Zariadenie na príjem digitálneho signálu

Číslo patentu: E 14742

Dátum: 25.09.2003

Autori: Van Gestel Wilhelmus, Kelly Declan, De Haan Wiebe

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka zariadenia na príjem digitálneho informačného signálu, obsahujúceho aspoň prvý- prijímacie prostriedky na prijímanie uvedeného digitálneho- prvé vyhľadávacie prostriedky na získanie uvedeného prvého- druhé vyhľadávacie prostriedky na získanie uvedeného druhého- signál kombinujúce prostriedky na kombinovanie uvedeného prvého a druhého video signálu tak, aby sa získal kompozitnývideo signál vhodný na zobrazenie na jednotke displeja.0002 Vynález sa ďalej týka záznamového nosiča, ktorý nesie digitálny informačný signál a zariadenia na poskytovanie0003 Vyššie definované usporiadanie je bežne známe. Takéto usporiadanie, ako napríklad digitálna TV, obsahuje funkciu obraz v obraze (Picture in Picture PIP) alebo split-screen. Pomocou tejto funkcie je možné súčasne zobraziť dva rôzne vysielané programy. Obidva programy sú prijímané V plnom rozlíšení. Šírka pásma vstupu musí byť dvojnásobkom šírky pásma potrebnej na príjem jedného programu. V prípade funkcie obraz V obraze sa musí predtým ako budú môcť byť obrazy spomínaného programusa dosiahol PIP obraz.funkcia multi-uhla a funkcia direktorského komentára DVD. V prvmn prípade je možné vidieť scénu z iného smeru. Funkciu xnulti-uhlu podporujú ako digitálne TV systémy, tak aj DVD, ale v oboch prípadoch si musí užívateľ vybrať len jeden z uhlovpohľadu a všetky uhly sú zahrnuté V plnom rozlíšení obrazovky.0005 US 20020479 l 4 opisuje vysielanie pomocného signálu, ako prídavok kompresného digitálneho video signálu (hlavný signál),pričom pomocný signál obsahuje vybrané časti hlavného signálu,a to, DC koeficienty I-snímok alebo nekódované časti. Pomocný signál môže byť použitý pre obrazovky pre (multi-uhol) obraz0006 MPEG 4-Systémy (Maui verzia, ISO/IEC JTC/SC 29/WGll) opisujú spôsoby distribúcie zvukového video obsahu zloženého z jednotiek označovaných ako mediálne objekty, pričom je každý mediálny objekt zastúpený nezávisle od svojho okolia a pozadia. MPEG-4 poskytuje štandardizovaný spôsob ako opísať scénu,umožňujúci stiahnuť multimediálne objekty kamkoľvek v danom súradnicovom systéme použitie transformácii na zmenu geometrického alebo akustického vzhľadu mediálneho objektu použitie vysielania údajov do mediálnych objektov, s cieľom pozmeniť ich atribúty (ako napríklad zvukovú pohybujúcu satextúru patriacu k objektu animačné parametre riadiace0 O 07 Predmetom súčasného vynálezu je poskytnúť usporiadanie napríjem digitálneho signálu s vylepšenou interaktivitou na0008 Usporiadanie podľa súčasného vynálezu je opísané v nárokul. Veľkosť obrazu môže byť zadefinovaná počtonl horizontálnych0009 Vynález je založený na nasledujúcom poznaní. Až doteraz boli obrazy dvoch video programov prenášaných vo forme MPEGtransportného prúdu prostredníctvom záznamového nosiča alebovysielania na celej obrazovke. V prípade, ak sú zaznamenávané dva video programy na záznamovom nosiči, môžu byť uložené V dvoch rôznych transportných prúdoch. Aby bolo možné uskutočniť PIP obraz, musia byť obidva video programy kompletne prijaté a jeden z programov musí byť spracovaný na príjem PIP obrazov, čím sa zmenší. V prípade, že sú čítané zo záznamového nosiča, a spracovať obidva prúdy