Spodná výstuha nárazníka so zlepšeným chovaním využívajúca rúrku z vysoko pevnej ocele a spôsob jej výroby

Číslo patentu: E 17771

Dátum: 06.01.2011

Autori: Kim Hyo-sub, Kim Yun-gyu, Sung Kyung-jin, Kim Kwang-soon

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spodná výstuha nárazníka so zlepšeným chovaním využívajúca rúrku z vysoko pevnej0001 Predložený vynález sa týka spodnej výstuhy nárazníka zaistenej na spodnej častí predného nárazníka vozidla a spôsobu jej výroby a konkrétnejšie, spodnej výstuhy nárazníka vyrobenej použitím vysoko pevnej oceľovej rúrky vyrábanej tvámením za tepla, a spôsobu jej0002 Všeobecne je vozidlo na svojej čelnej strane opatrené čelným svetlom, mriežkou chladiča, uzáverom kapoty, komponentami chladiacej jednotky, a podobne, ktoré sú zaistené na nosiči. Za účelom zníženia hmotnosti nosiča zatiaľ čo sa zvyšuje jeho tuhosť, je časť nosiča,vystavená vysokému zaťaženiu, vyrobená z kovového materiálu, a časť nosiča vystavená malému zaťaženiu, je vyrobená z kompozitného plastu. Taký nosič je tvorený vstrekovanímplastového materiálu na kovovú dosku.0003 Spodný nosník na upevnenie predného nárazníka je pripojený na predný bočný prvok nosiča. Okrem toho, je spodná výstuha nárazníka upevnená na spodný prvok nosiča, na redukovanie poškodenia kolena chodca, pri súčasnom zabránení telu chodca pred vstupom pod vozidlo. Tu je nutné, aby spodná výstuha spĺňala požiadavky kolíznych testov hodnotiacichštandardov, v súlade s európskymi predpismi na ochranu chodcov. 0004 .TP 2008/32935 A opisuje spodnú výstuhu nárazníka podľa úvodnej časti nároku l.0005 Obrázok 1 je perspektívny pohľad na spodnú výstuhu nárazníka nosnej konštrukcie zo0006 Ako je tu znázomené, nosič 10 je uprostred opatrený spodným nosníkom 20 predného nárazníka, pripojeným na bočné prvky 12 nosiča 10 tak, že predný nárazník na ne môže byť0007 Okrem toho spodná výstuha 30 vyrobená z plastového materiálu, je pripojená k spodným prvkom 15 nosiča 10 pod spodným nosníkom 20 predného nárazníka. Spodná výstuha30 má tvar panelu a vystupuje smerom od nosiča 10 pozdĺž spodnej strany nosiča 10.0008 Tu je spodná výstuha 30 nárazníka vytvorená v tvare panelu vstrekovaním plastového materiálu a má zúžené časti, pripojené k spodným prvkom 15 nosiča 10. Pokiaľ je aplikovaný náraz na spodný prvok 15 nosiča 10, vyrobeného z plastového materiálu, bude prvok 15 nosiča 10 podstupovať praskanie, a súčasne bude spodná výstuha 30 ľahko odlomená od nosiča v okamihu pôsobenia nárazu na spodnú výstuhu 30. V dôsledku toho, chodec pravdepodobne utrpí poškodenie kolien, priamo spodným nosníkom nárazníka, a náraz sa prenesie prostredníctvom nosiča 10 na ďalšie časti, ako sú predné svetlá, chladiaca jednotka a podobne,umiestnené na prednej strane vozidla, čo spôsobuje zvýšenie náldadov v dôsledku poškodeniamnohých častí vozidla aj pri miemej kolízii.0009 Spodná výstuha 30 nárazníka slúži na ochranu hlavných častí na prednej strane vozidla a na zaistenie bezpečnosti chodcov. Okrem toho spodná výstuha nárazníka pôsobí ako hlavný komponent pri určovaní štandardov hodnotiacich testy a predajnosť, v dôsledku zvýšenia náldadov na opravy, vyplývajúceho z poškodenia obvodových komponentov kolíziou pri nízkej rýchlosti. Pokiaľ ide o štandard hodnotiaci predajnosť pri kolízii pri nízkej rýchlosti, je používané testovanie RCAR (Research Council for Automobíle Repair -Výskumná Rada pre Opravy Automobilov).0010 V testovaní RCAR je predajnosť vozidla hodnotená na základe nákladov na opravu pre kompletnú obnovu vozidla pri kolízii V rýchlosti 9 míľ/hod.001 l Na opravu vozidla do normálneho stavu pri nízkych nákladoch podľa testovania RCAR,je nevyhnutné, aby vozidlo utrpelo minimálnu škodu. Na tento účel musí mať spodná výstuhanárazníka dobrú pevnosť a musi byť minimalizované poškodenie nosiča.0012 