Pozdĺžne vystužené koľajové vozidlo

Číslo patentu: E 15821

Dátum: 19.07.2010

Autor: Mayer Wilhelm

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Pozdĺžne vystužené koľajové vozidlo Opis Oblasť technikyVynález sa týka pozdĺžne vystuženého koľajového vozidla.Koľajové vozidlá, najmä koľajové vozidlá pre cestujúcich, sú v súčasnej dobe vyrábané ako samonosné kovové konštrukcie. Pritom sa vozová skriňa vytvorí z podvozku, čelných stien a strechy. Podvozok musí odolávať prevádzkovým silám, najmä silám spôsobeným zaťaženým, spojovacím tlakom a ťažným silám. K tomuto účelu je podvozok často uskutočnený ako rámová konštrukcia a obvykle obsahuje dva zvonku ležiace pozdĺžne nosníky, väčší počet prísnych nosníkov spojujúcich tieto pozdĺžne nosníky a je na koncoch vozidla vystužený. Toto vystuženie sa uskutočňuje prostredníctvom takzvaných koncových kusov na konci vozidla a hlavných priečnych nosníkov, ktoré obsahujú i uloženie otočných podvozkov (prípadne jednotlivých náprav). Pre schválenie koľajových vozidiel je potreba splnenie určitých noriem, často pre každú krajinu rozdielnych. Tieto normy vyžadujú mimo iné dôkaz, že koľajové vozidlo môže bez poškodenia odolávať určitej pozdĺžnej sile (spojovaciemu tlaku). Norma UIC-566 platná pre Európu vyžaduje dokázateľný spojovací tlak 2000 kN, norma platná pre USA vyžaduje 3550 kN. Keď je európska norma prostredníctvom dvoch pozdĺžnych nosníkov eštedobre splníteľná, tak koľajové vozidlo, ktoré má byt schválené vUSA, vyžaduje vyššie konštrukčné náklady. Typicky sa pritom vstavia prídavné pozdĺžne nosníky, ktoré sú známe ako takzvané stredné pozdĺžne nosníky. Stredné pozdĺžne nosníky boli použité už v roku 1911 u prvého osobného vagónu z ocele. (Pullman Sleeping Car Glengyle The American Society of Mechanical Engineershttpz//fíles.asme.org/ASMEORG/Communíties/Odborníkovi je známy väčší počet konštrukčných riešení pre vytvorenie stredných pozdĺžnych nosníkov, napríklad je v spíse US2002/002972 navrhnuté vytvorenie podvozku z dvoch vnútri ležiacich a dvoch vnútri ležiacich nosníkov. Spis US 4,195,451obsahuje jeden jednotlivý stredný pozdĺžny nosník, rovnako ako spis US 3,631,811. Jedna zvlášť nákladná konštrukcia je uvedená v spise US 5,746,335. Táto konštrukcia oddeľuje vozovú skriňu od stredného pozdĺžneho nosníka (anglicky center sill) prostredníctvomŽiadna z týchto známych konštrukcií neumožňuje vytvoriť koľajové vozidlá, ktoré môžu odolávat veľmi vysokému spojovaciemu tlaku, avšak sú pritom vyrobiteľnć s nízkymi konštrukčnými amateriálovými nákladmi. Okrem toho je nevýhodou nárok na miestodoterajších stredných pozdĺžnych nosníkov.Úkolom vynálezu preto je vytvoriť koľajové vozidlo, ktoré môže odolávať vysokému spojovaciemu tlaku a pritom je jednoduchoTento úkol je vyríešený pozdĺž vystuženým koľajovým vozidlom so znakmi nároku 1. Výhodné uskutočnenia sú predmetom závislýchPodľa základnej myšlienky vynálezu je aspoň jedna výstužná rúrka vedená medzi vystuženými koncami vozu vo vybraniaeh priečnych nosníkov a je spojená s týmito vystuženými koncami vozu. Pritom tieto výstužné rúrky nie sú vo vybraniaeh priečnych nosníkov spojené s týmito priečnymi nosníkmi, najmä nie sú zvarené. Výstužné rúrky sú na svojich koncoch spojené s vystuženými koncami vozuprostrednictvom vhodných zariadení na prenos síl.Tým je možné dosiahnut tej výhody, že pozdĺž vystužené koľajové vozidlo môže byť vyrobené s podstatne nižšími konštrukčnýmí nákladmi než je možné riešeniami podľa stavu techniky. Najmä odpadajú konštrukčné náklady na zvarený stredný pozdĺžny nosník, pričom priestor inak zaujimaný stredným pozdĺžnymnosníkom zostáva voľný pre iné vstavby.Riešenie podľa vynálezu uľahčuje konštrukciu pozdĺž vystuženého koľajového vozidla, pretože podľa vynálezu sa výstužne rúrky s priečnymi nosníkmi nezvárajú. Tým odpadá veľký početĎalej je výhodné, že podľa navrhnutého riešenia sa využije celková pevnosť v tlaku výstužných rúrok, pretože vedením vo vybraniaeh priečnych nosníkov nie je možné žiadne vybočovanie týchto výstužných rúrok. Odstup medzi priečnymi nosníkmi obvyklý u koľajových vozidiel je všeobecne dostačujúci k tomu, aby sazabránilo vybočovaniu výstužných rúrok.Jednou podstatnou vlastnosťou predmetného vynálezu je kompletné odpadnutie všetkých zvarových spojov medzi výstužnými rúrkami a priečnymi nosníkmí, pričom sa umožní použitie i nezvariteľných materiálov pre výstužné rúrky. Napríklad je preto možné použiť rovnako rúrky z uhlíkových vlákien alebo rúrky z kevlarových vlákien. Najmä je tým zjednodušene i použitiePrenos tlakových síl z vystužených koncov vozu do výstužných rúrok sa uskutočňuje prostredníctvom vhodných zariadení na prenos síl, ktoré sú uskutočnené podľa príslušných párovaní materiálov a priestorových podmienok. Ked je pár materiálov z vystužených koncov vozu a výstužných rúrok zvariteľný, odporúča sa zvarenie týchto konštrukčných dielov. Ked nie je zvarenie možné, prípadne ked nie je použité, je nutné použit vhodné zariadenia, ktoré zaručujú spoľahlivý prenos síl do výstužných rúrok a vyrovnávajú neodstrániteľné dĺžkové tolerancie koľajového vozidla. Napríklad sa k tomuto účelu odporúčajú vodiace objimky a kliny vložené do týchtovodiacich objímok, ktoré vyrovnávajú dĺžkové tolerancie.Výstužné rúrky môžu rovnako zostávat z plného materiáluPodľa vynálezu je uskutočnené také opatrenie, že sa vodiace rúrky usporiadajú medzi vystuženými koncami vozu. Pritom je na jednej strane možné usporiadať výstužné rúrky medzi obidvomi hlavnými nosníkmí alebo alternatívne medzi obidvomi hlavovými kusmi, pričom u posledného uskutočnenia sú výstužné rúrky vedenéU jednej výhodnej formy uskutočnenia tohto vynálezu súvýstužné rúrky prídavne využité pre vedenie kvapalných alebo

MPK / Značky

MPK: B61D 17/10

Značky: pozdĺžne, koľajové, vozidlo, vystužené

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/16-e15821-pozdlzne-vystuzene-kolajove-vozidlo.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pozdĺžne vystužené koľajové vozidlo</a>

Podobne patenty