Elektrické zariadenie proti krádeži so zablokovaním/odblokovaním stĺpika riadenia

Číslo patentu: E 17406

Dátum: 07.10.2010

Autori: Laval Anthony, Lejeune Nicolas, Grenouillat Régis

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka eleküického zariadenia proti krádeži so zablokovaním/odblokovaním stĺpika riadenia v automobilových vozidlách. Vynález sa použije osobitne na zafixovanie alebo na uzamknutie západky v jej dvoch polohách predstavujúcich zablokovanie/odblokovanie stĺpikaZariadenia proti krádeži určené pre stĺpik riadenia majú za hlavný cieľ zafixovanie stĺpika riadenia vdanej polohe predovšetkým vtedy, keď sa motor vozidla zastaví alebo keď kontaktný kľúč je vytiahnutý zo spínacej skrinky. V tomto prípade západka zariadenia proti krádeži zablokuje stĺpik riadenia, vo všeobecnosti presiahnuc do časti uvedeného stĺpika takým spôsobom, aby sa celkom zabránilo pokusu o premiestnenie vozidla, osobitne pri jeho krádeži.Na druhej strane, keď sa vozidlo rozbehne a tým skôr ked jazdí, je nevyhnutné aby zariadenie proti krádeží zostalo pasívnym, to znamená aby nezablokovalo stĺpik riadenia, z evidentnýchJe teda je nevyhnutné, aby obidve polohy zablokovania aodblokovania stĺpika riadenia prostredníctvom západky, alebo analogicky, boli neporušiteľné, tak pre boj proti krádeživozidla ako aj pre vyhnutie sa všetkým rizikám havárie.V súčasnosti na trhu existujú komplexné elektrické zariadenia proti krádeží so zablokovaním/odblokovaním, ktoré disponujú účelovými elektrickými akčnými členmi a/alebo rôznymi zariadeniami pre zabezpečenie uzamknutia západky v jej dvoch polohách zablokovania a odblokovania stĺpika riadenia. Tieto systémy sú nákladné, objemné a podliehajúce znefunkčneniu v dôsledku ich zložitosti a počtu prvkov nevyhnutných pre ichZariadenie proti krádeži v súlade so stavom techniky je opísané v dokumente EPl 410962 A.Predložený vynález zamýšľa čeliť nevýhodám zariadení proti krádeži podľa predchádzajúceho stavu navrhujúc riešenie menej nákladné, menej objemné, jednoduché a spoľahlivé pre automatické zabezpečenie uzamknutia západky v jej dvoch koncových polohách v elektrických zariadeniach proti krádeži so zablokovaním/odblokovaním stĺpikaPre tento účel predmetom vynálezu je elektrické zariadenie proti krádeži so zablokovaním/odblokovaním stĺpika riadenia zhodné s tým, ktoré je nárokované vVynález je opísaný následne detailne pomocou obrázkov znázorňujúcich len uprednostňovanéObrázky 1 a 2 sú čiastkové pohľady zo strany a vperspektíve na zariadenie proti krádeží podľa uprednostňovaného spôsobu realizácie vynálezu v polohe uvoľnenia stĺpika riadenia, západka uzamknutá.Obrázky 3 a 4 sú čiastkové pohľady zo strany a vperspektíve na zariadenie proti krádeži podľa vynálezu v polohe uvoľnenia stĺpika riadenia, západka odomknutá.Obrázky 5 a 6 sú čiastkové pohľady zo strany a v perspektíve na zariadenie proti krádeži podľa vynálezu v polohe zablokovania stĺpika riadenia, západka odomknutá.Obrázky 7 a 8 sú čiastkové pohľady zo strany a v perspektíve na zariadenie proti krádežipodľa vynálezu v polohe zablokovania stĺpika riadenia, západka uzamknutá.Obrázky 9, 10 all znázorňujú zodpovedajúce umiestnenia západky, uzáveru západky a umiestňujúceho mechanizmu v situácii uzamknutia západky prostredníctvom uzáveru, alebez aktivácie umiestňujúceho mechanizmu.Obrázky 12 a 13 znázorňujú aktivovanie umiestňujúceho mechanizmu vprípade fyzickéhonapadnutia zariadenia proti krádeži podľa vynálezu.Na pohľadoch zo strany a v perspektíve na obrázkoch l a 2 je čiastočne zobrazené zariadenie proti krádeži obsahujúce elektromotor, ktorého Výstupný hriadeľ je vybavený nekonečnouskrutkou, ozubeným kolesom 20 unášaným nekonečnou skrutkou a západkou 30.V predloženom spôsobe vyhotovenia západka 30 má tvar obráteného L, ktorej tyčka 31 sa rozkladá vsmere neznázorneného stĺpika riadenia aktorej druhá tyčka 32 je v súčinnosti s vačkou 21 ozubeného kolesa 20 osadenou na prídavku kolesa 20, ale ktorá rovnako môžebyť dielcom od neho oddeleným a stále ním celkom unášaným.Vačka 21 má taký profil, že západka počas otáčania kolesa 20 je v súčinnosti so zónou vačky 21, ktorá sa vzďaľuje od stredu otáčania kolesa 20 tak, že západka sa vyťahuje zo stĺpikaKoleso 20 je rovnako tvarované s postranným prídavkom majúcim obvodový profil 23premenlivého radiálneho rozmeru tak, že opomý bod sa na tomto profile nachádza V takej radiálnej vzdialenosti od osi otáčania kolesa, ktorá sa mení s opomým bodom uvažovaným naTakto sa profil 23 delí na dve sekcie 23 a a 23 b radiálneho rozmeru zodpovedajúce väčšiehoRovnako sa pri tomto spôsobe vyhotovenia predpokladá člnok 40, ktorý je namontovaný ako posuvný v smere približovania sa k západke a opíerajúci sa o profil premenlivého rozmeru 23. Člnok sa opiera o profil 23 prostredníctvom svojho zakončenia, ktoré takto tvorí sledovací prvok prechádzajúci pozdĺž profilu premenlivého rozmeru 23. Altematívne, takýto sledovací prvok môže byť vytvorený dielcom odlišným od člnku, tento odlišný díelec na svojej dráhe uvádza do pohybu člnok 40.