Blokovacie zariadenie sklopného operadla chrbta sedadla

Číslo patentu: E 18623

Dátum: 08.02.2012

Autori: Teufel Ingo, Reimer Peter

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa vzťahuje na blokovacie zariadenie sklopného operadla chrbta sedadla, najmä zadného sedadla v motorovom vozidle, s puzdrom blokovania, v ktorom je okolo osi výkyvu medzi zablokovanou polohou a odblokovanou polohou usporiadaný výkyvný ručný manipulátor, pomocou ktorého je možné spoločne prestaviť blokovaciu západku blokovacieho zariadenia medzi zablokovanou polohou a odblokovanou polohou, s blokovacou závorou,ktorá je manuálne pohyblivá pomocou uzamykateľnej zámky medzi zablokovanou polohou,blokujúcou ručný manipulátor v jeho zablokovanej polohe, a uvoľnenou polohou, uvoľňujú cou ručný manipulátor.Zo spisov DE 102008033304 A a US 4,813,722 je známe blokovacie zariadenie tohto druhu, pri ktorom v uzamknutom stave nie je možný výkyv ručného manipulátora.Zo spisu DE 101 46 528 A 1 je známe uzamykateľné blokovacie zariadenie, pri ktorom v uzamknutom stave je možný výkyv ručného manipulátora, bez toho aby pritom došlo k spo ločnému prestaveniu blokovacej západky. Podobné blokovacie zariadenie je zverejnené v spise DE 199 16 223 C 1.Pri takýchto blokovacích zariadeniach existuje problém, že blokovacia závora je pomocou zámky aj pri blokovacej západke, nachádzajúcej sa V odblokovanej polohe, pohyblivá vo svojej zablokovanej polohe. Tým sa bráni správnemu pohybu blokovacej západky do jejzablokovanej polohy, alebo je to dokonca celkom nemožné.Úlohou vynálezu je vytvoriť blokovacie zariadenie druhu, uvedeného v úvode, ktoré neumožňuje uzamknúť blokovacie zariadenie pri blokovacej západke, nachádzajúcej sa v odbloko vanej polohe.Táto úloha je vyriešená V spojení s význakmi predvýznakovej časti nároku l podľa vynálezu tým, že pomocou ručného manipulátora je pri jeho pohybe zo zablokovanej polohy do odblokovanej polohy možné presúvať prenosový prvok vo vedení z prvej koncovej polohy do druhej koncovej polohy, pričom prenosový prvok obsahuje na ňom pevne usporiadaný blokovací prvok, ktorý je pri pohybe ručného manipulátora pohyblivý zo svojej zablokovanej polohy von do blokovacieho vybrania v blokovacej závore a blokuje pohyblivosť blokovacej závoryz jej uvoľnenej polohy do jej zablokovanej polohy.Týmto vytvorením sa pohybom ručného manipulátora z jeho zablokovanej polohy do jeho odblokovanej polohy súčasne pohybuje nielen blokovacia západka do svojej uvoľnenej polohy, avšak súčasne sa zablokuje blokovacia závora v jej uvoľnenej polohe, takže blokovacia závora nemôže zabrániť voľnej pohyblívosti ručného manipulátora, alebo ju dokonca znemož niť.Až keď sa ručný manipulátor nachádza znova vo svojej zablokovanej polohe, je blokovacia závora znova uvoľnená a môže sa pohnúť do svojej zablokovanej polohy, blokujúcej ručnýV jednoduchom vyhotovení môže byť blokovacím vybranim blokovacia drážka, rozprestie rajúca sa priečne na smer pohybu blokovacej závory.Taktiež vjednoduchom vyhotovení je blokovací prvok vytvorený ako blokovací nástavec, ktorý vyčnieva z prenosového prvku priečne na smer jeho pohybu.Pri takomto vyhotovení je blokovací nástavec prenosového prvku pohyblivý priečne na smer pohybu blokovacej závory z jej odblokovanej polohy do jej zablokovanej polohy V smere do blokovacej drážky blokovacej závory.Pri dvojakej funkcií a tým pri úspore konštrukčných dielov, pri menšej montážnej náročnosti a pri úspore konštrukčného priestoru je možne na prenosovom prvku usporiadať indikačnú vlajočku, ktorá je poháňaná pohybom prenosového prvku medzi neindikujúcou polohou,v ktorej je vlajočka poklesnutá do vedenia, a indikačnou polohou, V ktorej je vysunutá čias točne von z vedenia a z puzdra blokovania smerom von do vyčnievajúcej indikačnej polohy.Indikačná vlajočka, viditeľná V indikačnej polohe, slúži na to, aby ukazovala pri osobnom automobile so sklopným operadlom chrbta, že jeho blokovacie zariadenie správne