Spôsob riadenia tepelnej energie v budove so šachtou pre výťahové zariadenie

Číslo patentu: E 4477

Dátum: 24.05.2006

Autori: Hein Carlo, Hein Mike

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Tento vynález sa týka spôsobu a systému hospodárenia s tepelnou energiou, najmä na dosiahnutie energetických úspor, V budove s jednou alebo niekoľkými šachtami na inštaláciu zdvíhacích zariadení, akými sú napríklad výťahy, nákladné zdvíhače alebo výťahy na jedlo, najmä v nízko energetickej budove.Taká budova všeobecne obsahuje šachtu, ktorá vertikálne prestupuje jednotlivými podlažiami budovy. Z dôvodu bezpečnosti je nevyhnutné vetranie šachty, napríklad pre prípad, kedy by niekto uviazol vo výťahovej kabíne alebo v šachte. Vetranie šachty je rovnako výhodné vzhľadom na to, aby sa zabránilo prílišnému prehriatiu homej časti šachty,v ktorej sa môžu nachádzať technické zariadenia, ktoré sú citlivé na teplotu. Okrem tohošachta musí spĺňať všetky platné zákonné opatrenia.Vetranie šachty je napokon nariadené ako povinné jednotlivými legislatívnymi nariadeniami platnými v celom rade štátov. Takto napríklad podľa noriem EN 81-1 a EN 81-2, prevedených nariadením CE/95/ 16 do vnútroštátneho práva všetkých štátov, ktoré sú členmi Európskeho spoločenstva, výťahove šachty musia mať povinne vhodné vetranie. V prípade absencie príslušných nariadení alebo noriem sa odporúča vybaviť homú časť šachty vetracími otvormi, ktorých minimálna veľkosť predstavuje 1 horizontálneho prierezu šachty. Navyše normy EN 81-l/EN 81-2 zakazujú použitie šachty na vetranie iných priestorov,než akými sú priestory prináležiace k výťahovej šachte. Vo viacerých štátoch vlády vyžadujú ďalšie Vetracie plochy výťahových šácht, aby sa predchádzalo rizikám, ktoré prichádzajú do úvahy. Napríklad v Luxemburskom veľkovojvodstve je povinná Vetracia plocha rovná aspoň 2,50 horizontálneho prierezu šachty, aby bolo navyše možné odvádzať dym produkovanýExistuje niekoľko patentov, ktoré sa týkajú rôznych špecifických situácii nútenej ventilácie pomocou ventilátorov v prípade ohňa alebo dymu v budove (US 5,718,627,DE 198 56 193, EP 0 995 995, DE 299 06 399). Tieto systémy používajú v rozpore s článkom 5.2.3 Vetranie šachty normy EN 81-1/EN 81-2, výťahovú šachtu ako prieduch na odvá dzanie dymu z ostatných priestorov budovy. Vetrací otvor je v týchto systémoch udržiavanýuzatvorený, čo je taktiež v rozpore so zákonnými opatreniami niekoľkých štátov. Vetracíotvorje otvorený len V prípade ak sa zistí riziková situácia, akou je napríklad požiar.Okrem zákonných nariadení prichádzajú do úvahy aj ekonomické a ekologické otázky. Akékoľvek vetranie šachty je totiž zdrojom významných tepelných strát. Pretože dvere medzi šachtou a jednotlivými podlažiami budovy nemôžu byt V celej budove vzduchotesné, je strata tepla spôsobená šachtou nevyhnutná dokonca aj v prípade jednoduchého prirodzeného vetrania šachty. Tejto strate tepla sa musí zabrániť a to najmä v nízko energetických budovách. Strata tepla je totiž obvykle tak významná, že inštalácia výťahu v nízko energetickýchalebo pasívnych budovách sa stáva nemožnou.Riešením, ako tejto tepelnej strate zabrániť, je napríklad premiestniť šachtu mimo tepelný plášť budovy. Také umiestnenie výťahovej šachty nie je mnohokrát žiaduce alebo možné. Iným riešením by napríklad bola výstavba tesnej komory okolo šachty a prístupovk šachte. Výstavba takej komory by avšak spôsobila zvýšené stavebné náklady.Cieľom vynálezu je navrhnúť spôsob a systém hospodárenia s tepelnou energiou v budove so šachtou pre zdvíhacie zariadenie, pomocou ktorého sa zníži tepelná strata, bez tohoaby tento spôsob a systém mali nedostatky skôr uvedených riešení.V rámci vynálezu sa uvedený cieľ dosiahne spôsobom hospodárenia s tepelnou energiou, najmä spôsobom šetrenia tepelnej energie, ktorý je opísaný v nároku l. Budova s výťahovým zariadením obsahuje pohyblivú kabínu v šachte a vetrací otvor medzi šachtou a atmosférou. Podľa vynálezu spôsob hospodárenia s tepelnou energiou obsahuje nasledujúce etaPYľ sledovanie aspoň jedného parametra stavu výťahového zariadenia, pričom toto sledovanie aspoň jedného parametra stavu výťahového zariadenia zahŕňa sledovanie prítomnosti osobyvo výťahovom zariadení a/alebo sledovanie pohybu kabíny v šachtevyhodnotenie v riadiacej jednotke potreby vetrania šachty, na základe uvedeného aspoň jedného parametra stavu výt°ahového zariadenia, pričom riadiaca jednotka konštatuje potrebuvetrania šachty, keď je zistená prítomnosť osoby a/alebo keď je kabína v pohybe apreklopenie