Blokovacie zariadenie sedadla vozidla

Číslo patentu: E 16217

Dátum: 02.07.2009

Autori: Schmitt Denise, Kreuels Olaf, Haber Stefan, Müller Peter, Windecker Volker

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka blokovacíeho zariadenia sedadla vozidla, najmä sedadla motorového vozidla, s význakmi, obsiahnutými v predvýznakovej časti nároku 1.Na používanie blokovacích zariadení tohto druhu, pri ktorých puzdro obsahuje kovovú západku, označovanú tiež ako otočné nastavovadlo, ktoré spolupôsobí za účelom zablokovania s kovovým protiľahlým prvkom, je Vpuzdre výkyvne uložený kovový zabezpečovací prvok, ktorý v zablokovanom stave zabezpečuje západku. Vpuzdre je v oblasti, prepojenej s ním do jedného kusa, uložená odblokovacia rukoväť, ktorá je pomocouspojovacieho tiahla nakĺbená na zabezpečovací prvok.Spis EP 0 894 926 Al uvádza do známosti blokovacie zariadenie druhu, uvedeného v úvode,ktoré je určené pre dverovú zámku. Pri týchto blokovacích zariadeniach obsahuje puzdro zámky na základne svojho uloženia, určeného pre protiľahlý prvok, doraz, vybavený materiálovým vybraním, ktoré je usporiadané vzadu za dorazom. Ak doľahne protiľahlý prvok na doraz, zdeformuje sa, bez toho aby však dosiahol na druhú stranu materiálového vybrania. Blokovacie zariadenia s tlmiacimi dorazmi, ktoré sú vytvorené separátne a sú upevnené na puzdre zámky, sú napríklad zrejmé zo spisov DE 101 26 687 A 1 a JP 1-145840 U.Základom vynálezu je úloha zlepšiť blokovacie zariadenie druhu, obsiahnutého v úvode. Táto úloha je podľa vynálezu vyriešená blokovacím zariadením s význakrni nároku 1. Výhodnévyhotovenia sú predmetom závislých nárokov.Integrácia dorazu, vybaveného tlmením, má tú výhodu, že pri náraze protiľahlého prvku dochádza k určitej (elastickej) deformácii puzdra zámky, čím je utlmený náraz protiľahlého prvku. Oproti blokovacím zariadeniam so zvlášť vytvorenýrni a na uložení usporiadanými dorazovými tlmičmi má vytvorenie v jednom kuse alebo spojenie integrovaného prvého dorazu s puzdrom zámky, ktoré obsahuje menej materiálu, výhodu, spočívajúcu vmenšom počte konštrukčných dielov. Puzdro zámky je voblasti tohto prvého dorazu vytvorenépoddajne, napriklad tak, že sú v ňom vytvorené materiálové vybrania.Potom, ako protiľahlý prvok určitou mierou elasticky deformuje puzdro zámky v dôsledkunárazu, dorazí na (kovový) druhý doraz, usporiadaný napríklad na kryte zámky, ktorý slúžina to, aby sa zabránilo príliš veľkej deformácii, ako aj poškodeniu puzdra zámky nárazom protiľahlého prvku. Druhý doraz je uložený rovnobežne vedľa prvého dorazu, je však o určitúmieru premiestnený dozadu v smere výkyvu.Puzdro zámky slúži v dôsledku svojej elasticity v oblasti styku s protiľahlým prvkom súčasne na ustavenie vôle pre protiľahlý prvok. Týmto spôsobom je možné vyrovnať alebo zabrániť výskytu zošikmenia, toleranciám pri protiľahlom prvku a toleranciám v uložení protiľahléhoprvku, ako aj blokovacieho zariadenia.Oddelenie puzdra zámky od puzdra odblokovania znižuje požiadavky na použitie materiálov,najmä vzhľadom na požiadavky, týkajúce sa pevnosti v oblasti odblokovania. Je tak možné zvoliť materiál puzdra zámky tak, aby mal lepšie vlastnosti na rozklad síl pri funkcii dorazu a tlmení. Navyše sa zjednoduší geometria, čo prináša aj jednoduchšiu koncepciu nástrojov. Možnosť upevniť separátne puzdro odblokovania naviac umožňuje dosiahnuť rôzne, prezákazníkov špecifické varianty odblokovania pri inak identickom blokovacom zariadení.Čiapočka, umiestnená na západke, ktorá zakrýva aspoň čiastočne okraj rozovretia háku,znižuje tvorbu hluku pri styku západky sprotiľahlým prvkom. Oproti obstrieknutiu má spojenie čiapočky a západky pomocou výstupkov a otvorov tú výhodu, že nie sú potrebné nástroje na vstrekové liatie, vybavené prístupom pre západku, pričom sa zabráni výskytu nepresných rozmerov a problémom pri zladení v dôsledku tolerancií v hrúbke kovu, ako aj značným rozdielom v správaní pri zmrštení a nepriaznivým rozdeleniam napätí vdanejSú možné rôzne zakrytia západky a rôzne varianty spojenia čiapočky a západky, napríklad svorné spojenia a nitovania pomocou ultrazvuku. Tieto rôzne varianty je možne vyrábať s jednoduchými nástrojmi na vstrekové liatie. Tieto varianty je možné vytvárať a vykonávaťna rovnakom montážnom zariadení.Pri bezprostrednom naklbení odblokovacej rukoväte na jeden z existujúcich zabezpečovacích prvkov a tým aj pri priamom ovládani zabezpečovacích prvkov pomocou odblokovacej rukoväte nie sú potrebné vložené prvky, ako je spojovacie tiahlo alebo páková kinematika,súčasne sa zabráni dodatočným svomým upevnením alebo