Náterový prostriedok zahŕňajúci submikrónové častice uhličitanu vápenatého, spôsob jeho prípravy a použitie submikrónových častíc zahŕňajúcich uhličitan vápenatý v náterových prostriedkoch

Číslo patentu: E 15165

Dátum: 26.01.2010

Autori: Mcjunkins Joseph, Gane Patrick, Gysau Detlef, Saunders George

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predkladaný vynález sa týka Iesklého a nepriehíadného náterového prostriedku zahŕňajúceho submikrónové častice zahŕňajúce prírodný rozomletý uhličitan vápenatý (ďalej vtomto dokumente SNGCC). Vynález sa ďalej týka spôsobu prípravy Iesklého a nepriehladného náterového prostriedku používajúceho SNGCC a použitia SNGCC v Iesklých a nepriehľadných náterových prostriedkoch.0002 Minerálne pigmenty sú v náterových systémoch široko používané nie len na zníženie nákladov na prípravok, ale ďalej na zlepšenie určitých vlastností náterového prípravku počas jeho prípravy alebo skladovania alebo počas alebo po jeho aplikácii na substrát. Voblasti farbiacich prípravkov náterové systémy takmer vždy používajú oxid titaničitý.0003 V kontexte farbiacich aplikácií je oxid titaničitý (Tioz) vysoko oceňovaný, najmä ked je vo forme rutilu, vďaka tomu, že poskytuje významnú nepriehladnosť alebo kryciu silu. Pigmenty z oxidu titaničitého predávané na použitie vo farbiacom prípravku sú dobre známe vtom, že prinášajú úzku veľkostnú distribúciu častíc spolu so stredným priemerom častíc medzi 0,2 a 0,6 m v závislosti od materiálu a spôsobu merania strednej veľkosti častíc. Podobne sú používané sulñd zinočnatý a oxid zinočnatý.0004 Oxid titaničitý však trpí tým, že má relatívne vysokú cenu, čo vedie ktrvalej požiadavke nájsť menej nákladné pigmenty čiastočne nahradzujúce TiO 2. ktoré sa neprenášajú do zníženia optických a ďalších vlastností náterového prostriedku.0005 GB 1404564 opisuje ultrajemným prírodným uhličitanom vápenatým plnené farby a pigmenty, kde uvedený prírodný uhličitan vápenatý má priemer častíc od 0,5 do 4 m a je používaný ako čiastočná náhrada oxidu titaničitého. Vtomto ohľade firma Imerys komercionalizovala Polcarb, ktorý by mal byť vhodný pre lesklé náterové prípravky, ktorý má strednú veľkosť častice 0,9 m. Avšak takéto produkty prírodného uhlíčitanu vápenatého neumožňujú náhradu časti TiOg v Iesklom náterovom prípravku, ktorý má objemovú koncentráciupigmentu pod kritickú objemovú koncentráciu pigmentu, bez straty Iesku alebo nepriehľadnosti.0006 Na účely predkladaného vynálezu sa objemová koncentrácia pigmentu (PVC) rozumie tak, že označuje podiel, uvedený v , objemu pigmentu relatívne voči celkovému objemu pigmentu p|us ďalšie zložky prípravku, t. j. tvorí objem pigmentu relatívne k celkovému objemu prípravku. 