Predložený vynález je zameraný na spodnú výstuhu nárazníka, ktorá napomáha k zníženiu hmotnosti vozidla a môže vyhovovať parametrom vozidla pri kolízii pri nízkej0013 Predložený vynález je tiež zameraný na spodnú výstuhu nárazníka, ktorá môže chrániť častí chladiacej jednotky a chodca, pri náraze pri nízkej rýchlosti.0014 Predložený vynález je tiež zameraný na spôsob výroby takej spodnej výstuhy nárazníka.0015 Podľa prvého aspektu zaisťuje predkladaný vynález spodnú výstuhu nárazníka, ktorá zahrnuje horizontálny prvok majúcí tvar rúrky a opatrený na oboch jej stranách rovínnými úsekmi na zostavenie a dvojicu ramien pripájajúcich horizontálny prvok na spodný nosník0016 Horízontálny prvok môže byť vytvorený súhlasne s prednou stranou alebo konštrukciou0017 Rovinné úseky horizontálneho prvku môžu byť pripojené k ramenárn zvarením, nitovaním alebo skrutkovaním.0018 Každé z ramien môže byť na svojom homom konci opatrené pripojenou dosadacou plochou vystupujúcou na prekrytie spodného nosníka predného nárazníka, a dosadacie plochy ramien môžu byť pripojene kspodnému nosníku predného nárazníka zvarením, nitovaním0019 Horizontálny prvok môže byť vytvorený z oceľovej rúrky, obsahujúcej prvok na zlepšenie kaliteľnosti. Ďalej môže byť horizontálny prvok vytvorený z oceľovej rúrkyvalcovanej za studena alebo za tepla.0020 Konkrétne môže byť horízontálny prvok vytvorený z rúrky z bórovej ocele. Horízontálny prvok môže zahmovať povlakovú vrstvu Al-Si alebo vrstvu galvanízovaného0021 V súlade s ďalším aspektom, zaisťuje predkladaný vynález spôsob výroby spodnejvýstuhy nárazníka, ako je uvedený vyššie, a ktorý zahmujerezanie rúrky z ocele, obsahujúcej prvok na zlepšenie kaliteľnosti, na vopred určenú dĺžku ohrev odrezanej oceľovej rúrky na lisovaciu teplotu lisovanie za tepla zahríatej oceľovej rúrky lisovacím nástrojom na horizontálny prvok s rovinnými úsekmi na oboch jeho stranách a0022 Ohrievanie odrezanej oceľovej rúrky môže byť uskutočnené RF indukčným ohrievaním alebo atmosférickým ohrievanim v atmosféríckej pecí. Lisovacia teplota sa môže pohybovať v0023 Kalenie horizontálneho prvku môže zahmovať privádzanie chladiva do horizontálneho prvku, zatiaľ čo sa chladí nástroj. Kalenie horízontálneho prvku môže byť uskutočňované pri chladiacej rýchlosti od -20 °C/s až -l 00 °C/s.0024 Podľa predloženého vynálezu je spodná výstuha nárazníka vytvorená použitím oceľovej rúrky, obsahujúcej prvky zlepšujúce kaliteľnosť, a tým prispieva k zníženiu hmotnosti vozidla amôže vyhovovať parametrom vozidla pri kolízii pri nízkej rýchlosti.0025 Okrem toho, podľa predloženého vynálezu, má spodná výstuha nárazníka malý objemtak, aby mohla byť začlenená do vozidla, čím sa zlepší vnútomá priestorová úžitkovosť vozidla.0026 Ďalej, podľa predloženého vynálezu, je spodná výstuha nárazníka spojená so spodnýrn nosnikom predného nárazníka, vytvoreným z kovu na minimalizovaníe poškodenia nosiča, čímsa zaistia dobré výsledky hodnotenia V testovaní RCAR.0027 Obrázok 1 je perspektivny pohľad na spodnú výstuhu montážnej konštrukcie podľaobrázok 2 je perspektívny pohľad na spodnú výstuhu nárazníka pripevnenú na nosiči, vsúlade s jedným uskutočnením predloženého vynálezuobrázok 3 je perspektívny pohľad na spodnú výstuhu nárazníka oddelenú od nosiča, v

MPK / Značky

MPK: B60R 19/24, B21D 22/02, B60R 19/12, B60R 19/18, B21D 53/88

Značky: spôsob, využívajúca, spodná, vysoko, rúrku, pevnej, zlepšeným, výroby, chováním, výstuha, nárazníka, ocele

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/16-e17771-spodna-vystuha-naraznika-so-zlepsenym-chovanim-vyuzivajuca-rurku-z-vysoko-pevnej-ocele-a-sposob-jej-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spodná výstuha nárazníka so zlepšeným chovaním využívajúca rúrku z vysoko pevnej ocele a spôsob jej výroby</a>

Podobne patenty