Polyétery a ich použitie ako nosného oleja

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Polyétery a ich použitie ako nosného olejaPredložený vynález sa týka polyéteru, ktorý sa dá získat z 1-butenoxidu a alkoholu s použitím zlúčeniny kyanidu blmetálu ako katalyzátora, pričom obsah nenasýtených zložiek predstavuje 6 alebo viac molárnych percent, spôsobu výroby takéhoto polyéteru a použitia polyéteru podľa vynálezu ako nosného oleja alebo vo formulácii nosného oleja, predovšetkým v aditívnych zložkách pre palivá pre spaľovacie motory, ako aj formulácíí nosných olejov a motorových palív, obsahujúcichV dokumente EP~A O 374 461 sú opísané motorové palivá pre spalovacie motory, ktoré ako zložku nosného oleja obsahujú polyéter na báze propylénoxidua/alebo butylénoxidu s molárnou hmotnosťou najmenej 500.Z doterajšieho stavu techniky sú známe rozličné spôsoby výroby polyéteru. Polyétery na báze l-buténoxidu sa bežne konvertujú s použitím zásaditej katalýzy,napríklad pri použití hydroxidu draselného, pričom ako východiskové suroviny pre monofunkčné polyétery sa použijú mastné alkoholy s dlhým reťazcom. Tieto monofunkčné polyétery sa môžu použiť ako nosné oleje pre benzínové prísady. Tieto polyétery pripravené s použitím zásaditej katalýzy vykazujú určitý stupeňAko je opísané napríklad vmedzinárodnom dokumente WO 98/44022,doteraz sa vychádzalo ztoho, že vedľajšie produkty, predovšetkým polyoly a nenasýtené zložky, ktoré vznikajú pri zásadlto katalyzovanej polymerizácii, majú negatívny vplyv na akost získaných produktov. Zmedzinárodného dokumentu WO 98/44022 je zrejmé, že polyétery pripravené pomocou katalýzy s kyanldom blmetálu spodielom menej ako 6 molárnych percent nenasýtených zlúčenín, vykazujú zreteľne zlepšené vlastnosti ako benzínové prísady.vychádzajúc ztohto doterajšieho stavu techniky, úloha predloženého vynálezu spočíva v tom, poskytnúť ďalšie, cenovo priaznivé lipofilné polyétery nabáze l-buténoxidu, ktoré sa môžu použit napríklad ako benzínové prísady.Táto úloha bude vyriešená polyéterom, ktorý možno získat z í-buténoxidu a alkoholu pri použití zlúčeniny kyanidu bimetálu ako katalyzátora, pričom obsahPrekvapujúco vykazujú lineárne í-buténoxid-polyétery svyšším obsahom nenasýtených zlúčenin, ktoré možno získat katalýzou s kyanidom bimetálu, veľmi dobré vlastnosti ako nosné oleje. Lipofilné 1-buténoxid~polyétery, ktoré vykazujú vyšší podiel nenasýtených zlúčenín, sa skúmali na ich použiteľnosť ako nosných olejov pre prísady do motorových palív. Pritom sa zistilo, že napriek poznatkom zdokumentu WO 98/44022, tieto lipofilné l-buténoxid-polyétery so zvýšeným stupňom nenasýtených zložiek vžiadnom prípade nevykazujú zhoršenú akosť vporovnani sklasicky vyrobenými nosnými olejmi na báze í-buténoxidu sozníženým podielom nenasýtených zložiek.Na výrobu polyéteru podľa vynálezu sa môžu použit napríklad alkoholy s 2 až 24 atómami uhlíka, predovšetkým alkoholy s 5 až 15 alebo napríklad s 8 až 13Predložený vynález sa preto vďalšej forme uskutočnenia týka tiežpolyéterov, pri výrobe ktorých použitým alkoholom je alkohol s 2 až 24 atómami uhlíka.Alkoholom použitým pri výrobe v rámci vynálezu je výhodne alkohol s jednou funkčnou skupinou. Predložený vynález sa teda v ďalšej forme uskutočnenia týkapolyéterov, pri výrobe ktorých použitým alkoholom je alkohol sjednou funkčnouvhodnými alkoholmi podľa vynálezu sú napríklad oktanol, nonanol, dekanol,undekanol, dodekanol, tridekanol, tetradekanol, pentadekanol, izo-oktanol, izononanol, izo-dekanol, izo-undekanol, izo-dodekanol, izb-tridekanol, izotetradekanol, izo-pentadekanol, výhodne izo-dekanol, 