0007 Kritická objemová koncentrácia pigmentu (CPVC) je definovaná ako objemová koncentrácia pigmentu, pri ktorej živicová zložka náterového prostriedku už nepostačuje na to, aby celkom pokryla všetky častice pigmentu v nátere. Je dobre známe, že nad CPVC prípravky všeobecne poskytujú matný vzhľad. Kontrastné lesklé farbiace prípravky používajú PVC, ktorá je pod CPVC. 0008 US 5171631 popisuje náterový prostriedok pre vznik krytia na vhodnom substráte s tým, že náterový prostriedok má objemovú koncentráciu pigmentu (PVC) až do kritickej objemovej koncentrácie pigmentu (CPVC) a pigmentový systém zahŕňa asi 70 až 98 objemových oxidu titaničitého a asi 2-30 objemových hydroxidu hlinitého (ATH) ako oddelovacia látka/ nastavovadlo pigmentu, ktorý má strednú veľkost častice asi 0,2 mikrometra. Obrázok 1 z US 5 171 631 ukazuje hodnotu pomeru d 98/d 50 približne 2,7, ktorá zodpovedá relatívne úzkej distribúcii častíc. I keď je uvedené, že za predpokladu, že ATH má strednú velkost častíc všeobecne krivku strednej velkosti častíc a distribúciu velkosti častíc podobnú Tĺoz, časť TÍOQ môže byt nahradená rovnakým objemom ATH bez straty krytia, obrázok 2 z US 5 171 631 ukazuje, že farbiace prípravky zahŕňajúce ATH-Tĺog všeobecne nedosahujú rovnaké hodnoty nepriehľadnosti ako kontrolný náterový prípravok zahŕñajúci Tiog.0009 Prírodný rozomletý uhličitan vápenatý, na rozdiel od jeho syntetického náprotivku, vyzrážaného uhličitanu vápenatého (PCC), všeobecne trpí tým, že má širokú distribúciu veľkosti častíc a nepravidelné tvary častíc. V skutočnosti, pretože prírodný rozomletý uhličitan vápenatý sa pripravuje mletím kameňov taženého kalcítu, mramoru, kriedy alebo vápenca, je ťažké zaistiť, aby tieto kamene boli nakoniec rozdelené do formy jemných častíc, ktoré majú jednotnú veľkost častíc.0010 Na rozdiel od toho PCC vzniká procesom výstavby kryštálov okolo nukleačných miest. Kontrola nukleácie a vývoja veľkosti častíc, najmä s ohľadom na veľkostný rozsah niekoľkých mikrometrov, počas zrážanía PCC je po roky dobre študovaná oblasť vedy a častice PCC, ktoré majú malé a veľmi jednotné veľkosti častíc a tvary, sú teraz veľmi dobre dostupné. Ako v US 5 171 631, sú zmienené výhody použitia produktu sjednotnou veľkosťou častíc, ako je oxid titaničitý pôsobiaci ako oddelovacia látka, sú zmienené vpublikácii uvedenej na http//wvvw.sgecialtyminerals.com/specialty-agglications/sgecialg markets-for-mineraIs/paint-and-coatings/precigitated-calciumcarbonate-pcc-inäintl zrážaný uhličitan vápenatý (PCC) je najčastejšie používaný vo farbe, ako nastavovadlo oxidu titaničitého alebo TiOg. Malé a úzko distribuované častice PCC pomáhajú udržiavať medzery medzi jednotlivými časticami TiOg a maximalizujú ich kryciu silu. V tejto oblasti Specialty Minerals propagujú Albañl PCC, jemný prizmatický kalcit s veľkosťou 0,7 mikrometrov, a mnoho ultrajemných alebo nano PCC, konkrétne Calofort S PCC, Calofort U PCC,UItra-Pflex PCC a Multifex MMPCC s tým, že každý z nich má stredný priemer 0,07 mikrometrov.0011 Z hľadiska vyššie uvedených opisov doterajšieho stavu techniky bolo významné, že prihlasovateľ zistil, že rozomletý prírodný uhličitan vápenatý,ktorý je jemnejší ako produkty rozomletého prírodného uhličitanu vápenatého skôr ponúkané vtejto oblasti, môžu byt použité ako náhrady TiO 2 alebo komplementárneho pigmentu, dokonca i v prípade, keď tento rozomletý prírodný uhličitan vápenatý má relatívne širokú distribúciu veľkosti častíc a/alebo je stredný priemer odlišný