy vnútri cytoplazmatických oblastí. Smith et al. (1994). Receptory sígnalizujú prostredníctvom priamej interakcie so smrtiacou doménou proteínov (death domain proteins) (napr. TRADD, FADD a RIP) alebo s proteínmi TRAF (napr. TRAF 2, TRAF 3, TRAF 5 a TRAF 6), spúšťajúcimi odlišné a vzájomne sa prekrývajúce signálne dráhy, napr. apoptózu, aktiváciu NF-KB, alebo aktiváciu JNK. Wallach et al.(1999), Annual Review 9 f Immunology 17 331 - 67. Uvedené signálne javy vedú k bunkovej smrti, proliferácii, aktivácii, alebo diferenciácii. Profil expresie pre každý z receptorových členov je rôzny. Tak napriklad,TNFRI je exprimovaný v širokom spektre tkanív a buniek, zatiaľ čo bunkový povrchový receptor buniek OPGL je prevažne obmedzený na osteoklasty. Hsu et al. (1999) Qg. N 211. m. Sci. § 15 96 3540 - 5.Rad výskumných tímov nedávno identitikoval rodinu ligandov TNF so zhodnou alebo s V podstate podobnou sekvencíou. Ligand bol rôzne pomenovaný ako neutrokin a (prihláška W 0 98/ l 8921, publikovaná 7. mája 1998), 63954 (prihláška W 0 98/27114, publikovaná 25. júna 1998), TL 5 (prihláška EP 869 180, publikovaná 7. októbra 1998), NTN-2 (prihláška W 0 98/55620 a prihláška W 0 98/55621, publikované 10. decembra l 998), TNRLl-alfa (prihláška W 0 9911791, publikovaná ll. marca 1999), kay ligand (prihláška W 0 99/ 12964, publikovaná 18. marca 1999) a AGP-3 (U. S. dočasná prihláška č. 60/119 906, podaná 12. februára 1999, a U. S. dočasná prihláška č. 60/166 271, podaná 18. novembra 1999, v uvedenom poradí) a TALL-l (prihláška W 0 00/68378, publikovaná 16. novembra 2000). Tu uvedené ligandy sú súhrnne nazývané ako TALL-l.TALL-l je člen superrodiny ligandu TNF, ktorý sa funkčne účastní v prežívaní a proliferácii B buniek. Transgénne myši nadmeme exprimujúce TALL-l mali ťažkú hyperpláziu B buniek a autoimunitné ochorenie podobné lupus (lupus-like autoimmune disease). Khare et al. (2000) PNAS 97 (7) 3370 - 3375). Ako TACI,tak BCMA slúžia ako bunkové povrchové receptory pre TALL- 1. Gross et al. (2000), Nature 404 995 - 999 Ware (2000), L ga Meg 192 (1 l) F 35 - F 37 Ware (2000), Nature 404 949 - 950 Xia et al. (2000), J. Mĺed. 192 (l) 137 - 143 Yu et al. (2000), Nature Immunology 1 (3) 252 - 256 Marsters et al.(2000), gLt Biology 10 785 - 788 Hatzoglou et al. (2000), L oflmmunologý 165 1322 - 1330 Shu et al. (2000) PNAS 97 (16) 9156 - 9161 Thompson et al. (2000) J. àp. m. 192 (l) 129 - 135 Mukhopadhyay et al.(l 999) L ĺl. Chem. 274 (23) 15978 - 81 Shu et al. (1999) L Leukocyte k 65 680 - 683 Gruss et al. (1995) Blood 85 (12) 3378 - 3404 Smith et al.(1994), Cill 76 959 - 962 U. S. Patent č. 5 969 102, vydaný 19. októbra 1999 prihláška W 0 00/67034, publikovaná 9. novembra 2000 prihláška W 0 00/40716,publikovaná 13. júla 2000 prihláška W 0 99/35170, publikovaná 15. júla 1999. Obidva receptory sú exprimované na B bunkách a sígnalizujú prostredníctvom interakcie s proteínmi TRAF. Okrem toho, tak TACI,ako BCMA sa rovnako viaže k inému členu rodiny ligandov TNF, a to k ligandu APRIL. Yu et al.