Obrábacie zariadenie na opracovanie hrany na čelných stranách doskovitých polotovarov

Číslo patentu: E 2768

Dátum: 19.05.2004

Autori: Pittrich Gerhard, Kaser Hans

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Obrábacie zariadenie na opracovanie hrany na čelných stranách doskovitých polotovarov0001 Vynález sa týka obrábacieho zariadenia na opracovanie hrán na čelných stranách doskovítých polotovarov podľa predvýznakovej časti patentového nároku 1.0002 Sú známe obrábacie zariadenia, ktoré ako obrábaci agregát zahrnujú napríklad frézovací agregát na zaobľovaníe predných a zadných čelných strán priebežného polotovaru, alebo kapovací agregát na odrezávanie predných a zadných presahov hrán na polotovaroch.0003 Pri obvyklých obrábacích agregátoch, ktoré vykonávajú kopírovací pohyb pomocou paralelogramu, sú paralelogramy pre predné, respektíve zadné opracovávanie, usporiadané oddelene. Každý obrábací agregát je prostredníctvom kĺbu uchytený na prvých koneoch dvoch rovnobežných vodidiel, ktoré sú svojim druhým koncom prostredníctvom kĺbov uchytené na ložiskovom elemente pevne spojenom s rámom. Pri tejto konštrukcii sú teda na homé opracovávanie potrebné dva obrábacie agregáty, tiež na spodné opracovávanie, čo je celkovo veľmi nákladné.0004 Sú známe iné riešenia, ktoré sú schopné pomocou jedného obrábacieho agregátu opracovávať prednú a zadnú čelnú stranu, avšak tieto sú z hľadiska techniky riadenia veľmi nákladné, respektíve neumožňujú vysoké rýchlosti priechodu polotovarov (napríklad lineárneosi, ktoré sú usporiadané šikmo alebo pozdĺž a naprieč voči smeru prepravy polotovaru.0005 Spis US-A-4 019 256 opisuje vedenie pre nástroj, ako je napríklad píla, na ktorého držiaku sú umiestnene dva v odstupe voči sebe usporiadané prve body otáčania. Dve prve rovnobežne vodidlá sú jedným koncom prostredníctvom kĺbov uchytené vždy na jednom z prvých bodov otáčania, a svojim druhým koncom vždy na dvoch kladkách. Dve druhé rovnobežne vodidlá sú jedným koncom prostredníctvom kĺbov uchytené vždy tiež na jednej z kladiek. Druhé konce druhých vodidiel sú prostredníctvom kĺbov uchytené vždy na jednom z dvoch štvrtých bodov otáčania na doske na nastavovanie uhla, ktorá je pomocou priameho hranového elementu upevnená na hrane polotovaru. Kladky majú rovnaký priemer a vzájomne sa dotýkajú, pričom sú usporiadané tak, že sa otáčajú v opačných smeroch. To je zaistenépomocou pásu obiehajúceho kladky.0006 Vspise DE 41 36 441 A je opísaný navádzací systém na vytváranie vodorovných a zvislých pohybov držiaka nástroja. Na držiaku nástroja sú umiestnené dva v odstupe voči sebeusporiadané prve body otáčania, na ktorých sú vždy jedným koncom prostredníctvom kĺbov uchytené dve prvé rovnobežne vodidlá. Svojim druhým koncom sú prvé vodidlá prostredníctvom kĺbov uchytené vždy na jednom z dvoch druhých bodov otáčania na prvom ložiskovom elemente, na ktorom sú tiež jedným koncom prostredníctvom kĺbov uchytené dve druhé rovnobežne vodidlá, pričom prvé a druhe vodidlo sa otáčajú okolo rovnakého bodu otáčania. Druhým koncom sú druhé vodidlá prostredníctvom kĺbov uchytené vždy na jednom z dvoch štvrtých bodov otáčania na ložiskovom elemente pevne spojenom s rámom. Zvislý a vodorovný pohyb nástroja sa dosiahne pomocou medzidosky, ktorá je prostredníctvom kĺbu uchytená