Bezdrôtové poskytnutie meracích dát elektriny v prípade elektrického nabíjania

Číslo patentu: E 16969

Dátum: 09.11.2010

Autori: Liuhala Tapani, Sintonen Jouni, Nirhamo Timo, Chrons Timo, Myllymäki Jorma

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa všeobecne týka zabezpečenia meracích dát elektriny. Konkrétne sa vynález týka bezdrôtového zabezpečenia meracích dát elektriny v prípade nabíjania.0002 Elektrické vozidlá, ako sú elektrické osobné vozidlá, sa stávajú čím ďalej obvyklejšími. Elektrické vozidlo je vozidlo napájané akumulátorom na zásuvku, ktoré je poháňané elektrickým motorom. Ako sa tu používa, pojem elektrické vozidlo zahŕňa taktiež hybridné elektrické vozidlá,ktoré kombinujú motor s vnútorným spaľovaním a jeden alebo viac elektrických motorov.0003 Kým elektrické vozidlá sú priateľské pre životné prostredie, majú dobré zrýchlenie a všeobecne akceptovateľnú maximálnu rýchlosť, potrebujú akumulátory, ktoré sú dosť veľkou časťou hmotnosti vozidla, ale stále často dávajú relatívne nízky dojazd medzi nabitiami. Dobíjanie sa typicky môže vykonávať jedným z dvoch spôsobov buď výmenou vybitých alebo takmer vybitých akumulátorov za plne nabité akumulátory, alebo dobitím vybitých akumulátorov. Zvyčajne je to druhá možnosť, pretože je ekonomickejšia.0004 Zvyčajne sa opätovné dobíjaníe uskutočňuje z napájacej siete, napríklad doma, alebo využitím nabíjacej stanice na ulici alebo v dielni. Taktiež existujú verejné napájacie zásuvky,napríklad v parkovacích garážach a na parkovacích hodinách, ako sú tie, ktoré sú nainštalované na použitie ohrievačmi bloku motora.0005 US 2009/0,174,365 uvádza systém sieťou ovládaného nabíjania elektrických vozidiel podľa charakteristík opísaných v predvýznaku nároku 1.0006 Avšak existujú určité problémy a komplikácie s fakturovaním elektriny použitej na opätovné dobíjanl akumulátorov, hlavne vtedy, ak sa opätovné dobíjaníe vykonáva mimo domu osoby. Napriklad sa môže stať, že osoba bude musiet platit hotovostou alebo kreditnou kartou majiteľovi alebo obsluhe verejnej napájacej zásuvky vždy, keď osoba dobíja svoje elektrické auto. Bolo by dokonca podstatne výhodnejšie, ak by sa použitá elektrina pripočítala kfaktúre osoby za elektrinu. Okrem toho by bolo ešte výhodnejšie, ak by sa použitá elektrina pripočítala k faktúre osoby za elektrinu automaticky, t. j. bez akejkolvek interakcie alebo s čo najmenšou interakciou alebo vstupom vyžadovaných od používateľa.0007 Preto je cieľom tohto vynálezu zmierniť problémy opísané vyššie a predstavit riešenie,ktoré umožňuje poskytovať meracie dáta elektriny z nabíjania, napríklad akumulátora, alebo iného zariadenia bezdrôtovo aautomaticky cez obslužnú platformu do fakturačného systému elektrárenskej spoločnosti tak, že elektrárenská spoločnost môže potom pripočítať využitú elektrinu k faktúre za elektrinu používateľa.0008 Prvým aspektom tohto vynálezu je prístroj na bezdrôtové poskytovanie meracích dát elektriny v prípade nabíjania elektriny. Prístroj obsahuje nabíjací kábel na nabíjanie elektriny z nabíjacej zásuvky. Prístroj ďalej obsahuje čítačku tagu krátkodosahovej komunikácie (NFC - near field communication) na načítanie identifikátora nabíjacej zásuvky obsiahnutého v tagu krátkodosahovej komunikácie súvisiacim s nabíjacou zásuvkou. Prístroj ďalej obsahuje elektromer na meranie množstva nabitej elektriny. Prístroj ďalej obsahuje modul identity, obsahujúci