Spôsob spájania vrstiev tvoriacich pijavý papier a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Číslo patentu: E 7124

Dátum: 21.09.2007

Autori: Jeannot Sébastien, Probst Pierre, Hoeft Benoît

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

sPósoB SPÁJANIA VRSTIEV TVORIACICH PIJAVÝ PAPIER A ZARIADENIE NA USKUTOČŇOVANIE TOHTO SPÓSOBU0001 Tento vynález sa týka oblasti pijavých papierov na báze buničitej vaty na domáce alebo sanitárne použitie, ako sú napríklad toaletné papiere, papierové uteráky alebo akékoľvek iné papiere určené na osušenie, obrúsky0002 Pri výrobe týchto produktov sa všeobecne používa buničitá vata nazývaná tiež tissue papier. Jedná sa o pijavý papier s nízkou gramážou medzi 10 a 45 g/mz vyrobený mokrou cestou z papierenských vlákien. Vzávislosti od použitia, na ktoré je určený, môže prípadne obsahovat malé percento chemických aditív. Môže byt vyrábaný Iisovaním ešte vlhkého listu na zahriatom valci s veľkým priemerom, na ktorom uschne a z ktorého sa potom odstraňuje pomocou kovového pliešku prikladaného proti nemu naprieč k smeru jeho otáčania. Cieľom tohto postupu je nakrepovat list, ktorý tak získa vlnky prebiehajúce naprieč k jeho pozdĺžnemu smeru. Krepovaním získa list určitúelasticitu a zároveň väčšiu hrúbku a lepšie dotykové vlastnosti.0003 lný známy spôsob výroby obsahuje prvý krok aspoň čiastočného sušenia listu prúdom teplého vzduchu, ktorý prúdi cez neho. Tento list môže alebo nemusí byt následne krepovaný.0004 Všeobecne povedané, takto vyrobený papier je potom transformovaný v ďalšej samostatnej výrobnej fáze nazývanej fáza transformácie alebo premeny a spojený s inými listami nazývanými vrstvy, čím vznikne výsledný produkt z pijavého papiera.0005 Ked má mat list určité vlastnosti, ako napríklad hrúbku, jemnostalebo objemnosť, možno k nemu pripojit niekoľko vrstiev.0006 Toto pripájanie môže byt chemickej povahy, napríklad lepenie, alebo0007 Pokiaľ ide o lepenie, potom známe spôsoby spočívajú vtom, že sa na celý povrch jednej z vrstiev alebo na jeho časť nanesie vrstvička lepidla a potom sa povrch vybavený lepidlom privedie do kontaktu s povrchom aspoň0008 Tento typ spájania vyžaduje zvláštne vybavenie, ktoré sa musí pridat do výrobnej linky, čo zvyšuje náklady a navyše prináša ďalšie technické obtiaže. Okrem toho lepidlo samo o sebe je drahé, zanáša valce raziacej jednotky a môže spôsobovať nežiaducu tuhosť výsledného produktu, ktorého jemnost bude navyše už znížená prítomnosťou lepidla. Tieto nevýhody viedliniektorých výrobcov k voľbe spájania mechanického typu.0009 Vtomto prípade môže byt spájanie vrstiev uskutočňovanémoletovaním či stláčaním vo fáze transformácie alebo premeny.0010 Moletovanie spočíva v stlačení spájaných vrstiev medzi moletou(alebo rytým kolieskom vybaveným reliéfnymi prvkami) a hladkým valcom.0011 Každý moletovaný pás zodpovedá šírke molety. Tieto pásy môžu na liste vytvárať dekoratívne pruhy.0012 Tissue papier vyrobený týmto spôsobom opisuje napríklad patent US 3 377 224. Vzhľadom na to, že je moletovaná len veľmi obmedzená šírka papiera, je výraznou nevýhodou tohto postupu rozpojovanie nemoletovaných0013 Spájanie moletovaním má navyše svoje medze aj v prípade, že je požadované vytvorenie vzorov na celej šírke papiera. Dokonca aj ked sa vedľa seba usporiada veľký počet moliet (vytvárajúcich veľký počet pásov), môžuvznikať oblasti bez moletovania.0014 Dokument EP 1 362 953 opisuje zvláštny príklad zariadenia a spôsobu výroby využívajúceho moletovanie. Hlavný rozdiel oproti vyššieopisanému základnému spôsobu spočíva vtom, že pripájanie vrstiev k listu sa uskutočňuje vširokých rovnobežných pásoch (smer chodu stroja) a že sa aspoň na jednu plochu listu nanesie vrstvička aditíva, ako napríklad oleja, abysa zároveň so spojením vytvorila aj vodotlač.0015 Moletovanie okrem toho všeobecne spôsobuje aj problémy s čitateľnosťou vytlačených vzorov, pokial sú prítomné, lebo