Spôsob a systém čistenia odpadového plynu

Číslo patentu: E 3488

Dátum: 30.04.2003

Autori: Zöllner Peter, Hagenbruck Norbert, Erler Hans, Hermanns Klaus

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SPÓSOB A SYSTÉM ČISTENlA ODPADOVÉHO PLYNU0001 Predmetný vynález sa týka spôsobu a systému čistenia odpadového plynu, najmä odpadového plynu z recyklácie chladničiek.0002 Spracovanie plynných zmesí rozdelením týchto zmesí na ich zložky je požadované v mnohých technických oblastiach. Spôsoby a systémy regenerácie rozpúšťadiel z plynných odpadov pochádzajúcich zvýroby pások sú známe napríklad z EP 0491 339 B 1, EP B 10 491 338, EP 0417 592 B 1 a EP O 417 591 B 1.0003 Spôsoby a systémy regenerácie sterílizačného plynu z plynnej zmesi sú známe z EP 0 516 963 A 2, EP 0 543134 A 1 a EP 0 595 004 A 1.0004 Velmi špecifický problém sčistením plynov sa vyskytuje počas recyklácie chladničiek, ktoré obsahujú - okrem základného chladiva R 12,butánu, ktorý je odsatý v prvom stupni recyklácie chladničiek - hnacie plyny v polyuretánovej (PU) tepelnoizolačnej pene.0005 Pred niekoľkými rokmi sa ako nadúvadlo na výrobu takýchto tepelnoizolačných pien používali fluórované uhľovodíky, ako je FCKW R 11. Od roku 1995 sa vyrábajú iba chladničky bez obsahu FCKN a tieto chladničky obvykle obsahujú ako náhradu za FCKN cyklopentán.0006 Stredne velké chladničky obsahujú približne 4 kg PU peny, ktoráobsahuje približne 6 až 7 hnacieho plynu, ktorý je prítomný ako v póroch, takv pevnej hmote tvoriacej penu.0007 Cieľom recyklácie chladničiek je regenerácia hodnotných materiálov z recyklovaných chladničiek, najmä potom železných a neželezných kovov, akoje železo a med, a plastov, ako je PS a PVC.0008 Počas recyklácie musí byt chladnička rozmontovaná a izolačná pena sa rozomelie, čím dôjde k uvoľneniu hnacieho plynu, ktorý má vysoký potenciál0009 Za účelom prečistenia odpadového plynu zrecyklácie chladničiek opisuje DE-A 1-41 33 916 spôsob separácie fluórovaných uhľovodíkov z plynnej zmesi, pri ktorej sa uvedená plynná zmes stlačí a ochladí vaspoň dvoch stupňoch, pričom vprvom chladiacom stupni sa oddeľuje voda obsahujúca menšie množstvo fluórovaných uhľovodíkov, zatiaľ čo v druhom chladiacomstupni dochádza k úplnému skvapalneniu fluórovaných uhľovodíkov.0010 Vrámci ďalšieho vývoja tohto spôsobu opisuje DE-A 1-195 03 052 spôsob kondenzácie adsorbovateľných a desorbovateľných plynov zplynnej zmesi, pri ktorom sa prúd plynu obsahujúci 0-40 hmotn. adsorbovateľného a desorbovateľného plynu ochladí na teplotu vrozmedzí od O °C do -50 °C a vedie sa do aspoň jedného adsorpčne/desorpčného stupňa za účelom adsorpcie uvedených plynov adsorpčne/desorpčný stupeň obsahuje zariadenie, ktorým počas adsorpcie prechádza chladiace médium ďalej prúd plynu, ktorý obsahuje 20 až 90 hmotnostných adsorbovateľných a desorbovateľných plynov, prechádza chladiacim stupňom, v ktorom dochádza ktakmer úplnej kondenzácii uvedeného plynu prúd plynu zostávajúci po kondenzácií sa vedie do adsorpčne/desorpčného stupňa po dosiahnutí požadovaného nasýtenia adsorpčného činidla plynom sa zariadením nechá prechádzať ohrievacie médium a dodatočne ohriaty plyn prechádza uvedeným adsorpčným činidlom nakoniec sa prúd plynu obsahujúci desorbovaný plyn vedie z adsorpčne/ desorpčného stupňa do chladiaceho stupňa za účelom0011 