identifikátor používateľa. Prístroj ďalej obsahuje bezdrôtový vysielač na bezdrôtové vysielanie nabijacich dát do obslužnej platformy, obsahujúci načítaný identifikátor zásuvky, identifikátor používateľa a meracie dáta, obsahujúce infonnácie o nameranom množstve nabitej elektriny.0009 Vjednom uskutočnení vynálezu meracie dáta ďalej obsahujú informácie najmenej o jednom z uvedených čas začiatku nabíjania a čas ukončenia nabíjania a trvanie nabíjania.0010 Vjednom uskutočnení vynálezu modul identity dalej obsahuje identifikátor operátora obslužnej platformy a identifikátor operátora obslužnej platformy sa ďalej nachádza v nabijacích dátach.0011 Vjednom uskutočnení vynálezu prístroj dalej obsahuje pamäťovú jednotku na uloženie načítaného identifikátora zásuvky ajeho súvisiacich meracích dát. Prístroj ďalej obsahuje batériu na zabezpečenie napájania.0012 Vjednom uskutočnení vynálezu pristroj ďalej obsahuje polohovaciu jednotku na zabezpečenie informácií o polohe prístroja.0013 Vjednom uskutočnení vynálezu prístroj dalej obsahuje bezdrôtový prijímač na prijímanie riadiacich inštrukcií a riadiacu jednotku na riadenie prístroja ako odpovede na prijaté riadiace inštrukcie.0014 Druhý aspekt tohto vynálezu je systém pre bezdrôtové poskytovanie meracích dát elektriny v prípade nabíjania elektriny. Systém obsahuje nabíjaciu zásuvku, obsahujúcu tag krátkodosahovej komunikácie, ktorý obsahuje identifikátor nabijacej zásuvky. Systém ďalej obsahuje pristroj podľa prvého aspektu.0015 Vjednom uskutočnení vynálezu systém ďalej obsahuje obslužnú platformu, zahŕňajúcu prvý prijímač na prijímanie bezdrôtovo vysielaných nabijacích dát prvú identifikačnú jednotku na identifikovanie používateľa na základe prijatého identifikátora používateľa a prvý forwardér na fonivardovanie informácií o používateľovi, prijatom identifikátore zásuvky a prijatých meracích dát.0016 Vjednom uskutočnení vynálezu systém ďalej zahŕňa prvú systémovú platformu elektrárenskej spoločnosti, obsahujúcu druhý prijímač na prijímanie forwardovaných informácií o používateľovi, identifikátore zásuvky a meracích dát druhú identifikačnú jednotku na identifikovanie nabijacej zásuvky na základe prijatého identifikátora zásuvky a prvú fakturačnú jednotku na generovanie prvých fakturačných dát na základe prijatých informácií o používateľovi,identifikátore zásuvky a meracích dát.0017 Vjednom uskutočnení vynálezu prvá fakturačné jednotka je nakonfigurovaná na generovanie taktiež druhých fakturačných dát na základe prijatých informácií o používateľovi,identifikátore zásuvky a meracích dát.0018 Vjednom uskutočnení vynálezu prvá systémová platforma elektrárenskej spoločnosti patrí prvej elektrárenskej spoločnosti, systém ďalej obsahuje druhú systémovú platformu elektrárenskej spoločnosti. ktorá patri druhej elektrárenskej spoločnosti, a prvá systémová platforma elektrárenskej spoločnosti ďalej obsahuje druhý forwardér na forwardovanie prijatých informácií o používateľovi, identifikátore zásuvky a najmenej jedných meracích dát a fakturačných dát do druhej systémovej platformy elektrárenskej spoločnosti ako odpoveď na určenie toho na základe identifikácie nabijacej zásuvky, že nabíjacia zásuvka patrí druhej elektrárenskej spoločnosti a druhá systémová platforma elektrárenskej spoločnosti obsahuje druhú fakturačnú jednotku na generovanie druhých fakturačných dát na základe prijatých informácií o používateľovi, identifikátore