2-propylheptanol, tridekanol, izo-tridekanol alebo zmesi pozostávajúce z alkoholov s 13 až 15 atómami uhlíka.Polyetery podľa predloženého vynálezu vykazujú napriklad viskozitu pri 40 °c od 20 do 330 mmZ/sec, predovšetkým od 30 do 300 mmz/sec. Obsah kyslýchlátok polyéterov môže podľa vynálezu varírovať, predstavuje však najmenej 15,5 , predovšetkým 16,5 .Vynález vďalšej forme uskutočnenia týka polyéterov, pričom je splnená(A) polyéter vykazuje viskozitu pri 40 °c 20 až 330 mmZ/sec,(B) polyéter vykazuje obsah kyslých látok najmenej 15,5 .Okrem toho sa predložený vynález týka spôsobu výroby polyéteru s obsahom nenasýtených zložiek 6 alebo viac molárnych percent, pri ktorom sa navzájom uvedú do reakcie 1-buténoxid a alkohol v prítomnosti zlúčeniny kyanlduSpôsob podľa predloženého vynálezu sa môže uskutočňovať napríklad spôsobom vjednej vsádzke, podľa vynálezu je však tiež možné, aby sa spôsobPri spôsobe podľa vynálezu sa spolu nechajú zreagovať 1-buténoxid aalkohol. Podľa vynálezu sa pri spôsobe použije alkohol sjednou funkčnou skupinou obsahujúci od 2 do 24 atómov uhlíka. Preto sa predložený vynález vjednom zďalšej formy uskutočnenia týka spôsobu, pri ktorom použitým alkoholom je alkohol sjednou funkčnou skupinou obsahujúci 2 až 24 atómov uhlíka.Podľa vynálezu sa spolu nechá reagovať alkohol a 1-buténoxid v molárnom pomere od najmenej 1 3 do maximálne 1 2100, napriklad od 1 5 do 1 280,predovšetkým od 1 10 do 1 50.Ako katalyzátor sa pri spôsobe podľa vynálezu použije ziúčenina kyanlduZlúčeniny kyanidu bimetálu, ktoré sú vhodné ako katalyzátor, sú opísané napríklad vpatentových dokumentoch W 0 99/16775 a vDE 10117273.7. Ako katalyzátor sa pri spôsobe podľa vynálezu použijú predovšetkým zlúčeniny kyanldubimetálu všeobecného vzorce l- M 1 znamená najmenej jeden kovový ión, zvolený zo skupiny zahrnujúcej zn, Fe, Fe, 003, Nizĺ Mnzñ 002, sn, Pln, Mo, Mo, AI, v, v, sr,w, w, or, or, od, Hg, Pa, Pr, v, Mg, cazí Ba, ou, La, ce,ce, Eu, TP, Tr, Agñ Rh, Rh, Ru, Ru,- M 2 znamená najmenej jeden kovový ión zvolený zo skupiny zahrnujúcej Fe, Fe, čo, co, Mnzĺ Mn, v, v, crzi or, Rh, Ru, n,- A aX, navzájom nezávisle od seba, znamenajú anión, zvolený zo skupiny zahrnujúcej halogenid, hydroxid, sulfát, karbonát, kyanid, tiokyanát izokyanát,kyanát, karboxylát, oxalát, nitrát, nitrozyl, hydrogesulfát, fosfát, dihydrogenfosfát, hydrogenfosfát alebo hydrogenkarbonát,- L znamená ligand miešateľný s vodou, zvolený zo skupiny zahrnujúcej alkoholy,aldehydy, ketóny, étery, polyétery, estery, polyestery, polykarbonáty, močoviny,amidy, primárne, sekundárne a terciárne amíny, Iigandy s pyridínovým dusíkom, nitrily, sulfidy, fosfidy, fosfity, fosfány, fosfonáty a fosfáty,- k znamená zlomkové alebo celé číslo väčšie alebo rovné nule, a- P znamená organickú aditívnu zložku,- a, b, c, d, g a n sú zvolené tak, aby bola zabezpečená elektroneutralita zlúčeniny(I), pričom môže byt c 0,- e, ktoré znamená počet Iigandových molekúl, predstavuje zlomkové alebo celéčíslo väčšie ako O alebo 0,- f, k, h a m, navzájom nezávisle od seba, znamenajú zlomkové alebo celé čísloAko organické aditívne zložky P možno menovať zložky, ako sú polyéter,polyester, polykarbonát, polyalkylenglykolsorbitanester, polyakylénglykolglycidyléter, polyakrylamid, poly(akrylamid-ko-kyselina akrylová), kyselina polyakrylová,

MPK / Značky

MPK: C10L 1/10, C08G 65/00

Značky: nosného, polyétery, použitie, oleja

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/16-e881-polyetery-a-ich-pouzitie-ako-nosneho-oleja.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Polyétery a ich použitie ako nosného oleja</a>

Podobne patenty