Číslo patentu: E 17059

Dátum: 27.07.2012

Autor: Schulze Dirk

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka konzoly na usporiadanie ovládacieho prístroja na prístrojovej doske motorového vozidla, pričom konzola obsahuje zásuvný otvor na vsunutie ovládacíeho prístroja a home puzdro, ktoré prinajmenšom čiastočne obopína vnútomý priestor, ktorý je stvámený na uloženie ovládacieho prístroja po tom, ako bol vsunutý do zásuvného otvoru0002 Takéto konzoly, ktoré sa označujú aj ako masky alebo kabínové masky, sú V súčasnosti dostatočne známe zo stavu techniky. Používajú sa na dodatočné zabudovanie ovládacieho prístroja, napríklad vysielačky, navigačného systému alebo prístroja zábavnej elektroniky, napríklad CD- alebo DVD-prehrávača, ktorý vmotorovom vozidle nebol sériovo prítomný, v kabíne na prístrojovej doske. V takejto maske alebo konzole môžu byť tiež napríklad umiestnené len ovládacie prvky pre prvky osobitnej výbavy motorových vozidiel, napríklad zariadenia osobitných signálov zásahových vozidiel. Tieto musia byť v kabíne vozidla umiestnené s možnosťou jednoduchej arýchlej obsluhy vodičom motorového vozidla.0003 Motorové vozidlá majú zvyčajne vstredovej oblasti prístrojovej dosky malépriehlbiny alebo výrez, ktoré je možne využiť napríklad ako odkladaciu priehradku alebo Aodkladaciu plochu. Na túto priehlbínu sa nasadzujú konzoly známe zo stavu techniky. Možné je ale konzolu nasadiť aj na prístrojovú dosku, ktorá nemá žiadnu priehlbinu. Takáto konzola v podstate pozostáva z horného puzdra zhotoveného z relatívne mäkkćho plastu, ktoré má na strane orientovanej smerom k vnútornému priestoru vozidla zásuvný otvor, do ktorého je možné vsunúť ovládací prístroj. V rámci tohto horného puzdra je umiestnený prinajmenšom jeden rám, napríklad DIN-šachta, v ktorom je uložený ovládací prístroj po svojom zasunutí do zásuvného otvoru.0004 Problém pri bežných konzolách alebo maskách spočíva v ich pokiaľ možno rýchlom a jednoduchom nasadení na prístrojovú dosku vozidla a súčasne zaistení stability a bezpečnosti. Zvyčajne sa na tento účel do horného puzdra montujú zosilnenia a vystuženia, aby sa toto pod hmotnosťou ovládacieho prístroja zasunutého do zásuvného otvoru nezrútilo alebo sa nedefonnovalo. Upevnenie na prístrojovej doske sa zväčša realizuje použitím skrutiek, ktoré samotné je potrebné vsadiť do otvoru vyvŕtaného na tento účel V prístrojovej doske. Pretože napríklad zadný vnútomý priestor konzoly v rámci horného puzdra je ale len veľmi ťažko prístupný, ak bolo toto vsadené na prístrojovú doskumotorového vozidla, je umiestnenie skrutiek anajmä Vŕtanie otvorov na tomto miestekomplikované a nepraktické. Okrem toho sa týmto poškodí prístrojová doska, V dôsledku čoho nie je možná opätovná demontáž konzoly bez stôp. Ak sa majú predovšetkým zásahové vozidlá vybavené takouto konzolou alebo maskou po ukončení používania ďalej odpredať ako ojazdené vozidlá, znižujú otvory prítomné v prístrojovej doske dramaticky predajnú cenu ojazdeného vozidla.0005 Predovšetkým pri zásahových vozidlách, napríklad polície, záchranky alebo hasičov, existuje z dôvodu ich osobitného postavenia v cestnej premávke zvýšené nebezpečenstvo nehody. Aby tu bolo možné pasažierov chrániť, je okrem toho dôležité vybaviť konzolu bezpečne pre prípad nárazu aprevrátenia. Aj toto je prostredníctvom bežnej konzoly alebo masky možné len ťažko.0006 DE 10 2006 008 420 A 2 publikuje priehradku umiestnenú vprístrojovej doske motorového vozidla, ktorá je uzatvárateľná prostredníctvom veka. V tejto priehradke je integrovaný držiak prístroja, do ktorého je možné umiestniť ovládací prístroj, ktorý sa V prípade potreby pootočí do užívateľskej polohy, v ktorej môže vodič prístroj ovládať. 