Upínacie zariadenie pre upínanie obrobkov

Číslo patentu: E 5661

Dátum: 16.08.2006

Autor: Troxler Ferdinand

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Upínacie zariadenie pre upinanie obrobkovPredložený vynález sa týka upínacieho zariadenia vytvorenéhopodľa predvýznaku nároku l.Upínacie zariadenie tohto druhu slúži k polohovo definovanemu upnutiu obrobkov, s výhodou v pracovnej oblasti obrábacieho stroja,pričom pojem obrobok sa tu používa vo všeobecnej forme a je podním okrem bežného obrobku nutné chápať napríklad i nástroj.Zo spisu EP-A-O 248 ll 6 je známe zariadenie pre upínanie neotáčajúcich sa obrobkov, ktoré obsahujú driek alebo časť s mnohouholnikovým prierezom. Toto zariadenie pozostáva z upínacieho telesa, ktoré je opatrené upínacou komorou, ktorá je v priereze tiež vytvorená ako mnohouholnik. Táto upínacia komora slúži pre uloženie zmieneného drieku alebo časti obrobku. Táto upínacia komora je opatrená tromi referenčnými plochami, ktore slúžia pre presné ustavenie obrobku v smere X a Y, ako aj, čo sa týka uhlovej polohy okolo osy Z. Pre zafixovanie obrobku vupínacej komore je upravená upínacia skrutka, ktorá je určená pre záber s prítlačnou fazetou zmieneného drieku alebo časti, aby ju pritlačoval k trom referenčným plochám. Hoci je také zariadenie veľmi robustné a stabilné a zaručuje veľmi vysokú opakovanú presnosť, je jehovýroba veľmi nákladná a spojená s vysokou cenou.Cieľom vynálezu je upínacie zariadenie pre polohovo presne upnutie obrobku vytvorené podľa predvýznaku nároku l vylepšiťďalej tak, aby mohlo byt vyrobené jednoduššie a najmä lacnejšie.Presnosť upnutia upevňovaného obrobku by tým nijakým spôsobomZa tým účelom je podľa vynálezu vytvorené upínacie zariadenie, ktore je opatreně znakmi uvedenými vo význakovej častiZákladnú myšlienku vynálezu je možne badat v tom, že upínacie teleso je vyrobené zo základného materiálu, ktorý je pomerne Výhodný a môže byt jednoducho obrobený, pričom elementy rozhodujúce pre presné polohovanie V smere X a/alebo smere Y súS výhodou sú dorazové kolíky vytvorené kruhové, čim môže byt pre tieto dorazové kolíky na jednu stranu použitý bežný kruhový materiál. Na druhú stranu majú tieto dorazove kolíky tu výhodu, že obrobok opatrený jednou rovinnou bočnou plochou dosadne na tieto dorazové kolíky iba podľa jednej priamky, čo je pokial ideo citlivosť upínacieho zariadenia na znečistenie veľmi výhodné.Výhodné formy uskutočnenia a ďalšie vytvorenia predmetuvynálezu sú popísané V závislých nárokoch 2 - 12.Následne je s odkazom na priložené výkresy bližšie objasnený príklad uskutočnenia upinacieho zariadenia podľa vynálezu. Na výkresoch znázorňujúobr. 1 v perspektivnom pohľade schématicky znázornená upínacie zariadenie v čiastočnom reze, obr. 2 upínacie zariadenie podľa obr. I v pohľade zpredu, obr. 3 pozdĺžny rez upínacim zariadením pozdĺž čiary A-A naobr. 2, obr, 4 V perspektivnom vyobrazení druhý príklad uskutočnenia schematicky znázorneného upínacieho zariadenia a obr. 5 vperspektívnom vyobrazení treti príklad uskutočneniaschématicky znázornenćho upínacieho zariadenia.Obr. l znázorňuje v perspektívnom pohľade a vo vyobrazení včiastočnom reze upínacie zariadenie l pre upnutie tu príkladne znázorneného obrobku 27, ktorým môže napríklad byt elektróda. Toto schématicky znázornená upínacie zariadenie l pozostáva z upínacieho telesa 2, ktoré je prostredníctvom skrutiek 3 zafixované na základnom telese 4. Základné teleso 4 je opatrené upínacím čapom 5,pomocou ktorého môže byť upnuté v skľúčidle (neznázornenom). Základné teleso 4 je ďalej opatrené