Zariadenie na kontrolované dávkovanie feromónu lykožrúta lesklého

Číslo patentu: E 5453

Dátum: 30.11.2005

Autori: Zühlke Thomas, Jentzsch Jürgen, Baier Ulf, Schroeter Hansjochen

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka zariadenia na kontrolované dávkovanie feromónu lykožrúta lesklého. vynález sa tiež týka spôsobu ničenia a kontroly správania druhu Pityogenes chalcographus pri rojení, ktorý sa všeobecne označuje aj ako lykožrút alebo menší šesťzubový lykožrút smrekový.Feromóny ako prostriedok na ničenie hmyzu získali pri ochrane lesov zvyšujúci sa význam. Sú známe početné feromóny, ktoré pôsobia ako atraktanty pre škodcov v lese, napríklad pre lykožrúta. Prehľad je možné nájsť napríklad v J. Vitae, Biologie in unserer Zeit 8, 112 (1978). Bežnou metódou na použitie feromónov pri ničení škodcov je hromadné odchytávanie v systéme lapačov, pričom feromóny pôsobia ako atraktant. Na tento účel sú potrebné vhodné dávkovače účinných látok, ktoré zaisťujú dlhodobé, rovnomerné dávkovanie účinných látoka tým zaisťujú dobrý výsledok odchytu.Lykožrút je predovšetkým vsmrekových lesoch najobávanejší škodca. Na rozdiel od iných druhov lykožrúta poškodzuje lykožrút nie len oblasť kmeňa, kde je eventuálne napadnutie stromu možné zistiť na základe vletových otvorov a vrtnej múčky, ale aj ťažko kontrolovateľnú korunu. Okrem toho sa vyskytuje aj pri ťažko kontrolovateľnej žrdovine a kultúr ako aj v korunách starých porastov- skutočnosť,ktorá je u smrekov z pohľadu iných druhov chrobákov takmer neznáma. Z dôvodu tejto jedinečnosti nie je možné poznatky získané z ničenia iných chrobákov preniesťSledovanie správania pri rojení (monitoring) a odchyt lykožrúta ako najdôležitejšie opatrenie na redukovanie napadnutia stojacich stromov, t.j. napadnutia zvonku vitálnych stromov, sa uskutočňuje vtechnických lapačoch a/alebo pomocou záchytných stromov prípadne pomocou záchytnej drevnej hmoty,ktoré sú upravené pomocou prirodne identickej kombinácie agregačných atraktantov (feromón). Ako kombinácia atraktantov na získanie feromónu, ktorý je vhodný pre lykožrúta, je vhodná zmes 2-etyl-1,6-dioxaspíro 4,4 nonánu s metylesterom kyseliny 2,4-dekadiénkarboxylovej a 2-metylbut-3-in-1-olom alebo 2-metyIbut-3-én-1-olom (v nasledujúcom označované aj ako Iykožrútový feromón). Na zaistenie vysokej atraktivity musia byť všetky zložky pridané vdostatočnom množstve, pretože lykožrút reaguje na absenciu niektorej ztýchto zložiek velmi citlivo, čo je problematické s ohľadom na odchyt v lapačoch.Dávkovanie feromónov sa zvyčajne uskutočňuje pomocou dávkovačov vo forme fóliového vrecúška zpolyetylénu, vktorom sa nachádza buničitý, savý materiál, ktorý je napustený feromónom (pozostávajúcim zminimálne troch účinných látok). Takéto dávkovače sú dostupné pod obchodným označením ChaIcoprax® DISP od firmy BASF Aktiengesellschaft. Dávkovanie feromónu sa uskutočňuje prostredníctvom difúzie cez polyetylénovú fóliu.Tieto dávkovače sú nevýhodné vtom, že dávkovanie feromónu je v závislosti od povetemostných podmienok takmer nekontrolovateľné. Počiatočná vysoká koncentrácia feromónu v nasýtenom materiáli s časom rýchlo klesá časový okamih skončenia dávkovania atraktantu nie