Zariadenie na rotáciu listu klapky požiarnej klapky

Číslo patentu: E 9810

Dátum: 29.03.2010

Autori: Ottoy Elien, Vandenheede Pascal, Valcke Stijn

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ZARIADENIE NA ROTÁCIU LISTU KLAPKY POŽIARNEJ KLAPKY0001 Predložený vynález sa týka zariadenia na rotáciu listu klapky požiarnej klapky okolo hriadela listu klapky z otvorenej polohy do zavretej polohy a naopak, ktoré obsahuje prvú transmisnú páku listu klapky, ktorá je pripojená k hriadeľu listu klapky a druhú hnaciu transmisnú páku, ktorá je pripojená k hnacej osi, v ktorej voľné konce obidvoch transmisných pák sú navzájom spojené závesom (kĺbovo, sklopne, otočne) prostredníctvom spojovacieho prvku a v ktorých tento spojovací prvok je umiestnený tak, aby sa mohol presúvať v pozdĺžnom smere prvej transmisnej páky listu klapky sohladom na prvú transmisnú páku listu klapky.0002 Takéto požiarne klapky sa používajú v pripade stenových kanálov vzduchotechnických potrubí, aby sa zabránilo šíreniu požiaru. V tomto prípade je list klapky namontovaný v rúre prúdu vzduchu týchto požiarnych klapiek, aby sa mohol otáčať z polohy otvorenia do polohy zavretia a naopak. Počas normálnej prevádzky ventilačného zariadenia, ktorého časť tvorí požiarna klapka musí byt list klapky v polohe otvorenia a výhodne nemáva alebo sa neotáča s ohladom na túto polohu otvorenia ako výsledok síl, ktoré pôsobia na tento list klapky, aby sa zabezpečila dobrá cirkulácia. V prípade požiaru sa list klapky musí posunúť do polohy zatvorenia a v tomto prípade by sa opät nemal otáčať s ohladom na polohu zatvorenia ako výsledok síl, ktoré pôsobia na tento list klapky, aby dostatočne zablokoval potrubie prúdu vzduchu na zabránenie0003 Bolo vyvinuté veľké množstvo prístrojov na otáčanie listu klapkypožiarnej klapky okolo hriadela listu klapky z polohy otvorenia do polohyzatvorenia a naopak, v ktorých je list klapky zamknutý (blokovaný) v polohe otvorenia a v polohe zatvorenia. Tieto zariadenia majú zvyčajne komplikovanú0004 Patent DE 31 43 105 A 1 opisuje jednoduché zariadenie, v ktorom sa zabráni otáčaniu listu klapky z polohy otvorenia alebo z polohy zatvorenia iba v prípade, že tento pohyb je spúšťaný silami, ktoré pôsobia na list klapky. Ak je tento pohyb z polohy otvorenia alebo polohy zatvorenia spúšťaný pohonom prostredníctvom tohto zariadenia, tento pohyb sa môže volne vykonať. Takto sanemusí uvoľniť uzáver, aby sa list klapky mohol opät potom otáčať.0005 Toto jednoduché zariadenie obsahuje prvú transmisnú páku listu klapky, ktorá je umiestnená radiálne s ohladom na hriadeľ listu klapky a druhú pohonnú transmisnú páku, ktorá je umiestnená radiálne s ohľadom na pohonný hriadeľ, ktorý je paralelný s osou listu klapky, v ktorej volné konce obidvoch transmisných pák sú navzájom (kĺbovo, sklopne, závesom, otočne) spojené prostredníctvom spojovacieho prvku, pričom tento spojovací prvok je pevne pripojený k druhej pohonne transmisnej páke a nachádza sa na prvej transmisnej páke listu klapky tak, aby sa mohol premiestňovat v pozdĺžnom smere tejto prvej transmisnej páky listu klapky, tak, aby boli obidve transmisné páky navzájom v pravom uhle v polohe otvorenia a zatvorenia listu klapky.0006 Predmetom predloženého vynálezu je poskytnúť alternatívu a rovnako jednoduché zariadenie na rotáciu listu klapky požiarnej klapky okolo hriadela listu klapky z polohy otvorenia do polohy zavretia a naopak, v ktorom sa zabraňuje pohybu mávania z polohy otvorenia alebo z polohy zatvorenia spôsobeného silami, ktoré pôsobia na list klapky nad určitým rozsahom uhla s ohladom na polohu otvorenia a polohu zatvorenia v tomto poradí, ale v ktorommôže byt tento pohyb vykonávaný volne poháňaním požiarnej klapky.0007 Tento predmet wnálezu sa dosahuje poskytnutím zariadenia na rotáciu listu klapky požiarnej klapky okolo hriadela listu klapky z polohy otvorenia do polohy zatvorenia a naopak, ktoré obsahuje prvú transmisnú páku listu klapky, ktorá je pripojená k hriadeľu listu klapky a druhú pohonnútransmisnú páku, ktorá je pripojená ku pohonnému hriadeľu, v ktorom sú volnékonce obidvoch transmisných pák navzájom spojené závesom (kĺbovo, sklopne,otočne) prostredníctvom spojovacieho prvku, pričom je tento spojovací prvok umiestnený tak, že sa môže premiestňovaľ s ohľadom na prvú transmisnú páku listu klapky, v ktorej je tento spojovací prvok tiež umiestnený tak, že