zásuvky a meracích dát.0019 Vjednom uskutočnení vynálezu systém ďalej obsahuje vysielač na vysielanie riadiacich inštrukcií do prístroja.0020 Tretím aspektom tohto vynálezu je spôsob bezdrôtového poskytovania meracích dát elektriny v prípade nabíjania elektriny. Spôsob zahŕňa nabíjanie elektriny z nabijacej zásuvky nabíjacim káblom obsiahnutým v prístroji. Spôsob ďalej zahŕňa pomocou čítačky tagov krátkodosahovej komunikácie obsiahnutej v prístroji načítanie identifikátora nabijacej zásuvky obsiahnutej v tagu krátkodosahovej komunikácie súvisiacim s nabíjacou zásuvkou. Spôsob ďalej zahŕňa meranie množstva nabitej elektriny pomocou elektromeru obsiahnutého v prístroji. Spôsob ďalej zahŕňa bezdrôtové vysielanie nabijacích dát zahŕňajúcich načítaný identifikátor zásuvky do obslužnej platformy pomocou bezdrôtového vysielača obsiahnutého v prístroji, identifikátor používateľa a meracie dáta, zahŕňajúce informácie o nameranom množstve nabitej elektriny.0021 V jednom uskutočnení vynálezu spôsob ďalej zahŕňa prijatie pomocou prvého prijímača obsiahnutého v obslužnej platforme bezdrôtovo vysielaných nabijacích dát. Spôsob dalej zahŕňa identifikovanie pomocou prvej identifikačnej jednotky obsiahnutej v obslužnej platforme používateľa na základe prijatého identifikátora používateľa. Spôsob dalej zahŕňa fon/vardovanie pomocouprvého fonNardéra obsiahnutého v obslužnej platforme informácii o používateľovi, prijatého identiñkátora zásuvky a prijatých meracích dát.0022 Vjednom uskutočnení vynálezu spôsob ďalej zahŕňa prijatie pomocou druhého prijímača obsiahnutého v prvej systémovej platforme elektrárenskej spoločnosti, forwardované informácie o používateľovi, identiñkátor zásuvky a meracie dáta. Spôsob ďalej zahŕňa identifikovanie nabíjacej zásuvky na základe prijatého identifikátora zásuvky pomocou druhej identifikačnej jednotky obsiahnutej v prvej systémovej platforme elektrárenskej spoločnosti.0023 Vjednom uskutočnení vynálezu spôsob dalej zahŕňa vygenerovanie pomocou prvej fakturačnej jednotky obsiahnutej v prvej systémovej platforme elektrárenskej spoločnosti prvých fakturačných dát na základe prijatých informácii o používateľovi, identiñkátora zásuvky a meracích0024 Vjednom uskutočnení vynálezu spôsob ďalej zahŕňa vygenerovanie pomocou prvej fakturačnej jednotky obsiahnutej v prvej systémovej platforme elektrárenskej spoločnosti druhých fakturačných dát na základe prijatých informácií o používateľovi, identiñkátora zásuvky a meracích dát.0025 V jednom uskutočnení vynálezu prvá systémová platforma elektrárenskej spoločnosti patrí prvej elektrárenskej spoločnosti, druhá systémová platforma elektrárenskej spoločnosti patrí druhej elektrárenskej spoločnosti, a spôsob ďalej zahŕňa forwardovanie pomocou druhého forwardéra obsiahnutého v prvej systémovej platforme elektrárenskej spoločnosti prijatých informácií opoužlvateľovi, identifikátora zásuvky ameracích dát do druhej systémovej platformy elektrárenskej spoločnosti ako odpoveď na určenie toho na základe identifikovania nabíjacej zásuvky, že nabíjacia zásuvka patri druhej elektrárenskej spoločnosti. Spôsob ďalej zahŕňa vygenerovanie pomocou druhej fakturačnej jednotky obsiahnutej v druhej systémovej platforme elektrárenskej spoločnosti druhých fakturačných dát na základe prijatých informácii o používateľovi,identifikátora zásuvky a meracích dát.0026 vynález umožňuje v prípade nabíjania