súčasne V reálnom čase. Preto by mali mať tieto zariadenia veľkú šírku pásma. V optických reprodukčných zariadeniach sa to stáva kritickým. Preto sú potrebné obvody na zníženie veľkosti obrazov jedného z video programov. Obrazy ďalšieho video signálu na zlepšenie video programu (hlavné video) s funkciou multi-uhla alebo direktorským komentárom sú v priamom vzťahu s konkrétnymi časťami uvedeného video programu. Tieto obrazy musia byť zobrazené súčasne s hlavným videom. Z tohto dôvodu je, podľa súčasného vynálezu, ďalší video signál vysielaný/zaznamenávanýv PIP formáte. To má tú výhodu, že znižuje šírku pásma potrebnúnie je potrebný žiadny špeciálny hardware/software na zmenšenie obrazov ďalšieho video signálu pred kombinovanim spomínanýchzmenšených obrazov s hlavným videom, aby bolo možné získať PIP0010 Súčasný vynález je veľmi výhodnou funkciou pre publikované disky, nakoľko môže byť obsah ďalšieho videa pridaný do hlavného video programu bez zmenenia pôvodného video materiálu. Tento obsah ďalšieho videa (alebo prezentácie statických snímok) bude prekrytý navrch hlavného videa V okne,ktoré zaberá väčšinou len malú časť obrazovky. Táto funkcia môže byť použitá mnohými spôsobmi V závislosti na obsahu. Jedným z príkladov je vylepšenie funkcie direktorského komentára DVD. V tomto prípade je namiesto počutia direktorského hlasu taktiež možné vidieť aj direktorovu tvár, vidieť storyboardy alebovidieť robenie záznamov, zatiaľ čo direktor vysvetľujeschému. Pri ostatných typoch obsahu (napríklad dokumentárne,športové) môže byť funkcia obraz V obraze použitá rôznymispôsobmi. Vynález zlepšuje interaktivitu s programami hlavnéhovidea na publikovanom disku.0011 Ďalšie zhotovenia usporiadania podľa súčasného vynálezu sa vyznačujú tým, že signál digitálnej informácie ďalej obsahuje zobrazenie parametra signálu pre miesto, kde má byť druhý video signál prekrytý navrch prvého video signálu, zariadenie ďalej obsahuje tretie vyhľadávacie prostriedky na vyhľadanie parametru signálu, prostriedky na kombinovanie signálov sú 1 ďalej prispôsobené na prekrývanie druhého video signálu navrch prvéhovideo signálu v závislosti od uvedených parametrov.0012 Výhodou takéhoto parametru je, že editori majú možnosť umiestňovať obrazy druhého video signálu na takých miestach V obrazoch prvého video signálu, že obrazy druhého video signálu pokrývajú len nedôležité alebo menej dôležité časti obrazov prvého video signálu. Týmto spôsobom môže divák vidieťrelevantné časti prvého video signálu.0013 Tieto a iné aspekty súčasného vynálezu budú vysvetlenéa objasnené pomocou troch zhotovení s odkazmi na Obrázky.0014 Zhotovenia súčasného vynálezu budú teraz podrobnejšieObrázok 1 znázorňuje usporiadanie na príjem digitálneho0015 Obrázok 1 znázorňuje zariadenie 2 na príjem digitálneho informačného signálu obsahujúceho prvý a druhý video signál. Prvý video signál je hlavný video obsah a druhý video signál je prídavný video obsah. Zariadenie sa skladá z prijímacej jednotky4 na príjem spomínaného digitálneho informačného signálu.

MPK / Značky

MPK: H04N 5/45, H04N 5/44, H04N 7/24

Značky: příjem, zariadenie, digitálneho, signálu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/16-e14742-zariadenie-na-prijem-digitalneho-signalu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na príjem digitálneho signálu</a>

Podobne patenty