Farmaceutická kompozícia určená na orálne podanie pyrazol-3-karboxamidového derivátu

Číslo patentu: E 5764

Dátum: 09.11.2004

Autori: Saslawski Olivier, Breul Thierry, Gautier Jean-claude

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Opis 0001 Tento vynález sa týka farmaceutickej kompozície určenej na perorálne podávanie pyrazol-3-karboxamidového derivátu, ako aj jeho farmaceutický príjateľných solí a ich0002 Pod pyrazol-3-karboxamidovým derivátom sa rozumie zlúčenina zvolená zo súboru zahrnujúceho N-piperidino-5-(4-brómfenyl)- 1 -(ZA-dichlórfenyl)-4-etylpyrazol-3-karboxamid a N-piperidino-5-(4-chlórfenyl)-1-(2,4-dichlórfenyl)~ 4-metylpyrazol-B-karboxamid, V tejto opisnej časti sú tieto zlúčeniny uvádzané ako účinná látka podľa vynálezu.0003 N-piperidino-5-(4-brómfenyl)-1-(2,4-dichlórfenyl)-4-etylpyrazol-3 -karboxamid, ktorý sa v ďalšom uvádza ako zlúčenina A, je opísaný v európskom patente EP-B-1150961. Npiperidino-5-(4-chlórfenyl)-1-(2,4-dichlórfenyl)-4-metylpyrazol-3-karboxamid, ktorý sa vďalšom uvádza ako zlúčenina B aktorého medzinárodným všeobecným označením je rímonobant, je opísaný v európskom patente EP-B-656354. Tieto zlúčeniny sú antagonistamikanabinoidných receptorov CB 1.0004 Tieto zlúčeniny sú molekulami veľmi málo rozpustnými vo vode 0,1 ug/ml,respektive l g/ml pri pH 6,5. Navyše, tieto zlúčeniny majú zvýšené koeñcienty membránovej permeability 78 . 107 cm/s, respektíve 96 . 104 cm/s na modeli buniek CaCOg, ktorý opísali M. C. Gres a kol. vo Pharmaceutical Research, 1198, 15(5), 726 - 7333.0005 Farmaceutické kompozícia obsahujúca pyrazol-3-karboxamidový derivát vmikronizovanej forme apovrchovo aktívne zrnáčadlo boli opísaná v európskom patente EP-B-969832. Farmaceutická kompozícia obsahujúca zlúčeninu B v zmesi sproduktomPoloxamer 127 a makrogolglyceridom bola opísaná v medzinárodnej prihláške W 0 98/43635.0006 Patentová prihláška W 0 2004/009057 opisuje spôsob prípravy disperzie kryštalických nanočastíc vo vodnom prostredí a použitie povrchovo aktívneho činidla v nízkej koncentrácii umožňujúcej vyvarovať sa solubilízácii uvedených nanočastíc príklady uskutočnenia sa týkajú predovšetkým zlúčeniny A a zlúčeniny B.0007 Teraz boli nájdené farmaceutické kompozicie obsahujúce pyrazolő-karboxamidový derivát podľa vynálezu, ktoré umožňujú zlepšiť solubilizáciu účinných látok podľa vynálezua biodostupnosť pre človeka nalačno.0008 Tieto farmaceutické kompozicie sú tvorené homogénnou, vo vode dispergovateľnouzmesou, v ktorej je účinná látka podľa vynálezu solubilizovaná v lipidickom rozpúšťadle, kuktorému sa pridá hydrofilné povrchovo aktívne čínidlo súčelom spontánneho vytvoreniajemnej emulzie alebo mikroemulzie pri ich zriedení vo vodnom prostredí a tieto kompozícíesa označuú ako samoemul ovateľné alebo samomikroemul ovateľné. J 80009 Mikroemulziou je terrnodynamicky stabilný, transparentný systém (Microemulsionand related system in Surfactant Sciences Series, Marcel