Okenná jednotka majúca ozdobnú lištu upevnenú na ráme

Číslo patentu: E 7990

Dátum: 09.11.2006

Autor: Hause Roland

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Pri okenných jednotách z okennej tabule a rámu automobilov je často pozdĺž vopred určeného pozdĺžneho úseku rámu upevnená ozdobná lišta. Preto sú v tomto pozdĺžnom úseku rámu umiestnene prídržné prvky pre ozdobné lišty. V známom príklade vyhotovenia (DE 198 18 153 A 1) sú pozdĺž príslušného pozdĺžneho úseku rámu pre prídržné prvky zakompované základné telesá z materiálu s vysokou. pevnosťou. Pri výrobe rámu sa vkladajú do vstrekovacej formy, a v nej sa polohujú pomocou polohovacích prvkov. Po odstránení formy okennej jednotky sa prečnievajúce časti polohovacích prvkov odstránia. Na tieto základné telesá sa neskoršie nasunú pridržiavacie svorky z kovu, ktoré jednak zaberajú do drážok základných telies a jednak majú zaisťovacie krídla, na ktorých sú pružne pripnuté ozdobné lišty.0002 Tento druh uchytenia ozdobnej lišty sa používa pri okenných jednotkách, pri ktorých rám zasahuje ďaleko do plochej oblasti okennej tabule, a preto môže byť uchytenie ozdobnej lišty umiestnené v tejto plochej časti rámu.0003 Pri okenných jednotkách, pri ktorých je pôdorysná plocha rámu uložená z väčšej časti z vonkajšej strany okennej tabule, sa ale nemôže dosiahnuť ukotvenie ozdobnej lišty pomocou zabudovaného základného telesa.0004 Úlohou vynálezu je, vytvoriť aj pre takéto okenné jednotky uchytenie pre ozdobné lišty, ktoré sa dajú ešte okrem toho ľahko namontovať.0005 Táto úloha je vyriešená okennou jednotkou so znakmi uvedenými v nároku 1.0006 Preto, že okenná jednotka má okrem prvého profilového úseku, slúžiaceho na spojenie s okennou tabuľou, druhý profilový úsek, ktorý má vo pôdorysnej oblasti rám. s aspoňjednou dosadacou plochou na ozdobnú lištu, a aspoň jednoprechodové vybranie, je tam vytvorená prvá časť uchytenia pre ozdobnú lištu. Preto, že na spodnej strane ozdobnej lišty je k dispozícii aspoň jeden pozdĺžny úsek, ktorý má vybranie so zúžením prierezu, a preto, že prídržná lišta má vytvorený rozšírený prierez, je vytvorená druhá časť uchytenia. Preto,že na prídržnej lište je uložená dorazová doštička, ktorá čiastočne presahuje vybranie na ráme, je vytvorená tretia časť uchytenia. Všetky časti uchytenia spolu umožňujú, pružne pripnúť ozdobnú lištu položenú na dosadaciu plochu rámu pomocou pridržiavacej lišty, zasahujúcej cez vybranie, a pomocou dorazovej doštičky na ráme.0007 Vyhotovením okennej jednotky podľa nároku. 2 sa stáva rozšírenie prierezu pružnejšie, čim sa uľahčí pružné pripnutie na ozdobnej lište.0008 Vyhotovením okennej jednotky podľa nároku 3 sa vytvorí väčšie množstvo uchytenia pre ozdobnú lištu, ktorwn sa môžu bezpečne pevne uchytiť aj dlhšie ozdobné lišty.0009 Pri vyhotovení okennej jednotky podľa nároku 4 sa môže prídržná lišta pri otvorenom vybraní na ráme zo strany posunúť a vytiahnuť, ale pri zatvorenom vybraní je držanie lepšie. 0010 Pri vyhotovení okennej jednotky podľa nároku 5 tvoria prídržné lišty konštrukčnú jednotku, takže sa môžu spolu nasadiť na rám a môžu sa z neho spolu odňať.0011 Vyhotovením. okennej jednotky podľa nároku 6 sa môže prídržná lišta a jej uchytenie ešte lepšie polohovať a môže sa ešte lepšie udržiavať správna relatívna poloha.0012 Následne bude vynález bližšie vysvetlený podľa príkladuvyhotovenia znázorneného na výkrese. Tu znázorňujúObr. 1 na výreze znázornený priečny rez okennou jednotkou s rámom a ozdobnou lištou umiestnenou na ráme V spojeni sObr. 2 na výreze znázornený priečny rez okennou jednotkou podľa obr. l s ozdobnou lištou a prídržnou lištou v spojenom stave, bez karosárskych dielovObr. 