uzáverového prvku spojeného s vetracím otvorom z otvorenej polohy, v ktorej je vetraci otvor v podstate otvorený, do uzatvorenej polohy, v ktorej je vetraci otvor aspoň čiastočne uzatvorený, výlučne v prípade, že vyhodnotenie indikuje, že vetranie šachty nie ježiaduce, pričom uzáverový prvokje predpätím nútený do svojej otvorenej polohy.Tento spôsob umožňuje uzatvoriť ventilačný otvor a zabrániť takto tepelným stratám v dôsledku prechodu tepla šachtou a vetracím otvorom. Takto môže tento spôsob za určitých podmienok uspokojiť požiadavky týkajúce sa úspory tepelnej energie a zabrániť tepelným stratám a pritom byť V súlade so zákonnými, technickými a bezpečnostnými požiadavkami. Skôr ako sa uzáverový prvok preklopí do uzatvorenej polohy, overí sa v rámci spôsobu podľa vynálezu, či stav výťahového zariadenia umožňuje uzatvorenie vetracieho otvoru. Pri používaní výťahového zariadenia musí byt šachta vetraná a uzáverový prvok bude teda udržiavaný vo svojej otvorenej polohe. Je zrejmé, že zákonné a technicke požiadavky majú prednosť pred požiadavkami úspory tepelnej energie a že uzáverový prvok bude teda preklopený do uzatvorenej polohy výlučne v prípade, kedy to budú zákonné a technickéOkrem toho tým, že sa zamedzí stratám tepla cez vetraci otvor šachty, umožňujespôsob podľa vynálezu inštaláciu výťahu v nízko energetickej alebo pasívnej budove.Uzáverový prvok sa preklopí do uzatvorenej polohy len v prítomnosti pozitívnej inštrukcie pochádzajúcej zo systému a akonáhle táto pozitívna inštrukcia už nie je prítomná,uzáverový prvok sa znova preklopí do otvorenej polohy. V prípade prerušenia prúdu alebo vprípade závady na zariadení na uskutočňovanie spôsobu podľa vynálezu je takto vetraciSledovanie aspoň jedného parametra stavu výťahového zariadenia môže zahŕňať sledovanie prítomnosti osoby v kabíne, na streche kabíny alebo v šachte. Keď sa zistí takátoprítomnosť osoby, riadiaca jednotka z toho vyvodí, že šachta musí byt vetraná. Prítomnosťosoby v kabíne indikuje používanie výťahového zariadenia, v tomto prípade legislatíva nariaďuje potrebu vetrat šachtu. Riadiaca jednotka sa ubezpečí, že uzáverový prvok je udržiavaný vo svojej otvorenej polohe. Prítomnosť osoby V kabíne, na streche kabíny alebo V šachte môže byť zistená nezávislým systémom alebo tiež samotným manévrom výťahovéhoSledovanie aspoň jedného parametra môže zahŕňať sledovanie pohybu kabíny v šachte. Keď je zistený pohyb kabíny, riadiaca jednotka z toho vyvodí, že šachta musí byť vetraná. Pohyb kabíny totiž indikuje použitie výťahového zariadenia, v tomto prípade legislatíva nariaďuje potrebu vetrania šachty. Táto informácia môže byť poskytnutá nezávislým systémom alebo tiež manévrom samotného výťahověho zariadenia. Riadiaca jednotka sa ubezpečí, že uzáverový prvok je udržiavaný vo svojej otvorenej polohe.Riadiaca jednotka môže dôjsť k záveru, že vetranie šachty už nie je nevyhnutné, v prípade, kedy nie je zistená žiadna prítomnosť osoby v kabíne výťahu, na streche kabíny výťahu alebo vo výťahovej šachte nie je zistený žiadny pohyb kabíny. V tomto prípade sa môže predpokladať, že výťahové zariadenie nie je používané. Vetranie výťahovej šachty nie je v tomto prípade prikázane zákonnými alebo technickými požiadavkami. Uzáverový prvok je teda uvoľnený na preklopenie sa do uzatvorenej polohy, V ktorej aspoň čiastočne uzatvára vetrací otvor. To môže viesť k uchovaniu tepla v budove, čo okrem iného umožňuje inštaláciuvýťahu v nízko energetickej alebo pasívnej budove, ktorá bola až doteraz nemožná.Spôsob úspory energie môže v rámci výhodnćho uskutočnenia navyše zahŕňať nasledujúce etapy sledovanie aspoňjedného kontrolného parametra vyhodnotenie vhodnosti uzatvorenia vetracieho otvoru na základe aspoň jedného kontrolného parametra a preklopenie uzáverového prvku do svojej uzatvorenej polohy, ked riadiaca jednotka prídekzáveru, že nie je potrebné vetranie šachty a keď vyhodnotenie indikuje, že uzatvorenievetracieho otvoru je vhodné.Ked žiadna zákonná alebo technická požiadavka nezakazuje uzatvoriť vetrací otvor, umožňuje spôsob podľa vynálezu vyhodnotiť vhodnosť uzatvorenia vetracieho otvoru.

MPK / Značky

MPK: F24F 11/00, F24F 7/06, B66B 11/02

Značky: tepelnej, riadenia, spôsob, zariadenie, budove, energie, šachtou, výťahové

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/16-e4477-sposob-riadenia-tepelnej-energie-v-budove-so-sachtou-pre-vytahove-zariadenie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob riadenia tepelnej energie v budove so šachtou pre výťahové zariadenie</a>

Podobne patenty