Spôsob triedenia nerastného materiálu v prítomnosti aditív obsahujúcich glycerol, získané produkty a ich použitie

Číslo patentu: E 16353

Dátum: 01.12.2010

Autori: Buri Matthias, Gane Patrick

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob triedenia nerastného materiálu v prítomnosti aditív obsahujúcich glycerol, získané0001 Priemysel na spracovanie nerastných surovín je veľkým spotrebiteľom chemikálií. Tie sú používané v najrôznejších krokoch transformácie, modifikácie či spracovania, ktorým sú nerasty podrobené. Krok triedenia nerastného materiálu podľa veľkosti jeho častíc, ktorý čiastočne súvisí so stupňom disperzie nerastnej hmoty v plynnom médiu, a kde prírodný uhličítan vápenatý, pre svoje mnohostrarmé použitie, predstavuje špeciálny príklad, tvorí jeden z týchto krokov.0002 Odborník z odboru zodpovedný za zahrnutie kroku triedenia nerastného materiálu vo vzduchovom uiediči si je vedomý, že neefektívnosť triedenia podstatne znižuje produktivitu celej metódy. Najmä, ak sú častice vytriedené ako jemné, v ráde jedného rnikmmetra, majú častice v kombinácii s hydrofóbnym prostredím, ktorým je vzduch, tendenciu tvoriť aglomeráty. V takom prípade môže dochádzať k tomu, že tieto aglomeráty budú veľkostne vytriedené ako častice s veľkosťou týchto aglomerátov, a nie podľa identifikovanej veľkosti častíc, ktoré tieto aglomeráty tvoria. Odborník z odboru teda hľadá aditíva, ktoré zvýšia efektivitu triedenia, najmä také, ktoré zabraňujú aglomerácii, a zároveň umožňujú použitie vytriedeného produktu V najrôznejších prostrediach, napríklad hydroñlných.0003 US 6,139,960 zmieňuje metódu spracovania lietavého popolčeka, ktorá zahŕňa krok triedenia vo vzduchovom triedíči, kde jemný lietavý popolček s priememou veľkosťou medzi 0,1 a 5 mikrometrov je možné pred triedením ošetriť silánom, stearátom, hlinitanom, titaničitanom či0004 Vzhľadom na to, že tieto aditíva majú hydrofóbne vlastnosti, nepredstavujú riešenie pre odborníka zodboru, ktorý hľadá aditívum, ktoré umožňuje v následnom kroku triedenia, použitie vytriedeného materiálu vo vodnom prostredí.0005 Dokument FR 2 896 171 uvádza spôsob prípravy aspoň jedného nerastného materiálu a/alebo aspoň jedného pigmentu, zahŕňajúceho uhličitan vápenatý, ktorý tak získa ako čiastočne organofrlné, tak čiastočne hydrofilné vlastnosti.0006 Dokument W 0 2006/100510 opisuje disperziu anorganického časticového materiálu, ktorá pozostáva z nevodného kvapalinovćho prostredia, v ktorom je anorganický časticový materiál v prostredí rozptýlený, a účinného množstva jedného alebo viacerých dispergujúcich prostriedkov,ktoré majú za úlohu dosiahnuť rozptýlenie časticového anorganického materiálu v nevodnom prostredí, pričom anorganický časticový materiál má priememú veľkosť častíc (d 50) menšiu, než0007 Ďalej, v diplomovej práci nazvanej Dispergierung von feinen Partikelfraktionen in Gasströmungen-Einfluss von Dispergierbeanspruchung und oberflächenmodíñzierenden Zusätzen od Sabine Niedballa (1999, Fakultät ñir Maschinenbau, Verfahrens- und Energietechnik der Technischen Univeisität Bergakademie Freiberg), je zaznamenané pozorovanie, že v prípade primárnych častíc s priemerom nižším než jeden mikrometer nemá prídavok typu mastných kyselínvplyv na stupeň disperzie j enmých častíc uhlíčitanu vápenatého vo vzduchu.0008 Pri čelení tomuto problému prihlasovateľ prekvapivo objavil spôsob triedenia nerastného materiálu, ktorý spĺňa rôzne požiadavky odbomíkov z odboru, teda zvyšuje efektivitu triedenia častíc, alebo ktorý so sebou prináša špecifickú energiu triedenia, ktorá je nižšia vo vzťahu k triedeniu na vzduchovom triediči bez aditív, zatiaľ čo poskytuje triedený nerastný materiálkompatibilný s použitím vo vodnom médiu.0009 Tento spôsob pozostáva zo spôsobu triedenia častíc nerastného materiálu, pričom pozostáva z nasledujúcich krokova) zaistenie aspoň jedného nerastného materiálu zahíňajúceho dolomit, alebo mastenec, alebo oxidb) zaistenie aspoň jedného aditíva na zlepšenie triedenia, zahíňajúceho glycerol a/alebo aspoň jeden polyglycerol, vo vodnej alebo čistej formec) uvedenie nerastného materiálu z kroku a) a aditíva na zlepšenie triedenia častíc z kroku b) jeden alebo viackrát do kontaktu V jednom alebo viacerých krokoch mletia za sucha a/alebo zmiešavaniad) uskutočnenie aspoň jedného kroku triedenia nerastného materiálu za sucha získaného v