Kontajner, najmä viacnásobne použiteľný kontajner, so sklápacími bočnými stenami

Číslo patentu: E 6033

Dátum: 28.02.2003

Autori: Barth Christian, Kellerer Richard

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa Vzťahuje na kontajner, najmä na viacnásobne použiteľný kontajner z plastu podľavšeobecného pojmu nároku 1. Takýto kontajner je známy napr. z W 0 97/229964.Kontajnery na viacnásobné použitie sú väčšinou vybavené sklápacími bočnými stenami, takže prázdne kontajnery možno transportovať s príslušným zmenšením objemu s bočnými stenami zloženými na dno. Obvykle sú tieto bočné steny pomocou kĺbových alebo filmových závesov pripojené na dno debny. Vo vzpriamenej polohe sú bočné steny navzájom spojené, čo sa obvykle uskutočňuje blokovacími prvkami. Bočné steny susediace cez rohy vykazujú príslušné blokovacie háky resp. nosy, ktoré vo vzpriamenej polohe bočných stien zapadajú do seba a spájajú steny. Doteraz známe konštrukcie majú väčšinou tú nevýhodu, že uvoľnenie debny resp. kontajneru je možné len veľmi ťažko aväčšinou treba jednotlivé blokovacie prvky uvoľňovať jednotlivo a manuálne, čo je veľmi náročné amá za následok zlú manipuláciu s kontajnerom. To má vplyv na trhove technické akceptovanie týchto kontajnerov. Okrem toho takéto kontajnery obsluhujú väčšinou necvičené osoby, ktoré ak sa kontajner nedá ľahko otvoriť, často používajú silu, takže blokovacie mechanizmy sa rýchloÚlohou vynálezu je vytvorit blokovaci mechanizmu vhodný pre kontajner na viacnasobné použitie, najma v oblasti rohov kontajnerov, ktoré umožňuje jednoduche a rýchle Odblokovanie aj necvičenému personálu, ako i zabezpečiť vo vzpriamenej polohe spoľahlivéTúto úlohu riešia podľa vynálezu znaky, ktoré obsahuje označená časť nároku l, pričom ďalšie účelne formy vynálezu sú charakterizované znakmi uvedenými vďalšíchPodľa vynálezu je pri pozorovaní z rohu na kraji bočnej steny klbovo pripojená resp. uložená prítlačná páka, ktorú možno obsluhovať manuálne. Táto prítlačná páka má na svojom konci ležiacom oproti rukovati vyčníevajúcí jazyk, ktorý je upravený jednak ako blokovaci hák, aleaj ako spúšťacia hrana, pričom blokovaci hák vo vzpriamenej polohe pôsobí spolu s hákomblokovacieho nosa bočnej steny susediacej cez roh. Tento blokovací nos v podstate v tvare jazyka má blokovací výčnelok, ktorý má obvykle tvar blokovacej lišty vystupujúci smerom dovnútra, teda do vnútra kontajnera. V ďalšej účelnej forme sa blokovací výčnelok pripája na nájazdovú rampu, prechádzajúcu z vnútornej plochy bočnej steny šikmo smerom do vnútra kontajneru, pričom za blokovacím výčnelkom je určený ustupujúci úsek, ktorý je na svojom voľnom konci vytvorený ako blokovací hák. Tak prítlačna páka ako i jazykový blokovací nos sú navzájom prispôsobené vzhľadom na pružiacu elastickú vlastnosť Prítlačná páka sa obsluhuje tlačením tak, že rukoväť prítlačnej páky sa stlačí dovnútra, čím dochádza k otočeniu druhého konca prítlačnej páky v koncovej oblasti jazyka, takže spúšťacia hrana,ktorá sa tu nachádza, tlačí jazykový blokovací nos smerom von a tak možno sklopiť bočnú stenu dovnútra na dno, Jazykový blokovací nos je tak pružný a elastický, že pri spatnom tlačení sa vytvára vratná sila, takže vtedy, keď je bočná stena sklopená na dno, sa blokovací nos vráti do svojej pôvodnej polohy, teda do polohy do vnútra vystupujúceho blokovaciehovýčnelku, Pri stavaní bočnej steny nabieha blokovací hák