Forma na oblievanie vybavená pásom s hákmi

Číslo patentu: E 2321

Dátum: 16.10.2003

Autor: Billarant Fabrice

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Forma na oblievanie vybavená pásom s hákmiVynález sa týka formy na oblievanie, ktorá má byt pripevnená na odliatku z peny táto forma na oblievanie pozostáva zo základne, ktorej horná plocha sa dostáva do kontaktu s penou a spevní tuhnutím peny na tejto ploche ďalšia plocha vybavená hákmi je upravená V oblasti vytvorenejako pozdĺžny pás (pozri napríklad dokument WO-A-98/02331).Podľa doterajšieho stavu techniky sú známe rôzne formy na oblievanie. Obvykle sa na pripevnenie formy na oblievanie na odliatok na dne zlievárenskej fiormy, V ktorej na liatie peny na vytvorenie odliatku dochádza, vytvorí priehlbina alebo dutina so stenami vychádzajúcimi z dna zlievárenskej formy, na ktorej vonkajšie horné konce sa nasadí forma na oblievanie predtým, ako sa naleje pena. Na dne dutiny vymedzenej hore vztýčenými stenami sa umiestni magnet a horná plocha formy na oblievanie sa opatrí rebrom z kovovej živice, ktoré spolupôsobia s magnetom a udržujú formu na oblievanie na horných okrajoch stien dutiny alebo priehlbiny V príslušnejpozícii počas odlievania peny.Napriek tomu je ale tlak vytváraný liatím peny veľký. V dôsledku toho je potrebné zatesnit rozhranie medzi dolnou plochou a hornými okrajmi stien, aby sa tak zamedzilo vniknutiu peny do vnútra priehlbiny a pena nekontaminovala háky vyčnievajúce z dolnej plochy formy na oblievanie. Ďalšie opatrenie spočíva v umiestnení ochranného zámotku na háky,ktorý sa odstráni odlúpnutím vtedy, keď sa odliatok z formy na oblievanie odstráni. Keď sa totiž odliatok spolu s formou na oblievanie odstráni, háky upevnené pomocou očiek napríklad látkových umožnia zakrytie odliatku, čo môže byt napríklad vankúš pre motorové vozidlá. Obvykle sa základňa formy naoblievanie vytvára s dvoma rampami naklonenými smeron 1 hore, aby sa tak umožnilo prichytenie formy na oblievanie medzi dve bočné steny. Tento systém je samozrejme komplikovaný a jeho aplikácia vyžaduje veľa času, čo pri výrobe odliatkov napríklad sedadiel pre motorové vozidlá, pôsobí určité problémy. Je tiež možné využít iné prostriedky ako je napred stuhnutá penová podložka, ktorá zamedzí prietoku kvapalnej peny do dutiny. Je tiež možné vytvorit na dolnej ploche štrbinové okraje, ktoré obklopia háky a tak ich ochránia predpenou. Výroba týchto štrbinových okrajov je veľmi zložitá.Vynález má za cieľ odstrániť všetky tieto nedostatky doterajšej techniky za týmto účelom navrhuje novú formu na oblievanie, ktorej zhotovenie a užívanie je veľmi jednoduché,najmä nevyžaduje žiadne uzavretie alebo upevnenie dutiny medzi dvoma bočnými stenami, ani ochranné štrbinové okraje alebo iné ochranné prostriedky hákov alebo rozhraní s vonkajšími hornými stenami priehlbiny, na ktorých je umiestnená forma naoblievanie vtedy, keď je upevnená na odliatku.Podľa vynálezu je forma na oblievanie vytvorená základňou s hornou a dolnou plochou, hákmi vyčnievajúcimi z dolnej plochy základne, kovovým materiálom pripevneným na hornej ploche základne a pozdĺžnym pásom s hákmi, vyznačená tým, že základňa je plochá, pás s hákmi má šírku menšiu ako 10 mm a plocha základne je vyrobená z takého materiálu a má takú hrúbku, že sa môže deformovat, aby zodpovedala tvarom horných okrajov vertikálnych stien, na ktorých má byt forma naoblievanie umiestnená svojou spodnou