Zariadenie na uloženie náradia na kalibráciu obrobkov a lis s takým zariadením

Číslo patentu: E 2218

Dátum: 28.10.2004

Autori: Rauch Peter, Good Hermann

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka zariadenia na uloženie náradia na kalibráciu obrobkov, najmä obrobkov, vyrobených procesom práškovej metalurgie.0002 Pri výrobe obrobkov práškovou metalurgiou sa najskôr stlačí kovový prášok alebo granulát V lisovnici. Predmet získaný týmto spôsobom sa pOtOHl speká V peci. obrobky vyrobené týmto spôsobom Často nemávajú požadovanú rozmerovú presnosť a kvalitu povrchov. Na zlepšenie rozmerovej presnosti a kvality povrchov je známe podrobiť obrobky ďalšej operácii, a to tzv. kalibrácii. Na tento cieľ sa obrobok umiestni v lisovnici a podrobí sa vysokému tlaku, ktorý môže byť radovo 60 KN na cmz. Týmto spôsobom sa docielia kompaktné štruktúry obrobku. Tiež sa zvýši kvalita povrchov a rozmerová presnosť. Až dosiaľ sa kalibrácia vykonávala relatívne jednoduchými zariadeniami. V praxi však nie sú tieto náradia dostatočne modulárne a flexibilné na použitie s komplikovanými obrobkami.0003 V patentovej literatúre neboli nájdené žiadne zariadenia na uloženie náradia na kalibráciu obrobkov. Registrovaný úžitkový vzor č. DE 90 12 752.8 z roku 1991 prináša adaptér pre náradie na výrobu obrobkov stláčaním kovového prášku.0004 Predmetom predloženého vynálezu preto je vytvoriť zariadenie, ktoré má modulárnu konštrukciu, je flexibilné pri použití a je schopné uložiť niekoľko razníkov V rôznych rovinách náradia, takže je možné kalibrovať také komplikovaná obrobky,ako sú ozubené kolesá alebo segmenty ozubených kolies.0005 Podľa vynálezu sa to dosiahne náradím, obsahujúcim základnú dosku pre montáž na stôl lisu, spodnou spájacou doskou na upevnenie na spodnom ubíjadle lisu, hornou spájacou doskou na hornom ubíjadle lisu, opornou doskou lisovnice umiestnenou medzi základnou doskou a hornou spájacou doskou, spodnou jednotkou na uloženie náradia, spojenou so spodnou spájacou doskou apohyblivou ako celok s príslušnými oporami náradia, a hornoujednotkou na uloženie náradia, spojenou s hornou spájacou doskou a pohyblivou ako celok s príslušnými oporami náradia, pričom aspoň jedna z jednotiek na uloženie náradia obsahuje niekoľko opôr náradia a ovládacie zariadenie vyhotovené pre každú oporu náradia s cieľom individuálneho pohybu opory náradia späť a dopredu. Toto zariadenie umožňuje kalibráciu relatívne komplikovaných obrobkov, ako to bude vysvetlené ďalej. Toto zariadenie umožňuje 7 priebehu lisovacej operácie individuálne pohybovať razniky náradia. Pri nasledovnej operácii vyhadzovania sa však všetky spodné razníkmi pohybujú spolu so spodným ubíjadlom, čo umožní uvoľniť obrobok a odovzdať ho do premiestňovacieho zariadenia.0006 Ako spodná, tak aj horná jednotka na uloženie náradia obsahuje niekoľko opôr náradia. Je Však žiaduce použiť zariadenie na jedno použitie s určitým náradím na kalibráciu veľkého počtu kusov určitého obrobku, pre ktorý jedna časť náradia obsahuje len jeden razník, prípadne je možné vybaviť len jednu z obidvoch jednotiek na uloženie náradia niekoľkými oporami náradia.0007 Podľa jedného uskutočnenia vynálezu sú ovládacie zariadenia opôr náradia integrované do jednotky na uloženie náradia. V tomto prípade je kalibračné zariadenie V podstate nezávislé na vyhotovení lisu. Je však tiež možné pripojiť opory náradia na spájacie tyče, ktoré sú ovládateľné ovládacimi zariadeniami lisu.0008 Zariadenie môže obsahovať centrálnu oporu náradia, ktorá je ovládateľná ovládacím zariadením lisu. Táto centrálna opora náradia slúži na uloženie centrálneho čapu, ktorý môže zasahovať do centrálneho otvoru obrobku, ak obsahuje obrobok takýto otvor. 