vytvorený na voľnom konci jazyka rukoväte na šikmý rampový prívod a tlačí zas blokovací nos smerom von, tento zapadá opät dovnútra,akonáhle sa bočná stena s prítlačnou pákou nachádza vo vzpriamenej polohe, Tak dochadzakzablokovaniu, ktoré však možno opat veľmi jednoducho uvoľniť príslušným pohybomprítlačnej páky. Ďalšia výhoda tohto blokovacieho mechanizmu spočíva v tom, že ajnecvičená osoba automaticky pochopí prítlačnú páku vdôsledku jej tvaru aformy ako mechanizmus spúšťania pre uvoľnenie kontajneru na viacnásobné použitie resp, jeho bočných stien. Jednoduchým spôsobom aúplne automaticky sa kontajner chytí na oboch rohových častiach oboma rukami apalce sa pritlačia na prítlačnú páku, čím dochádza kuvoľneniu. Súčasne možno stlačením bočnej steny dovnútra jedným pohybom s uvoľnením sklopiť bočnú stenu na dno. Aj blokovanie sa uskutočňuje jednoducho, len odklopením bočných stien, čímVynález sa vyznačuje tým, že uvoľnenie zablokovania, teda zrušenie zablokovania za účelom sklopenia bočných stien dolu, je veľmi jednoduché, naproti tomu prídržná sila, teda sila blokovania je veľmi veľká, resp. možno ju nastaviť veľmi vysoko. Tu je blokovací nos v oblasti prednej čelnej hrany vhodne vytvorený so zadným zúžením a to výhodne so šikmou, dozadu vystupujúcou čelnou hranou, pričom ale uhol oproti horizontále možno nastaviťprimerane šikmo podľa intenzity želanej sily blokovania, Preferovaný je zadný šikmý(deliaci) uhol V rozsahu 3 až 20 °, uprednostňovaný je najmä 5 až 15 °.Pružiacu elastickú a navzájom prispôsobenú vlastnosť tak prítlačnej páky ako i blokovacieho nosa možno určiť hrúbkou rukoväte a jazyka resp. jazykového blokovacieho nosa, ako i dĺžkypáky, bodom kĺbového spojenia a šírkou pritlačnej páky ajazykového blokovacieho nosa.Dole sú na základe výkresu popísané uprednostňované príklady uskutočnenia vynálezu. Vnich sú zobrazené V čisto schematickej forme a vždy len v dielčom pohľadeObrázok 1 bočný pohľad rohovej časti kontajnera na viacnásobne použitie z plastu na zobrazenie blokovacieho mechanizmuObrázok 2 perspektivny pohľad rohovej časti zobrazenej na obr. l na znázornenie pozdĺžnej bočnej steny a úzkej bočnej steny kontajneraObrázok 3 pohľad V reze pozdĺž línie B-B na obrázku lObrázok 4 bočný pohľad na rohovú čast l kontajnera na viacnásobne použitie zobrazenú na obr. a to z pohľadu z úzkej bočnej steny, Obrázok S pohľad na rohovú časť zobrazenú na obr. 4 zospodu, teda zo spodnejčasti kontajnera na viacnásobné použitie, Obrázok 6 pohľad zhora na rohovú časť zobrazenú na obr, 4Obrázok 7 pohľad V reze pozdĺž linie A-A z obrázku 4, Obrázok 8 bočný pohľad len pozdĺžnej steny rohovej časti podľa obr. 4Obrázok 9 perspektívny pohľad časti rohovej časti kontajnera na viacnásobnépoužitie ďalšej formy uskutočnenia, pričom bočné steny kontajnera naviacnásobné použitie sú znázornená len malou časťou, Obrázok lO bočný pohľad na blokovaci mechanizmus zobrazený na obrázku 9 Obrázok ll bočný pohľad pozdĺž línie A-A na obrázku 10 a Obrázok 12 zväčšené znázornenie detailu označeného kruhom na obr. llObrázok l znázorňuje bočný pohľad rohovej časti kontajnera na viacnásobné použitie z plastu, pričom l označuje úzku bočnú stenu, ktorá je len čiastočne graficky znázornená. 