Transportný a úložný kontajner z plastu s posuvným prvkom

Číslo patentu: E 9690

Dátum: 26.06.2009

Autor: Graf Joachim

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka transportného a úložného kontajnera z plastu, najmä stohovateľnej úložnejZo stavu techniky sú známe rôzne stohovateľné úložné zaraďovačove skrinky. Napríklad spis DE 198 O 9 394 C 2 uvádza do známosti stohovateľnú úložnú zaraďovačovú skrinku, ktorá má posuvnú čelnú priehľadnú dosku, pričom táto čelná priehľadná doska je usporiadaná pri prekonaní západkovej sily na prevedenie zuzatvorenej polohy do otvorenej polohy. Spis DE 10 2005 019081 B 4 uvádza do známosti taktiež úložnú zaraďovačovú skrinku, pričom tá je vybavená aspoň jedným výrezom V čelnej stene, ktorý je uzatvárateľný prednou doskou,ktorá je bočne vedená v čelnej stene a ktorá je posuvná medzi hornou zatvorenou polohou a spodnou zatvorenou polohou. Táto uvedená úložná zaraďovačová skrinka sa vyznačuje tým,že v bočnej vodiacej oblasti výrezu, vyhotoveného V čelnej stene, je usporiadaný aspoň jeden pružinový upevňovací prostriedok pre uvoľniteľnú fixáciu prednej dosky vo výreze čelnejNaproti tomu má vynález za úlohu vytvoriť vylepšenú stohovateľnú úložnú zaraďovačovúÚloha, ktorá je základom vynálezu, je vyriešené význakmi nezávislého patentového nároku.Výhodné formy vyhotovenia vynálezu sú uvedené v závislých nárokoch.Podľa vynálezu je vytvorený transportný a úložný kontajner z plastu, najmä stohovateľná úložná zaraďovačová skrinka s vaničkou. Tento transportný a úložný kontajner z plastu má V jednej strane, určenej na vyberanie, otvor na vyberanie a posuvný prvok na uzatvorenie otvoru na vyberanie. Ďalej má kontajner prvé vodiace prvky na posuvnom prvku a druhé vodiace prvky na strane, určenej na vyberanie, pričom prve aj druhé vodiace prvky sú vytvorené tak, aby bol definovaný otvárací a zatváraci pohyb posuvného prvku. Ďalej sú potom prvé vodiace prvky vytvorené na čelnej strane posuvného prvku, pričom prvý vodiaci prvok je vybavený aspoň jedným prídržným prvkom na aretáciu posuvného prvku vo vopred danej otváracej alebo uzatváracej polohe. Výhodne ide pri prvých aj druhých vodiacichTransportný a úložný kontajner z plastu podľa vynálezu má výhodu vedenia posuvného prvku pomocou prvých a druhých vodiacich prvkov v priebehu pohybu posuvného prvku. Takýpohyb alebo posuv sa typicky dosiahne pôsobením sily na posuvný prvok v oblasti stredovćhoúchytného otvoru posuvného prvku. Pretože však k takému pôsobeniu sily, typicky nikdy nedochádza absolútne uprostred samotného posuvného prvku, existuje nebezpečenstvo, že vpriebehu posuvného pohybu dôjde k vzpriečeniu posuvného prvku. Pomocou vodiacich prvkov usporiadaných bezprostredne vedľa úchytného otvoru sa toto nebezpečenstvo vzpriečenia minimalizuje, pretože V dôsledku krátkej vzdialenosti medzi úchytným otvorom,na ktorý pôsobí posuvná sila a vodiacimi prvkami, je výsledné páčivé pôsobenie pôsobiace navodiace koľajničky, a tým aj sila pre vzpriečenie minimalizovaná.Pokiaľ by bol posuvný prvok vedený iba vo vzájomne protiľahlých bočných stenách kontajnera, viedlo by aj samotné, vzhľadom na úchytný otvor len nepodstatne presadené pôsobenie sily pri posune posuvného prvku v dôsledku Veľkej vzdialenosti medzi vedením posuvného prvku a bodom pôsobenia sily k veľkému pákovému účinku, a tým k značnému vzpriečeniu posuvného prvku. To by opät viedlo k obtiažnemu chodu pri posune posuvného prvku, a následne až k úplnému vzpriečeniu posuvného