Ihlanový vianočný stromček

Číslo patentu: U 4979

Dátum: 05.02.2008

Autor: Šálek Tibor

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka vianočného stromčeka, ktorého nosná konštrukcia sa skladá z veľkého množstva rozličných ihlanov, najčastejšie zrezaných, prípadne aj z ihlanovitého telesa/telies.Doteraz navrhnuté neohybnć vianočné stromčeky, ako napríklad Prstencový vianočný stromček, alebo Rámový vianočný stromček, ale aj ďalšie, majú viaceré súčasti oblúkové, respektive tieto časti sú pripájané na valcový/kužeľový plášť, čo je značne náročné na presnosť výroby, a navyše tieto predchádzajúce riešenia sa celkovou konštrukciou veľmi odkláňajú od prírodnej konštrukcie ihličnatého stromu.Ihlanový vianočný stromček možno opísať tak, že je tvorený dutou nosnou konštrukciou a ozdobami, pričom táto nosná konštrukcia je bud prvého, alebo druhého typu, a ozdoby sú na ňu pripevnené odhora na jej horné čelné steny, a tiež z točných strán na jej vonkajšie bočné čelné steny s tým, že ozdoba predstavuje bud valček, pripevnený podstavou, alebo štvorcovú platničku, pripevnenú bočnou obdĺžnikovou stenou, alebo prút s prierezom v tvare polovice medzikružía, pripevnený podstavou.Nosna konštrukcia prvého typu sa skladá zo stredového základu v podobe ihlanovitého telesa, z vodorovného platňového stabilizačného prstenca, upevneného na dolný okraj základu, z bočných zostáv, upevnených k točným stenám, základu, z nadstavbovej časti, ktorá je upevnená súosovo odhora k základu, a prípadne aj z vrcholcových nosnikov, alebo aj z vrcholca, upevnených odhora na homé steny nadstavbovej časti, pričom nadstavbové časť predstavuje buď vrcholcové teleso, alebo vrcholcové diely, alebo vrcholcové teleso aj s vrcholcovými dielmi, upevnenými na vrcholcové teleso odhora.Nosná konštrukcia druhého typu sa skladá z vrcholcového telesa, ktoré predstavuje stredovú hlavnú časť,z pridavku upevneného súosovo odspodu k vrcholcovému telesu, z dolných nosnikov, upevnených k bočným šilcmým stenám vrcholcového telesa, z bočných zostáv, upevnených k čelným vonkajším bočným stenám dolných nosnikov, a z vrcholcovej zostavy, upevnenej súosovo odhora k vrcholcovému telesu, pričom vrcholcová zostava predstavuje bud vrcholcové diely, alebo vrcholcové nosniky, alebo vrcholcové diely aj s vrcholcovými nosníkmi, upevnenými na vrcholcové diely odhora, alebo medzi vrcholcovými dielmi, alebo aj na vrcholcových dieloch, aj medzi nimi, prípadne vrcholcová zostava obsahuje aj vrcholec.Ihlanovité teleso predstavuje vodorovne zrezanú, nahor sa zužujúcu časť, ktorej bočné steny sú buď rovnoramenné lichobežníky/trojuholníky, alebo štvorce/obdlžniky, pričom vrcholcové teleso predstavuje obratené ihlanovité teleso a súosovo pripojený vrcholec predstavuje hranol alebo ihlan alebo zrezaný ihlan alebo obrátený zrezaný ihlan s tým, že pridavok predstavuje jeden alebo aj viac pridavkových dielov v tvare hranola, pričom ak je pridavkových, dielov viacej, ich prierezy majú podobný tvar, a sú pod sebou súosovo pospájané užší pod širší.Platne, ktorých vonkajšie strany predstavujú bočné steny základu, predstavujú súčasti prvého druhu, platne, ktorých vonkaj šie strany predstavujú bočné steny vrcholcového telesa, predstavujú súčasti druhého druhu,dolné nosníky predstavujú súčasti tretieho druhu, bočné zostavy predstavujú súčastí štvrtého druhu, vrcholcové diely predstavujú súčasti piateho druhu, skupiny vrcholcových nosnikov, zoradených v smeroch vodorovných lúčov, Vychádzajúcich zo stredovej osi predstavujú súčasti šiesteho druhu, pričom súčastí toho istého druhu je viac než 2, a všetky sú prstencovito usporiadané okolo zvislej stredovej osi, pričom sú buď všetky rovnaké, alebo ich počet je