Liečenie autoimunitných chorôb

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka aminoalkoholu a jeho fosfátových derivátov na použitie pri liečbeurčitých autoimunitných ochorení, ako je napríklad amyotrofická laterálna skleróza a uveitída.Roztrúsená skleróza je chronické zápalové ochorenie centrálneho nervového systému (CNS),u ktorého nie je známa patofyziologická príčina. Klinické prejavy sú spojené s infiltráciou centrálneho nervového systému imunitne kompetentnými bunkami. Na periférií môžu byť preukázané špecifické populácie T-buniek zamerané voči neuroantigénom, ako je myelínový bázický proteín. To naznačuje zapojenie autoimunitnej odpovede pri vývoji choroby. Ikeď neexistuje žiadna špecifická liečba tohto T-bunkami sprostredkovaného autoimunitného ochorenia, pacienti sú liečení imunosupresívami, vrátane azatioprinu a kortikosteroidov, aby sa obmedzil rozsah zápalového procesu. Imunosupresívna terapia roztrúsenej sklerózy je však iba čiastočne účinná, a vo väčšine prípadov ponúka iba oneskorenie progresie ochoreniaV súlade s tým existuje potreba ďalších liečiv, ktoré sú účinné pri liečbe roztrúsenej sklerózy a iných príbuzných ochorení, vrátane tých, ktoré zahŕňajú T-bunkami sprostredkované poškodenie centrálneho alebo perifémeho nervového tkaniva, ako sú napríklad periférnaTeraz bolo zistené, že aminoalkohol, ktorý je opísaný nižšie v tomto dokumente, má priaznivý účinok pri liečbe autoimunitných ochorení, ako je amyotrofická laterálna skleróza (LouD 5 (W 0 2005/014525) opisuje SIP modulátory s imunosupresívnou účinnosťou, ktoré nesú pevnú bifenylovú, alebo v niektorých prípadoch, pevnú biarylovú jadrowi štruktúru. Tieto trojrozmerné molekuláme motívy zlúčenín D 5 sú preto pomeme vzdialené zlúčeninám podľa1. Vynález sa teda týka zlúčeniny všeobecného vzorca Ia, S Cl Ú ~~ OH i OH. la alebo jej farmaceuticky prijateľnej soli, alebo jej fosfátověho derivátu všeobecného vzorcaalebo jej farmaceuticky prijateľnej soli, ako jedinej účinnej látky na použitie pri liečeníamyotroñckej laterálnej sklerózy alebo uveitídy.2. Vynález ďalej poskytuje zlúčeninu na použitie podľa uskutočnenia 1, čo je zlúčeninaalebo jej farmaceutický prijateľná soľ.3. Vynález ďalej poskytuje zlúčeninu na použitie v súlade s uskutočnenim 1, čo jeą on alebo jej farrnaceuticky prijateľné soľ.4. Vynález taktiež poskytuje zlúčeninu na použitie V súlade s uskutočnenim 2, kde liečbou je liečba uveitídy.5. Vynález taktiež poskytuje farmaceutickú kompozíciu obsahujúcu zlúčeninuvšeobecného vzorca Ia alebo jej fosfátový derivát alebo jej farmaceutický prijateľnú soľ ako jedinú účinnú zložku, ako je definované v uskutočnení 1, spoločne s jedným alebo s viacerými ich farmaceutický prijateľnými rozpúšťadlami alebo nosičmi na použitie pri liečbeFosforylované deriváty zlúčenín všeobecného vzorca (Ia), napríklad, mono-2-amino-2-4-(3 benzyloxyfenyltio)-2-chlórfenylety 1 propylester kyseliny fosforečnej, sa môžu pripraviť použitím postupov syntézy fosforylovaných zlúčenín opísaných napríklad vo W 0 2005/021503 (pozri napr. strany ll a 12). Opticky aktívne zlúčeniny fosforylovanýchderivátov všeobecného vzorca (Ia) sa môžu pripraviť vo vysokej čistote použitím postupuopisanćho napriklad v Hinterding a kol., Synthesis, zv. 11, str. 1667-1670 (2003). Napríklad, opticky aktívna zlúčenina štruktúmeho vzorca (Ia), mono-2-aInino-2-4-(3-benzyloxy fenyltio)-2-chlórfenyletylpropylester kyseliny fosforečnej, sa môže pripraviť spôsobomopísaným V schéme nižšie využitím postupov, ktore opísali Hinterding et al. (2003), pozriJ l ekvivalent zlúčeniny 1 a 1,2 ekvivalentu Boc-anhydridu v dioxán/acetonitrile alebo DMF/vode (v závislosti od rozpustnosti) 1,2 ekvivalentu NaOH IM vo vode (teplota miestnosti, cez noc).1 ekvivalent z kroku a), 6 ekvivalentov tetrazolu (po prekryštalizovaní z toluénu alebo 0,45 M v CH 3 CN) a 2 ekvivalenty di-terc-butyldietylfosforamidinu v suchom THF (RT, 3 hodiny). 5 ekvivalentov H 202 (30) priamo do reakčnej zmesi z kroku e) (0 °C, 1 hodina).

MPK / Značky

MPK: A61K 45/06, A61P 27/02, A61P 25/00, A61K 31/137, A61P 25/02, A61K 31/661

Značky: autoimunitných, chorôb, liečenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/16-e18178-liecenie-autoimunitnych-chorob.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Liečenie autoimunitných chorôb</a>

Podobne patenty