Ďalej, DE-A 38 10 705 popisuje viacstupňový spôsob odstraňovania rozpúšťadiel obsiahnutých v plyne, ktorý zahŕňa použitie kompresora, chladiča,separátora a cyklického tlakového adsorbéra. Vyčistený plyn zcyklického tlakového adsorbéra sa vmieste kríženia rozdeluje na prvú časť, ktorá sa uvoľňuje do atmosféry, a na druhú časť, ktorá predstavuje približne 15 z celkového množstva plynu a ktorá sa používa ako premývaci plyn.0012 Ďalej prihlasovateľ navrhol systém čistenia plynov pre recykláciu chladničiek, pri ktorom sa stlačený a odvodnený odpadový plyn vedie do kryogénneho (nízkoteplotného) kondenzátora, v ktorom dochádza k skvapalneniu rozpúšťadíel, najmä fluórovaných uhľovodíkov alebo cyklopentánov F 11/F 12, takže získanú tekutinu je možné oddeliť od prúdu0013 .Jedným zproblémov spojených stýmto prístupom je zamŕzanie kryogénneho kondenzátora, ktorý vedie ktomu, že počas odmrazovania výmenníka tepla dôjde kopätovnému odpareniu výraznej časti už skôr skondenzovaných rozpúšťadiel, ktoré tak kontaminujú odpadový plyn.0014 Ďalším problémom súvisiacim so systémami čistenia plynov na recykláciu chladničiek je návrh nových predpisov Úradu pre ochranu životného prostredia (Umweltbundesamt) Spolkovej republiky Nemecko, ktorý kladieÚčinnosť regenerácie FCKW 283 g FCKW hnacieho plynu/ chladničku a zníženie emisného limitu hnacieho plynu v odpadovom plyne zo 150 na ~ 20 mg/Nma.celosvetovo tieto požiadavky predstavujú najprlsnejšiu politiku ochrany klímy. ktorú nemožno dodržať s použitím bežných systémov čistenia odpadového plynu.0015 Cieľom predmetného vynálezu je poskytnúť spôsob a systém čisteniaiodpadového plynu, najmä zrecyklácie chladničiek, ktorý prekonáva vyššie zmienené nedostatky a ktorý hlavne spĺňa najnovšie predpisy týkajúce sa emisného limitu hnacieho plynu vodpadovom plyne v množstve0016 Tento cieľ je dosiahnutý pre uvedený spôsob znakmi popísanýmiv nároku 1 a pre uvedený systém znakmi popísanými v nároku 10.0017 Vhodné uskutočnenia sú definované znakmi uvedenými0018 S použitím predmetného spôsobu/systému je možné z odpadového plynu odstrániť ako nehorľavé bezpečné chladivá, ktorými sú fluórovanéuhľovodiky R 11/R 12, tak horľavé a výbušné chladivo, ktorým je cyklopentán,čím dochádza k vylúčeniu nebezpečenstva vznietenia v drvičoch a mlynoch.0019 Plyn uvoľnený do atmosféry z takéhoto systému obsahuje menej ako 10 mg/Nm 3 R 11, R 12, cyklopentánu, R 141 B, čím sú splnené najnovšie nemecké predpisy. Zamŕzaniu rozpúšťadiel vkryogénnom kondenzátore je možné zamedziť a spotreba kvapalného dusika je minimalizovaná. Takéto systémy je možné prevádzkovať so spotrebou nižšou ako 1 kg kvapalného0020 Spotreba kvapalného dusika je závislá na potrebe plynného dusíka pre inertizáciu, t.j. na potrebe plynného dusíka, ktorý je treba použit na zabránenie vznietenia. Vďaka tomu, že sa kvapalný dusík používa jednak ako chladiace činidlo, desorpčný plyn, jednak ako inertizujúci plyn, je možné jehospotrebu udržať na nízkej hodnote.

MPK / Značky

MPK: B01D 5/00, B01D 53/047, B01D 53/02, B01D 53/14

Značky: čistenia, plynů, systém, spôsob, odpadového

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/16-e3488-sposob-a-system-cistenia-odpadoveho-plynu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob a systém čistenia odpadového plynu</a>

Podobne patenty