3 na výreze znázornený priečny rez okennou jednotkou podľa obr. 2 s ozdobnou lištou a pridržnou lištou V rozloženom zobrazeníObr. 4 na výreze znázornený perspektívny pohľad na okennú jednotku bez ozdobnej lišty a prídržnej lištyObr. 5 na výreze znázornený perspektívny pohľad na prídržnú lištu pre ozdobnú lištuObr. 6 na výreze znázornený perspektívny pohľad na okennú jednotku podľa obr. 5 so vsadenou prídržnou lištouObr. 7 na výreze znázornený perspektívny pohľad na ozdobnú lištuObr. 8 na výreze znázornený perspektívny pohľad na okennú0013 Z obr. 1 je zrejmá okenná jednotka lg s okennou tabuľou 11 a rámom lg, ktorý je vybavený ozdobnou lištou. Okenná jednotka lg je zobrazená s dvomi karosárskymi dielmi 13 a 13,na ktoré dosadá okenná jednotka 10 v zabudovanom stave, pričom je na jednom karosárskom diele lg upevnená lepidlom łâ v tvare húsenice.0014 Ako je zrejmé z podrobného zobrazenia na obr. 2 a ešte viac z rozloženého zobrazenia na obr. 3, má profil rámu dva profilové úseky gł a gg, ktoré slúžia na rôzne účely.0015 Prvý profilový úsek gł slúži na spojenie rámu lg s okennou tabuľou ll. Podľa toho prechádza profilový úsek gł pozdĺž celého okraju okennej tabule 11. Profilový úsek gł je na to tvarovo prispôsobený na troch stranách okrajovej oblasti okennej tabule ll. Namiesto zobrazeného príkladu vyhotovenia môže profilový úsek g 1 tiež dosadať len na dvoch stranách, alebo dokonca len na jednej strane okennej tabule, a môže byť0016 Podľa daného stavu karosérie môže mať profilový úsek gł V iných úsekoch rámu lg úplne iný ako znázornený obrys.0017 Na vopred určenom obvodovom úseku okennej jednotky lg, a tým na vopred stanovenom pozdĺžnom úseku rámu lg je okrem prvého profiloveho úseku gł k dispozícii druhý profilový úsek gg, ktorý slúži na spojenie s ozdobnou lištou gg. Tento pozdĺžny úsek rámu lg má aspoň približne tvar pretiahnutej lišty (obr. 4).0018 Podľa dĺžky ozdobnej lišty gâ má rám łg v oblasti svojho druhého profilového úseku gg dva alebo viac pozdĺžnych úsekov gg, ktoré majú dosadaciu plochu gâ na ozdobnú lištu gâ (obr. 4). Okrem toho má rám lg pozdĺžne úseky gg, ktoré majú jedno vybranie gz, ktoré vystupuje cez profilový úsek gg, na prídržnú lištu gâ (obr. 5).0019 Ako je zrejmé predovšetkým z obr. 3, má ozdobná lišta gâhladkú, ľahko klenutú hornú stranu 3Na svojej spodnej strane má ozdobná lišta gg vybranie gg so zúžením prierezu. Toto zúženie prierezu je tvorené dvomi navzájom od seba vzdialenými profilovými úsekmi âg a àg, ktorých vzájomný rozstup je menší ako rozstup na ktoré nadväzujú obrysové čiary vybrania âg.D 020 Ako je naznačené na obr. 3, má každá prídržná lišta gg na strane obrátenej na ozdobnú lištu 33 rozšírenie prierezu,ktoré je tvorené dvomi navzájom od seba vzdialenými profilovými úsekmi ää a ââ. Ich vzájomný rozstup je väčší ako rozstup na ktorý nadväzujú obrysové čiary prídržnej lišty gg. Na vytvorenie efektu pružného pripnutia (Klipseffekt) pri vzájomnom spojení ozdobnej lišty gâ s prídržnou lištou gg je Vonkajší rozstup obidvoch profilových úsekov ää a gg prídržnej lišty gg väčší o rozmer, ktorý zodpovedá pružnosti materiálov ozdobnej lišty gà a prídržnej lišty gê, ako vnútorný rozstup obidvoch profilových úsekov łâ a âg na vybranie âg ozdobnej

MPK / Značky

MPK: B60J 10/02, B60J 10/00

Značky: listů, rámě, majúca, okenná, jednotka, upevnenú, ozdobnú

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/16-e7990-okenna-jednotka-majuca-ozdobnu-listu-upevnenu-na-rame.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Okenná jednotka majúca ozdobnú lištu upevnenú na ráme</a>

Podobne patenty