prvku medzi vzájomne protiľahlými bočnými stenami kontajnera. Pomocou vodiacich prvkov podľa vynálezu sa takému vzpriečeniuposuvného prvku spoľahlivo zabráni.Ako už bolo poznamenané skôr, vodiace prvky sú usporiadané vždy bočne od úchytného otvoru v posuvnom prvku. V dôsledku toho sa vodiace prvky, usporiadané vždy vľavo a vpravo od úchytného otvoru, nachádzajú v podstate v malej vzdialenosti od seba pri porovnaní s vodiacimi prvkami, ktoré by sa napríklad nachádzali iba vo vzájomne protiľahlých bočných stenách. Táto malá vzdialenosť vodiacich prvkov znamená najmä pri výrobe kontajnera podľa vynálezu vstrekovaním to, že sa môže minimalizovať výsledné zmrštenie, ku ktorému dochádza pri použití spôsobu výroby vstrekovaním plastu V dôsledku malej miery vzdialenosti vodiacich prvkov. Je tak možné zaručiť vdôsledku menšieho zmrštenia podstatne presnejšie dosiahnuté exaktné vedenie posuvného prvku pomocou vodiacich prvkov, ako by tomu bolo V prípade, keby sa použilo len jedno vedenie vodiaceho prvku vo vzájomne protiľahlých bočných stenách kontajnera. V dôsledku väčších vzdialenosti týchtobočných stien je tu väčšie zmrštenie pri vstrekovaní predpokladané.Podľa jednej formy vyhotovenia vynálezu sú vodiace prvky vytvorené na podchytenie druhých vodiacich prvkov. To má tú výhodu, že posuvný prvok sa vo svojej strednej oblasti okolo úchytného otvoru pri posuvnom pohybe, to znamená pri pohybe na účel otvárania alebo zatvárania, pritlačí V dôsledku podchytenia výhodne protiľahlých vodiacich prvkov na čelnústenu strany určenej na vyberanie. Tým je zaručené, že pri pôsobení sily na posuvný prvokV oblasti úchytného otvoru je možný výlučne len pohyb posuvného prvku V pozdĺžnom smere k Vodiacim prvkom. Spoľahlivo sa tak zabráni zvislemu nadvihnutiu posuvného prvku od čelnej steny strany, určenej na vyberanie, k čomu by došlo V dôsledku pôsobenia nežiaducej ťažnej sily na posuvný prvok kolmo na čelnú stenu strany na vyberanie. To je relevantné najmä pri ochrane pred tou nástrahou, že V dôsledku nadvihnutia posuvného prvku z čelnej steny strany, určenej na vyberanie, sa môžu predmety, nachádzajúce sa V kontajneri, dostať medzi túto čelnú stenu a posuvný prvok, ak by sa zmenila Vzdialenosť medzi touto čelnou stenou a posuvným prvkom. Aj V tomto pripade sa tak zabráni nežiaducemu vzpriečeniuV dôsledku toho, že by sa medzi túto čelnú stenu a posuvný prvok dostali nejake predmety.Podľa jednej formy vyhotovenia Vynálezu obsahuje kontajner ďalej kulisové vedenie posuvného prvku vo vzájomne protiľahlých bočných stenách, vymedzujúcich otvor na vyberanie. Také dodatočné kulisové vedenie vo vzájomne protiľahlých bočných stenách kontajnera je Výhodné najmä pri veľkých a širokých úložných zaraďovačových skriniach. V pripade, že by tu slúžili na Vedenie posuvného prvku iba dva vodiace prvky, ktoré by boli usporiadané relatívne uprostred posuvného prvku, vzniklo by V dôsledku elasticity rôznych plastových materiálov, z ktorých by sa takéto kontajnery mohli vyrábať, nebezpečenstvo, že predmety nachádzajúce sa vkontajneri vblízkosti bočných stien by sa mohli pritlačiť na posuvný prvok, takže by sa potom tento posuvný prvok pri bočných stenách deformoval a bol by odtláčaný kolmo od čelnej steny strany, určenej na vyberanie. V tomto pripade by sa posuvný prvok na niektorom mieste V kontajneri od tohto miesta odchýlil, V dôsledku čoho by mohlo dôjsť pri robotom riadenom Vedení skladu s úložnými zaraďovačovými skriňami k zaklesnutiu Vedľa sa