Držiak vedenia vysokého napätia v olejových transformátoroch

Číslo patentu: E 16287

Dátum: 15.10.2010

Autor: Brendel Hartmut

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

O 1-0280-14-Če Držiak vedenia vysokého napätia v olejových transformátoroch0001 Vynález sa týka držiaka vedenia vysokého napätia v olejových transformátoroch s doskovitým podlhovastým základným izolačným modulom, ktorý má dve ploché vonkajšie strany a ktorý má na svojom prvom konci spojovacie zariadenie a V oblasti svojho druhého konca upínací prípravok na priečne0002 Je všeobecne známe, že transformátory s menovitým výkonom napríklad 100 MVA a vyšším pri menovitom napätí 110 kv a vyššom sa zvyčajne realizujú ako olejové transformátory,ktoré môžu mat hmotnost 200 t. Pri tom je transformátor umiestnený V nádobe transformátora naplnenej olejom, pričom tento olej slúži ako izolácia aj ako zlepšené chladenie. Elektrické spojenie daných prípojov transformátora s vývodnými izolátormi na vonkajšej strane olejovej nádoby sa pri tom uskutočňuje prostredníctvom elektrických vodičov, ktoré sú pri vysokých napätiach obklopené izolovanou tieniacou rúrkou s rovnakým potenciálom, ktorej izolácia je vytvorená z masivnych izolačných materiálov alebo je tvorená bariérovým systémom. Bariérový systém je pri tom skonštruovaný osovo súmerne okolo daného vodiča a zahŕňa elektricky vodivú tieniacu rúrku, v prípade potreby s niekoľkými navzájom od seba vzdialenými izolačnými bariérami. Bariérové systémy nutné pre každý jednotlivý vodič sa vedú vnútri nádoby transformátora naplnenej olejom cez medzeru vytvorenú medzi transformátorom a stenou nádoby, pričom sa však musia dodržiavať minimálneodstupy vyžadované izolačnou technikou.0003 Z dôvodov mechanickej stability a odolnosti proti skratu sa izolované tieniace rúrky musia podopierat,respektíve držać V určitých odstupoch, teda mechanicky spájať s vonkajšou stenou nádoby alebo vhodnou oblastou transformátora. Na to sa používajú takzvané držiaky, ktoré sa musia realizovať ako izolátory a sú vyrobené napríklad z lesklej lepenky. Izolačná schopnost držiaka ako takého je pri identickej izolačnej dráhe menšia ako izolačná schopnost0004 Nevýhodné je však to, že transformátory s touto veľkosťou sú unikátmi alebo prinajmenšom sú vyrobené ibav minimálnych sériách, takže pre každú geometriu transformátora vyplývajú iné požiadavky na vytvorenie daného držiaka. Požiadavky na držiak sa menia dokonca V rámci niekoľkých držiakov pre jeden a ten istý typ transformátora,pretože pre každé miesto pripevnenia držiaka v nádobe transformátora vyplývajú iné pomery potencíálov pri prevádzke transformátora. Preto pri vytváraní držiakov prispôsobených daným očakávaným pomerom potencíálov existuje vysoká variantná0005 Táto variantná rozmanitosť sa dá zmenšiť tým, že sa príslušne zväčší odstup medzi transformátorom a stenou nádoby,V dôsledku čoho sú použiteľné aj držiaky, ktoré nie sú optimálne prispôsobené daným pomerom potencíálov. To má však značnú nevýhodu V tom, že sa musí vytvorit väčší transformátorso svojou olejovou nádobou, ako je nevyhnutné potrebné.0006 Olejové transformátory a uloženie elektrických vodičov V nich sú známe napríklad z dokumentov W 0 02/063721 a JP 56 112 707.0007 Na základe tohto stavu techniky je úlohou tohto vynálezu püskytnút držiak vývodov V olejových transformátoroch, ktorý je obzvlášt flexibilný a priestorovo0008 Táto úloha sa rieši prostredníctvom držiaka vedenia vysokého napätia vyššie uvedeného