na druhej páke. Druhý koniec medzidosky je pomocou tyče kĺbovo spojený s prvým vodidlom. Na medzidoske zaberajú z rôznych smerov okrem toho dva valce s tlakovým0007 Úlohou vynálezu je pomocou konštrukčne jednoduchých prostriedkov vytvoriť obrábacie zariadenie smalou konštmkčnou výškou, s ktorým sú možné vysoké rýchlosti0008 Táto úloha sa podľa vynálezu rieši obrábacím zariadením so znakmi patentového nároku l. Výhodné ďalšie uskutočnenia obrábacieho zariadenia podľa vynálezu sú predmetom patentových nárokov 2 až 7.0009 Na základe uchytenia prostredníctvom kĺbov podľa vynálezu pomocou dvojitého paralelogramu, tvoreného vodidlami, sa obrábací agregát môže pohybovať len rovnobežne sčelnou stranou polotovaru určenou na opracovaníe. Vzhľadom na to, je pre rôzne prestavovania obrábacieho agregátu dane jasné príradeníe frézovacieho nástroja k obrysu polotovaru. Okrem toho môže byť predná a zadná hrana opracovávaná pomocou len jednéhoobrábacieho agregátu. Nároky obrábacieho zariadenia na priestor sú malé.0010 Obrábacie zariadenie podľa vynálezu má výhodne na strane obrábacieho agregátu privrátenej k polotovaru snímaciu jednotku so snímacím valčekom na snímanie povrchupolotovaru a snímací krúžok na snímanie čelnej strany polotovaru určenej na opracovanie.0011 Obrábacím agregátom môže byt frézovací agregát na zaobľovanie predných a zadných čelných strán polotovarov, alebo tiež kapovaci agregát na odrezávanie predných a zadných0012 Príklad uskutočnenia vynálezu sa v nasledujúcom bližšie objasňuje na základe výkresov. Pritom ukazujúobr. 1 čelný pohľad na pozdĺžnu stranu doskovitého polotovaru, na ktorú je nalepená hrana, obr. 2 perspektívne znázomenie frézovacieho agregátu obrábacíeho zariadenia, obr. 3 bočný pohľad na ůézovací agregát z obr. 2, obr. 4 zadný čelný pohľad na ñézovací agregát z obr. 2, pričom sú vynechane prestavovacie, respektíve pristavovacie pohony,obr. 5 zväčšený číastkový pohľad z obr. 4,obr. 6 rez V-V z obr. 4.0013 Obr. 1 ukazuje pozdĺžnu čelnú stranu doskovitého polotovaru l z dreva, napríklad drevotrieskovej dosky, na ktorú je nalepená hrana 2. Hrana 2 musí byť po nalepení opracovaná na pozdĺžnych okrajoch 3, 4 opracovaním pozdĺžneho rádia a na bočných okrajoch kopírovacím trézovaním, pričom v priechodovej oblastí medzi pozdĺžnymi a bočnýmí okrajmi sa vytvorí0014 Frézovací agregát 10, znázomený na obr. 2 až obr. 6, má na vykonávanie tohto opracovania jednotku 12 motora frézky s pozdĺžnou kvádrovou skriňou 14 motora, v ktorej je usporiadaný hnací motor. Zo skrine 14 vyčnieva hnací hriadeľ 16, ktorý je usporiadaný kolmo na rovinu, v ktorej leží pozdĺžna čelná strana doskovitého polotovaru l z dreva, na ktorej je nalepená hrana 2. Na najvzdialenejšom konci hnacieho hriadeľa 16 je upevnená hlava 18rádiového noža na opracovanie okraj ov hrany 2.0015 Na homej strane skrine 14 motora je umiestnená Vodiaca lišta 20, rozprestierajúca sa V pozdĺžnom smere (smere Z) skrine 14 motora. Ako vidieť na obr. 2 a obr. 4, má Vodiaca lišta 20 prierez podobný rybinovitému vedeniu. Prierez je celkovo hranatý, pričom v oboch protiľahlých pozdĺžnych stranách vodiacej lišty 20 sú vytvorené kónusové vybratia 21,respektive 27, ktoré majú vždy vodorovnú dnovú plochu 24, respektíve 25, od ktorej vnútomého konca sa bočná plocha 22, respektíve 