je možné presne zaznamenať. Často sa preto omylom identifikuje ukončenie odchytu lykožrúta vzáchytných zariadeniach ako ukončenie rojenia. Často je ale skutočnou príčinou poklesu záchytu vyčerpanie účinnej látky alebo rôzne podmienené nepostačujúce dávkovanie feromónu dávkovačom. Uživatel je preto inštruovaný, aby na základe svojich skúsenosti určil časový okamih, v ktorom je potrebné bežný dávkovač pred skončenim dávkovania atraktantu vymeniť. Možné chyby pri aplikácii alebo iné vplyvy (napríklad pôsobením poveternostných vplyvov), ktoré predčasne vedú kzníženiu pripadne prerušeniu dávkovania atraktantu, je možné rozpoznať len ťažko. Taktiež sa len z čisto preventivnych dôvodov Iikvidujú ešte funkčné dávkovače, aby sa zaistilo, že sa zlikviduje čo najväčšie množstvo lykožrúta. Ako prevencia proti týmto neistotám pri dávkovaní účinných látok je počas rojenia nevyhnutne potrebné inštalovať minimálne dva, občas aj tri bežné dávkovače, čopre užívateľa predstavuje zbytočný nákladový faktor.Ztohto dôvodu existuje potreba dávkovačov, ktoré sú vhodné na kontrolované dávkovanie kombinácie atraktantov pre lykožrúta počas dlhšiehoZ EP-A 243 263 je známy dávkovač sdutou komorou na insekticídne atraktanty na báze feromónov, ktorý je vytvarovaný z polyolefínu alebo zkopolyméru olefínu avinylacetátu sobsahom vinylacetátu nižším ako 20 hmotn. Tieto dávkovače za účelom regulácie permeácie atraktantov obsahujú nepriepustný alebo málo priepustný povlak. Ako atraktanty sú uvedené 14 metyloktadec-1-én a E-S-decenylacetát. Takéto dávkovače sa ukázali byť nevhodné na kontrolované dávkovanie feromónu lykožrúta lesklého.EP 413 325 A 2 opisuje zariadenie na ničenie lykožrúta smrekového, ktoré obsahuje jednu alebo dve uzatvorené komory naplnené Iykožrútovým feromónom(zmes ipsdienolu, verbenolu a metylbutenolu), u ktorých je materiálom stien kopolymerizát etyIén-vinylacetát s obsahom vinyiacetátu od 10 do 15 hmotn.,ktorý je zafarbený anorganickým pigmentom. Takéto zariadenia taktiež nie sú naÚlohou vynálezu preto bolo pripravenie takého zariadenia, ktoré aj za nevýhodných klimatických podmienok ako sú striedavé tepelné a svetelné podmienky alebo pri vysokých teplotách umožňuje aj počas dlhšieho časového obdobia spoľahlivú kontrolu rojenia lykožrúta a tým jeho spoľahlivé ničenie. Spôsob má taktiež umožňovať účinnú kontrolu v problematicky kontrolovatelnom prostredí,napríklad v oblastiach s polomom a/alebo v starých porastoch. pretože tu sú bežné spôsoby neuspokojivé.Prekvapujúco bolo zistené, že túto úlohu je možné vyriešiť zariadením vtvare zásobníku vytvarovaného z plastu, ktorý zahŕňa jednu alebo viaceré uzatvorené komory, ktoré vždy obsahujú kvapalný feromón obsahujúci 2-etyl-1,6 dioxaspiro 4,4 nonán, metylester kyseliny 2,4-dekadiénkarboxylovej aminimálne jeden zalkoholov vybraných spomedzi 2-metylbut-3-én-2-olu a 2-metylbut-3-in-2 olu, pričom minimálne 50 plochy stien tvoriacich komory vykazuje hrúbku steny v rozmedzí od 0,1 do 1 mm a plastovým materiálom tvoriacim komory je prinajmenšom na týchto plochách nepokrytý, nezafarbený kopolymér vinyiacetátetylén s obsahom vinyiacetátu v rozmedzí od 10 do 17 hmotn.Na základe tohto sa predložený vynález týka