0007 DE 10 2009 039 143 A 1 publikuje taktiež priehradku umiestnenú vprístrojovej doske motorového vozidla, ktorú je možné uzatvárať prostredníctvom posuvného krytu. Pre prípad, že je vpriehradke umiestnený ovládací prístroj, ktorý sa má počas jazdy obsluhovať, zovrie sa tento medzi posuvný kryt a bočnú stenu vybrania.0008 JP 2117450 A zverejňuje držiak autorádia, pri ktorom sa rádio umiestni pred prístrojovú dosku. Na tento účel sa držiak najskôr naskrutkuje na prístrojovú dosku,ktorá vykazuje zárez, v ktorom je rádio umiestnené. Celá zostava sa následne prekryje prekrytím.0009 JP 6230104 A zverejňuje kufor, v ktorom sa nachádza navigačný systém. Tento zahŕňa GPS-anténu, monitor ako aj reproduktory a ostatné súčasti navigačného systému. 0010 JP 59006137 A zverejňuje zariadenie, prostredníctvom ktorého sa má zamedziť,aby sa okraj prístrojovej dosky deformoval vplyvom vonkajších parametrov. Na tento účel sa okraj vybaví drážkou, do ktorej sa nasadí dištančný prvok.0011 US 4,577,788 A zverejňuje zásobník, ktorý sa priskrutkuje na prístrojovú dosku motorového vozidla, aobsahuje zásuvky a odkladacie priehradky na malé predmety, ako sú napríklad cigarety, kalkulačka alebo perá.0012 Úlohou vynálezu preto je navrhnúť typovú konzolu, prostredníctvom ktorej je možné rýchlo ajednoducho upevniť ovládací prístroj na prístrojovej doske motorového vozidla a ktorá napriek tomuto ponúka potrebnú stabilitu a bezpečnosť.0013 Defmovanú úlohu rieši vynález prostredníctvom typovej konzoly, ktorá sa-3 vyznačuje tým, že konzola má spodný diel, ktorý je stvámený na dosadanie spodnou stranou na prístrojovú dosku a ktorý obsahuje prinajmenšom jednu dosadaciu plochu, ktorá je vytvarovaná tak, aby ovládací prístroj po svojom vsunutí cez zásuvný otvor dosadal na prinajmenšom jednej dosadacej ploche.0014 Na rozdiel od bežných konzol známych zo stavu techniky disponuje konzola podľa vynálezu spodným dielom. Tento vymedzuje vnútomý priestor, do ktorého je možné zaviesť ovládací prístroj, smerom nadol, teda v smere k prístrojovej doske. Spodná strana je tu vytvarovaná tak, aby v obzvlášť výhodnom uskutočnení zodpovedala tvaru prístrojovej dosky. Altematívne ktomuto je možné navrhnúť len niekoľko kontaktných miest, ktorými má spodná strana spodného dielu dosadať na prístrojovú dosku. Ovládací prístroj vsadený v takejto konzole dosadá vo výhodnej forme uskutočnenia najmä v zadnej oblasti, teda v oblasti, ktorá je odvrátená od zásuvného otvoru, na prinajmenšom jednu dosadaciu plochu spodného dielu. Týmto už nie je možné, aby bolo napríklad potrebné použiť DIN-šachtu, ktorá zaisťuje bezpečné uloženie vsunutého ovládacieho prístroja. Okrem toho nie je potrebné, aby celková hmotnosť šachty, vrátane vloženého prístroja,bola nesená horným puzdrom, pretože toto teraz môže dosadať na spodný diel. Týmto sa výrazne redukuje zaťaženie horného puzdra, v dôsledku čoho už nie je možné také ľahké zdefonnovanie homého puzdra, takže je tu možné použiť menej materiálu, pretože potrebnú stabilitu horného puzdra je možné redukovať.0015 Výhodnejšie má konzola prinajmenšom jedno prídržné zariadenie, ktoré je stvárnené na záber do zarezania vyhotoveného v prístrojovej doske. Pri mnohých vozidlách, ktoré v strede prístrojovej dosky obsahujú priehlbinu, vybranie alebo odkladaciu priehradku, táto obsahuje v zadnej oblastí zárez. To znamená, že priehlbina alebo odkladacia priehradka v tejto oblasti je napríklad prekrytá jednou z prístrojových dosiek. Tento zárez môže byť hlboký len