párny a väčší než 5, a sú dvojaké, líšiace sa tvarom alebo veľkosťou, a sú striedavo usporiadané vedia seba.Bočná zostava predstavuje bud len aspoň 2 bočné nosníky, usporiadané pod sebou s medzerami, alebo obsahujú aj jeden alebo aj viac bočných dielov, pričom ak je bočných dielov viac, sú usporiadané s medzerarni pod sebou, alebo sú pripevnené bočnými stenami nižší vnútomou bočnou stenou k vonkajšej bočnej stene vyššieho s tým, že na každý bočný diel, k vonkajšej bočnej stene ktorého nie je pripevnený ani jeden iný bočný diel, sú pripevnené s medzerou vnútomými bočnými stenami aspoň 2 bočné nosníky nad sebou, k bočnému dielu, ku ktorému je ešte pripevnený z vonkajšej bočnej strany aspoň jeden bočný diel, je pripevnený aspoň jeden bočný nosník, a ďalšie bočné nosníky sú prípadne upevnené nad/pod bočným dielom, ku ktorému odvnútra nie sú pripevnené iné bočné diely.Dolný nosník je trojboký alebo štvorboký hranol alebo ihlan, alebo zrezaný ihlan, zvislý alebo smerujúci šíkmo nadol v smere od stredovej osi s tým, že bočné nosníky sú trojboké alebo štvorboké ihlany alebo zrezané ihlany, smerujúce šikrno nahor v smere od zvislej stredovej osi, podobne ako bočné diely v podobe päťbokých alebo štvorbokých zrezaných ihlanov, pričom dolné nosníky, ktoré dosahujú najnižšiu dolnú úroveň, 10majú prípadne k dolnému okraju upevnené vodorovné platničky a trojuholníkové zvislé výstuže, upevnené k dolným nosníkom z vonkajšej strany zvislou bočnou časťou, a k platničkám z hornej strany vodorovnou bočnou časťou.Vrcholcový diel predstavuje iba podklad, alebo má jeden, prípadne aj viac doplnkov, upevnených odhora na podklad, a to vedľa seba v smere k stredovej osi, alebo aj na seba s tým, že tak podklad, ako aj doplnok majú tvar obráteného zrezaného trojbokého, alebo štvorbokého, alebo päťbokého ihlana, pričom Vrcholcový nosník predstavuje obrátený trojboký alebo štvorboký zrezaný ihlan, smerujúci šikmo nadol v smere od zvislej stredovej osi.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. l je pohľad spredu, a na obr. 2 je pohľad zhora na nosnú konštrukciu prvého typu, Nadstavbovú časť tvorí 8 vrcholcových dielov v podobe podkladov, zobrazená je len jedna skupina štyroch vrcholcových nosníkov, upevnená na jednom podklade a dve rovnaké bočné zostavy, ktoré majú po 4 bočné nosníky bez bočných dielov. Základ tvorí pravidelný zrezaný 8-boký ihlan, Vrcholcové aj bočné nosníky sú 3-boké zrezané ihlany. Na obr. 3 až 12 sú zobrazené príklady možného usporiadania ozdôb, na obr. 3 až 10 na bočných čelných stenách bočných nosníkov, a ma obr. 11 a 12 na horných čelných stenách vrcholcových nosníkov, a to zväčšene.Na obr. 15 až 15 je zobrazená nosná konštrukcia druhého typu. Vrcholcové teleso má dvojaké šikmé bočné steny, striedavo 4 štvorce a 4 rovnostranné trojuholníky, prídavok má 4 prídavkové diely, predstavujúce 4-boké hranoly, dolné nosníky sú tiež dvojaké, dlhšie zvislé hranolové majú naspodu upevnené obdĺžnikové platničky, skupiny bočných nosníkov sú tiež dvojaké. Na obr. 13 je pohľad spredu, rozkreslená je dvojica zvíslých dolných nosníkov s bočnými zostavami, ktoré majú po štyri 4-boké bočné nosníky, v zodpovedajúcich úsekoch homej podstavy vrcholcového telesa nie je nič upevnené.Na obr. 14 je pohľad spredu pootočený voči obr. 15 o 45 °, je na ňom zakreslená dvojica šikmých trojbokých dolných nosníkov s 3-bokými bočnými nosníkmi, v zodpovedajúcieh úsekoch hornej podstavy vrcholcového telesa sú upevnené skupiny so štyrmi vrcholcovými nosníkmi.Na obr. 15 je pohľad zhora, príslušenstvo je zväčša zakreslené len čiastočne, pripevnený je vrcholec v podobe 8-bokého hranola.Ihlanový vianočný stromček možno opísať tak, že je tvorený dutou nosnou