Dekker Inc., 1988, 30, str. 25 - 26).0010 Jemnou emulziou sa rozumie emulzia, v ktorej je veľkost dispergovaných kvapôčok menšia ako 5 m. Táto jemná emulzía je charakteristická tým, že je dostatočne stabilná na to, aby prešla gastrointestinálnym traktom až na miesto absorpcie účinnej látky, ktorým je črevo.0011 Tento vynález sa teda týka farmaceutickej kompozície V kvapalnej alebo polopevnej forme, ktorá je samoemulgovateľná alebo samomikroemulgovateľná vo vodnom prostredí na orálne podanie pyrazol-3-karboxamidového derivátu zvoleného z N-piperidino-5-(4-brómfenyl)-1-(2,4-dichlórfenyl)-4-etylpyrazol-3-karboxamidu a N-piperidino-5-(4-chlórfenyl)- 1 (2,4-dichlórfenyl)-4-metylpyrazol-3-karboxamidu, v ktorej je uvedený pyrazol-3 karboxamidový derivát solubilizovaný v zmesi obsahujúcej jedno alebo niekoľko lipidických rozpúšťadiel pyrazol-S-karboxamidového derivátu ia neionogénne hydrofilné povrchovoaktívne čínidlo, ktorého hydroñlno-lípofilná rovnováha je vyššia ako 10 avýhodnepredstavuje medzi lO a 18.0012 Podľa tohto vynálezu hmotnostný podiel účinnej látky predstavuje medzi 0,1 a 6 ,výhodne medzi 0,1 a 5 .0013 Vo farmaceutickej kompozícii podľa vynálezu predstavuje hmotnostný podiel lipidického rozpúšťadla alebo zmesí lipidických rozpúšťadiel 35 až 75 , výhodne 35 až 55 .0014 Uvedená zmes farmaceutickej kompozície podľa vynálezu výhodne tiež obsahuje amññlnć korozpúšťadlo alebo zmes amñfilných korozpúšťadiel. Prítomnosť takéhoto amññlného korozpúšťadla podporuje solubilizáciu účinnej látky podľa vynálezu a neskoršie emulgovanie farmaceutickej kompozície vo vodnom prostredí. Ak je prítomné, potom amññlné korozpúšťadlo alebo každé zamfiñlných korozpúšťadiel je obsiahnuté v hmotnostnom podiele nižšom ako 30 . Ak sú prítomné 2 amfifilné rozpúšťadlá, potom súobsiahnuté V celkovom hmotnostnom podiele nižšom ako 50 , výhodne nižšom ako 45 .0015 Farmaceutická kompozícia podľa tohto vynálezu teda výhodne obsahuje l 0 až 50amñfilného korozpúšťadla alebo amfiñlných korozpúšťadiel, výhodnejšie 10 až 45 .0016 Neionogénne hydrofilné povrchovo aktívne čínidlo je výhodne tvorené buď samotným povrchovo aktívnym činidlom, ktorého hydroñlno-lipoñlná rovnováha je vyššia ako 10, alebo zmesou povrchovo aktívnych činidiel, pričom hydroñlno-lipoñlná rovnováha uvedenej zmesije vyššia ako 10. Podľa tohto vynálezu je povrchovo aktívne činidlo obsiahnuté0017 Takto je koncentrácia povrchovo aktívneho činídla výrazne vyššia ako kritická micelárna koncentrácia (CMC), tak aby sa využila solubilizačná schopnost uvedenéhopovrchovo aktívneho činídla pri podmienkach tohto vynálezu.0018 Farmaceutické kompozície podľa tohto vynálezu sa môžu podávať v zatavených alebo poťahom potiahnutých mäkkých želatínových kapsulách alebo tvrdých želatínových kapsulách.0019 Podľa tohto vynálezu je možné použiť neionogénne povrchovo aktívne činídla, akými súpolyoxyetylén-35-hydrogenovaný ricínový olej Cremophor® EL, polyoxyetylén-40-hydrogenovaný