Spôsob a systém na uskutočňovanie meraní na krimpovacom stroji

Číslo patentu: E 17918

Dátum: 23.03.2010

Autori: Pelkkala Seppo, Välimäki Jorma

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka spôsobu používaného u krimpovacieho stroja a krimpovacieho systému.0002 Podľa doterajšieho stavu techniky sa krimpovacie stroje používajú na výrobu rôznych krimpovaných spojov a pre spájanie dielov krimpovaním, kde stroje u krimpovacich nástrojov obsahujú niekoľko čelusťových segmentov, ktoré sú umiestnené v kruhovej rade a sú pohyblivé radiálne voči obrobku, ktorý má byť opracovaný a uprostred krimpovacieho nástroja. V tomto opise bude pojem čelusť tiež použitý pre odkaz na segment čeľuste.0003 Diel, ktorý má byť opracovaný pomocou spomínaného krimpovacieho stroja je spravidla konektor, známy ako taký, ktorý je zovretý okolo ohybnej izolačnej vrstvy pre vytvorenie tesného spojenia. Časť štruktúry konektora je tiež uložená v izolačnom hadičkovitom obale.0004 Pre vytvorenie krimpovacieho spojenia sú hadička a konektor spojené a umiestnené v otvore uprostred krimpovacieho stroja, načo sa aktivujú z viacerých smerov čeľuste pre vykonanie krimpovania a to smerom doprostred krimpovacieho nástroja. Počet čeľustí môže byť 8 alebo viac, spravidla v párnom počte a sú bežne umiestnené po dvojiciach na opačných stranách obrobku. Čeľuste bežne pokrývajú príslušný podiel kruhového tvaru a sú bežne umiestnené v podstate v rovnakých odstupoch v kruhu. Krimpovacie spojenie je založené na deformáoii obrobku, pričom priemer vonkajšej časti, napríklad golier konektoru je umiestnený okolo a pružná hadička sa redukuje tým, že sa hadička stláča tesne medzi vnútornú časť a vonkajšiu0005 Protilahlé čeluste ako pár vymedzujú minimálny a maximálny priemer otvoru ponechaného medzi nimi. Čeľuste určujú minimálny priemer otvoru vo chvíli keď sú protilahlé čeľuste pevne priľahlé proti sebe a radiálny pohyb smerom doprostred0006 S otvormi väčšími než tieto môžu byť Čeľuste vzájomne od seba vzdialené a je možné vykonať krimpovanie pomocou požadovaného silového účinku. Sily, ktoré sú výhodne rovnaké, pôsobia na obrobok z radiálnych smerov a spôsobujú požadovanú deformáciu, pomocou ktorej je možné spojiť rôzne časti obrobku.0007 Pozícia čeľustí alebo velkosť otvoru je meraná bud priamo alebo nepriamo s cieľom zistiť velkosť otvoru v každej situácii a v rôznych stupňoch krimpovania.Meranie môže byť vykonávané z mechanizmu ktorý pohybuje čelusťami alebo z hnacieho zariadenia poháňajúceho čeluste alebo spomínaný mechanizmus. To je typický spôsob merania polohy. Počas krimpovania je monitorovaná veľkosť otvoru a krimpovanie je ukončené po dosiahnutí vopred určenej veľkosti otvoru alebo potom,čo bolo dosiahnuté merania. Spomínaná vopred určená veľkosť otvoru alebo meranie je vybrané podľa typu obrobku, velkosti obrobku, materiálu alebo ďalších parametrov súvisiacich s obrobkom alebo predmetmi pre krimpovaci proces alebo požadovanú deformáciu.0008 Vyššie predstavený krimpovaci stroj môže byť tiež použitý pre vytvorenie zvlnenia, redukcie a iných deformácií napríklad na koncoch rúrok. Krimpovací stroj podľa doterajšieho stavu techniky pre výrobu rôznych krimpovacích spojení a pre spájanie dielov pomocou krimpovania je zverejnený v dokumente EP-1230716 A 1. Ďalší krimpovaci systém je zobrazený v dokumente US-2007/028660-A 1.0009 Pohyb čeluste krimpovacieho stroja je založený na rôznych mechanizmoch. Čeluste sú funkčne spojené s mechanizmom, ktorý poháňa čeluste k pohybu simultánne a v radiálnom smere. Môže to byť z jedného kusa alebo z niekoľkých dielov zahŕňajúcich povrchy ako klin alebo vodiace plochy alebo pohybujúce sa smerom kolmo na líniu prebiehajúcu stredom otvoru. Môže sa tiež