sa môže premiestňovať s ohľadom na túto druhú pohonnú transmisnú páku a v ktorom keď sa list klapky otáča z polohy otvorenia do polohy zatvorenia a naopak, tento pohyb tohto spojovacieho prvku je vedený vodiacim prostriedkom v súlade s krivkou prúdu takým spôsobom, že pri polohe otvorenia a v polohe zatvorenia je prvá transmisná páka listu klapky v jej pozdĺžnom smere uložená podľa0008 Umiestnením spojovacieho prvku tak, aby bol voľne pohyblivý s ohľadom na prvú a druhú pohonnú transmisnú páku, ale vedením spojovacieho prvku v súlade s krivkou prúdu takým spôsobom, že prvátransmisná páka listu klapky v polohe otvorenia a zatvorenia je umiestnená podľa dotyčnice tejto krivky prúdu sa zabezpečí, že pohyb oboch transmisných pák sa nemôže spustit ani z polohy otvorenia ani z polohy zatvorenia prostredníctvom prvej transmisnej páky listu klapky a takto silami, ktoré pôsobia na list klapky. Keďže krivka prúdu má virtuálne lineárny profil krížom cez malé plôšky, je zabezpečené, že na malých premiestneniach transmisných pák s ohladom na polohu zatvorenia alebo vzhľadom na polohu otvorenia sa nemôže tento pohyb ešte stále spustit prostredníctvom prvej transmisnej páky listu klapky. Pohyb nad určitým rozsahom uhlu s ohľadom na polohu otvorenia a s ohľadom na polohu zatvorenia môže byt preto spustený iba prostredníctvom druhej pohonnej transmisnej páky a takto prostredníctvom pohonu pripojenému k0009 V prvom konkrétnom uskutočnení zariadenia podľa predloženého vynálezu vodiaci prostriedok obsahuje aspoň jednu drážku, ktorá má tvar zodpovedajúci krivke prúdenia a uvedený spojovací prvok je umiestnený v drážke tak, aby bol pohyb tohto spojovacieho prvku vedený podľa krivky. Toto zariadenie potom výhodne obsahuje vrchnú stenu a spodnú stenu, medzi ktorými je umiestnená prvá transmisná páka listu klapky, druhá pohonnátransmisná páka a spojovací prvok, vodiaci prostriedok obsahuje dve drážky, EP 2 239 016 33738/Tktoré majú tvar zodpovedajúci krivke prúdenia a ktoré sú umiestnené na vrchnej stene a spodnej stene a spojovací prvok je umiestnený v oboch drážkach tak, aby pohyb tohto spojovacieho prvku bol vedený podľa tejto krivky.0010 V uskutočnení, v ktorom vodiaci prostriedok obsahuje jednu drážku,je spojovací prvok výhodne umiestnený tak, že sa môže premiestňovať vo výreze, ktorý sa rozprestiera v pozdĺžnom smere a je navrhnutý v prvej transmisnej páke listu klapky alebo v druhej pohonnej transmisnej páke a je usporiadaný vodiacim spôsobom v drážke rozprestierajúcej sa v pozdĺžnom smere v druhej pohonnej transmisnej páke alebo prvej transmisnej páke listuklapky v tomto poradi. 0011 V prípadoch, keď vodiaci prostriedok obsahuje dve drážky, jespojovací prvok výhodne umiestnený tak, že sa môže premiestňovať vo výreze,ktorý sa rozprestiera v pozdĺžnom smere a je navrhnutý v prvej transmisnej páke listu klapky a vo výreze, ktorý sa rozprestiera v pozdĺžnom smere, ktorý je umiestnený v druhej pohonnej transmisnej páke. Spojovací prvok sa potom umiestňuje do obidvoch výrezov a v uvedených drážkach vo vrchnej stene a0012 V ďalšom konkrétnom uskutočnení zariadenia podľa predloženého vynálezu vodiaci prostriedok obsahuje aspoň jednu Iineárnu drážku, uvedený spojovací prvok je umiestnený v tejto drážke tak, že sa môže premiestňovať a tento spojovací prvok je umiestnený vo výreze, ktorý sa nachádza v prvej transmisnej páke listu klapky alebo v druhej pohonnej transmisnej páke tak, že sa môže premiestniť a je usporiadaný vodiacim spôsobom v drážke v druhej pohonnej transmisnej páke alebo v prvej transmisnej páke listu klapky v tomto poradí, tento výrez a/alebo táto drážka má tvar zodpovedajúci krivke prúdenia,takže pohyb tohto spojovacieho prvku je vedený podľa tejto krivky.0013 V ešte ďalšom konkrétnom uskutočnení zariadenia podľa predloženého vynálezu, toto zariadenie obsahuje vrchnú stenu a spodnú stenu,medzi ktorými je umiestnená prvá transmisná páka listu klapky, druhá pohonná transmisná páka a spojovací prvok, vodiaci prostriedok obsahuje dve Iineárnedrážky, ktoré sú umiestnené vo vrchnej stene a spodnej stene, uvedený

MPK / Značky

MPK: A62C 2/24

Značky: rotáciu, klapky, požiarnej, listů, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/16-e9810-zariadenie-na-rotaciu-listu-klapky-poziarnej-klapky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na rotáciu listu klapky požiarnej klapky</a>

Podobne patenty