elektriny poskytovať meracie dáta elektriny bezdrôtovo a automaticky cez obslužnú platformu do fakturačného systému elektrárenskej spoločnosti tak, že elektrárenská spoločnosť môže potom pripočítať využitú elektrinu k faktúre za elektrinu používateľa. Ďalej vynález významne znižuje množstvo interakcie súvisiacej s platbou alebo vstupu, vyžadovaného od používateľa, v porovnaní napríklad s konvenčnou platbou hotovosťou alebo kreditnou kartou. Prirodzene, výhodou vynálezu je tiež to, že používateľ nemusí nosiť so sebou hotovosť alebo kreditné karty, aby bol mohol opätovne dobiť akumulátory.Priložené výkresy, ktoré sú tu zahrnuté na to, aby poskytli ďalšie pochopenie vynálezu a tvorili súčasť tejto špecifikácie, ilustrujú uskutočnenia vynálezu a spolu s opisom pomáhajú vysvetliť princípy vynálezu. Na výkresochObrázok 1 je bloková schéma, zobrazujúca prístroj podľa jedného uskutočnenia vynálezu Obrázok 2 je bloková schéma, zobrazujúca systém podľa jedného uskutočnenia vynálezu Obrázok 3 a je schéma, zobrazujúca spôsob podľa jedného uskutočnenia vynálezu a Obrázok 3 b je schéma, zobrazujúce spôsob podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu.DETAILNÝ OPIS VÝHODNÝCH USKUTOČNENÍ WNÁLEZU0028 Teraz odkážeme detailne na uskutočnenia vynálezu, ktorých príklady sú zobrazené na priložených výkresoch.0029 Obrázok 1 je bloková schéma, zobrazujúca prístroj 100 podľa jedného uskutočnenia vynálezu. Prístroj 100 umožňuje zasielanie meracích dát elektriny v prípade nabíjania elektriny bezdrôtovo a automaticky. Ako je detailne uvedené v súvislosti s obrázkami 2 až 3 b, meracie dát(určité identifikačné dáta detailne uvedené nižšie) sa potom vysielajú cez obslužnú platfonnu do-4 fakturačného systému elektrárenskej spoločnosti tak, že elektrárenská spoločnosť môže potom pripočítať použitú elektrinu k faktúre za elektrinu používateľa, ako aj odpočitať nabitú elektrinu z faktúry za elektrinu vlastníka nabíjacej zásuvky.0030 Prístroj 100 na bezdrôtové poskytovanie meracích dát elektriny v prípade nabíjania elektriny obsahuje nabíjací kábel 110 na nabíjanie elektriny z nabíjacej zásuvky.0031 Prístroj 100 ďalej obsahuje čítačku 120 tagu krátkodosahovej komunikácie na načítanie identifikátora nabíjacej zásuvky obsiahnutého v tagu krátkodosahovej komunikácie súvisiaceho s nabíjacou zásuvkou. Ako je v oblasti techniky známe, NFC je norma technológie krátkodosahovej bezdrôtovej konektivity, určenej na intuitívnu, jednoduchú a bezpečnú komunikáciu medzi elektronickými zariadeniami. Technológia je rozšírením normy ISO/IEC 14443 o bezkontaktnej karte0032 Vjednom uskutočnení vynálezu, krátkodosahová komunikácia zahŕňa vysokofrekvenčnú identifikáciu. Ako je všeobecne známe, pojem vysokofrekvenčná identifikácia označuje technológiu. ktorá využíva komunikáciu elektromagnetickými vlnami na výmenu dát medzi terrninálom a objektom ako je produkt, zviera alebo osoba na účely identiñkovania a sledovania.0033 Identiñkátor nabíjacej zásuvky môže byť jedinečný pre svoju súvisiacu nabíjaciu zásuvku(alebo ho môže zdieľať najmenej čiastočne viacero nabíjacích zásuviek danej elektrárenskej spoločnosti) funkciou identifikátora nabíjacej zásuvky je indikovat súvisiacu elektrárenskú spoločnosť tak, že príslušná elektrárenská spoločnosť vygeneruje fakturačné dáta. ldentitikátorom nabíjacej zásuvky môže byť napríklad rad číslic a/alebo znakov.0034 Prístroj 100 ďalej obsahuje elektromer 