moletovanim sa, ako je známe, vytlačené vzory už vytvorené na liste stlačia.0016 Navyše vprípade, kedy sa používa veľký počet moliet, zvyšuje nastavovanie a/alebo regulácia moliet obtiažnost a zložitosť výroby.0017 Ďalej sú známe dokumenty EP 1 533 112 alebo EP 0 672 402, ktoré opisujú zariadenie a spôsoby spájania niekoľkých vrstiev buničitej vaty,v ktorých sa spájanie uskutočňuje moletovaním vrstiev, ktoré prechádzajú pod určitým tlakom medzi aspoň jednou sadou moliet, do ktorých sú vyryté rôznevzory, a prítlačným protivalcom čiže pomocným valcom.0018 Tieto riešenia sú zaujímavé, ale pôsobia problémy hlavne v oblastiach (pásoch) medzi moletami, lebo keďže tu list opät nebol stlačený,nie sú vrstvy, ktoré ho tvoria, v týchto oblastiach spojené. Listy teda obsahujúviac či menej široké pásy, ktoré nie sú spojené a nie sú vybavené vzorom.0019 S týmito riešeniami z doterajšieho stavu techniky sú navyše spojené problémy týkajúce sa vzorov vyrytých do moliet, ked je požadované vytvorenierovnakého vzoru po celej šírke valca.0020 Vzhľadom na to, že po spojení sú získané role (gulatiny) rozrezávané s cieľom vytvoriť výsledné role (papierových uterákov, toaletného papiera alebo iného produktu), musí byt v pripade prerušovaného (alebo chýbajúceho) rytia rez bezpodmienečne uskutočňovaný v miestach prerušenia, čo vyžadujenastavenie a veľmi jemné tolerancie rezacieho nástroja.0021 Existuje teda potreba ľahkej a rýchlej priemyslovej výrobyviacvrstvových listov z buničitej vaty spojených razením bez lepenia.0022 Predmetom predkladaného vynálezu je spôsob spájania aspoňdvoch vrstiev na báze buničitej vaty bez lepidla, razením pomocou stláčanie.vyznačujúci sa tým, že spočíva vo vytlačení vytlačeného vzoru aspoň do prvej vrstvy priechodom medzi prvým valcom a valcom zvonka pokrytým kaučukom,potom v spojení uvedenej prvej vrstvy aspoň s druhou vrstvou tak, že sa uvedené vrstvy ponechajú prejst medzi prvým rytým valcom z ocele s osou CC a aspoň prvou sadou súosých, zvonka hladkých malých valcov s osou XX a potom medzi uvedeným prvým valcom a druhou sadou súosých, zvonka hladkých malých valcov s osami YY, pričom osi CC, XX a YY sú horizontálne0023 Tak sa jednoducho, spoľahlivo a svysokou výrobnou rýchlosťou dosiahne veľmi kvalitné spojenie niekoľkých vrstiev.0024 Spájanie sa uskutočňuje na celom vytlačenom vzore a/alebo vzore vyrytom do rytého valca alebo na jeho časti, rovnomerne po celej šírke0025 Podľa vynálezu sú malé valce každej sady od seba vaxiálnom smere vzdialené o vzdialenosť, ktorá je vpodstate rovná ich šírke, a usporiadané striedavo s valcami druhej sady tak, aby v priečnom smere vznikla šírka prekrytia s veľkosťou približne 0,1 mm až približne 10 mm, s výhodou približne 1 mm.0026 Tento znak umožňuje dosiahnut pravidelne rozložené spojenie, veľmi rovnomerné po celej šírke role, dokonca aj keď je pomerne veľká.0027 Na výslednom pruhu nebol pozorovaný žiadny záhyb ani žiadne odlepenie. Rozrezávanie rolí je teda menej chúlostivou záležitosťou, lebo naň stačí menšia presnosť. Môže byt preto dosiahnutá väčšia rýchlosť výroby než0028 Vo zvláštnom uskutočnení vynálezu je aspoň jedna z vrstiev predspájaním samostatne vybavená vytlačenými vzormi.0029 Bez toho aby to prekračovalo rámec vynálezu, aspoň jedna z vrstievnemusí byt pred spájaním vybavená vytlačenými vzormi.0030 Ďalej osi XX a YY sú uhlovo vzdialené o uhol a meraný pozdĺž osiCC, pričom tento uhol cx má veľkost 10 ° až 180 °.

MPK / Značky

MPK: B31F 1/00

Značky: tohto, pijavý, tvoriacich, spôsob, papier, vrstiev, uskutočňovanie, spájania, spôsobu, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/16-e7124-sposob-spajania-vrstiev-tvoriacich-pijavy-papier-a-zariadenie-na-uskutocnovanie-tohto-sposobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob spájania vrstiev tvoriacich pijavý papier a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu</a>

Podobne patenty