Absorbér pre termický kolektor solárneho zariadenia, ako aj spôsob jeho výroby

Číslo patentu: E 1628

Dátum: 22.01.2004

Autor: Flamm Frieder

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(19) Európsky patentový úrad (11) EP 1 606 565 B 1(22) Dátum podania prihlášky 22.01.2004(51) Medzinárodné patentové triedenie F 24 J 2/20 °°~°(86) Číslo medzinárodnej prihlášky PCT/EP 2004/000474(87) Číslo medzinárodnej publikácie W 0 2004/074749 (02.09.2004 Gazette 2004/36)(54) Absorbér pre termický kolektor solárneho zariadenia, ako aj spôsob jeho výroby(84) vyznačené zmluvne štáty AT BE BG CH CY cz DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LI LU MC NL PT R 0 SE SI SK TR(43) Dátum zverejnenia prihlášky 21.12.2005 Bulletin 2005/51(73) Majiteľ Flamm AG 52078 Aachen (DE)0001 vynález sa týka absorbéra pre termický kolektor solárneho zariadenia s krídlom absorbéra na premenu svetla a tepla, ako aj s rúrkovým systémom pre teplonosné médium, u ktorého je medzi dvoma na sebe ležiacimi plechmi,tvoriacimi krídlo absorbéra, usporiadaný uvedený rúrkový systém, pričom prinajmenšom do jedného z týchto plechov je umiestnený rozvod rúrkového systému a uvedené plechy sú navzájom spojené pomocou lepidla.0002 Absorbéry sú súčasťou solárnych zariadení. Solárne zariadenia pozostávajú v zásade zo solárnej prijímacej plochy, ktorá sa vo všeobecnosti označuje ako kolektor, solárneho okruhu a zásobníka tepla. Kolektory sa normálne montujú na strechu domu a premieňajú dopadajúce slnečné žiarenie na teplo. Rúrkové vedenia, v ktorých sa v okruhu prečerpáva teplonosné médium, napríklad zmes voda-glykol, spájajú kolektor so zásobníkom tepla. Cez ovládanie sa čerpadlo v solárnom okruhu automaticky zapne, keď snímač teploty signalizuje, že teplota na kolektore je vyššia než teplota v zásobníku tepla. V zásobníku tepla sa teplo zásobníka tepla odovzdáva akumulovanej vode.0003 V súkromnej sfére využitia sa používajú najmä termické kolektory. To sú kolektory, ktoré absorbujú dopadajúce slnečné žiarenie a bezprostredne ho premieňajú na teplo. Hlavnou súčasťou každého termického kolektora je absorbér. Tu ide o kovovú, čiastočne aj z plastu pozostávajúcu, tmavo zafarbenú dosku. Pretože slnečné žiarenie absorbér neprepustí a toto sa aj veľmi málo odráža,premení sa z najväčšej časti na teplo, ktoré odteká cez rúrkový systém, spojený s absorbérom. V rúrkovom systéme sa nachádza teplonosné médium. Absorbér s príslušným rúrkovým systémom sa nachádza v telese, odolnom proti poveternostným vplyvom, so skleným krytom. Vzduchová vrstva, uzavretá medzi skleným krytom telesa a absorbérom, slúži ako priehľadná tepelná izolácia v smere dopadajúceho slnečného žiarenia. lzolačná vrstva, umiestnená pod absorbérom, zabraňuje stratám tepla cez dno telesa. Pod doskou absorbéra usporiadaný rúrkový systém pozostáva normálne z meandrovite vedenej tlakuvzdornej medenej rúrky, ktorá je na konci napojená na zberné potrubie, aby sa navzájom spojili viaceré kolektory.0004 Prenos tepla medzi doskou absorbéra a rúrkou absorbéra sa uskutočňujecez čiarový zvar medzi hornou stranou rúrky absorbéra a doskou absorbéra.Prenos tepla cez čiarový zvar nie je optimálny. Z toho dôvodu firma Solvis GmbH vyvinula široký Ietovaný spoj medzi doskou absorbéra a rúrkou absorbéra, ktorý má spôsobiť zlepšený prenos tepla. Tento Ietovaný spoj sa rozprestiera po kruhovom úseku na hornej strane rúrky absorbéra Ietovaný spoj sa vyrobí tak, že sa voľný priestor medzi plášťom rúrky a spodnou stranou absorbéra vyplní spájkou.0005 Popri vyšších nákladoch na tento spoj nie je, tak ako predtým, prenos tepla medzi doskou absorbéra a rúrkou absorbéra optimálny. Nevýhodné sú okrem toho tak či tak vysoké výrobné náklady bežných kolektorov, ktoré sú v rozhodujúcej miere podmienené nákladnými absorbérmi.0006 Z US 4 089 324 je známy absorbér tohto druhu pre solárne zariadenie s rúrkovým systémom pre teplonosné médium, u ktorého je tento rúrkový systém usporiadaný medzi dvoma na sebe Iežiacimi, absorbér tvoriacimi plechmi, pričom do jedného z týchto plechov je