(2000),Nature lmmunology 1 (3) 252 - 256. Bolo preukázané, že APRIL indukuje proliferáciu B buniek.Až doposiaľ neboli opísané žiadne rekombinantné alebo modifikované proteíny využívajúce modulátory TALL- l. Rekombinantné a modifikované proteiny sú novovznikajúcou triedou terapeutických látok. Vhodné modifikácie proteinových terapeutických činidiel zahŕňajú kombinácie s doménou Fc z protilátky a naviazanie na také polyméry, ako je napríklad polyetylénglykol (PEG) a dextrán. Uvedené modifikácie sú detailne diskutované v patentovej prihláške s názvom Modified Peptides as Therapeutic Agents, publikovanej ako W 0 00/24782.Celkom odlišným prístupom vo vývoji terapeutických látok je skrining peptidových knižníc. Interakcia proteinového ligandu s receptorom často prebieha na relatívne rozsiahlom rozhraní. Ale tak, ako bolo preukázané pre ľudský rastový hormón ajeho receptor, iba niekoľko kľúčových zvyškov na rozhraní prispieva k väčšine väzbovej energie. Clackson et al. (1995), Science 267 383 - 6. Podstatná časť proteinových ligandov proste predstavuje väzbové epitopy v správnej topológii alebo má funkcie nezávislé od väzby. Z tohto dôvodu molekuly len s peptidovou dĺžkou (2 až 40 aminokyselín) sa môžu viazať na receptorový protein uvedeného rozmemého proteínového ligandu. Také peptidy môžu napodobovať bioaktivitu objemných ligandov (peptidové agonisty) alebo prostredníctvom kompetitívnej väzby inhibujú bioaktivitu objemných proteinových ligandov (peptidové antagonisty).Na identifikáciu takých peptidových agonistov a antagonistov bola vyvinutá účinná metóda knižníc fágového displeja peptidov (phage display peptide libraries). Pozri napríklad Scott et al. (1990), Science 249 386 Devlín et al. (1990), Science 249 404 U. S. Pat. č. 5 223 409, vydaný 29. 6. 1993 U. S. Pat. č. 5 733 731, vydaný 31. 3. 1998 U. S. Pat. č. 5 498 530, vydaný 12. 3. 1996 U. S. Pat. č. 5 432 018, vydaný ll. 7. 1995 U. S. Pat. č. 5 338 665, vydaný 16. 8. 1994 U. S. Pat. č. 5 922 545, vydaný 13. 7. 1999 prihláška W 0 96/40987, zverejnená 19. 12. 1996 a prihláška W 0 98/ 15833, zverejnená 16. 4. 1998.V takých knižniciach sú náhodné peptidové sekvencie exponované (displejované) vo fúzii s obalovýmí proteínmi vláknitého fága. Typicky sú peptidmi exprimované fágy añnitne eluované proti imobilizovanému cieľovému proteínu. Zadržané fágy môžu byť obohatené nasledujúcou sériou afinitnej purifikácie a repropagácie. Peptídy, ktoré sa najlepšie viažu, môžu byť sekvenované tak, aby boli identifikované kľúčové zvyšky vnútri jednej alebo viacerých štruktúme príbuzných rodín peptidov. Pozri napríklad Cwirla et al. (1997),Science 276 1696 - 9, ktorí identiflkovali dve odlišné rodiny peptidov. Z peptidových sekvencíí je možné rovnako usúdiť, ktoré zvyšky môžu byť bezpečne nahradené alanínovým skanovaním alebo mutagenézou na úrovni DNA. Mutagenézou môžu byť vytvárané knižnice, ktoré sú testované na ďalšiu optimalizáciu sekvencie najlepších väzbových členov Lowman (1997), Qg. gta. Biophys. Biomol. Struct. 26 401 -24.Štruktúrna analýza interakcie proteín-proteín môže byť rovnako použitá na navrhovanie peptidov, ktoré napodobujú väzbovú aktivitu objemných proteinových ligandov. Takou analýzou je možné z kryštalickej štruktúry stanoviť identitu a vzájomnú orientáciu kritických zvyškov v objemnom proteínovom ligande a navrhnúť štruktúru peptidu. Pozri napríklad Takasaki et al. (1997), Nature Biotech. 