pohybujúceho robotického prídržného ramena na tomto odstávajúcom posuvnom prvku kontajnera. Pri použití dodatočného kulisového vedenia posuvného prvku vo vzájomne protiľahlých bočných stenách je možne tomu spoľahlivo zabrániť, pretože tu tak existuje vedenie posuvného prvku práve na týchto ohrozených bodoch V blízkosti bočnýchPoukazuje sa na to, že V závislosti od Veľkosti stohovateľného kontajnera je možné použiť ľubovoľné množstvo vodiacich prvkov. To isté platí pre prídržný prvok, určený na držanie posuvného prvku vo Vopred danej polohe, pričom tu sa riadi napr. počet pridržných prvkov,použitých na súčasné držanie posuvného prvku vurčitej polohe, podľa vlastnej hmotnosti posuvného prvku. Zabráni sa tak samovoľnému otvoreniu z dôvodu príliš Veľkej hmotnostiPodľa ďalšej formy vyhotovenia vynálezu ide pri prídržnom prvku o pružinový prvok, určený na plynulú fixáciu posuvného prvku na druhom vodiacom prvku. V tomto prípade je sila,ktorá je potrebná pre pohyb posuvného prvku, daná silou určenou adhéziou a klzným trenímmedzi pružinovým prvkom a prvým, resp. druhým vodiacim prvkom.Alternatívne k tomu, pri prídržnom prvku ide o západkový prvok a/alebo pružinový prvok pre stupňovitú ñxáciu posuvného prvku na druhom vodiacom prvku. V tomto prípade,na uskutočnenie pohybu posuvného prvku zo zañxovanej polohy sa musí použiť iba taká sila,ktorá prekoná prídržnú silu spôsobenú západkovým alebo pružinovým prvkom. Až po dosiahnutí ďalšej západkovej polohy je možné smerom k nej pohybovať posuvným prvkomtakmer bez trenia a rovnobežne s čelnou stenou strany, určenej na vyberanie.Podľa ďalšej formy vyhotovenia vynálezu, vynález ďalej zahrnuje vybrania v druhých vodiacich prvkoch na strane, privrátenej k dnu. Také vybranie má tú výhodu, že je zaručená jednoduchá montáž posuvného prvku na druhých vodiacich prvkoch. Montáž tu prebehne iba zavedením prvej vodiacej koľajničky do druhej vodiacej koľajničky pomocou vybraníPodľa ďalšej formy vyhotovenia vynálezu majú druhé vodiace prvky vždy prvý mostík, kolmý na čelnú stenu otvoru na vyberanie, a druhý mostík, usporiadaný na prvom mostíku v pravom uhle k nemu, pričom prvé vodiace prvky sú vytvorené na podchytenie druhéhomostíka. Pritom ide pri vybraní v druhých vodiacich prvkoch o vybranie v druhých mostíkoch.Prvý a druhý mostík má výhodne tvar L. Alternatívne k tomu je tiež možné, že prvý a druhý mostík majú tvar T. Použitie tvaru L, pričom vybrania, tvorené druhými vodiacimi prvkami vtvare L, sú usporiadané s privrátením k sebe, má výhodu jednoduchej výroby pomocou metódy vstrekovania. Vzájomne privrátenými vybraniami, ktoré sú tvorené druhými vodiacimi prvkami V tvare L, sa navyše zabezpečí to, že je zaručené vedenie posuvného prvku tiež V smere k týmto k sebe vzájomne privráteným vybraniam. Inak povedané, je tým zabezpečené to, že je možne zabrániť nežiaducemu posuvnému pohybu, a tým aj nežiaducemu vzpriečeniu posuvného prvku v smere k čelným stenám vymedzujúcim otvor naPodľa ďalšej formy vyhotovenia vynálezu je kulisové vedenie posuvného prvku v bočnýchstenách, vymedzujúcich otvor na vyberanie a ležiacich navzájom proti sebe, vybavené

MPK / Značky

MPK: B65D 25/00

Značky: úložný, kontajner, transportný, posuvným, prvkom, plastů

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/16-e9690-transportny-a-ulozny-kontajner-z-plastu-s-posuvnym-prvkom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Transportný a úložný kontajner z plastu s posuvným prvkom</a>

Podobne patenty