Člnok má pozdĺžne hlavné jadro 41, ktoré po stranách lemuje rameno 33 západky. Člnok 40 rovnako disponuje dvoma výčnelkami 42 a 43 vyčnievajúcimi smerom k západke 30 takýmspôsobom, aby do nej prenikli, keď posúvaním člnku sa umiestnia na jej úroveň.Na koncoch tohto prenikania výčnelkov 42 s 43 do západky má táto pár drážok 33 a 34umiestnených v smere jej premiestňovania sa ku stĺpiku riadenia na dvoch rozličnýchRovnako západka 30 ačlnok 40 sú vpermanentnej súčinnosti s časťami kolesa 20 spôsobilého premiestňovať ich v smere ich zodpovedajúcich posúvaní, atu západka ačlnok zaujmú navzájom priečne zodpovedajúce meniace sa polohy a vytvoria taktoniekoľkonásobne konfigurácie zariadenia proti krádeži, ktoré teraz opíšeme.Pre tento účel má člnok vyhotovený uzáver, ktorý bude protipôsobiť na premiestňovanieV konfigurácii podľa obrázkov 1 a 2 západka 30 prostredníctvom svojho ovládacieho ramena 32 je v súčinnosti s radiálne najširšou časťou vačky 21 tak, že západka je vo svojej poloheuvoľnenia zo stĺpika riadenia a má teda svoju najvzdialenejšiu drážku 33 blokovaciehoramena 31 západky oproti člnku 40.Čo sa týka člnku, tento sa opiera o sekciu 23 a väčšieho radiálneho rozmeru profilu 23. Člnok 40 sa teda nachádza v polohe najviac vzdialenej od kolesa 20 a najbližšej k západke 30 tak, žepreniká do západky 30 vsunutím postranného výčnelku 32 do vnútra drážky 33.Po prvej fáze otáčania kolesa 20 vačka 21 má stále na ovládacom ramene 32 západky oblasťradiálne širšiu tak, že západka je pridržaná v polohe uvoľnenia stĺpika riadenia.Naproti tomu, člnok 40 sa teraz opiera o obvodový profil 23 na úrovni sekcie 23 b malého rozmeru. Člnok sa teda nachádza v polohe posúvania, kde výčnelky 42 a 43 sa nachádzajú po oboch stranách blokovacieho ramena 31 bez toho, aby ktorýkoľvek z nich prenikal do západky. Inými slovami, blokovacie rameno 32 je voľne pohybovateľné v drážke vytvorenejmedzi dvoma výčnelkatni 42 a 43.Po druhej fáze otáčania kolesa 20, tak ako je znázornené na obrázkoch 5 a 6, ovládacie rameno 32 západky 30 sa dostane najbližšie ku stredu kolesa 20 vyradením vačky 21 ablokovacie rameno 31 západky, tentoraz zablokujúc stĺpik riadenia, má svoju najbližšiudrážku oproti člnku 40.Sekcia malého rozmeru 23 b profilu 23 tu má rozšírenie postačujúce ktomu, aby západka dosiahla svoju koncovú polohu pre zablokovanie keď sa člnok stále opiera o oblasť malého rozmeru 23 b. Altematívne člnok 40 môže opustiť časť s malým rozmerom 23 b a opierať sa o bok blokovacieho ramena 31 západky predtým, ako toto dosiahne svoju polohuKoleso 20 konečne opisuje svoju poslednú fázu otáčania v smere hodinových ručičiek aby dosiahlo konfiguráciu podľa obrázkov 7 a 8. V tejto konfigurácii člnok opustil sekciu malého rozmeru aprichádza na doraz do svojej polohy najbližšej ku kolesu 20. Najvzdialenejší výčnelok 42 člnku preniká teda do najbližšej drážky blokovacieho ramena 31 západky a teda úplne bráni premiestňovaniu západky pri odblokovaní stĺpika riadenia, predovšetkým privložení nástroja do zariadenia proti krádeži alebo činnosťou na zakončení západky 30.Uzáver západky je tu vytvorený jediným dielcom. Uzáver je okrem iného prispôsobený člnku, ktorý je osadený ako posuvný. Altematívne, uzáver môže byť vytvorený z jedného dielca preklápajúceho sa otočným spôsobom okolo osi, ktorá môže byť rovnobežnou sosmerom premiestňovania alebo okolo osi priečnej ku smere premiestňovania západky.

MPK / Značky

MPK: B60R 25/02

Značky: stĺpika, krádeži, zariadenie, riadenia, proti, elektrické

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/16-e17406-elektricke-zariadenie-proti-kradezi-so-zablokovanim-odblokovanim-stlpika-riadenia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Elektrické zariadenie proti krádeži so zablokovaním/odblokovaním stĺpika riadenia</a>

Podobne patenty