Príprava N-substituovaných organických aminosilánov

Číslo patentu: E 546

Dátum: 17.01.2003

Autori: Hale Melinda, Gedon Steven

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predkladaný vynález sa týka spôsobu prípravy sekundárnych a/alebo terciárnych organických aminosilánov katalytickou hydroqenáciou N-aryl substituovaných organických aminosilánov a/alebo organických iminosilánov V prítomnosti vhodnýchAminopropyltrialkoxysilány a aminoalkylalkoxysilány sa všeobecne používajú ako potenciálne činidlá na spájanie skla a plastu, prostriedky spájania, aditíva fenolických zmesí lepidlo/liatina, adhézne promótory pre vinylové platisoly,polyuretánové elastomery a farby založené na epoxide a akryle. Použitie sekundárnych a/alebo organických aminosilánov V tejto oblasti je tiež dobre známe odborníkom V odbore sú dôležitou triedou zlúčenín a predmetom značného komerčného záujmu.N-cyk 1 ohexyl-3-aminopropyltrimetoxysilán sa vo všeobecnosti pripravuje priamou reakciou cyklohexylamínových derivátov s 3 chlórpropyltrimetoxysilánom. Viď, napriklad český patent č. 245,443 U.S. patent č. 4,801,673 a Shi, B. et al., Nanjing Shida Xuebao, Ziran Kexueban, 22(1)64-67 (1999). Tento pristup väčšinou vyžaduje veľký nadbytok cyklobexylamínu, napríklad päť molárnych ekvivalentov a produktom je jeden ekvivalent hydrochloridovej soli,ktorá sa musí alebo regenerovať alebo odstrániť ako nebezpečný odpad. Ďalej, množstvo vhodných cyklohexylamínových derivátov,ktoré je možné použiť V uvedenom postupe, je obmedzený v počte a tým, že dostupné deriváty sú často pomerne nákladné.Alebo, bola publikovaná príprava N-cyklohexyl-3 aminopropyltrimetoxysilánu z hydrosilácie alylamínov s SiHfunkčnými organickými silikónmi. Viď napríklad U.S. patent č. 4,481,364 U.S. patent č. 4,892,918, EP 0312771 EP 302672 A 2 EP 321174 A 2 JP 04210693 Český patent Č. CS 165746 a Chernyshev, E.A et al., Zh Obsbch. Khim., 54(9)2031-2034 (1984).U.S. patent c. 4,526,996 uverejňuje selektívny postup výroby N-substituovaných aminoalkylsilánov, ktorý zahŕňa reakciu kyanoalkylsilánu s primárnym alebo sekundárnym amínom V prítomnosti heterogenného hydrogenačného katalyzátora vybraného sú skupiny obsahujúcej ródium, platinu a paládium.US patent č. 5,874,622 uverejňuje postup hydroqenácie aromatickej zlúčeniny, V ktorej je najmenej jedna hydroxylová skupina naviazaná na aromatické jadro alebo príklad aromatickej zlúčeniny, V ktorej je najmenej jedna aminoskupina naviazaná na aromatické jadro, V prítomnosti katalyzátora, ktorý obsahuje ako katalyticky aktívnu zložku najmenej jeden kov zo skupiny prechodných prvkov I, VII alebo VIII periodickej tabuľky, ktorý sa aplikuje na nosič, pričom katalyzátor sa dá získať a) rozpustením katalytícky aktívnej zlúčeniny alebo jeho prekurzorovej zlúčeniny V roztoku, b) miešaním roztoku, ktorý ho obsahuje s organickým polymerom, ktorý je schopný viazať vodu V množstve najmenej desaťnásobku svojej hmotnosti, pričom vzniká napučaný polymér, c) ďalším miešaním napučaneho polyméru 5 materiálom nesúcim katalyzátor a d) tvarovaním, sušením a kalcináciou zmesi, ktorá sa získala takýmto spôsobom.US patent č. 6,248,924 uverejňuje postup reakcie organickej zlúčeniny V prítomnosti katalyzátora obsiahnutého ako aktívny kov,ruténium samotné alebo spolu s najmenej jedným kovom zo skupiny Ib,VIIb alebo Vlllb V množstve od 0,0 l do 30 hmotnostných celkovej hmotnosti katalyzátora aplikovaného na nosič, pričom od 10 do 50 póroviteho objemu nosiča obsahuje makropory, pričom priemer póru je V rozsahu od 50 nm do 10 000 nm a 50 až 90 objemu póru nosiča