kroku c) v plynnom prostredí, na získanie aspoň dvoch frakcií častíc s rozdielnou priemernou veľkosťoue) prípadné opakovanie krokov c) a/alebo d) v celom objeme alebo V časti triedeného nerastného0010 Pojem špecifické triedenie znamená celkové množstvo energie, vyjadrené v kWh potrebnej na vytriedenie jednej tony suchého uhličítanu vápenatého.0011 Glycerol je známy ako aditívum pre triedenie, ako je uvedené v diplomovej práci s názvom Understanding of the physical and chemical mechanisms occurring during dry grinding of calcium carbonate in the presence of a grinding agent od Mathieu Skrzypczak (Ecole Centrale de Lyon,2009). Ďalej potom, ako je demonštrované v uvedených príkladoch, bolo zistené, že mlecie aditíva,používané ťažbovým priemyslom, ako je napríklad polyetylénglykol (PEG), vedú kneefektívite triedenia. Navyše, táto diplomová práca naznačuje, že suché mletie jemných častíc s veľkosťou O až 10 m, v prítomnosti glycerolu nie je efektívne (podľa obr. lV-4), čo tiež ukazuje odbomíkovi z odboru, že medzi jemnými časticarní a glycerolom existuje malá interakcia. Nič preto neviedlo odbomíka z odboru zodpovedného za voľbu aditíva na zlepšenie triedenia k tomu, aby hľadalriešenie medzi aditívami pre mletie, a najmä medzi neefektívnymi aditívami pre mletie.0012 Prvý predmet predloženého vynálezu spočíva v spôsobe triedenia nerastného materiálu,pričom tento spôsob zahŕňa nasledujúce krokya) zaistenie aspoň jedného nerastného materiálu zahŕňajúceho dolomit, alebo mastenec alebo oxidtitaníčitý alebo oxid hlinitý alebo kaolín alebo uhličitan vápenatý alebo ich zmesi b) zaistenie aspoň jedného aditíva na zlepšenie triedenia(i) pozostávajúceho z glycerolu, vo vodnej alebo čistej forme, alebo(ii) pozostávajúceho z glycerolu s jednou alebo viacerými z nasledujúcich látok etylénglykol, monopropylénglykol, trietylénglykol, anorganická kyselina alebo soľ anorganickej kyseliny, kyselina mravčia alebo citrónová, alebo sol kyseliny mravčej alebo soľ kyseliny citrónovej, organické polykyselina alebo sol organickej polykyseliny, alkanolamín, polyetylénimín, polymér polyalkylénglykol s molekulovou hmotnosťou medzi200 g/mol a 20.000 g/mol, výhodne medzi 600 g/mol a 6.000 g/mol, uhľohydrát majúci hodnotu kvadratického priemeru gyračného polomeru rovnú alebo nižšiu než modálny polomer nerastného materiálu, jeden alebo viacej polyglycerolov, pričom tieto látky sú vo(iii) zahŕňajúceho jeden alebo viacej polyglycerolov v neprítomnosti glycerolu.c) uvedenie nerastného materiálu z kroku a) a aditíva na zlepšenie triedenia z kroku b) jednou alebo viackrát do kontaktu, v jednom alebo viacerých krokoch mletia za sucha a/alebo zmiešavania zad) uskutočnenie aspoň jedného kroku triedenia nerastného materiálu získaného v kroku c) v plynnom prostredí, na získanie aspoň dvoch frakeií častíc s rozdielnou priemernou veľkosťoue) prípadné opakovanie krokov c) a/alebo d) v celom objeme alebo v časti triedeného nerastného0013 Vo výhodnom uskutočnení sa tento spôsob vyznačuje tým, že priemerná veľkosť častíc frakcií častíc získaných v kroku d) sa od seba líši najmenej o 0,1 m.0014 V inom výhodnom uskutočnení sa tento spôsob vyznačuje tým, že pomer príememých veľkostí častíc frakcií získaných V kroku d) je 121,05 až 12150, výhodne l 1,l až 121,15.0015 Tento spôsob môže mať 6 variantov podľa formy a povahy aditívao prvý variant glycerol v čistej formeo druhý variant glycerol vo vodnej formuláciio tretí variant glycerol v kombinácii s aspoň jednou zlúčeninou zo zlúčenín uvedených v bode(ii), vo vodnej alebo čistej forme o štvrtý variant aspoň jeden polyglycerol o piaty variant aspoň jeden polyglycerol v čistej formeo šiesty variant aspoň jeden polyglycerol vo vodnej fonnulácii0016 Podľa prvého variantu aditívum na zlepšenie triedenia pozostáva z glycerolu v čistej forme.

MPK / Značky

MPK: C09C 1/40, C09C 1/36, B03B 1/04, C09C 1/02, B02C 23/06

Značky: získané, nerastného, použitie, produkty, materiálů, aditiv, triedenia, obsahujúcich, spôsob, přítomnosti, glycerol

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/16-e16353-sposob-triedenia-nerastneho-materialu-v-pritomnosti-aditiv-obsahujucich-glycerol-ziskane-produkty-a-ich-pouzitie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob triedenia nerastného materiálu v prítomnosti aditív obsahujúcich glycerol, získané produkty a ich použitie</a>

Podobne patenty