15 1266 - 70. Uvedené analytické metódy môžu byť rovnako použité na skúmanie interakcií medzi receptorovým proteínom a peptidmi, ktoré sú fágovým displejom Vyberané, čo môže viesť k ďalším modifikáciám peptidov s cieľom zvýšenia ich väzbovej afinity.Vo výskume peptidov konkurujú metóde fágového displeja aj iné metódy. Peptidová knižnica môže byť fúzovaná ku karboxylovému koncu lac represoru a exprimovaná v E. voli. lná metóda založená na E. coli umožňuje exponovanie na vonkajšej membráne buniek prostredníctvom fúzie s lipoproteínom asociovaným s peptidoglykánom (peptidoglycanassociated lipoprotein, PAL). Tieto metódy a metódy ďalej uvedené sú súhmne nazývané ako E. coli displej. V inom postupe je zastavaná translácia náhodilej RNA pred uvoľnením z ribozómov, čo vedie ku knižnici polypeptidov s ich asociovanou RNA, ktoráje dosiaľ pripojená. Tieto metódy a metódy ďalej uvedené sú súhrnne nazývané ako ribozómový displej. Iné metódy využívajú peptidy viazané k RNA napríklad PROfusion technology, Phylos, Inc. Pozri napríklad Roberts Szostak (1997),Prg. E. Acad. Sci. USA, 94 12297 - 303. Tieto metódy a metódy ďalej uvedené sú súhrnne nazývané ako skríning RNA-peptidov. Rovnako boli pripravené peptidové knižnice chemickými postupmi, v ktorých sú peptidy irnobilizované na stabilných, nebiologických materiáloch, akými sú polyetylénové nosiče alebo rozpustné permeabilné živice. V inej chemicky pripravenej peptidovej knižnici je používaná fotolitograłia na zobrazenie peptidov imobilizovaných na sklenených sklíčkach. Tieto metódy a metódy uvedené ďalej sú súhrnne nazývané ako chemický skríning peptidov (chemical-peptide skríning). Chemický skríning peptidovmôže byť výhodný preto, že umožňuje použitie D-amínokyselin a iných neprirodzených analógov rovnako ako nepeptidových prvkov. Tak biologické, ako chemické metódy sú súhmne uvedené vo Wells Lowman(1992), Gun. m. Biotechnol. 3 355 - 62. Pri využití fágového displeja, RNA-skríningu peptidov a iných spomínaných metódje možné nájsť peptidové mimetiká akéhokoľvek proteínu.Predkladaný vynález sa teda týka terapeutických látok, ktoré modulujú aktivitu TALL-l.Prvým aspektom predmetu vynálezu v hlavnom uskutočneníi) je látková kompozícía zahŕňajúca aminokyselinovú sekvenciu Dz 2 Lz 4, kde Z 2 je aminokyselinový zvyšok a Z 4 je T alebo I a viažuca polypeptid TALL-l so sekvenciou SEQ ID NO 198, pričom táto kompozícía nezahŕňa fragment TACI, BCMA alebo BAFFR (SEQ ID N 0 195, 196 a 197).Prednostná uskutočnenia tohto aspektu predmetu vynálezu zahŕňajú predovšetkýmii) látkovú kompozíciu podľa uskutočnenia l, kde ťąje Tiii) látkovú kompozíciu podľa uskutočnenia i), kde z je Iiv) látkovú kompozíciu podľa uskutočnenia i) zahŕňajúcu aminokyselinovú sekvenciu vzorcakaždý z al, az a as je nezávisle neprítomný alebo predstavuje aminokyselinový zvyšokag je bázický alebo hydrofóbny zvyšoka je neutrálny hydrofóbny zvyšok akaždý z a a a je nezávisle neprítomný alebo predstavuje aminokyselinový zvyšok v) látkovú kompozíciu podľa uskutočnenia iv), kde as je T a a 9 je bázický zvyšok vi) látkovú kompozíciu podľa uskutočnenia iv), kde a 9 je K a alzje F vii) látkovú kompozíciu podľa uskutočnenia i) zahŕňajúcu aminokyselinovú sekvenciu vzorcakaždý z bl a bz je nezávisle neprítomný