Spôsob a zariadenie na pozdĺžne rezanie pórobetónového bloku

Číslo patentu: E 7535

Dátum: 19.06.2008

Autor: Schreuders Willem Johannes

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob a zariadenie na pozdĺžne rezanie pórobetónového bloku0001 Vynález sa týka spôsobu a zariadenia na pozdĺžne rezanie surového, ešte nevytvrdeného,plastického, kvádrového, napríklad 6 m dlhého, vo svojom pozdĺžnom smere pohyblivého pórobetónového bloku, na kvádrové pórobetónové telesá, so stanicou na pozdĺžne rezanie, s rezným rámom usporiadaným priečne na pozdĺžny transportný smer pórobetónového bloku vzpriamene, počas rezania stacionárnym, respektíve nepohyblívým, majúcim množinu bočne vedľa seba a vzpriamene usporiadaných rezných drôtov, a s pokladacím zariadením pre pórobetónový blok, neseným stolicou usporiadanou pevne na základni pred a za rezacoustanicou, pohyblivým v pozdĺžnom transportnom smere a preniknuteľným reznými drôtmi.0002 Rezacie zariadenie tohto druhu je známe napríklad zo spisov DE - AS 12 74 947, DE 19515 757 Cl alebo EP 280 350 B 1.0003 Rezné drôty rezacej stanice podliehajú opotrebeniu a pravidelne alebo pri neočakávanom prerušení drôtu sa nahradzujú novými reznými drôtmi. Na ten účel musí byť rezacie zariadenie, ktoré má väčšinou ešte stanicu na priečne rezanie, predradenú stanici na pozdĺžne rezanie (napríklad DE 195 15 757 C 1), uvedené do pokoja a rezné drôty nahradené.Výmena rezných drôtov je časovo náročná., takže výpadok produkcie na základe pokojového0004 Sú známe zariadenia na výmenu rezného rámu, integrované do rezného zariadenia, ktoré môžu uchopiť a vymenit viac rezných rámov (DE - AS 22 60 744, DE - AS 16 84 042). Tietozariadenia na výmenu vyžadujú značný priestor a sú komplikovane vytvorené.0005 Spis DE 2260744 B 1 zverejňuje spôsob podľa predvýznakovej časti nároku 1 a zariadenie na pozdĺžne rezanie podľa predvýznakovej časti nároku 4. Spis DE 2260744 B 1 opisuje spôsob pozdĺžneho rezania ešte plastického betónového bloku, pohyblivého vo svojom pozdĺžnom smere na rezacom lôžku, so stacionámym rezným rámom usporiadaným v zariadení na pozdĺžne rezanie rezacieho zariadenia na mieste rezania. Pórobetónový blok sa transportuje cez rezný rám na rezacom lôžku, pričom zariadeniu na pozdĺžne rezanie sú priradené aspoň dva kompletne vymeniteľné rezné rámy, a jeden rezný rám sa automaticky alebo pomocou diaľkového ovládania z miesta rezania odstráni a dopraví do parkovacej stanice, a druhý reznýrám sa automaticky alebo pomocou diaľkového ovládania premiestni z parkovacej stanice domiesta rezania. Do zariadenia na pozdĺžne rezanie je integrované zariadenie na výmenu rezného rámu, pomocou ktorého sa vymeniteľné rezné rámy premiestnia z miesta rezania o aspoň jednu výšku rezného rámu smerom nahor k parkovaciemu miestu prvej parkovacej stanice na jednej strane rezacieho zariadenia, a rezný rám, parkujúci na druhej strane rezacej stanice naparkovacom mieste druhej parkovacej stanice, sa premiestni nad miesto rezania a smerom nadol0006 Úlohou vynálezu je vytvoriť jednoduchý spôsob a jednoducho vytvorené zariadenie navýmenu rezného rámu, ktoré umožňujú relatívne rýchlu výmenu.0007 Táto úloha sa rieši zariadením na pozdĺžne rezanie podľa nároku 4, a spôsobompozdĺžneho rezania podľa nároku l. Výhodné ďalšie uskutočnenia vynálezu sú uvedené v0008 Podľa vynálezu portál nielen podopiera rezný rám rezacej stanice počas rezania, ale je na ňom okrem toho uložené podľa vynálezu automaticky pracujúce