konštrukciou a ozdobami, pričom táto nosná konštrukcia je buď prvého, alebo druhého typu, a ozdoby sú na ňu pripevnené odhora na jej homé čelné steny, a tiež z točných strán na jej vonkajšie točné čelné steny s tým, že ozdoba predstavuje bud valček l, pripevnený podstavou, alebo štvorcovú platničku 2, pripevnenú bočnou obdlžnikovou stenou, alebo prút 3 s prierezom v tvare polovice medzikružia, pripevnený podstavou.Nosná konštrukcia prvého typu sa skladá zo stredového základu 4 v podobe ihlanovitého telesa, z vodorovného platňového stabilizačného prstenca 5, upevneného na dolný okraj základu 4, z bočných zostáv,upevnených k bočným stenám základu 4, z nadstavbovej časti, ktorá je upevnené súosovo odhora k základu 4, a prípadne aj z vrcholcových nosníkov 6, alebo aj z vrcholca 7, upevnených odhora na horné steny nadstavbovej časti, pričom nadstavbová časť predstavuje bud Vrcholcové teleso 8, alebo Vrcholcové diely, alebo Vrcholcové teleso 8 aj s vrcholcovými dielmi, upevnenými na Vrcholcové teleso 8 odhora.Nosná konštrukcia druhého typu sa skladá z vrcholcového telesa 8, ktoré predstavuje stredovú hlavnú časť, z prídavku upevneného súosovo odspodu k vreholcovému telesu 8, z dolných nosníkov 9, upevnených k bočným šikmým stenám vrcholcového telesa 8, z bočných zostáv, upevnených k čelným vonkajším bočným stenám, dolných nosníkov 9, a z vrcholcovej zostavy, upevnenej súosovo odhora k vrcholcovému telesu 8, pričom vrcholcová zostava predstavuje bud Vrcholcové diely, alebo Vrcholcové nosníky 6, alebo vrcholcové diely aj s vrcholcovými nosníkmi 6, upevnenými na Vrcholcové diely odhora, alebo medzi vrcholcovými dielmi, alebo aj na vrcholcových dieloch, aj medzi nimi, prípadne vrcholcová zostava obsahuje aj vrcholec 7.Ihlanovité teleso predstavuje vodorovné zrezanú, nahor sa zužujúcu časť, ktorej bočné steny sú bud rovnoramenné lichobežníky/trojuholníky, alebo štvorce/obdĺžniky, pričom Vrcholcové teleso 8 predstavuje obrátené ihlanovité teleso a súosovo pripojený vrcholec 7 predstavuje hranol alebo ihlan alebo zrezaný ihlan alebo obrátený zrezaný ihlan s tým, že prídavok predstavuje jeden alebo aj viac prídavkových dielov 10 v tvare hranola, pričom ak je prídavkových dielov 10 viacej, ich prierezy majú podobný tvar, a sú pod sebou súosovo pospáj ané užší pod širší.Platné, ktorých vonkajšie strany predstavujú bočné steny základu 4, predstavujú súčasti prvého druhu,platne, ktorých vonkajšie strany predstavujú bočné steny vrcholcového telesa 8, predstavujú súčasti druhéhodruhu, dolné nosníky 9 predstavujú súčasti tretieho druhu, bočné zostavy predstavujú súčasti štvrtého druhu,vrcholcové diely predstavujú súčasti piateho druhu, skupiny vrcholcových nosníkov 6, zoradených v smeroch vodorovných lúčov, vychádzajúcich zo stredovej osi predstavujú súčastí šiesteho druhu, pričom, súčastí toho istého druhu je viac než 2, a všetky sú prsteňcovito usporiadané okolo zvislej stredovej osi, pričom sú bud všetky rovnaké, alebo ich počet je pámy a väčší než 5, a sú dvojaké, líšiace sa tvarom alebo veľkosťou, a sú striedavo usporiadané vedľa seba.Bočná zostava predstavuje bud len aspoň 2 bočné nosníky 11, usporiadané pod sebou s medzerami, alebo obsahujú aj jeden alebo aj viac bočných dielov 12, pričom ak je bočných dielov 12 viac, sú usporiadané s medzerami pod sebou, alebo sú pripevnené bočnými stenami nižší vnútornou bočnou stenou k vonkajšej bočnej stene vyššieho s tým, že na každý bočný diel 12, k vonkajšej bočnej stene ktorého nie je pripevnený ani jeden iný bočný diel 12, sú pripevnené s rnedzerou, vnútomými bočnými stenami aspoň 2 bočné nosníky 11 nad sebou, k bočnému dielu 12, ku ktorému je ešte pripevnený z vonkajšej bočnej strany aspoň