Spôsob riadenia výmeny dát medzi diagnostickým systémom pre motorové vozidlá a riadiacimi zariadeniami usporiadanými vo vozidlách, riadiaci program a diagnostický systém pre motorové vozidlá

Číslo patentu: E 18822

Dátum: 17.07.2009

Autor: Köhler Ralf

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob riadenia výmeny dát medzi diagnostickým systémom pre motorové vozidlá a riadiacimi zariadeniami usporiadanými vo vozidlách, riadiaci program a diagnostický systém pre motorovéDoterajšie diagnostické systémy pre motorové vozidlá, pomocou ktorých je možné u výrobcu alebo v továrni získať prístup k parametrom riadiacich zariadení vozidla, sú relatívne tuhým spôsobom pripojené na už existujúce komunikačné rozhranie vozidiel. Pri zmenách alebo rozšíreniach komunikačných rozhraní vozidiel v dôsledku zmeny modela alebo na základe nového variantu vozidla sú často potrebné početné prispôsobovacie práce na celomdiagnostickom systéme pre motorové vozidlá.Ďalší problém tuhého spojenia medzi funkciami alebo skúšobnými alebo diagnostickýmí programami diagnostického systému pre motorové vozidlá a komunikačnými rozhraniami vozidla spočíva V tom, že často nie je možné optimalizovanie komunikačných zásahov, najmä V čase prevádzky. Optimalizovanie komunikačných zásahov zahrnuje napríklad zistenie sledu komunikačných volaní. Obvykle sa uskutočňuje zistenie možných komunikačných zásahov už pri vývoji nejakého diagnostického systému pre motorové vozidlá,ktoré musí zohľadniť všetky scenáre nastávajúce V čase prevádzky. Dodatočné zmeny možných komunikačných zásahov sú veľmi nákladné a v niektorých prípadoch z hľadiska hospodárnostiZo spisu US 2008/249681 Al je známe prenášať diagnostické dáta vozidla z diagnostického nástroja na ďalšie vyhodnotenie do osobného počítača PC. Meracie signály prijaté z komunikačného rozhrania vozidla sa podrobía premene na protokol, ktorý sa vzťahuje čisto na referenčný model ISO/OSI-Layer l a 2 (vrstva l a 2). Vzťah k objektom na báze počítačov, ktoré sú použité v aplikačnej rovine,sa pritom nevytvára. Nevýhodou je teda to, že sa neuskutoční žiadne oddelenie medzi objektami na báze počítačov prostredníctvom používaných funkcií alebo skúšobných programov diagnostického systému pre motorové vozidlá na jednej strane a hardwarovými vlastnosťami rozhrania vozidiel alebo monitorovaných riadiacich zariadení na druhej strane. Zmenený hardware pre rozhranie vozidiel alebo pre riadiace zariadenia teda vždy vyžaduje hlbokú zmenu funkcií alebo skúšobných programov diagnostického systému pre motorové vozidlá. To je veľmi nákladné z hľadiska času aj ceny, ako aj náchylné k chybám. Z uvedeného spisu US 2008/249681 Al najmä nevyplýva, že príkazové rozhranie komunikačnej riadiacej jednotky diagnostického systému pre motorové vozidlá zjistí podľa priradenia medzi objekty na báze počítača a parametre riadiacich zariadení minimálny počet komunikačných volaní potrebných pre zásah doÚlohou predloženého vynálezu teda je vytvoriť účinný a flexibilný spôsob riadenia výmeny dát medzi diagnostickým systémom pre motorové vozidlá a riadiacimi zariadeniami, ktorý umožní opätovné uplatnenie už existujúcich skúšobných programov alebo diagnostických funkcií pri zmenených riadiacich zariadeniach alebo pri zmenených rozhraniach vozidiel, ako aj optímalizovanie komunikačných zásahov prostredníctvom rozhrania vozidiel pri prevádzke diagnostického systému pre motorové vozidlá, ako ajvhodné implementovanie tohto spôsobu.Táto úloha je podľa vynálezu vyriešená spôsobom so znakmi uvedenými V nároku l, riadiacim programom so znakmi uvedenými v nároku 7 a diagnostickým systémom pre motorové vozidlá so znakmi uvedenými v nároku 8. Ďalšie výhodné uskutočnenia predloženého vynálezu sú uvedené V závislých nárokoch.Podľa vynálezu sa pre riadenie