zariadenie na výmenu rezného rámu, ktoré jeden rezný rám z rezacej stanice odstráni, a následne iný rezný rám privedie späť. Pritom sa odstránený rezný rám dopraví k prvej parkovacej stanici a následne sa rezný rám, parkujúci v druhej parkovacej stanici, premiestni do rezacej stanice, pričom zariadenie na výmenu rezného rámu má. dve rovnaké, nezávisle na sebe ovládateľné zariadenia na nastavenie polohy rezného rámu, ktoré sú usporiadané priečne na transportný smcrpórobetónového bloku, ležiac výhodne symetricky proti sebe.0009 Každé zariadenie na nastavenie polohy rezného rámu je vytvorené tak, že toto môže napriklad pomocou nosného elementu pre rezný rám jemu priradený rezný rám vytiahnut z jeho rezacej pozície rezacej stanice smerom nahor, a následne ho môže bočne natočiť smerom von k priradenej parkovacej stanici nad rezacou stanicou. V nadväznosti na to môže druhé zariadenie na nastavenie polohy rezného rámu druhý rezný rám, parkujúci nad rezacou stanicou, natočiť z jemu priradenej parkovacej stanice smerom dovnútra, a spustiť do rezacej pozície rezacej0010 V rezacej stanici sa rezný rám, respektive nosný element pre rezný rám, zariadenia na nastavenie polohy rezného rámu zaaretuje, takže je vykonateľné pozdĺžne rezanie0011 Výhodné a jednoduché vkonštrukcii je žeriavové zariadenie na nastavenie polohyrezného rámu, ktoré pracuje s ťažným zariadením pre laná, ktoré je usporiadané na žeriavovomvýložníkovom elemente, natočiteľnom okolo zvislej osi, pričom žeriavové zariadenie nanastavenie polohy rezného rámu je uložené na portály, pevne usporiadanom na základni, nesúcom rezaciu stanicu, ktorý rezaciu stanicu adekvátne prečnieva. Vynález sa vnasledujúcom príkladne bližšie objasňuje na základe výkresu. Pritom ukazujúobr.l perspektivny bočný pohľad šikmo zhora na rezacie zariadenie pórobetónových blokov so zariadením na pozdĺžne rezanie podľa vynálezuobr. 2 perspektívny pohľad šikmo zhora a zozadu na stanicu na výmenu rezného rámu zariadenia na pozdĺžne rezanie podľa vynálezuobr. 3 perspektívny pohľad zhora a šikmo spredu na stanicu na výmenu rezného rámuzariadenia na pozdĺžne rezanie podľa vynálezu.0012 Zobrazené zariadenie na pozdĺžne rezanie je samé o sebe známym spôsobom ako stacionáma stanica 1 na pozdĺžne rezanie integrované do rezacieho zariadenia, ktoré má napríklad v transportnom smere 2 pórobetónových blokov rezacej stanice 1 predradenú, na základni pevne usporiadanú nosnú stolicu 3, a za rezacou stanicou 1 má zaradenú, na základni pevne usporiadanú nosnú stolicu 4. Na kladkách alebo valcoch nosných stolíc 3, 4, otočných okolo osí ležiacich priečne na transportný smer 2, môžu byť uložené roštnice ležiace voľne,usporiadané rovnobežne a s defmovanou bočnou medzerou nepohyblivo vedľa seba,rozprestierajúce sa v transportnom smere 2, ktoré tvoria rezacie lôžko, na ktorom pórobetónový blok pred rezaním, počas neho a po ňom spočíva, a pomocou ktorého môže byt tento transportovaný. Roštnice sú napríklad priamo pomocou poháňaných kladiek alebo valcov nosných stolíc 3, 4, a/alebo nepriamo pomocou nárazníkového zariadenia 5, ktore z čelnej strany zaberá na pórobetónovom bloku, transportovateľnć cez rezacie zariadenie (DE 195 15 757 C 1, DE-AS 12 74 947, EP 280 350 B 1). Nad nosnou stolicou 3 môže byt usporiadané zariadenie 7 na priečne rezanie, ktoré pórobetónový blok reže priečne na jeho pozdĺžny rozmer0013 Stanica 1 na pozdĺžne rezanie podľa vynálezu má zvislo stojaci portál 15, prečnievajúci rezacie