jednať o kruhový alebo obvodový klinový mechanizmus založený napríklad na jednom alebo viacerých kuželoch pohybujúcich sa paralelne s líniou vedenou stredom otvoru. Čeľuste a mechanizmus sú poháňané pomocou jedného alebo viacerých hnacích zariadení,ktoré sú bežne prevedené ako valcové pohony ovládané tlakovým médiom. Pohon vyvíja silový účinok na obrobok pomocou čeľustí a mechanizmu.0010 Po krimpovacom procese je obrobok z krimpovacieho stroja odstránený a je podrobený certifikačnému meraniu. Účelom overovacieho merania obrobku je, okrem kontroly kvality aj kontrola, že finálna veľkosť obrobku po krimpovaní, najmä jeho priemer, zodpovedá vopred určenej veľkosti alebo meraniu. Spomínaná konečná veľkosť bude záležať na veľkosti otvoru krimpovacieho stroja, ktorá bola dosiahnutá na konci krimpovania. V doterajšom stave techniky bola kontrola vykonávaná v samostatnom meracom zariadení, takže je zrejmé, že overovacie meranie trvalo nejakú dobu, spôsobovalo omeškania a zvyšovalo počet pracovných krokov. Tieto pracovné fázy spomalovali opravné položky a korekcie, ktoré mali byť vykonané v nastavení krimpovacieho stroja a kontrolnom systéme, aby finálna veľkosť obrobku a súčasne výsledná krimpovacia koncentrácia spĺňala požiadavky stanovené pre obrobok a spoľahlivé krimpovacie spojenie. Kvôli samostatnému certifikačnému meraníu nie je toto vykonávané pre každý obrobok, výrobná šarža obrobkov teda môže tiež obsahovať chybné kusy.0011 Najmä v prípade krimpovacích spojení, ktoré budú podrobené tlakovému zaťaženiu je nesmierne dôležité, aby spojenie bolo tesné bez medzier a bezpečné. Malo by byt tiež možné vykonať rýchle zmeny v nastavení krimpovacieho stroja a v jeho kontrolnom systéme, aby sa zabránilo výrobe chybných obrobkov alebo značnezredukovať ich počet. Je tiež dôležité odhaliť značné zmeny v krimpovacom procese včas.0012 Cieľom vynálezu je eliminovať nedostatky súvisiace s doterajším stavom techniky.0013 Metóda podľa vynálezu bude prezentovaná v nároku 1. Systém podľa vynálezu bude prezentovaný v nároku 12.0014 Cieľom je integrovať meranie obrobku do činností krimpovacieho stroja, kde meranie môže byt prevádzané rýchlejšie, krimpovaci proces môže byť monitorovaný efektívnejšie a korekcie môžu prebiehať rýchlejšie v nastavení. Najmä je teraz možné implementovať kontrolu kvality efektívnejšie, pretože ako následné merania vykonávané počas krimpovacieho procesu, tak aj výsledky meraní z overovacieho merania alebo finálneho merania vykonávaného po krimpovacom procesu sú k dispozícii v kontrolnom systéme krimpovacieho stroja a je možné získať dokonca špecifické správy o obrobku ihneď po pracovnej fáze krimpovacieho procesu.0015 V jednom z vyhotovení je využitie meracích prístrojov napriklad rôznych senzorov, ktoré sú v krimpovacom stroji už k dispozícii.0016 Krimpovacie zariadenie je ovládané pred overovacím a finálnym meraním tak,že spomínané meranie môže tiež vziať do úvahy všetky deformácie, ktoré sa odohrali na obrobku potom, čo krimpovaci proces skončil a sila pôsobiaca na krimpovanie už nepôsobí na obrobok. Rovnako ako krimpovaciemu stroju, je tiež venovaná starostlivosť tomu, aby namáhanie a deformácie v konštrukcii samotného krimpovacieho stroja neovplyvňovali výsledky merania. Odstránenie silového efektu eliminuje napätie a deformácie ako na obrobok tak aj na mechanizmus čeľuste a0017 Napríklad je krimpovanie ovládané tlakovými prostriedkami s tlakovým médiom. Krimpovací stroj spravidla obsahuje valcové hnacíe zariadenie, ktoré je ovládané hydraulickou silou, takže pomocou tlaku a prietoku tlakového média sa vytvárajú sily, ktoré poháňajú čeľuste a spôsobujú krimpovanie.0018 Napríklad je meraný tlak v pracovnej komore valcového hnacieho