umiestnený rozvod rúrkového systému a uvedené plechy sú navzájom spojené pomocou lepidla.0007 DE 195 46 100 A 1, ako aj US 4 299 202 zverejňujú absorbér pre slnečný kolektor, ktorého na sebe ležiace, absorbér tvoriace plechy sú v styčných plochách navzájom zlepené.0008 vychádzajúc z tohto stavu techniky má vynález za úlohu vytvoriť absorbér so zníženými výrobnými nákladmi a zlepšenou rozmerovou stálosťou pri súčasne zmenšenom podiele nepodarkov, u ktorého sa straty pevnosti spoja medzi plechmi absorbéra, ktoré nastávajú pri vysokých teplotách, kompenzujú. Okrem toho má vynález za úlohu navrhnúť spôsob výroby zlepšeného absorbéra.0009 Táto úloha je u absorbéra v úvode uvedeného druhu vyriešená tým, že plechy sú dodatočne navzájom spojené tvarovým stykom prostredníctvom ohýbaných do seba prechádzajúcich spojov.0010 Tým, že prinajmenšom do jedného, výhodne do oboch plechov krídla absorbéra je umiestnený rozvod rúrkového systému, je k dispozícii podstatne väčšia prenosová plocha pre žiarením vnesené teplo.0011 Plechy sú navzájom spojené pomocou lepidla, ako aj navyše tvarovým stykom.0012 Spájanie plechov Iepidlom značne znižuje výrobné náklady, pretoželetovacie alebo zváracie práce na výrobu absorbéra môžu úplne odpadnút.0013 Spájanie plechov Iepidlom vedie nielen k značnému zníženiu nákladov, ale navyše zlepšuje rozmerovú stálosť slnečného kolektora pri súčasne zníženom podiele nepodarkov. Použitie energie je pri lepeni v porovnaní s doterajšimi technikami spájania značne nižšie.0014 Ako lepidlo sa výhodne používa lepidlo zo skupiny silikónov, epoxidových Iepidiel alebo Iepidiel z fenolovej živice. Najmä za tepla tvrdnúce lepidlá na báze modifikovaných epoxidových živíc vykazujú vysokú medzu pevnosti vtečení pri meniacich sa teplotách. Okrem toho tieto lepidlá vykazujú priaznivé podmienky na spracovanie, ako aj pevnostné a stálostné vlastnosti pre kov/kovové zlúčeniny. 0015 Ako sme už v úvode uviedli, v solárnom okruhu za určitých prevádzkových okolnosti nedochádza k cirkulácii teplonosného média. V tomto prípade môžu v absorbéri pri zodpovedajúcom slnečnom žiarení vzniknúť teploty 200 °C - 220 °C. Aby sa pri týchto teplotách vznikajúce straty pevnosti lepeného spoja kompenzovali, oba plechy krídla absorbéra sú navyše navzájom spojené tvarovým stykom. Výhodným dodatočným spojením sa ukázali byt viaceré Tox body medzi plechmi. Tox body sa vyrobia spájaním ohýbaním oboch plechov. Tento spoj sa dá obzvlášť jednoducho automatizovať, a preto sa dá lacno vyrobiť.0016 Najmä pri zastavení tepelného okruhu nastáva vyparovanie teplonosného média. To má za následok najmä pri použití bežnej zmesi voda-glykol zvýšenú koróziu alebo oxidáciu na vnútorných stenách rúrkového systému.0017 Aby sa zaručila dostatočná stálosť absorbérov, plechy sú prinajmenšom v oblasti, ktorú tvoria vnútorné plochy rúrkového systému, vybavené povlakom,potláčajúcim koróziu a/alebo oxidáciu. Výhodne sa však plechy potiahnu úplne a obojstranne. Hliníkové plechy sa výhodne eloxujú, zatial čo oceľové plechy sa vybavia najmä medeným alebo plastovým povlakom. Tento povlak zaručuje požadovanú dlhodobú životnost slnečných kolektorov.0018 Z prospektu firmy SHOWA ALUMINIUM CORPORATION, Osaka,Japonsko - 1993 je známy takzvaný Roll-Bond spôsob výroby výparníkových dosák, pri ktorom sa na sebe ležiace plechy valcovaním zahorúca zvaria a následne sa na konečnú hrúbku vyvalcujú za studena. Kanálové oblasti, vyňaté zo zvárania oddeľovacími prostriedkami, nanesenými sietotIačou, sa nafúknu tlakovým vzduchom predtým, než sa plechy rozdelia na jednotlivé výparníkovédosky. Nevýhodnou pri tomto spôsobe je meniaca sa hrúbka plechov pri valcovaní

MPK / Značky

MPK: F24J 2/04

Značky: solárneho, absorbér, termicky, kolektor, výroby, spôsob, zariadenia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/16-e1628-absorber-pre-termicky-kolektor-solarneho-zariadenia-ako-aj-sposob-jeho-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Absorbér pre termický kolektor solárneho zariadenia, ako aj spôsob jeho výroby</a>

Podobne patenty