lôžko o viac než jednu, hlavne viac než dve výšky rezného rámu, s dvoma bočnými, na základne pevne usporiadanými zvislými podporami 16, 17, ktoré sú zo strany hlavy vystužene vodorovným priečnym nosníkom 18. Portál 15 presahuje rezacie lôžko, pričom rovina portáluleží priečne na transportný smer 2. Portál 15 podopiera nielen rezný rám 8, 8 a rezacej stanicepočas rezania, ale sú na ňom okrem toho uložené dve, podľa vynálezu automaticky pracujúce zariadenia na výmenu rezného rámu, ktoré jeden rezný rám 8, 8 a z rezacej stanice 1 odstraňujú,a následne druhý rezný rám privádzajú zase späť. Pritom sa odstránený rezný rám 8 prepravi k prvej parkovacej stanici, a následne sa rezný rám 8 a, parkujúci v druhej parkovacej stanici, premiestni do rezacej stanice 1.0014 Na ten účel sú podľa opisovaného príkladu usporiadané z vnútornej strany portálu vždy vedľa seba a rozprestierajúce sa rovnobežne s podperami 16, 17 nosné stĺpiky 19, 19 a,prečnievajúce priečny nosník 18. Každý nosný stĺpik 19, 19 a je v pätovej oblasti pridržovaný na konzolovitom elemente 21, usporiadanom v oblasti rezacej stanice, a v hlavovej oblasti v ložiskovom elemente 22, nachádzajúcom sa napríklad v oblasti priečneho nosníka, napríklad vložiskovom plechu, otočnom napríklad okolo zvislej osi.0015 Na nosných stĺpikoch 19, 19 a je uložený vždy dvojramenný, žeríavový, výhodne okolo zvislej osi natočiteľný výložníkový element 23, 23 a, vodorovne sa rozprestierajúci, s napríklad predným dlhším zdvíhacím ramenom 24, 24 a, a zadným kratším oporným ramenom 25, 25 a. Dĺžka predného zdvíhacieho ramena 24, 24 a je napríklad približne polovica vzdialenosti medzi nosnými stĺpikmi, 19, 19 a. Na prednom voľnom konci zdvíhacieho ramena 24, 24 a je otočne usporiadaný vratný element, napríklad vratná kladka 26, 26 a, uložená okolo vodorovnej,priečne na pozdĺžny rozmer zdvíhacieho ramena 24, 24 a ležiacej osi, pomocou ktorej sa lano 27, 27 a presmerováva zvislo smerom nadol. Lano 27, 27 a sa rozprestiera v nadväznosti na vratnú kladku 26, 26 a napríklad vodorovne cez zdvíhacie rameno 24, 24 a k poháňateľnému lanovému navijaku 28, 28 a, usporiadanému napríklad na voľnom konci opomého ramena 25,25 a. Na zvislej časti lana 27, 27 a visí výhodne zavesiteľný a vyvesiteľný nosný element,napríklad pravouhlý, zvislo orientovaný, približne ako rezný rám veľký, alebo o niečo väčší alebo o niečo menší nosný rám 29, 29 a, ktorý má homú priečnu výstuhu 30, 30 a, spodnú priečnou výstuhu 31, 31 a, prednú bočnú výstuhu 32, 32 a, a zadnú, zo strany nosného stĺpika usporiadanú bočnú výstuhu 33, 33 a. V pozdĺžnom strede homej priečnej výstuhy 30, 30 a jeupevnená zvislá časť lana 27, 27 a.0016 Zadná výstuha 33, 33 a sa pomocou horného pridržného mostíka 34, 34 a a spodného pridržného mostíka 35, 35 a nachádza v nosnom spojení s príslušným nosným stĺpikom 19, 19 a,pričom medzi mostíkmi 34, 34 a, respektíve 35, 35 a, a nosnými stĺpikmi 19, 19 a sú usporiadané vodiace elementy (tu neznázomené), ktoré umožňujú zvislé vychádzanie nahor a schádzanicnadol nosného rámu 29, 29 a, a výhodne tiež natáčanie nosného rámu 29, 29 a okolo zvislej osi.

MPK / Značky

MPK: B28B 11/14

Značky: pozdĺžne, bloků, rezanie, spôsob, pórobetónového, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/16-e7535-sposob-a-zariadenie-na-pozdlzne-rezanie-porobetonoveho-bloku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob a zariadenie na pozdĺžne rezanie pórobetónového bloku</a>

Podobne patenty