0009 Príslušné ovládacie zariadenie môže byť výhodne ovládateľné hydraulický, napríklad hydraulickým valcom.0010 Jedno uskutočnenie zariadenia sa vyznačuje tým, že oporná doska lisovnice je podopretá tyčami, ktoré sú axiálne pohyblivév základnej doske, a tým, že horná poloha každej tyče jeobmedzená zarážkou. Tieto tyče môžu byť pripojené na hydraulické valce lisu. Toto zariadenie zaisťuje, že oporná doska lisovnice bude V tej istej úrovni ako pri umiestnení, tak i pri odstránení obrobku. To uľahčuje automatizáciu týchto operácií. Iné uskutočnenie zaisťuje, že medzi základnou doskou a opornou doskou lisovnice sa umiestnia hydraulické valce. V obidvoch prípadoch sa dosiahne tzv. plávajúca opora opornej dosky lisovnice. Oporná doska lisovnice je umiestnená v malej vzdialenosti od oporného člena, ktorý obklopuje spodnú jednotku na uloženie náradia tesne pri strede. Podľa toho, ak pri kalibrácii prekročí tlak pôsobiaci na opornú dosku lisovnice určitú hranicu, doľahne oporná doska lisovnice na Oporný člen. Centrálne umiestnenie oporného člena má tú výhodu, že oporná doska lisovnice nie je pri ďalšom zvýšení tlaku neprípustne namáhaná. Oporný člen je výhodne vybavený nastaviteľnou zarážkou, napr. v podobe závitového prstenca určeného pre opornú dosku lisovnice. Pri výmene náradia to umožňuje znížiť čas výmeny, pretože nie je potrebné vkladať žiadne zvláštne rozpierky. Pre každú oporu náradia je možné uskutočniť nastaviteľnú zarážku pre polohu lisovania a pre polohu vyhodenia. Je však tiež možné usporiadať pre vyhadzovaciu polohu merací systém namiesto zarážky. Takýto merací systém je možné umiestniť V zariadeni alebo V lise. Tieto význaky tiež limitujú čas potrebný na výmenu náradia.0011 Vynález sa tiež týka lisu na kalibráciu obrobkov so zariadením podľa jedného z nárokov 1 až 15. Jedno výhodné uskutočnenie lisu sa vyznačuje tým, že oporná doska lisovnice je podopretá tyčami, ktoré sú axiálne pohyblivé V základnej doske,pričom horná poloha každej tyče je obmedzená zarážkou a každá tyč je pohyblivá pomocou hydraulického valca. Výhodne je tiež uskutočnená centrálna opora náradia, ktorá môže byť ovládateľná,výhodne hydraulický, pomocou ovládacieho zariadenia umiestneného V spodnom ubíjadle lisu. Teraz budú opísané uskutočneniaObrázok 1 znázorňuje pozdĺžny rez zariadením, obrázok 2 znázorňuje zariadenie ako na obrázku 1, avšak s vloženým náradím a obrobkom umiestnenýmv lisovnici, obrázok 3 znázorňuje modifikovanú verziu zariadenia, obrázok 4 znázorňuje ďalšiu modifikáciu zariadenia aobrázok 5 vysvetľuje rôzne kroky kalibračnej operácie.0012 Pre lepšiu predstavu o vynálezcovských význakoch boli obrázky trochu schematizované.0013 Ako znázorňujú obrázky 1 a 2, zariadenie obsahuje základnú dosku 11, napríklad štvorcového uskutočnenia, určenú na montáž na stôl 13 lisu, spodnú spájaciu dosku 15 na montáž na vstrekovací piest alebo na spodné ubíjadlo 17 lisu, hornú spájaciu dosku 19 na montáž na horné ubíjadlo 21 lisu a opornú dosku 23 lisovnice, umiestnenú v priestore medzi základnou doskou 11 a hornou spájacou doskou 19.0014 Na spájaciu dosku 15 je pripojená spodná jednotka 25 na uloženie náradia pomocou štyroch tyčí 27. Na hornú spájaciu dosku 90 je pripojená horná jednotka 29 na uloženie náradia. Spodná jednotka 25 na uloženie náradia obsahuje tri opory 31,32,33 náradia, ktoré sú individuálne pohyblivé späť a dopredu pomocou ovládacích zariadení, napr. hydraulických valcov 37,38,39, a to rovnobežne s centrálnou osou 40. V znázornenom uskutočnení sú ovládacie zariadenia 37,38,39 integrované do jednotky na uloženie náradia. Opory 31,32,33 náradia sú uskutočnené V podobe prstencov. Pre každú oporu náradia je v rovnakých vzdialenostiach umiestnených niekoľko hydraulických

MPK / Značky

MPK: B22F 3/03

Značky: takým, obrobkov, uloženie, kalibráciu, zariadenie, zariadením, náradia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/16-e2218-zariadenie-na-ulozenie-naradia-na-kalibraciu-obrobkov-a-lis-s-takym-zariadenim.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na uloženie náradia na kalibráciu obrobkov a lis s takým zariadením</a>

Podobne patenty