jeden bočný diel 12, je pripevnený aspoň jeden bočný nosník 11, a ďalšie bočné nosníky 11 sú prípadne upevnené nad/pod bočným dielom 12, ku ktorému odvnútra nie sú pripevnené iné bočné diely 12.Dolný nosník 9 je trojboký alebo štvorboký hranol alebo ihlan, alebo zrezaný ihlan, zvislý alebo smerujúci šikmo nadol v smere od stredovej osi s tým, že bočné nosníky 11 sú trojboké alebo štvorboké ihlany alebo zrezané ihlany, smerujúce šikmo nahor v smere od zvislej stredovej osi, podobne ako bočné diely 12 V podobe päťbokých alebo štvorbokých zrezaných ihlanov, pričom dohié nosníky 9, ktoré dosahujú najnižšiu dolnú úroveň, majú prípadne k dolnému okraju upevnené vodorovné platničky 13 a trojuholníkové zvislć výstuže 14, upevnené k dolným nosníkom 9 z vonkajšej strany zvislou bočnou časťou, a k platničkám 13 z homej strany vodorovnou bočnou časťou.Vrcholcový diel predstavuje iba podklad 15, alebo má jeden, prípadne aj viac doplnkov 16, upevnených odhora na podklad 15, a to vedľa seba v smere k stredovej osi, alebo aj na seba s tým, že tak podklad 15, ako aj doplnok 16 majú tvar obráteného zrezaného trojbokého, alebo štvorbokého, alebo päťbokého íhlana, pričom vrcholcový nosník 6 predstavuje obrátený trojboký alebo štvorboký zrezaný ihlan, smerujúci šikmo nadol v smere od zvislej stredovej osi.1. Ihlanový vianočný stromček, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že je tvorený dutou nosnou konštrukciou a ozdobarni, pričom táto nosná konštrukcia je bud prvého, alebo druhého typu, a ozdoby sú na ňu pripevnené odhora na jej horné čelné steny, a tiež z bočných strán na jej vonkajšie bočné čelné steny s tým, že ozdoba predstavuje bud valček (l), pripevnený podstavou, alebo štvorcovú platničku (2), prípevnenú bočnou obdĺžnikovou stenou, alebo prút (3) s prierezom v tvare polovice medzikružia, pripevnený podstavou.2. Stromček podľa nároku l, v y z n a č uj ú c i s a tý m, že nosná konštrukcia prvého typu sa skladá zo stredovćho základu (4) v podobe ihlanovitého telesa, z vodorovného platňového stabilizačného prstenca (5), upevneného na dolný okraj základu (4), z bočných zostáv, upevnených k bočným stenám základu(4), z nadstavbovej časti, ktorá je upevnená súosovo odhora k základu (4), a prípadne aj z vrcholcových nosníkov (6), alebo aj z vrcholca (7), upevnených odhora na home steny nadstavbovej časti, pričom nadstavbové časť predstavuje bud vrcholcové teleso (8), alebo vrcholcové diely, alebo vrcholcové teleso (8) aj s vrcholcovýrni dielmi, upevnenými na vrcholcové teleso (8) odhora.3. Stromček podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že nosná konštrukcia druhého typu sa skladá z vrcholcového telesa (8), ktoré predstavuje stredovú hlavnú časť, z prídavku upevneného súosovo odspodu k vrcholcovćmu telesu (8), z dolných nosníkov (9), upevnených k bočným šikmým stenám vrcholcového telesa (8), z bočných zostáv, upevnených k čelným vonkajším bočným stenám dolných nosníkov (9), a z vrcholcovej zostavy, upevnenej súosovo odhora k vrcholcovému telesu (8), pričom vrcholcové zostava predstavuje bud vrcholcové diely, alebo vrcholcové nosníky (6), alebo vrcholcové diely aj s vrcholcovými nosníkmi (6), upevnenými na vrcholcové diely odhora, alebo medzi vrcholcovými dielmi, alebo aj na vrcholcových dieloch, aj medzi nimi, prípadne vrcholcová zostava obsahuje aj vrcholec (7).4. Stromček podľa nárokov 2 a 3, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že ihlanovité teleso predstavuje vodorovne zrezanú, nahor sa zužujúcu časť, ktorej bočné steny sú bud rovnoramenne lichobežníky/trojuholníky, alebo štvorce/obdlžniky, pričom vrcholcové teleso (8) predstavuje obrátené ihlanovité teleso a súosovo pripojený vrcholec (7) predstavuje hranol alebo ihlan alebo zrezaný ihlan alebo obrátený zrezaný ihlan, s tým, že prídavok predstavuje jeden alebo aj viac prídavkových dielov (10) v tvare hranola, pričom ak je prídavkových, dielov (10) viacej, ich prierezy majú podobný tvar, a sú pod sebou súosovo pospájané užší pod SlľSl.5. Stromček podľa nárokov 2 až 4, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že platne, ktorých vonkajšie strany predstavujú bočné steny základu (4), predstavujú súčasti prvého druhu, platne, ktorých vonkajšie strany predstavujú bočné steny vrcholcového telesa (8), predstavujú súčasti druhého druhu, dolné nosníky (9) predstavu 10jú súčasti tretieho druhu, bočné zostavy predstavujú súčasti štvrtého druhu, vrcholcové diely predstavujú súčasti piateho druhu, skupiny vrcholcových nosníkov (6), zoradených V smeroch vodorovných lúčov, vychádzajúcich zo stredovej osi predstavujú súčasti šiesteho druhu, pričom súčastí toho istého druhu je viac než 2,a všetky sú prstencovito usporiadané okolo zvislej stredovej osi, pričom sú bud všetky rovnaké, alebo ich počet je pámy a väčší než 5, a sú dvojaké, líšiace sa tvarom alebo veľkosťou, a sú striedavo usporiadané vedľa seba.6. Stromček podľa nárokov 2, 3 a 5, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že bočná zostava predstavuje buď len aspoň 2 bočné nosníky (1 l), usporiadané pod sebou s medzerami, alebo obsahujú aj jeden alebo aj viac bočných dielov (12), pričom ak je bočných dielov (12) viac, sú usporiadané s medzerarni pod sebou, alebo sú pripevnené bočnými stenami nižší vnútomou bočnou stenou k vonkajšej bočnej stene vyššieho s tým, že na každý bočný diel (12), k vonkajšej bočnej stene ktorého nie je pripevnený ani jeden iný bočný diel (12), sú pripevnené s medzerou vnútornými bočnýmí stenami aspoň 2 bočné nosníky (l l) nad sebou, k bočnému dielu (12), ku ktorému je ešte pripevnený z vonkajšej bočnej strany aspoň jeden bočný diel (12), je pripevnený aspoň jeden bočný nosník (l l), a ďalšie bočné nosníky (l 1) sú prípadne upevnené nad/pod bočným dielom(12), ku ktorému odvnútra nie sú pripevnené iné bočné diely (12).7. Stromček podľa nárokov 3, 5, 6, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že dolný nosník (9) je trojboký alebo štvorboký hranol alebo ihlan, alebo zrezaný ihlan, zvislý alebo smerujúci šikmo nadol v smere od stredovej osi s tým, že bočné nosníky (11) sú trojboké alebo štvorboké ihlany alebo zrezané ihlany, smerujúce šikmo nahor V smere od zvislej stredovej osi, podobne ako bočné diely (12) v podobe pätbokých alebo štvorbokých zrezaných ihlanov, pričom dolné nosníky (9), ktoré dosahujú najnižšiu dolnú úroveň, majú prípadne k dolnému okraju upevnené vodorovné platničky (15) a trojuholníkové zvislé výstuže (14), upevnené k dolným nosníkom (9) z vonkajšej strany zvislou bočnou častou, a k platníčkám (13) z hornej strany vodorovnou bočnou časťou.8. stromček podľa nárokov 2, 3, 5, 6, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že vrcholcový diel predstavuje iba podklad (15), alebo má jeden, prípadne aj viac doplnkov (16), upevnených odhora na podklad (15), a to vedľa seba v smere k stredovej osi, alebo aj na seba s tým, že tak podklad (15), ako aj doplnok (16) majú tvar obráteného zrezaného trojbokého, alebo štvorbokého, alebo päťbokého ihlana, pričom vrcholcový nosník (6) predstavuje obrátený trojboký alebo štvorboký zrezaný ihlan, smerujúci šikmo nadol v smere od zvislej stredovej osi.

MPK / Značky

MPK: A47G 33/00

Značky: vianočný, ihlanový, stromček

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/16-u4979-ihlanovy-vianocny-stromcek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ihlanový vianočný stromček</a>

Podobne patenty