alebo predstavuje aminokyselinový zvyšokb 3 je kyslý alebo amidový zvyšokb° je aromatický zvyšokkaždý z b a b nezávisle predstavuje aminokyselinový zvyšokb je neutrálny hydrofóbny zvyšok akaždý z b, b a b je nezávisle neprítomný alebo predstavuje aminokyselinový zvyšokviii) látkovú kompozíciu podľa uskutočnenia vii), kdeix) látkovú kompozíciu podľa uskutočnenia i) zahŕňaj úcu aminokyselinovú sekvenciu vzorca(SEQ ID NO 105), v ktorom každý z 0, cz a C 3 je nezávisle neprítomný alebo predstavuje aminokyselinový zvyšokkaždý z c a c nezávisle predstavuje aminokyselinový zvyšok c je neutrálny hydrofóbny zvyšokc je neutrálny hydrofóbny zvyšok ac je aminokyselinový zvyšok alebo nie je prítomnýx) látkovú kompozíciu podľa uskutočnenia ix), kdexi) látkovú kompozíciu podľa uskutočnenia i) zahŕňajúcu aminokyselinovú sekvenciu vzorcakaždý z d, dz a d 3 je nezávisle neprítomný alebo predstavuje aminokyselinový zvyšok každý z ds, dó a d 7 nezávisle predstavuje aminokyselinový zvyšokd je aminokyselinový zvyšok akaždý z d, d a d je nezávisle neprítomný alebo je aminokyselinový zvyšokxii) látkovú kompozíciu podľa uskutočnenia i) zahŕňajúcu aminokyselinovú sekvenciu vzorca(SEQ 1 D NO 107), v ktorom každý z el, ez a e 3 je nezávisle neprítomný alebo predstavuje aminokyselinový zvyšok každý z e 5, eő, e 7, eg a e nezávisle predstavuje aminokyselinový zvyšok e je T alebo I a každý z e, e, e a e je nezávisle neprítomný alebo predstavuje aminokyselinový zvyšokxiii) látkovú kompozíciu podľa uskutočnenia i) zahŕňaj úcu aminokyselinovú sekvenciu vzorca(SEQ ID NO 109), v ktorom fl, z a fa sú neprítomné alebo sú aminokyselinové zvyšky tćje W, Y alebo F f 7 je aminokyselinový zvyšok t° je T alebo l f je K, R alebo H f je C, neutrálny hydrofóbny zvyšok alebo bázický zvyšok, prednostne W, C alebo R f je C, neutrálny hydrofóbny zvyšok alebo nie je prítomný a f je akýkoľvek aminokyselinový zvyšok alebo nie je prítomný za predpokladu, že iba jeden z fl, fz a ř môže byť C a iba jeden z f, f a f môže byť C xiv) látkovú kompozíciu podľa uskutočnenia xiii), kde té je W xv) látkovú kompozíciu podľa uskutočnenia xiii), kde f 7 je L xvi) látkovú kompozíciu podľa uskutočnenia xiii), kde fg je T xvii) látkovú kompozíciu podľa uskutočnenia xiii), kde f je K xviíi) látkovú kompozíciu podľa uskutočnenia xiii), kde f je C ajeden z fl, f a 15 je C xíx) látkovú kompozíciu podľa uskutočnenia xiii), kde f je V xx) látkovú kompozíciu podľa uskutočnenia xiii) zahŕňajúcu aminokyselinovú sekvenciu vzorca

MPK / Značky

MPK: C12N 5/10, C07K 7/08, A61P 35/02, C07K 7/06, A61K 38/10, C07K 19/00, A61P 37/02, C12N 15/28, C07K 14/525, A61P 37/06, C12N 1/21, C07K 5/113, C07K 1/04, A61K 38/07, C07K 16/44, C12N 15/09, A61P 35/00, C12N 15/62, A61P 17/02, C12N 15/10, A61K 38/19, C12N 15/63, A61K 38/08

Značky: polypeptid, látková, expresný, buňka, kódujúca, kompozícia, hostiteľská, viažuca, vektor, tall-1

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/162-288175-latkova-kompozicia-viazuca-polypeptid-tall-1-kodujuca-dna-expresny-vektor-a-hostitelska-bunka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Látková kompozícia viažuca polypeptid TALL-1, kódujúca DNA, expresný vektor a hostiteľská bunka</a>

Podobne patenty