podpernými nohami 6, ako aj centrovacími elementmi (neznázornenými), pomocou ktorých je umožnené presné ustaveníe základného telesa 4, a teda i upínacieho telesa 2, voči skľúčidlu na strane stroja. Do upínacieho telesa 2 je zapustené upínacia komora 8, ktorá je vpriereze vytvorená ako mnohouholníková. V predloženom príklade je prierez upínacej komory 8 vytvorený v podstate štvorcový. Táto upínacia komora 8 slúži pre uloženie obrobku 27, ktorý obsahuje časť alebo driek 28,ktorý má mnohouholníkový prierez korešpondujúci s upínacou komorou 8. Predný diel obrobku 27 je označený vzťahovou značkou 29. Obrobok 27 je opatrený prítlačnou fazetou 30, na ktorú môže pôsobiť upínací mechanizmus 10 upínacíeho zariadenia l. V oblasti troch vrcholov upínacej komory 8 sú zapustené voľné polohy vo forme vybrania 9 a, 9 b, 9 c, ktoré majú zaisťovať, že upínaný obrobok 27 dosadne na bočné plochy drieku 28 a nie na oblasti vrcholov. V oblasti štvrtého vrcholu je usporiadaný upínací mechanizmus 10, ktorý bude ešte následne bližšie objasnený.Pozdĺž jednej vnútornej steny ll sú do upínacieho telesa 2zapustené dva otvory 13, 14 prebiehajúce v smere Z, pričom pozdĺžsusednej vnútornej steny 12, protiľahlej kupínaciemu mechanizmu 10, je do upínacieho telesa 2 zapustený ďalší otvor 15 prebiehajúci V smere Z. Poloha týchto otvorov 13, 14, 15 sa vzťahuje vzhľadom k referenčnćmu bodu alebo referenčnemu systému, ktorý je v danom prípade určený centrovacími elementmi usporiadanými na základnom telese 4. Tieto otvory 13, 14, 15 sú do upínacieho telesa 2 zapustené tak, že sú v spojení s upínacou komorou 8 pozdĺž časti v tvare pásu. Do každého z týchto troch otvorov 13, 14, 15 je vložený jeden dorazový kolík 16, 17, 18, ktorý je vyrobený z tvrdšieho základného materiálu než upínacie teleso 2. Upínacie teleso 2 môže byť napríklad vyrobené zhliníku, kým dorazové kolíky 16, 17, 18 pozostávajúce s výhodou z kalenej oceli. Také dorazove kolíky 16, 17, 18 je bežné možno kúpiť a sú teda veľmi lacné. Dorazové kolíky 16, 17, 18 sú zafixované vpríslušnom otvore 13, 14, 15 lísovaným uložením. Dorazové kolíky 16, 17, 18 zalisované do príslušného otvoru 13, 14,15 zasahujú zlomkom svojho priemeru do upínacej komory 8. Otvory 13, 14, 15, rovnako ako dorazové kolíky 16, 17, 18 sú s výhodou vedené až dovnútra do základného telesa 4, čím je presne definovaná poloha dorazových kolíkov 16, 17, 18 nielen voči upínaciemu telesu 2, ale najmä i voči základnćmu telesu 4 opatrenému centrovacími elementmi. V oblasti štvrtého vrcholu upínacej komory 8 je usporiadaný upínací mechanizmus 10 na poliacej čiare medzi dvomi vnútornými stenami 11, 12 opatrenými dorazovými kolíkmi. Upínací mechanizmus 10 je opatrený tlačným dielom 20 vo forme upínacej čeľuste, ktorý je posuvný prostredníctvom inbusovej skrutky 21. lnbusová skrutka 21 je za tým účelom na konci opatrená otočným tanierovým nástavcom vo forme T-kusu 22, ktorý je otočne uložený v odpovedajúcom vybraní tlačného dielu 20. Smer pôsobenia tlačného dielu 20 je zvolený tak, že obrobok 27 uložený v upínacej komore 8 je pri doťahovani inbusovej skrutky pritlačovaný k trom referenčným plochám tvoreným dorazovými kolíkmi 16, 17, 18. Rozumie sa, žemiesto troch dorazových kolíkov 16, 17, 18 môžu byť upravené

MPK / Značky

MPK: B23Q 16/00, B23H 7/26

Značky: obrobkov, zariadenie, upínacie, upínanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/16-e5661-upinacie-zariadenie-pre-upinanie-obrobkov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Upínacie zariadenie pre upínanie obrobkov</a>

Podobne patenty