od toho, ktorý má Ti 02. Na rozdiel od výsledkov z US 5171 631 dosiahnutých sATH, rozomletý prírodný uhličitan vápenatý použitý vpredkladanom vynáleze nielen viac zachováva lesk a nepriehľadnosť náterového prostriedku, ked je použitý pre náhradu časti prípravku TiO 2 pri konštantnom PVC, ale dokonca môže viesť k zlepšeniu Iesku a/alebo nepriehľadnosti.0012 Prvý predmet predkladaného vynálezu je preto náterový prostriedok,ktorý má PVC od 5 až do CPVC a vyznačuje sa tým, že zahŕňa aspoň jeden rozomletý prírodný uhličitan vápenatý, ktorý má stredný priemer (d 50 (Malmedzi 0,05 a 0,3 m (ďalej v tomto dokumente submikrónový prírodný rozomletý uhličitan vápenatý, SNGCC), a aspoň jeden pigment, ktorý má index lomu väčší ako alebo rovný 2,5. 0013 Na účely predkladanej prihlášky sa CPVC stanovuje podľa spôsobu merania poskytnutého v kapitole príkladov nižšie v tomto dokumente. 0014 Na účely predkladaného vynálezu sa stredný priemer (d 50 (Mal a d 98 (Mal) meria podľa spôsobu merania poskytnutého vkapitole príkladov nižšie v tomto dokumente. 0015 Ďalší predmet predkladaného vynálezu spočíva v procese prípravy náterového prostriedku, ktorý má PVC od 5 až do CPVC, vyznačujúceho sa tým, žea) je poskytnutý aspoň jeden rozomletý prírodný uhličitan vápenatý(SNGCC), ktorý má d 50 (Mal) medzi 0,05 a 0,3 m, b) aspoň jeden pigment, ktorý má index lomu väčší ako alebo rovný 2,5, c) je poskytnutá aspoň jedna živica, d) uvedený SNGCC z kroku a) je zmiešaný s pigmentom z kroku b) aživicou z kroku c). 0016 Tretí predmet predkladaného vynálezu spočíva v použití aspoň jedného rozomletého prírodného uhličitanu vápenatého, ktorý má stredný priemer (d 50 (Mal medzi 0,05 a 0,3 m, v náterovom prostriedku zahŕňajúcom aspoň jeden pigment, ktorý má index lomu väčší ako alebo rovný 2,5,vyznačujúci sa tým, že pre náterový prostriedok, ktorý má konštantné PVC v rozsahu od 5 až do CPVC. lesk a/alebo nepriehladnost prostriedku je rovná alebo väčšia ako lesk a/alebo nepriehladnosť rovnakého prostriedku používajúceho uvedený pigment, ktorý má index lomu väčší ako alebo rovný 2,5, miesto uvedeného rozomletého prírodného uhličitanu vápenatého, ktorý má d 50 medzi 0,05 a 0,3 m. 0017 Na účely predkladaného vynálezu sa lesk náterového prostriedku aplikovaného na substrát meria podľa spôsobu merania poskytnutého v kapitole príkladov nižšie v tomto dokumente.

MPK / Značky

MPK: C09C 1/00

Značky: zahŕňajúci, nátěrových, submikrónové, prostriedkoch, vápenatého, spôsob, částice, zahŕňajúcich, prostriedok, částic, uhličitan, použitie, vápenatý, náterový, submikrónových, uhličitanu, přípravy

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/16-e15165-naterovy-prostriedok-zahrnajuci-submikronove-castice-uhlicitanu-vapenateho-sposob-jeho-pripravy-a-pouzitie-submikronovych-castic-zahrnajucich-uhlicitan-vapenaty-v-naterovych-prostr.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Náterový prostriedok zahŕňajúci submikrónové častice uhličitanu vápenatého, spôsob jeho prípravy a použitie submikrónových častíc zahŕňajúcich uhličitan vápenatý v náterových prostriedkoch</a>

Podobne patenty