niekoľko centimetrov alebo aj len niekoľko málo milimetrov.0016 Preto je vo výhodnej forme uskutočnenia konzoly prídržné zariadenie stvámene vo forme stupňa, ktorý je umiestnený na strane konzoly odvrátenej od zásuvného otvoru. Pomocou tohto stupňa môže konzola zaberať do tohto zárezu a tak zaisťovať stabilnejšíe uloženie konzoly na prístrojovej doske motorového vozidla. Čím hlbší je zárez, tým ďalej môže stupeň zaberať atým stabilnejšíe je týmto spôsobené upevnenie. Týmto sa zvýši stabilita usporiadania bez toho, aby sa zvýšili náklady, ktoré je potrebné vynaložiť pri zabudovaní takejto konzoly. Nie je potrebné použitie žiadnych dodatočných upevňovacíchprostriedkov, napríklad vo forme dodatočných skrutiek, ale konzolu je jednoducho možnévsunúť do priehlbiny alebo do tvaru prístrojovej dosky tak, aby bol stupeň Vsunutý do zarezania.0017 Výhodnejšie je tento stupeň zhotovený ako jednodielny spolu s horným puzdrom. Týmto spôsobom sa môžu znížiť výdavky na výrobu takejto masky alebo konzoly, čo znižuje aj výrobné náklady.0018 Alternatívne alebo dodatočne na to obsahuje konzola výhodnejšie prinajmenšom jeden výčnelok, ktorý je stvárnený na zavedenie do zárezu prítomného na prístrojovej doske. Tento zárez napríklad môže príslúchať k ventilačnému zariadeniu alebo k prekrytiu reproduktorov motorového vozidla. Tento prinajmenšom jeden výčnelok je výhodnejšie umiestnený na spodnej strane spodného dielu. Výčnelok sa zavedie do určených zárezov v prístrojovej doske, čím sa ďalej zvýši stabilita tejto zostavy. Súčasne je možná demontáž takejto zostavy bez stôp, pretože samotná prístrojová doska sa na tento účel nedá poškodiť. Aj samotné upevnenie je možné zvlášť jednoduchým spôsobom, pretože je potrebné len zasunúť výčnelok. Ani tu nie sú potrebné žiadne ďalšie upevňovacie prostriedky vo forme napríklad vsadzovaných skrutiek.0019 Samozrejme môže byť aj konzola podľa priloženého príkladu uskutočnenia predloženého vynálezu upevnená na prístrojovej doske prostredníctvom dodatočných skrutiek alebo iných upevňovacích prostriedkov, aby sa zaistila ešte vyššia stabilita a bezpečnosť. Tieto ale môžu byť na základe upevňovacích prvkov vo forme prídržných zariadení alebo prinajmenšom jedného výčnelku umiestnených predovšetkým vzadnej časti, teda v diele, ktorý je odvrátený od zásuvného otvoru, umiestnené V prednej časti,teda v ľahko prístupnej oblasti zásuvného otvoru. Týmto sa výrazne zjednoduší montáž. 0020 Horné puzdro a spodný diel sú výhodnejšie zhotovené z plastu. Týmto spôsobom sa umožňuje mimoriadne jednouché anenákladné zhotovenie a výroba takejto konzoly. J ednotlívé diely sa napríklad dajú zhotoviť procesom hlbokého ťahania alebo vstrekovanie a zvlášť jednoduchým spôsobom ich vzájomne spájať. Toto je možne uskutočniť napríklad jednoduchým zlepením alebo ultrazvukovým zváraním. Výhodnejšie konzola potom obsahuje homé puzdro, v ktorom môže byť v zvlášť výhodnej forme uskutočnenia umiestnený zásuvný otvor, a spodný diel. Obidva môžu byť spojené prostredníctvom obvodového okraja, takže aj tu je zaistená dostatočná stabilita a bezpečnosť.0021 Na zvýšenie bezpečnosti predovšetkým pre pasažierov motorového vozidla,vktorom je zabudovaná takáto konzola, predovšetkým V prípade nehody aprevrátenia,môže byť homé puzdro výhodnejšie vybavené prinajmenšom jedným okrajom, ktorý jezosilnený kovovým dielom uloženým v plaste. Tento okraj sa nachádza predovšetkým nad

MPK / Značky

MPK: B60R 7/06

Značky: konzola

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/16-e17059-konzola.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Konzola</a>

Podobne patenty