ricínový olej Cremophor® RH 40, obidva produkty sú uvedené na trhsorbitanmonolaurát Span 20, sorbitanmonooleát Span 80, obidva tieto produkty sú uvedenéna trh spoločnosťou ICI.vitamín E/TPGS tokoferol-propylénglykol-l 000-sukcinát, uvedený na trh spoločnosťou Eastman.polyetylénglykol-l 5-hydroxystearát Solutol® HS 1 5, uvedený na trh spoločnosťou BASF.0020 Výhodnými hydroñlnými povrchovo aktívnymi činídlami, a to samotnýmí alebo v zmesi, sú Cremophor® RH 40, Cremophor® EL, vitamín E TPGS a Tween 80.0021 Povrchovo aktívne činidlá, akými sú produkty Span, sú lípoñlné a sú použité v zmesíach s inými povrchovo aktívnymi činidlami tak, aby hydrofilno-lipotilná rovnováhavýslednej zmesi povrchovo aktívnych činidiel bola vyššia ako 10.0022 Lipídickými rozpúšťadlami aamññlnými korozpúšťadlami sa rozumejú deriváty0023 Podľa dĺžky reťazca mastnej kyseliny a podľa povahy alkoholu majú tieto korozpúš ťadlá viac alebo menej amfiñlný charakter. 0024 Podľa tohto vynálezu možno použiť lipidícké rozpúšťadlá, akými súoleoylmalçrogol-iő-glyceridy (polyglykozylované nenasýtené g 1 yceridy) Labrañl® 1944 CS, uvedený na trh spoločnosťou Gattefossé.propylěnglykolkaprylátkaprát Labrafac® PG, uvedený na trh spoločnosťou Gattefossé.propylénglykol-monoester kyseliny kaprylovej Capmul® PG-S, uvedený na trh spoločnosťou Abitec.1 ceryloleát Peceol®, uvedený na trh spoločnosťou Gattefossé. 8 Ymono- a diglycerid so stredným reťazcom (kaprino-kaprilový) Capmul® MCM, uvedený natrh spoločnosťou Abitec. polyglycerololeát Plurol® olejový, uvedený na trh spoločnosťou Gattefossé.triglyceríd kyseliny kaprylovej/kaprínovej Myglyol® 812, uvedený na trh spoločnosťouDynamit Nobel, Labrafac® CC, uvedený na trh spoločnosťou Gattefossé.0025 Výhodnýmí lípidickými rozpúšťadlami, použitými samostatne alebo V zmesi, súLabrañl® 1944 CS a Mygliol® 812 alebo Labrafac® CC alebo Capmul® MCM. 0026 Podľa tohto vynálezu možno použit amflñlné korozpúšťadlá, akými sú propylénglykolmonolaurát Capmul® PG 12, uvedený na trh spoločnosťou Abitec.propylénglykolmonolaurát Lauroglycol® 90, uvedený na trh spoločnosťou Gattefossć.kaprylokaproyl-makrogol-S-glyceridy (etyldiglykozylované nasýtené glyceridy) Labrasol®,Gelucire 44-14, uvedené na trh spoločnosťou Gattefossć, dietylénglykolmonoetyléterTranscutol®, uvedený na trh spoločnosťou Gattefossé.PEG 400 polyetylénglykol 400, uvedený na trh spoločnosťou Huls alebo ICI.0027 Výhodnými amñfilnými rozpúšťadlami, použitými samostatne alebo v zmesi, sú

MPK / Značky

MPK: A61K 9/08, A61K 31/4523, A61K 9/10

Značky: pyrazol-3-karboxamidového, orálne, derivátů, kompozícia, podanie, určená, farmaceutická

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/16-e5764-farmaceuticka-kompozicia-urcena-na-oralne-podanie-pyrazol-3-karboxamidoveho-derivatu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Farmaceutická kompozícia určená na orálne podanie pyrazol-3-karboxamidového derivátu</a>

Podobne patenty