obsahuje mezopóry, pričom priemer póru je v rozsahu od 2 do 50 nm a súčet objemu uvedených pórov je 100 a uvedený katalyzátor ako taký.môžu ľubovoľne obsahovať V cyklohexanovom kruhu atóm dusíka a ktorésa získavajú selektívne katalytickou hydrogenáciou zodpovedajúceho hydroxyetylbenzénu alebo hydroxyetylpyridínov, keď sa ako katalyzátor použije ruténium, na ktoré sa pred použitím pôsobilo redukčným činidlom.WO 01/85738 uverejňuje spôsob prípravy sekundárneho aminoizobutylalkoxysilánu, ktorý zahŕňa hydrosiláciu sekundárneho metalylamínu s hydridoalkoxysilánom V prítomnosti efektívnehoPredkladaný vynález sa týka spôsobu výroby novej triedy sekundárnych a/alebo terciárnych organických aminosilánov redukciou aromatických derivátov.Predkladaný vynález používa komerčne dostupný východiskový materiál ako N~fenyl-3-aminopropyltrimetoxysilán, ktorý sa hydrogenuje s vhodným komerčne dostupným katalyzátoron ako 5 ródium. na uhlíku a produktom. sú deriváty N-cyklohexyl-3 aminopropyltrimetoxysilánu vo vysokom výťažku.Jedným aspektom predkladaného výnálezu je usmerniť proces hydrogenácie organických N-arylaminosilánov na zodpovedajúce nasýtené produkty K 7 prítomnosti vhodného katalyzátora ako ródium alebo ruténium pod tlakom vodíka. Nasledujúca rovnica je jednýmpríkladom takejto hydrogenačnej reakcie.v ktorej R 2, R 3 a R 4 sú nezávisle vybrané zo skupiny obsahujúcej alkyl a alkoxy, za predpokladu, že najmenej jeden z R 2, R 3 a R 4 jeVýhodne sa V uvedenej rovnici benzénové jadro použilo ako arylová skupina, ktorá sa hydrogenuje, ale ktorákoľvek iná arylová skupina sa môže uspokojivo použiť V postupe podľa predkladaného vynálezu. Navyše, taketo arylové skupiny sa môžu, ak sa to požaduje, substituovať nejakou neinterferentnou skupinou, napr. alkyl alebo halo.Ešte presnejšie, predkladaný vynález usmerňuje proces syntézy N-cykloalkylaminoalkylsilánov, ktorý zahŕňa hydrogenáciu zodpovedajúcich N-arylaminoalkylsilánov 7 prítomnosti katalyticky účinného množstva katalyzátora bez nosiča alebo na nosiči, ktorý je vybraný zo skupiny obsahujúcej paládium, platinu, nikel, rénium, ródium, reténium, chromitan meďnatý a ich zmesi.Kvôli obmedzenej ponuke a vysokej cene cyklohexylaminu a/alebo N-alylcyklohexylamínu, sú súčasné spôsoby prípravy N-cyklohexyl-3 aminopropyltrialkoxysilánov a in podobné často pomerne nákladné. Ďalej, príprava substituovaných organických aminosilánov zo zodpovedajúcich chlórsilánov, ako je odborníkom známe, vyžaduje veľký nadbytok požadovaných aminov a výsledkom je tvorba ekvivalentu hydrochloridovej soli, ktorá sa musí alebo regenerovať alebo odstrániť ako nebezpečný odpad. Zodpovedajúce N-fenyl-3 aminopropytrialkoxysilány sú ale komerčne dostupné, a preto sú spoľahlivým zdrojom východiskovej látky.V minulosti bolo uverejnených množstvo spôsobov komerčnej prípravy N-arylaminosilánov. Teraz sa zistilo, že výsledkom redukcie arylových substituentov týchto N-arylaminosilánov v prítomnosti vhodného katalyzátora sú zodpovedajúce čisté cyklohexylové deriváty a vo vysokom výťažku. Ďalej, postup podľa predkladaného vynálezu nevyžaduje žiadne rozpúšťadlo, vyznačuje sa vysokou selektivitou a používa katalyzátor, ktorý sa vyznačuje dostatočnou aktivitou na recykláciu. Na záver, príprava organických

MPK / Značky

MPK: C07F 7/00

Značky: n-substituovaných, aminosilánov, organických, príprava

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/16-e546-priprava-n-substituovanych-organickych-aminosilanov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Príprava N-substituovaných organických aminosilánov</a>

Podobne patenty