Spôsob prípravy benzyl [(3aS,4R,6S,6aR)-6-hydroxy-2,2-dimetyltetrahydro-3aH- cyklopenta[d][1,3]dioxol-4-yl]karbamátu a medziprodukty v tomto spôsobe

Číslo patentu: E 19979

Dátum: 11.05.2012

Autor: Musil Tibor

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predkladaný vynález sa týka spôsobu prípravy benzyl(3 aS,4 R,6 S,6 aR)-6-hydroxy-2,2 dimetyltetrahydro-3 aH-cyklopentadl,3 dioxol-4-ylkarbamátu (VI), HOWHÄOQ 028medziproduktu užitočného pri syntéze liečiv napríklad Ticagreloru, produktov tohto spôsobu(11) (111) Syntćzy bud voľného amínu alebo hydrochloridovej soli zlúčeniny (IV) sa opisujú v WO 99/05 l 42, V Tetrahedron Lett., 2000, 41, 9537 a V Synth. Commun. 2001, 31, 2849.Syntéza diastereomćme čistej dibenzoyl-L-tartrátovej soli zlúčeniny (IV) sa opisuje v W 0Opis vynálezu Predkladaný vynález sa týka spôsobu prípravy benzyl(3 aS,4 R,6 S,6 aR)-6-hydroXy-2,2 dimetyltetrahydro-3 aH-cykl 0 pentadl,3 dioxol-4-ylkarbamátu (VI), HOÚŇÄOVQ o)Řo(a) zmiešanie zlúčeniny vzorca (III),Ä (III), s enantiomérne čistou chránenou aminokyselinou pri tvorbe diastereoizomémej soli,(b) kryštalizáciu tejto soli za poskytnutia chránenej soli aminokyseliny zlúčeniny vzorca (IV), HOÚNHZ 6 Ž(c) pôsobenie kyselinou na túto chránenú soľ aminokyseliny zlúčeniny vzorca (IV) a(d) reakciu produktu z kroku c) s benzylchloroformátom v prítomnosti vhodnej bázy, ako je uhličitan draselný.Spôsob podľa predkladaného vynálezu je obzvlášť užitočný na výrobu benzyl(3 aS,4 R,6 S,6 aR)-6-hydroxy-2,2-dimetyltetrahydro-BaH-cyklopentad l ,3 dioxo 1-4 ylkarbamátu (VI) vo veľkom meradle tým, že poskytuje napríklad vyššie výťažky, v spôsobe je potreba menšieho množstva použitých chemikálií (alebo odpadových), má lepšiu objemovú kapacitu, má kratšiu dobu spracovania, je stabilnejším spôsobom s možnosťou spätného získania ako chirálne chránenej aminokyseliny tak rozpúšťadiel použitých pri rozpúšťaní.Spôsob prípravy benzyl (3 aS,4 R,6 S,6 aR)-6-hyclroxy-2,2-dimetyltetrahydro-SaHcyklopentadl,3 dioxol-4-ylkarbamátu (VI) môže vychádzať zo zlúčeniny vzorca (III),ktorá sa môže pripraviť postupmi známymi zo stavu techniky. Zlúčenina vzorca (III) sa potom rozpustí kryštalizáciou diastereomérne čistej soli použitím enantiomćrne čistej chránenej aminokyseliny za poskytnutia zodpovedajúcej čistej chránenej soli aminokyseliny zlúčeniny vzorca (IV). Na soľ aminokyseliny zlúčeniny vzorca (IV) sa najskôr pôsobí kyselinou a následne reaguje s benzylchloroformátom v prítomnosti vhodnej bázy, ako uhličitanu draselného, za poskytnutia (VI).Altematívne môže spôsob prípravy benzyl (3 aS,4 R,6 S,6 aR)-6-hydroxy-2,2 dimetyltetrahydro-3 aH-cyklopentaa 1,3 dioxol-4-ylkarbamátu (VI) vychádzať zozlúčeniny vzorca (I), ktorá sa môže pripraviť postupmi známymi zo stavu techniky alebo ako je to opísané v príkladoch. Zlúčeniny (I) sa prevedú na zlúčeninu (III), ako je to známe zo stavu techniky, alebo ako je to opísané v príkladoch. Následne sa zlúčenina vzorca (III) rozpustí kryštalizáciou diastereomćrne čistej chránenej soli aminokyseliny s použitím enantiomérne čistej chránenej aminokyseliny za poskytnutia zodpovedajúcej diastereoizoměme čistej soli zlúčeniny vzorca (IV). Na soľ aminokyseliny zlúčeniny vzorca(IV) sa potom pôsobí kyselinou a následne reaguje s benzylchloroformátom V prítomnosti vhodnej bázy, ako je uhličitan draselný, za poskytnutia (VI).Nasledujúca schéma zobrazuje spôsob prípravy benzyl (3 aS,4 R,6 S,6 aR)-6-hydroxy 2,2-d