Sedadlo vozidla so zámkou bezpečnostného pásu

Číslo patentu: E 20289

Dátum: 20.06.2013

Autori: Lewis Richard, Ashtekar Bhagyesh, Svensson Lennart

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Opis Vynález sa týka sedadla vozidla so zámkou bezpečnostného pása, s význakmi, obsiahnutýmiv predvýznakovej časti nároku l.Zo spisu DE 10 2005 047 272 B 3 je známe sedadlo vozidla tohto druhu, najmä zadné sedadlo motorového vozidla. Toto sedadlo vozidla je pritom vybavené operadlom chrbta a sedacou časťou. Vzadnej oblasti sedacej časti je pri pohľade V smere jazdy usporiadaná zámka bezpečnostného pása, ktorá je prostredníctvom adaptéra upevnená na vpriečnom smereprebiehajúcej priečnej traverze nosnej konštrukcie sedadla vozidla.V neskôr nasledujúcom montážnom kroku sa konštrukcia operadla chrbta a konštrukcia sedacej časti vybaví čalúnením. Pritom sa vždy jedna pcnová súčasť uloží na konštrukciu operadlachrbta a na konštrukciu sedacej časti a potiahne sa poťahom.Penová súčasť, priradené k sedacej časti, je pritom vybavená vybraním pre zámku bezpečnostného pása. Toto Vybranie prebieha vo vertikálnom smere cez uvedenú penovú súčasť a má v smere jazdy aj v priečnom smere približne rozmery zámky bezpečnostného pása. Vybranie sa nachádza v smere jazdy v zadnej oblasti penovej súčasti a je usporiadané Vsmere jazdy v určitej vzdialenosti od zadného konca penovej súčasti.Vdôsledku toho prechádza zámka bezpečnostného pása penovou súčasťou, priradenou k sedacej časti, vo vertikálnom smere a je tak viditeľná aj obsluhovateľná. Súčasne leží zámka bezpečnostného pása okolo obvodu približne vjednej rovine na penovej súčasti, tak že je zabránené vytvárania trhlín alebo vrypov medzi zámkou bezpečnostného pása a penovousúčasťou vo vnútri vybrania.Penová súčasť sa pri montáži umiestni vo vertikálnom smere zhora dole na konštrukciu sedacej časti, pričom zámka bezpečnostného pása sa pretiahne vybraním a upevní sa na konštrukciu sedacej časti. Následne sa penová súčasť, priradené. k operadlu chrbta, umiestni nakonštrukciu operadla chrbta a upevní sa.V niektorých prípadoch, napríklad keď sa najskôr montuje penová súčasť na operadlo chrbta a potom penová súčasť na sedaciu časť, nie je možné vykonať umiestnenie penovej súčasti na sedaciu časť V smere zhora dole, ale sa musí uvedená penová súčasť uložiť približne vo vodorovnom smere proti smeru jazdy na konštrukciu sedacej časti. Pri tomto smere pohybupenovej súčasti nie je možné prestrčiť zámku bezpečnostného pása opisaným vybraním.Dalo by sa zväčšiť vybranie smerom dozadu až kzadnému koncu penovej súčasti. Montáž penovej súčasti by potom bolo možne vykonať v opísanom smere pohybu. Penová súčasť by sa mohla nasunúť proti smeru jazdy, pričom zámka bezpečnostného pása by sa umiestnila vo vybraní. Tak by potom zámka bezpečnostného pása doliehala vpriečnom smere vpravo a vľavo, ako aj v smere jazdy vpredu na penovú súčasť. V smere jazdy vzadu by však medzi zámkou bezpečnostného pása a zadným koncom penovej súčasti zostal nežiaduci otvorTiež zo spisu DE 103 34 977 Al je známe sedadlo vozidla tohto druhu, ktoré je vybavenésedacou časťou so sedacím čalúnením, ktoré má vybranie na uloženie zámky bezpečnostnéhoZo spisu FR 2 885 851 je taktiež známe sedadlo vozidla tohto druhu, ktorého sedacie čalúnenie má aspoň jedno vybranie vymedzené vo vertíkálnom smere hore z časti mostíkom, pričom materiál tohto mostíka je elastickým materiálom.Ďalej potom je zo spisu DE 10 2004 043 132 B 3 známe sedadlo vozidla tohto druhu, ktorého sedacie čalúnenie je vo vertikálnom smere hore vymedzené z časti na jednej strane vsadenýmoddeľovačom, pozostávajúcim napríklad z plastu, a na druhej strane príložkou z látky.