zariadenia alebo tlakové médium. Meracie zariadenie je zahrnuté do riadiaceho okruhu pre tlakové médium krimpovacieho stroja pre umožnenie monitorovania tlaku.0019 Napríklad valcové hnacíe zariadenie zahŕňa meracie zariadenie, ktoré meriaposun alebo polohu piestu a tak je meranie používané ako behom tak aj pokrimpovacom procese. Pri vyžití iba jedného meracieho zariadenia sa dosiahnekompaktná štruktúra a nemusí sa používať a inštalovať niekoľko meracích zariadení.Spomínané meracie zariadenie je založené na samo o sebe známom spôsobe činnosti polohového senzora, jazdcového potenciometra alebo digitálneho senzora. Najjednoduchší spôsob je prepojiť spomínané meracie zariadenie s hnacim zariadením, čím je možné sa vyhnúť umiestnenlu meracieho zariadenia medzi čeľuste alebo do mechanizmu ktorý ich riadi, kde môže byť ťažké ho umiestniť kvôli nedostatku priestoru alebo dostatočne bezpečným spôsobom. Výhodne spomínané meracie zariadenie monitoruje pohyb piestu voči rámu krimpovacieho stroja alebo voči inému vhodnému referenčnému miestu. Meranie môže byť tiež vykonávané pomocou samostatného meracieho zariadenia, ktoré je pre tento účel vykonané v krimpovacom stroji a ktoré vykonáva meranie obrobku buď priamo alebo nepriamo. Krimpovací stroj môže zahŕňať samostatné meracie zariadenie pre následné a overujúce merania.0020 Ako výsledok overovacieho a finálneho merania môže byť tlak znížený na vopred určenú nízku hodnotu. Načo je obrobok meraný pomocou spomínaného meracieho zariadenia. Redukcia tlaku zníži účinky sily, a teda eliminuje spomínané napätie a opraví deformácie, ktoré môžu spôsobiť nepresnosti vo výsledkoch merania.0021 Podľa jedného príkladu je kontrolný okruh pre tlakové meranie a kontrolu hnacieho zariadenia doplnený meracím zariadením na. meranie tlaku, napríklad o tlakový senzor rovnako ako o kontrolné členy pre redukciu tlaku na požadovaný stupeň. Kontrolné členy zahŕňajú napríklad elektronický regulovateľný uzatvárací ventil (on / off ventil) alebo rozvádzač a regulovateľnú škrtiacu klapku alebo iný ventil na kontrolu prúdu tlakového média. Môžu byť použité aj iné ventily pre umožnenie alebo zabránenie prúdu tlakového média takým spôsobom, aby mohol byť dodržaný v okruhu riadiaceho obvodu pre tlakové médium požadovaný tlakový stupeň. Riadiace členy sú s výhodou umiestnené v sérii, ktorá je napojená na hnaciu jednotku alebo je napojená najmä na pracovnú komorou valcového hnacieho zariadenia. Počas merania je tlak napríklad 5-10 bar. Počas krimpovania je aplikovaný tlak značne väčší, napríklad 100-300 bar.0022 Riadiaci systém, ktorý riadi prevádzku krimpovacieho stroja a riadiaceho obvodu pre tlakové médium je modifikovaný tak, že krimpovanie, riadená redukcia tlaku a merania počas a po krimpovaní sú vykonávané zmieneným riadiacim systémom a tu je uložený riadiaci algoritmus. Vstupy pre riadiaci systém sa skladajú,okrem iného, z tlakového signálu a signálov týkajúcich sa priamo alebo proporcionálne meraní obrobku a výstupy sa skladajú, okrem iného, z riadiaceho signálu pre činnosť riadených členov. Riadiaci systém je založený na činnosti a komponentoch riadiacich systémov samo o sebe známych. ktoré odborník v odbore môže modifikovať na základe tohto opisu takým spôsobom, že prezentovaný krimpovaci proces, systém konfigurácie a metóda môžu byť na ne implementované.

MPK / Značky

MPK: B25B 27/10, F16L 33/20, B21D 39/04

Značky: meraní, krimpovacom, stroji, spôsob, uskutočňovanie, systém

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/16-e17918-sposob-a-system-na-uskutocnovanie-merani-na-krimpovacom-stroji.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob a systém na uskutočňovanie meraní na krimpovacom stroji</a>

Podobne patenty