plastovým opláštením, prípadne ajpoužitiu zrkadlovo symetrických súčastí.V jednej výhodnej forme vyhotovenia, ktorá je bezpečná aj pri náraze, sú usporiadané dva zabezpečovacie prvky, a síce napinací prvok, ktorý je predpätý a v zablokovanom stave pôsobí na západku, napríklad tak, že pôsobí pomocou upínacej plochy na funkčnú plochu západky a tým vyvolá uzatvárací moment, pôsobiaci na západku, pričom je usporiadaný aj záchytný prvok, ktorý je vnormálnom prípade uložený v malej vzdialenosti od západky,najmä od jej funkčnej plochy, a pri náraze podoprie pomocou záchytnej plochy západku,najmä na jej funkčnej ploche, a síce spravidla pomocou tvarového prepojenia, takže vdôsledku toho nedôjde kpripadnému otvoreniu upínacieho prvku proti pôsobeniu jehoBlokovacie zariadenie podľa vynálezu je možné použiť na rôznych miestach sedadla vozidla,napríklad na napojenie k spodku celého sedadla vozidla alebo ako zámku operadla, určenúna upevnenie operadla na konštrukciu vozidla.Ďalej je vynález bližšie objasnený na základe príkladu vyhotovenia, znázomeného naobr. 1 rez príkladom vyhotovenia v zablokovanom stave s naznačeným protiľahlým prvkom,obr. 2 rez príkladom vyhotovenia v odblokovanom stave, obr. 3 perspektívny pohľad na príklad vyhotovenia, obr. 4 čiastočný pohľad na príklad vyhotovenia v oblasti puzdra zámky, obr. 5 rez podľa linie V - V z obr. 4, obr. 6 schematízované znázomeníe sedadla vozidla, obr. 7 pohľad na západku s čiapočkouobr. 8 jedno vyhotovenie čiapočky aV motorovom vozidle je usporiadané blokovacie zariadenie 1, určené na napojenie operadlá 2 sedadla vozidla 3 na konštrukciu vozidla. Blokovacie zariadenie 1 je vybavené na polovicuotvoreným puzdrom 5 zámky s približne rovnou základnou plochou a s okrajmi vytialmutýmido výšky. Základná plocha je spravidla usporiadaná vrovine, definovanej smerom jazdy motorového vozidla a vertikálou, čo definuje aj následne použité smerové údaje. Puzdro 5 zámky je do značnej miery uzatvorené krytom 6 zámky, doliehajúcim na puzdro 5 zámky a usporiadaným približne rovnobežne so základnou plochou. Puzdro 5 zámky je výhodne vytvorené z plastu, voliteľne je vybavené vloženou súčasťou na zvýšenie pevnosti, zatiaľ čokryt 6 zámky je výhodne tvorený plechovou súčasťou (z ocele alebo hliníka).Puzdro 5 zámky a kryt 6 zámky tvoria uloženie 7, ktoré je otvorené v smere k protiľahlému prvku B, a to za tým účelom, aby tento bol na ňom uložený za účelom zablokovania. Pritom je bud blokovacie zariadenie 1, alebo protiľahlý prvok B upevnený na konštrukciu operadla 2 chrbta a druhý potom na konštrukciu vozidla, alebo je tomu opačne. Protiľahlým prvkom B môže byť napríklad čap alebo strmeň. Úsek protiľahlého prvku B, určený na umiestnenie na uložení 7, prebieha spravidla horizontálne. Smer, v ktorom je protiľahlý prvok B usporiadaný na uložení 7, bude označený ako smer výkyvu. Rozmer uloženia 7, prebiehajúci kolmo na smer výkyvu (a v rovine základnej plochy puzdra 5 zámky) je za účelom vymedzenia vôlevýhodne väčší, ako je príslušný priemer protiľahlého prvku B.Uloženie 7 je zásadne vytvorené tak, že je odsadené späť proti puzdru 5 zámky v smere výkyvu oblasti, priradenej ku krytu 6 zámky. Oblasť, priradená k puzdru 5 zámky, je vytvorená ako integrovaný prvý doraz 5 a, na ktorý dolieha pri zablokovaní protiľahlý prvok B. Prvý doraz Sa je vytvorený elasticky a pôsobí ako tlmenie. V danom prípade je prvý doraz Sa vytvorený v jednom kuse - výhodne z plastu (s voliteľné usporiadanou vloženou súčasťou) vytvoreným - puzdrom 5 zámky (to znamená, že doraz Sa sa pri výrobe puzdra 5 zámky vytvorí v jednom kuse s oblasťami puzdra 5 zámky, nadväzujúcimi na prvý doraz 5 a, a to výhodne pomocou vstrekového liatia). Oblasť puzdra 5 zámky, uložená v smere výkyvu za prvým dorazom 5 a, je vybavená jedným, výhodne niekoľkými materiálovými vybraniami Sb,ktoré spoločne určujú elastické a tlmiace vlastnosti prvého dorazu Sa. Puzdro 5 zámky je v dôsledku toho v oblasti prvého dorazu Sa poddajné. Oblasť základne uloženia 7,usporiadaná na kryte 6 zámky a priradená k nemu, je vytvorená ako druhý doraz 6 a. Vždy podľa daného vyhotovenia sa protiľahlý prvok B dostane do styku s druhým dorazom óa buďpri každom zablokovaní, a to po deformácii prvého dorazu 5 a, alebo až v prípade nárazu alebo

MPK / Značky

MPK: B60N 2/015, B60N 2/36, E05B 17/00

Značky: zariadenie, sedadla, blokovacie, vozidla

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/16-e16217-blokovacie-zariadenie-sedadla-vozidla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Blokovacie zariadenie sedadla vozidla</a>

Podobne patenty