plochou.V tejto prihláške sa šírkou pása s hákmi rozumie zodpovedajúci rozmer znázornený na priečnom reze na obr. 1 vo vzdialenosti medzi hákom umiestneným čo najviac napravo ahákom umiestneným čo najviac naľavo. Ide o šírku čo najväčšiu, teda minimálnu šírku, ktorú musí mat dutina, aby do nej mohliPodľa vynálezu sa teda zhotoví forma na oblievanie, ktorá je dostatočne pružná, aby mohla zaujat akékoľvek možné tvary horných okrajov vertikálnych stien, na ktorých sa má umiestnit forma na oblievanie predtým, ako stuhne pena, ktorá sa naleje na dno zlievárenskej formy ked je ale forma na oblievanie jednoducho položená na dno zlievárenskej formy na vonkajšie horné okraje stien vytvárajúcích dutinu na dne zlievárenskej formy, je potrebné ju dokonale zatesnić v mieste styku okrajov stien s dolnou plochou, aby pena nemohla preniknút do dutiny a dotknút sa hákov. Žiadny dodatočný tesniaci systém nie je nutné aplikovat v mieste rozhrania. Využitie formy na oblievanie a najmä jej umiestnenie na dno zlievárenskej formy vrátane nalievania peny na túto formu za účelon 1 vytvoreniakonečného odliatku je teda jednoduché.Podľa zvlášt výhodného uskutočnenia vynálezu sú háky vytvorené v tvare pozdĺžnych. radov a počet týchto radov je s výhodou nižší alebo sa rovná 3, pričom háky majú tvarTvarom vianočného stromčeka sa rozumie tento tvar hákov hák je vytvorený tyčkou valcovitého tvaru, najmä v tvare hranola a aspoň jedným krídlom, ktoré vyčnieva z vonkajšej plochy tyčky v prostriedku medzi hlavicou a základňou, pričom krídlo je s výhodou. ohnutê smeronl na základňu. a tak vytváraS výhodou je hlavica vytvorená ako lomenica, pričom základňa lomenice má väčší rozmer ako je plocha priečneho rezu tyčky a vytvára tak jedno alebo viacej vystužení, na ktorýchje možné prichytit očká.Je výhodné, aby bol hák vybavený dvoma krídlamiPodľa výhodného spôsobu uskutočnenia vynálezu sa pozdĺžny pás, na ktorom sú umiestnené háky, uzatvára na pozdĺžnych koncoch základne pozdĺžne koncové oblasti bez hákov sú - a to vo vzdialenosti niekoľkých mm, najmä menšej ako 15 mm,napríklad medzi 5 a 12 mm tak, aby sa umožnilo uloženiu základne jej pozdĺžnymi koncami priamo na horné okraje stienPodľa doterajšieho stavu techniky bolo nutné uchytiť okraje koncov šírky formy na oblievanie medzi dve bočné steny a vytvoriť dve pozdĺžne koncové steny dutiny dostatočne od seba vzdialené, aby umožnili priechod formy na oblievanie a jej uchytenie. Bolo teda nutné ponechať malú medzeru medzi pozdĺžnymi koncovými stenami dutiny, ktorou ale preteká pena a znečistí háky tak, že upevnenie formy na oblievanie na odliatok nebolo kvalitné. Podľa vynálezu ale už nie je potrebné uskutočňovať zmienené uchytenie a v dôsledku toho pretože forma na oblievanie je položená na steny dutiny - nie je nutné vytvárať zmienené medzery a naopak je podľa vynálezu možné dosiahnuť dokonalé utesnenie V miestach všetkých horných okrajov všetkých stien dutiny vytvorenej na dne zlievárenskejformy, pričom sa nemusí aplikovať ďalší utesňovacíPodľa zvlášť výhodného spôsobu uskutočnenia vynálezu je základňa vyrobená z polyamidu 6 (nylón 6) s hrúbkou medzi 0,2

MPK / Značky

MPK: A44B 18/00

Značky: oblievanie, forma, hákmi, pásom, vybavená

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/16-e2321-forma-na-oblievanie-vybavena-pasom-s-hakmi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Forma na oblievanie vybavená pásom s hákmi</a>

Podobne patenty