nezapadlo,a že v dôsledku toho existuje pri spomalení jazdy, najmä pri zabrzdení, nebezpečenstvo sklo penia operadla chrbta dopredu.Ak je indikačná vlajočka pri ručnom manipulátore, nachádzajúcom sa V zablokovanej polohe,pohyblivá pôsobením sily z jej vedenia vyčnievajúcej vonkajšej koncovej oblasti proti pôsobeniu sily pružiny do neindikujúcej polohy, potom je možné pri indikačnej vlajočke, nachádzajúcej sa pri pôsobení sily vjej indikačnej polohe, zanoriť indikačnú vlajočku do puzdraV jednoduchom vyhotovení môže byť blokovacia závora posuvne vedená vo vedení závoryAk je blokovacia závora vybavená priečne na smer jej pohybu nasmerovanou blokovacou drážkou, do ktorej prostredníctvom kľúča, výkyvného okolo priečne na smer pohybu blokovacej závory sa rozprestierajúcej osi otáčania zámky zasahuje výkyvný čap zámky, potom sa otočením kľúča napr. o 90 ° výkyvne čap zámky a blokovacia závora sa posunie medzi svojouNa blokovanie ručného manipulátora môže v jednoduchom vyhotovení obsahovať tento ručný manipulátor priečne na smer pohybu blokovacej závory nasmerované blokovacie vybranie, doktorého blokovacia závora zaberá svojim blokovacím čapom rovnakého prierezu.Ak tvori operadlo chrbta oddeľovaciu stenu medzi priestorom pre pasažierov a batožinovým priestorom motorového vozidla, potom je pri operadle, nachádzajúcom sa v úžitkovej polohe,a pri zablokovanom blokovacom zariadení táto poloha operadla uzatvorená zámkou. Potomuž nie je možné dostať sa priestorom pre pasažierov do batožinového priestoru. Obrázky a formy uskutočnenia vynálezu Ďalej bude vynález bližšie objasnený na základe na výkresoch znázomeného výhodnéhoprlkladu uskutočnenia. Vynález však nie je obmedzený len na tento priklad uskutočnenia. Naobrázok 1 perspektívny pohľad na uzamknutú ovládaciu jednotku blokovacej jednotky s ručným manipulátorom V odblokovanej polohe, obrázok 2 perspektívny pohľad na otvorenú ovládaciu jednotku podľa obrázku 1 s ručným manipulátorom v zablokovanej polohe, nezamknutým, obrázok 3 perspektívny pohľad na blokovaciu závoru a prenosový prvok, zodpovedajúci polohe na obrázku 2, obrázok 4 pohľad, zodpovedajúci obrázku 3 v inej perspektíve, obrázok 5 perspektívny pohľad na otvorenú ovládaciu jednotku podľa obrázku 1 s ručným manipulátorom v odblokovanej polohe, nezamknutým, obrázok 6 perspektívny pohľad na blokovaciu závoru a prenosový prvok, zodpovedajúci polohe na obrázku 5, obrázok 7 pohľad, zodpovedajúci obrázku 6 v inej perspektíve, obrázok 8 perspektívny pohľad na otvorenú ovládaciu jednotku podľa obrázku 1 s ručným manipulátorom v zablokovanej polohe, zamknutým, obrázok 9 perspektívny pohľad na blokovaciu závoru a prenosový prvok, zodpovedajúci polohe na obrázku 8, aobrázok 10 pohľad, zodpovedajúci obrázku 9 V inej perspektíve, Blokovacíe zariadenie, znázomené na obrázkoch, obsahuje ovládaciu jednotku 1 s puzdrom 2 blokovania. Pod ovládacou jednotkou l je blokovacie zariadenie vybavené blokovacím ústrojenstvom známeho druhu. Obsahuje na okraji otvorenú vstupnú štrbinu, do ktorej je možné priečne zaviesť pevne na časti karosérie motorového vozidla usporiadaný blokovacíV úložnom otvore je výkyvne uložené neznázomené otočné stavidlo, pomocou ktorého jev uzamknutej polohe otočného stavidla uchytený do vstupnej štrbiny zavedený blokovací čap.Na zaistenie otočného stavidla v uzamknutej polohe obsahuje otočné stavidlo zhruba radiálne vyčnievajúci nástavec, ktorý je v tejto v uzamknutej polohe otočného stavidla usporiadaný nazáber s blokovacím hákom blokovacej západky.Blokovacia západka je vpolovici puzdra blokovania výkyvná okolo osi výkyvu medzi

MPK / Značky

MPK: B60N 2/36, B60N 2/015

Značky: zariadenie, sedadla, chrbta, blokovacie, operadla, sklopného

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/16-e18623-blokovacie-zariadenie-sklopneho-operadla-chrbta-sedadla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Blokovacie zariadenie sklopného operadla chrbta sedadla</a>

Podobne patenty