takéhoto zariadenia. Na základe charakteristiky dávkovanie účinnej látky je takéto zariadenie mimoriadne vhodné na ničenie a monitorovanie chrobákov druhu Pityogenes chalcographus. Predmetom predloženého vynálezu je preto aj použitie takýchto zariadení na ničenie a monitorovanie lykožrúta, ako aj spôsob ničenia lykožrúta, v rámci ktorého sa jedno alebo viaceré zariadenia podľa vynálezu použijú v spojení spoločne so záchytnými zariadeniami.Podstatným aspektom predloženého vynálezu je typ materiálu stien komôr, pretože steny, ktoré obkolesujú komory, predstavujú bariéru, cez ktorú difunduje kombinácia atraktantov a potom je kontrolovaným spôsobom dávkovaná do okolia.Predpokladá sa, že tento špeciálny materiál stien pohltí tento feromón obdobne ako špongía a potom ho kontrolovane uvoľňuje, takže tento špeciálny materiál stien pôsobí ako pufer, ktorý kompenzuje poveternostne podmienené výkyvy rýchlosti dávkovania. Podľa vynálezu je minimálne 50 , výhodnejšie minimálne 70 ,zvlášť výhodnejšie minimálne 90 a najvýhodnejšie celková plocha stien, ktorá obkolesuje komory zariadenia, zhotovené z kopolyméru etyIén-vinylacetát. Tento vykazuje výhodný obsah vinylacetátu v rozmedzí od 12 do 15 hmotn., pričom prinajmenšom tieto oblasti plôch stien sú nepokrýté. Mimo týchto hraníc nie je možné zaručiť rovnomerné dávkovanie zložiek účinných látok z roztoku účinnýchMateriál stien je nefarbený. To znamená, že kopolymér vinylacetát-etylén tvoriaci steny komory neobsahuje žiadne farbiace zložky ako sú anorganické alebo organické pigmenty alebo iné farbivá. Zariadenia, vktorých sú steny komôr zhotovené znezafarbeného kopolyméru vinyIacetát-etylén, vmimoriadnej miere zaručujú aj za extrémnych poveternostných podmienok, najmä pri dlhom obdobíV inom uskutočnení je materiál stien komôr tvorený zo zafarbeného kopolyméru vinylacetát-etylén, ktorý obsahuje až do 50 hmotn., zvyčajne od 1 do 30 hmotn. farbiva, napríklad pigmentu, najmä červené a/alebo hnedé pigmenty.Kopolymér vinylacetát-etylén použitý ako materiál stien môže obsahovať malé množstvá stabílizátorov bežných pre takéto polyméry, napríklad antioxidanty,ktoré zamedzujú alebo spomalujú stamutie plastového materiálu. Takéto stabilizátory môžu byt vpolyméri obsiahnuté v množstvách až do 0,1 hmotn. Okrem toho polymér môže obsahovať aj zvyčajné množstvá technologických prostriedkov, ako sú antiblokovacie prostriedky a klzné prostriedky, napríklad amid kyseliny erukovej alebo amid kyseliny olejovej. Tieto nemajú negatívny vplyv na vlastnosti zariadenia.Ďalej sa ukázalo byť výhodné, ak kopolymér vinylacetát-etylén vykazuje index toku tekutiny v rozmedzí od 1,8 do 3,2 g/10 min a predovšetkým v rozmedzí od 2,2 do 2,8 g/10 min, stanovený podľa ASTM D 1238 pri teplote 190 °C aTakéto kopolyméry vinylacetát-etylén sú zo stavu techniky známe

MPK / Značky

MPK: A01M 13/00, A01N 25/18

Značky: feromonů, zariadenie, lykožrúta, lesklého, dávkovanie, kontrolované

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/16-e5453-zariadenie-na-kontrolovane-davkovanie-feromonu-lykozruta-leskleho.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na kontrolované dávkovanie feromónu lykožrúta lesklého</a>

Podobne patenty