23, rozprestiera v šikmom uhle šikmo0016 Vodiaca lišta 20 je prijatá v smere nadol otvorenom vybratí 28 jednotky 30 na prijatie frézovacej hlavy, ktorej tvar je vytvorený tak, že sa Vodiaca lišta 20 môže pozdĺž na nej vytvorenej homej klznej plochy 19 pohybovať na opačnej klznej ploche 29 vybratia 28 tak, žesa umožní potrebná možnosť prestavovania (napríklad 0,3 mm) v smere X, to znamenárovnobežne s nalepenou hranou 2, ako aj väčšia možnosť pohybu (napríklad 3 mm) v smere Z, to znamená kolmo na hranu 2. Bokom od vybratí 21, 27 sú v jednotke 30 na prijatie frézovacejhlavy vytvorené drážky 32, 34, otvorené voči vybratiam.0017 V drážke 34, na obr. 4 a obr. 5 pravej, je posuvne usporiadané protitlačná lišta 36, rovnobežná s pozdĺžnou čelnou stranou polotovaru 1 (v smere X), ktorá má klznú plochu 38, ktorá prilieha k bočnej ploche 23 vodiacej lišty 20.0018 Obr. 6 znázorňuje rez V-V z obr. 4, pričom vodiaca lišta 20 je z dôvodov prehľadnosti vynechaná. V stene 31 jednotky 30 na prijatie ůézovacej hlavy je kolmo na pozdĺžny smer vodiacej lišty 20, respektíve na smer pozdĺžneho prestavovania (smer Z) vodiacej lišty 20,upevnených viac prítlačných elementov 40, ktoré svojim jedným čelným koncom vykonávajú na vonkajšiu bočnú plochu 42 protitlačnej lišty 36 predpínaciu silu.0019 Do vybratia 21 vodiacej lišty 20, .na obr. 4 ľavého, zaberá bočná prítlačná lišta 43,vodorovne posuvne vedená v drážke 32, ktorá má vnútomú klznú plochu 37, ktorá prilieha k bočnej ploche 22 vodiacej lišty 20. Vonkajšia klzná plocha 44 bočnej prítlačnej lišty 43 prebieha mieme šikmo na smer Z prestavovania, pričom sa hrúbka bočnej prítlačnej lišty 43 k zadnému koncu jednotky 30 na prijatie frézovacej hlavy zmenšuje. Stúpanie je približne 110. Medzi vonkajšou klznou plochou 44 a čelnou plochou 46 drážky 32 je usporiadaný posúvač 49,ktorý svojou vnútornou klznou plochou 48 prilieha k vonkajšej klznej ploche 44 bočnej prítlačnej lišty 43, a svojou vonkajšou klznou plochou 51 k čelnej ploche 46 drážlçy 32, prebiehajúcej v smere Z. Vodorovná šírka posúvača 49 sa teda smerom dopredu zmenšuje srovnakým stúpaním, s akým sa zvyšuje hrúbka bočnej prítlačnej lišty 43.0020 V zadnom konci posúvača 49 je usporiadaný závitový otvor prebiehajúci v smere Z, do ktorého zaberá prestavovacie vreteno 54, ktoré je poháňané hnacím motorom 56, ktorý jeupevnený na zadnej čelnej strane jednotky 30 na prijatie frézovacej hlavy.0021 V strednej polohe vodiacej lišty 20, mázomenej na obr. 4 a obr. 5, sa po oboch stranáchvodiacej lišty 20 nachádza medzi vybratím 28 a vodiacou lištou 20 vôľa cca 0,5 mm. Medzivonkajšou bočnou plochou 42 protitlačnej lišty 36 a stenou 31 je pritom vôľa tiež cca 0,5 mm.0022 Tlakom, bočne vykonávaným prítlačnými elementmi 40 cez protitlačnú lištu 36, savodiaca lišta 20 na základe šikmej bočnej plochy 23 upína ako smerom nahor na opačnú bočnú

MPK / Značky

MPK: B23Q 1/25, B23C 3/12

Značky: doskovitých, hrany, obrábacie, čelných, opracovanie, stranách, polotovarov, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/16-e2768-obrabacie-zariadenie-na-opracovanie-hrany-na-celnych-stranach-doskovitych-polotovarov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Obrábacie zariadenie na opracovanie hrany na čelných stranách doskovitých polotovarov</a>

Podobne patenty