druhu. Tento sa vyznačuje tým, že základný izolačný modul je medzi prvým a druhým koncom ohnutý tak, že je vytvorená kratšia a protiľahlá dlhšia bočná hrana, že priečne k pozdĺžnemu predĺženiu základného izolačného modulu sa nachádza niekoľko susediacich štrbín,ktoré ho obiehajú na jeho plochých vonkajších stranách a kratšej bočnej hrane V danej rovine a že do jednej zo štrbín je tvarovaným stykom vložená a vlepená aspoň jedna izolačná doska v tvare U) pričom je z kratšej strany posunutá nadzákladný izolačný modul a vyčnieva nad neho.0009 Základná myšlienka vynálezu spočíva v tom, že držiak sa podľa daných okrajových podmienok izolovaného potenciálu priečne k pozdĺžnemu predĺženiu držiaka vybaví osobitne danými izolačnými doskami predlžujúcimi povrchové izolačné dráhy. To sa uskutočňuje prednostne podľa jednotlivého posúdenia plánovaného miesta inštalácie pre každý držiak zvlášt, pričom sa má zdôrazňovat, že izolačno-technické optimum sa nedosiahne práve tým, že sa používa čo najväčší počet izolačných dosák. To sa naopak dosiahne cieleným vložením malého počtuizolačných dosák do vopred stanovených polôh.0010 Štrbina podľa vynálezu v základnom izolačnom module ho obieha aspoň na troch stranách prierezu V jednej rovine, a to pozdĺž obidvoch plochých vonkajších strán a kvázi ako medzinimi ležiaca spojovacia štrbina priečne cez kratšiu bočnúhranu. Na to vhodná izolačná doska V tvare U, ktorej hrúbka podľa toho zodpovedá takmer hrúbke čiastočne obiehajúcej štrbiny, napriklad 3 mm, sa dá ľahko z kratšej bočnej hrany posunúť na požadovanú štrbinu a upevniť vhodným lepidlom tak,že vznikne silový a tvarový spoj odolný voči tečeniu. Lepidlo pritom primárne slúži na zabránenie vytváraniu povrchovej izolačnej dráhy cez štrbinu. Kvôli výrezu v izolačnej doske,potrebnému na tento obzvlášť jednoduchý spôsob manipulácie,však dlhšia bočná hrana základného izolačného modulu nemábariéru predlžujúcu povrchovú izolačnú dráhu.0011 To sa však kompenzuje tým, že základný izolačný modul je ohnutý, a preto je práve vytvorená kratšia bočná hrana a protiľahlá dlhšia bočná hrana. Dlhšia bočná hrana podľa toho má beztoho dlhšiu povrchovú izolačnú dráhu ako kratšia bočná hrana, takže pre dlhšiu bočnú hranu nie je nevyhnutne potrebné predĺženie povrchovej izolačnej dráhy prostrednictvom izolačnej dosky umiestnenej priečne k nej. Napriek tomu je vhodné nechať danú štrbinu obiehať úplne aj cez dlhšiu bočnú hranu základného izolačného modulu a prostrednictvom tejto mechanicky nepotrebnej oblasti štrbiny v istom rozsahu predĺžiť aspoň povrchovú izolačnú dráhu na dlhšej bočnej hrane. Takisto aj úplne nevyuživané štrbiny prispievajú k0012 V zamontovanom stave je základný izolačný modul na svojom prvom konci umiestnený vodorovne V nádobe transformátora a na svojom druhom konci ohnutý smerom nahor. V dôsledku ohnutia sa dosiahne zväčšená dĺžka základného izolačného modulu pri vopred stanovenom odstupe medzi transformátorom a stenou nádoby, čo sa pozitivne vplýva naizolačnú schopnosť, ako aj na zmenšené nároky na miesto.0013 Prostredníctvom osobitej adaptabilnosti držiaka podľa

MPK / Značky

MPK: H02G 3/32, H01F 27/06, H02G 15/30

Značky: transformátoroch, vysokého, napätia, olejových, vedenia, držiak

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/16-e16287-drziak-vedenia-vysokeho-napatia-v-olejovych-transformatoroch.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Držiak vedenia vysokého napätia v olejových transformátoroch</a>

Podobne patenty