2 označuje otvor rukoväte bočnej steny l, naproti tomu pozdĺžna bočná stena susediaca cez roh je označená 3. Bočná stena 1 je časťou viacnásobne použiteľného kontajneru, ktorý saobvykle skladá z dna, ktoré tu nie je zobrazené a štyroch bočných stien usporiadaných tak, aby sa naň dali sklopiť, pričom na znázornenej forme uskutočnenia označuje l úzku a 3 dlhú bočnú stenu. Bočné steny sú usporiadané oproti sebe a čo na schematickom zobrazení nie je viditeľné, sú sklopiteľne smerom na dno, pričom najskôr sa sklopia proti sebe ležiace úzke bočné steny 1 dovnútra smerom na dno a potom oproti sebe ležiace pozdĺžne steny 3 smerom na dno, takže úzke bočné steny ležia na dne a pozdĺžne bočné steny na úzkych bočných stenách sklopených dovnútra. Vo vzpriamenej polohe bočných stien, ktorú vidno na obrázkoch 1 až 3, na ktorých je kontajner pripravený na prijatie tovaru, sú bočné steny vrohovej časti navzájom spojene, resp. zablokované. Na to sú na úzkych bočných stenách v každej rohovej časti, resp. na oboch okrajoch usporiadané, resp. vytvorené prítlačne páky 4. Prítlačná páka 4, ktorú vidno na obrázku l, má rukoväť alebo prítlačný diel 5, ktoré slúžia na manipuláciu, teda uvoľnenie dvoch susediacich bočných stien. Ruka, napr. palec sa položí na rukoväť 5 na stlačenie prítlačnej páky 4, ako je to popísané ďalej, smerom dovnútra. Prítlačná páka 4 je na znázornenom príklade uskutočnenia spojená s bočnou stenou jednodielne pomocou dvoch prepažok v určitej vzdialenosti od seba alebo rebier 6 a vykazuje ďalej časť rukoväte 5 pokračujúcej vsmere rohovej časti ako jazyk 7, na ktorého konci, ako je to znázornená na obrázku 3, vystupuje blokovací hák označený 8. V dôsledku napojenia pomocou minimálne dvoch prepážok 6 je rukoväť tak povediac voľne zachytená v drážke,resp. v otvore 9 bočnej steny, ktorá je vytvorená v podstate komplementárne k vonkajšiemu okraju časti rukoväte 5, avšak vykazuje voľnú štrbinu 9 oproti časti rukoväte 5. V dôsledku tohto voľného usporiadania časti rukoväte 5 vramci otvoru 9 av dôsledku prepážkového napojenia prítlačnej páky na bočnú stenu 1 možno stlačiť rukoväť 5 v smere šípky F dovnútra,čím sa prítlačná páka otočí dovnútra okolo klbového bodu oboch prepážok 6 na bočnej stene 1, ako to vykazuje smer výkyvu na obrázku 3. Klbový bod prepážky 6 je tu označený ako 10(obrázok l). Jazyk 7 tak tlačí svojou prednou hranou 11 na jazykový blokovací nos označený 12, ktorý je vytvorený na pozdlžnej bočnej stene 3 (obrázok 3). Tento jazykový blokovací nos 12, ktorý je podrobne viditeľný predovšetkým aj na obrázkoch 4 a 7, vykazuje na oboch stranách voľnú štrbinu 13 vzhľadom na pozdĺžnu bočnú stenu 3 aje na znázornenom príklade uskutočnenia pri 14 jednodielne spojený s pozdĺžnou bočnou stenou 3. 14 tu slúži ako klbový bod, okolo ktorého možno jazykový blokovací nos 12 pokračujúci k rohovej časti stlačiť vonz polohy zobrazenej na obrázku 3 v smere šípky G.Jazykový blokovací nos 12 vykazuje, ako je to zobrazené na obrázkoch 3 a 7, rameno 14 a prebiehajúce smerom dovnútra, najmä šikmo, ktoré vyúsťuje na blokovacej lište 15, pričompredný voľný koniec blokovacieho nosa 12 oproti tejto blokovacej lište 15 ustupuje von.

MPK / Značky

MPK: B65D 6/18, B65D 6/16

Značky: bočnými, použitelný, najmä, sklápacími, kontajner, stenami, viacnásobné

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/16-e6033-kontajner-najma-viacnasobne-pouzitelny-kontajner-so-sklapacimi-bocnymi-stenami.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kontajner, najmä viacnásobne použiteľný kontajner, so sklápacími bočnými stenami</a>

Podobne patenty