im etyltetrahydro-3 aH-cyklopentad l ,3 dioxol-4-yl karbamátu (VI) cezJedným uskutočnením predkladaného vynálezu je spôsob prípravy chránenejaminokyseliny zlúčeniny vzorca (IV). Ďalším uskutočnením predkladaného vynálezu jechránená 11 soľ aminokyseliny a zlúčeniny vzorca (IV). Ešte ďalším uskutočnením predkladaného vynálezu je 11 soľ L-Boc-fenylalanínu a zlúčeniny vzorca (IV). Táto soľ môže byt tiež pomenovaná N-(terc-butoxykarbony 1)-L-fenylalanín - (3 aR,4 S,6 R,6 a.S)-6 amin 0-2,Z-dimetyltetrahydro-BaH-cyklopentadl,3 dioxol-4-ol (lzl) alebo (3 aS,4 R,6 S,6 aR)6-hydroxy-2,2-dimetyltetrahydro-3 aH-cyklopentadl ,3 dioxol-4-amínium (2 S)-2-(tercbutoxykarbonyl)amino-3-fenylpropanoát (Va). Ešte ďalším uskutočnením predkladaného vynálezu je 11 soľ L-Boc-leucínu a zlúčeniny vzorca (IV). Táto soľ môže byť tiež pomenovaná N-(terc-butoxykarbonyl)-L-leucín-(3 aR,4 S,6 R,6 aS)-6-amino-2,2 dimetyltetrahydro-3 aH-cyklopentad l ,3 dioxo 1-4-ol (l l) alebo (3 aS,4 R,6 S,6 aR)-6-hydroxy 2,2-dimetyltetrahydro-3 aH-cyk 1 opentad 1,3 dioxol-4-amínium (2 S)-2-(terc-butoxykarbonyl)amino-4-metylpentanoát (Vb).V jednom uskutočnení vynálezu je chráníaca skupina enantiomérne čistých chránených aminokyselín vybraná z Boc, CBZ alebo Bz. V ďalšom uskutočnení vynálezu sa enantiomérne čistej chránenej aminokyseliny vhodnej na použitie v kroku rozpúšťanie zvolí z L-Boc-fenylalanínu alebo z L-Boc-leucínu. V ďalšom uskutočnení vynálezu sa enantiomérne čistá chránená aminokyselina zvolí z opačných (D) enantiomérov. V ešte ďalšom uskutočnení vynálezu je enantiomérne čistou chránenou aminokyselinou L-Boc-fenylalanín. V ešte ďalšom uskutočnení vynálezu je enantioméme čistou chránenou aminokyselinou L-Bocleucín.V jednom uskutočnení vynálezu môžu byť rozpúšťadlá vhodné pre krok rozpúšťania poskytujúci diastereoizomérne čistú soľ zlúčeniny vzorca (IV) vybrané z alifatických alkoholov (ako metanol, etanol, n-propanol, ízo-propanol, n-butanol, ízo-butanol alebo ercbutanol), alifatických esterov (ako etylacetát, butylacetát alebo izo-propylacetát), alifatických ketónov (ako acetón, metyletylketón (MEK) alebo metyl(izo-butyl)ketón (MlBK,aromatických rozpúšťadiel (ako toluén alebo Xylén) a ich zmesí. V ďalšom uskutočnení predkladaného vynálezu je rozpúšťadlo V kroku (a) vybrané z alifatických alkoholov,aromatických rozpúšťadiel a ich zmesí. V ešte ďalšom uskutočnení predkladaného vynálezu je rozpúšťadlom V kroku (a) zmes ízo-propanolu a aromatického rozpúšťadla. V ešte ďalšom uskutočnení predkladaného vynálezu je rozpúšťadlom v kroku (a) zmes izo-propanolu a toluénu. V ešte ďalšom uskutočnení predkladaného vynálezu je rozpúšťadlom v kroku (a)ízopropanol. V ešte ďalšom uskutočnení predkladaného vynálezu je rozpúšťadlom v kroku (a)zmes alifatického ketónu a aromatického rozpúšťadla. V ešte ďalšom uskutočnení

MPK / Značky

MPK: C07B 57/00, C07D 317/44

Značky: přípravy, tomto, cyklopenta[d][1,3]dioxol-4-yl]karbamátu, medziprodukty, 3as,4r,6s,6ar)-6-hydroxy-2,2-dimetyltetrahydro-3ah, spôsob, spôsobe, benzyl

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/16-e19979-sposob-pripravy-benzyl-3as4r6s6ar-6-hydroxy-22-dimetyltetrahydro-3ah-cyklopentad13dioxol-4-ylkarbamatu-a-medziprodukty-v-tomto-sposobe.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob prípravy benzyl [(3aS,4R,6S,6aR)-6-hydroxy-2,2-dimetyltetrahydro-3aH- cyklopenta[d][1,3]dioxol-4-yl]karbamátu a medziprodukty v tomto spôsobe</a>

Podobne patenty