130 na meranie množstva nabitej elektriny. Okrem toho elektromer 130 môže určiť najmenej jedno z nasledovných čas začiatku nabíjania, čas skončenia nabíjania a trvanie nabíjania.0035 Prístroj 100 dalej obsahuje modul identity 140, obsahujúci identiñkátor používateľa. Modul identity 140 môže dalej obsahovať identiñkátor operátora obslužnej platformy. Modul identity 140 môže zahŕňať napríklad modul identity využívaný v mobilných telekomunikačných terminálnych zariadeniach, ako je technológia modulu identity účastníka (SIM - subscriber identity module) alebo univerzálneho modulu identity účastníka (USIM - universal subscriber identity module). identifikátor účastníka je identifikátor, ktorý identifikuje používateľa alebo vlastníka prístroja 100. identifikátor operátora obslužnej platformy je identifikátor, ktorý identifikuje operátora obslužnej platformy,u ktorého si používateľ alebo vlastník prístroja 100 predplatil službu.0036 Prístroj 100 ďalej obsahuje bezdrôtový vysielač 150 na bezdrôtové vysielanie nabíjacích dát do obslužnej platformy. Nabijacie dáta obsahujú načítaný identifikátor zásuvky, identiñkátor používateľa a meracie dáta. Meracie dáta obsahujú informácie o nameranom množstve nabitej elektriny. Nabijacie dáta môžu dalej obsahovať identifikátor operátora obslužnej platformy. Meracie dáta môžu ďalej obsahovať informácie o najmenej jednom z nasledovných čas začiatku nabíjania,čas ukončenia nabíjania a trvanie nabíjania. Bezdrôtový vysielač 150 môže využívať známe mobilné telekomunikačné technológie, ako je napríklad technológia globálneho systému mobilnej komunikácie (GSM - global system for mobile Communications), technológia Projektu partnerstva 3. generácie (3 GPP - 3 rd generation partnership project) a technológia Mnohostranného prístupu s kódovým delením (CDMA - code division multiple access), zahŕñajúca technológiu širokopásmového mnohostranného prístupu s kódovým delením (WCDMA - wideband code division multiple access) a technológiu Medzinárodných mobilných telekomunikácií 2000 (IMT-2000- international mobile telecommunications 2000). Bezdrôtový vysielač 150 sa môže realizovať ako napríklad modem.0037 Vjednom uskutočnení vynálezu bezdrôtový vysielač 150 možno nakonñgurovať tak, aby vysielal nabijacie dáta periodicky ako odpoveď na odpojenie prístroja 100 z nabíjacej zásuvky 230,ako odpoveď na vrátenie sa do obslužnej oblasti obslužnej platformy 210 podľa obrázka 2 (keď bol prístroj mimo uvedenej obslužnej oblasti, napríklad skôr, než sa nabijacie dáta mohli vysielať) a/aiebo ako odpoveď na batériu 170. ktorá sa vybila po pripojení prístroja 100 na nabíjaciu zásuvku 230. Vysielacie doby môžu byť určené vopred a/alebo sa môžu modifikovať.0038 Prístroj 100 môže dalej obsahovať pamäťovú jednotku 160 na ukladanie načítaného identifikátora zásuvky ajeho súvisiacich meracích dát. Prístroj môže ďalej obsahovať batériu 170 na zabezpečenie napájania, napríklad do pamäťovej jednotky 160. Pamäťová jednotka 160 a

MPK / Značky

MPK: B60L 11/18, G07F 15/00

Značky: elektřiny, případě, bezdrôtové, poskytnutie, elektrického, nabíjania, meracích

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/16-e16969-bezdrotove-poskytnutie-meracich-dat-elektriny-v-pripade-elektrickeho-nabijania.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Bezdrôtové poskytnutie meracích dát elektriny v prípade elektrického nabíjania</a>

Podobne patenty