Úloha Základom vynálezu je úloha vylepšiť sedadlo vozidla druhu, uvedeného v úvode, tak, aby sa najmä umožnila montáž penovej súčasti pre sedaciu časť vpribližne vodorovnom smerepohybu a zabránilo sa tak vzniku medzery alebo iných otvorov medzi penovou súčasťou aTáto úloha je vyriešená sedadlom vozidla svýznakmi, uvedenými vnároku 1. Výhodné vyhotovenia, ktoré sa môžu použiťjednotlivo alebo vo vzájomnej kombinácii, sú predmetomSedadlo vozidla podľa vynálezu obsahuje operadlo chrbta a sedaciu časť, ktorá je vybavená sedacím čalúnením, pričom toto sedacie čalúnenie je vybavené aspoň jedným vybraním na uloženie aspoň jednej zámky bezpečnostného pása. Pritom je toto aspoň jedno vybranievymedzené z časti vo vertikálnom smere hore mostíkom.V dôsledku toho, že toto aspoň jedno vybranie je vo vertikálnom smere hore vymedzené z časti mostíkom, je otvor na vybranie, zostávajúci v smere jazdy za zámkou bezpečnostnéhopása, smerom hore zakrytý a nie je tak vidieť.Podľa vynálezu obsahuje mostík materiál jadra, ktorý je potiahnutý poťahom. V dôsledku toho sa môže zvoliť materiál jadra s požadovanými vlastnosťami, najmä sohľadom na pevnosť v ťahu pre pretrhnutie, zatiaľ čo optický dojem mostíka zodpovedá vzhľadu sedacie ho čalúnenia.Ďalej potom je materiál jadra mostíka elastickým materiálom, výhodne je to gumový pás. Vdôsledku toho je možné mostík pri montáži sedacieho čalúnenia ľahko nadvihnúť a umožniť tak prestrčenie zámky bezpečnostného pása. Následne sa materiál jadra znova stiah ne a mostík leží približne v ploche svojej pôvodnej polohy.Výhodne je materiál jadra mostíka pritom prišitý v priečnom smere napravo aj naľavo odvybrania na materiál sedacieho čalúnenia.Pritom pozostáva poťah mostíka výhodne aspoň prevažne z kože. Alternatívne môže poťahV jednoduchom vyhotovení je pritom usporiadané prvé vybranie, ktorého rozmer v priečnomsmere zodpovedá šírke prvej zámky bezpečnostného pása.Najmä u sedadla vozidla s tromi miestami na sedenie je výhodné usporiadať druhé Vybranie,ktorého rozmer V priečnom smere zodpovedá súčtu šírok druhej zámky bezpečnostného pásaa tretej zámky bezpečnostného pása.i Pre zakrytie medzery, zostávajúcej vzadu za zámkou bezpečnostného pása, je mostík výhodneusporiadaný tak, aby V smere jazdy predný koniec mostíka doliehal na V smere jazdy zadnýkoniec aspoň jednej zámky bezpečnostného pása.Výhodne je vo vertikálnom smere hore uložená plocha mostíka ukončená aspoň približne vjednej rovine shore vo vertikálnom smere usporiadanou plochou sedacieho čalúnenia.Vznikne V dôsledku toho Výhodne dojem rovnomemej sedacej plochy.Výhodne je vo vertikálnom smere usporiadaný pod mostíkom priechod, ktorým je pri montáži možno pretlačiť aspoň jednu zámku bezpečnostného pása. V dôsledku toho je možné výhodneV konávať zednodušenú montáž sedacieho čalúnenia na sedadlo vozidla.Sedacie čalúnenie je pritom výhodne Vytvorené ako penová súčasť.Výhodne prebieha sedacie čalúnenie v priečnom smere po celej šírke sedadla vozidla.Výhodne je vybranie usporiadané V priečnom smere kolmo na vertikálny smer a má približneĎalej bude vynález bližšie objasnený na základe jedného výhodného príkladu vyhotovenia,znázomeného na výkresoch. Vynález však nie je obmedzený len na tento príklad vyhotovenia. Na výkresoch predstavujúobr. l schematické znázomenie sedadla vozidla V bokoryse, obr. 2 schematické znázomenie sedadla vozidla z obr. l pri pohľade proti smeru jazdy, obr. 3 časť sedacieho čalúnenia pri pohľade V smere jazdy, obr. 4 časť sedacieho čalúnenia z obr. 3 V priebehu montáže pri pohľade v smerejazdy, obr. 5 časť sedacieho čalúnenia z obr. 3 po montáži pri pohľade v smere jazdy, aobr. 6 časť sedacieho čalúnenia z obr. 3 po montáži pri pohľade zhora.

MPK / Značky

MPK: B60N 2/60, B60R 22/26, B60R 22/18

Značky: pásu, zámkou, sedadlo, bezpečnostného, vozidla

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/16-e20289-sedadlo-vozidla-so-zamkou-bezpecnostneho-pasu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sedadlo vozidla so zámkou bezpečnostného pásu</a>

Podobne patenty