výmeny dát medzi díagnostickým systémom pre motorové vozidlá a riadiacimi zariadeniami usporiadanými vo vozidlách sprostredkuje požiadavka na zásah pre aspoň jeden zvolený parameter riadiacieho zariadenia do príkazového rozhrania. Zvolený parameter riadiacieho zariadenia môže byť uložený v riadiacom zariadení. Požiadavka na zásah obsahuje aspoň jeden údaj riadiaceho príkazu a objektu na báze počítača diagnostického systému pre motorové vozidlá. Objekt na báze počítača, napríklad jedna premenná používaná nejakou funkciou alebo nejakým skúšobným programom diagnostického systému pre motorové vozidlá, je priradená k jednému parametru řídicího zařízení. Tento parameter riadiaceho zariadenia teda nemusi byť nejakej funkcii alebo nejakému skúšobnému programu diagnostického systému pre motorové vozidlá priamo známy, ale môže byť napríklad nejakou premennou abstrahovaný. Ďalej sú objekty na báze počítača diagnostického systému pre motorové vozidlá rozčlenené prostredníctvom dátových štruktúrnych elementov na vopred stanoviteľné kategórie. Týmito dátovýmí štruktúrnymí elementamimôžu byť napríklad metainformácie.V jednej dátovej báze sú ďalej uložené zásahové parametre špecifické pre rozhranie vozidla poprípade špecifické pre riadiace zariadenie, priradené k objektom na báze počítača alebo k dátovým štruktúrnym elementom. Prostredníctvom príkazového rozhrania sa tým požiadavky na zásah premieňajú na zásahové parametrešpecifické pre rozhranie vozidla poprípade pre riadiace zariadenie.Podľa aspoň jedného zásahového parametra, špecifického pre rozhranie vozidla poprípade riadiace zariadenie, pre zásah do zvoleného parametra riadiaceho zariadenia, sa uskutoční zistenie aspoň jedného potrebného komunikačného zdroja rozhrania vozidla,poprípade potrebného komunikačného Volania prostredníctvom rozhrania vozidla. Zásah do zvoleného parametru riadiaceho zariadenia sa uskutoční prostredníctvom zisteného komunikačného zdroja poprípade zisteného komunikačného volania cez rozhranieNa základe znázornenia parametrov riadiaceho zariadenia v diagnostickom systéme pre motorové vozidlá prostredníctvom abstraktných premenných, ako aj rozdelením komponentov rozhrania na špecifické pre rozhranie vozidla poprípade pre riadiace zariadenie na jednej strane a komponenty rozhrania špecifické pre funkcie poprípade skúšobné programy na druhej strane sa podľa vynálezu umožní zjednodušené použitie rôznych rozhraní vozidla aoptimalizovanie komunikačných zásahov v čas prevádzky.Predložený vynález je následne bližšie objasnený na príklade uskutočnenia podľa obrázkov. Pritom znázorňujúobr.1 schématické vyobrazenie diagnostického systému pre motorové vozidlá, obr. 2 vývojový diagram pre spôsob riadenia výmeny dát medzi diagnostickým systémom pre motorové vozidlá a riadiacimiozariadeniami usporiadanýrni vo vozidle.Diagnostický systém 101 pre motorové vozidlá obsahuje riadiace zariadenie priebehu funkcií 111 a skúšobných programov 112. Okrem toho je upravená komunikačná riadiaca jednotka pre vytvorenie príkazového rozhrania 113 pre funkcie 111 a Skúšobné

MPK / Značky

MPK: G05B 19/042

Značky: diagnostickým, spôsob, program, medzi, vozidla, vozidlách, riadiaci, systémom, výměny, riadenia, zariadeniami, riadiacimi, diagnostický, usporiadanými, systém, motorové

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/16-e18822-sposob-riadenia-vymeny-dat-medzi-diagnostickym-systemom-pre-motorove-vozidla-a-riadiacimi-zariadeniami-usporiadanymi-vo-vozidlach-riadiaci-program-a-diagnosticky-system-pre-motorov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob riadenia výmeny dát medzi diagnostickým systémom pre motorové vozidlá a riadiacimi zariadeniami usporiadanými vo vozidlách, riadiaci program a diagnostický systém pre motorové vozidlá</a>

Podobne patenty