Spôsob spracovania materiálov z lykového vlákna

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 vynález sa týka textilného priemyslu, hlavne spôsobov spracovania materiálov z Iykového vlákna, napríklad ľanových vlákien, konope, žihlavy, juty,a ďalších.0002 Spôsob spracovania materiálov z Iykového vlákna je známy(RU 2280720, medz. trieda D 01 B 1/10, D 01 G 21/00, publikované 27. júla 2006),zahŕňa uvoľňovanie materiálu, jeho umiestňovanie vo vodnom médiu,hydrodynamické spracovanie materiálu a následné odstránenie spracovaného materiálu z vodného média, kde hydrodynamický dopad na materiál je uskutočňovaný vimpulznom režime zo zdroja elektroimpulzného(elektrohydraulického) výboja vkvapaline na získanie kotonínu (angl. cottonine).0003 Nedostatkom známeho spôsobu, v ktorom sa uskutočňuje kolonizácia priamo pomocou elektrohydraulického spôsobu, je relativne malá účinnosť spracovania, čo vedie ku zvýšeniu spotreby energie pri spracovaní, posledné menované je priamo spojené s počtom dodaných výbojov zo zdroja elektroimpulzných dopadov.0004 Najvhodnejší k navrhovanému spôsobu s ohľadom na technický obsah a získaný výsledok je spôsob spracovania materiálov z Iykového vlákna(lanové vlákno) (RU 2246564, medz. trieda D 01 B 1/42, D 06 B 3/00, publikované 20. februára 2005) zahŕňajúci uvolňovanie materiálu, jeho umiestňovanie vo vodnom médiu, hydrodynamické spracovanie vodnej zmesí materiálu a odstránenie naposledy menovaného z vodného média, kde sa hydrodynamické spracovanie uskutočňuje v impulznom režime prostrednictvom iskrového výboja vkvapaline za použitia hydrodynamických komponentov uvedeného výboja rázovej vlny, ultrazvuku. Na zvýšenie účinnosti výboja používa spôsobprepieraciu kvapalinu až na spracovanie a zvlhčovanie prepieracej kvapaliny na zníženie špecifickej vodivosti vodného média, keď sa uskutočňujú výboje.0005 Nedostatkom spôsobu je, že hydrodynamický dopad rázovej vlny sa uskutočňuje zjedného typu zdroja dopadu v elektroimpulznom type výboja0006 Spotrebováva sa značné množstvo energie vpočiatočnej fáze hydrodynamického spracovania na deštrukciu vnútornej časti (drevnatej vo forme pazderia), ako aj vonkajšej časti (vonkajšia šupka, kutikula, kôra) prvkov kmeňa, a len potom je kotonizácia (oddelenie vlákien spojených pektínom) uskutočňovaná priamo. Takto je energia dopadu rázovej vlny spotrebované priamo na kotonizáciu len v konečnej fáze spracovania, a to má vplyv na kvalitu0007 Navyše pri elektroimpulznom rozklade v zmesi voda/vlákno po kanálovej fáze rozkladu majú nasledujúce základné faktory vplyv na zmes, čo je zapríčinené expandovaním bubliny vypareného plynu hydraulické prúdenie a rušenie rázovej vlny, zatiaľ čo je formovanie rázovej vlny charakterizované elektrohydraulickým efektom obtiažne v zmesi voda/vlákno s hustotou vlákna 1,5 g/cma.0008 Ako dôsledok sa pulzová porucha (vo forme priemerovania medzi rázovou vlnou a ultrazvukom) rozširuje v celej zmesi, a to s amplitúdou kladnej časti vlny (kompresná zóna) väčšej ako amplitúda negatívnej časti vlny0009 V zhode spovahou elektroimpulzného dopadu je základný prvok v kotonizácii krátkovlnný impulzný dopad, čo je najefektívnejšie predovšetkým na spracovanie vláknovej časti krátkeho ranového vlákna. V spôsobe na hydrodynamické spracovanie uvedenom vRU 2246564 sú prvky vlákna,ktorých základné časti majú rôzne rozmery, spracované pomocou jedného a toho istého elektrohydraulického (elektroimpulzného) dopadu, čo je tiež podstatným nedostatkom spôsobu.0010 Technický výsledok spôsobu podľa vyná|ezu je zvýšenie kvality so súčasným znížením spotreby energie kotonizačného procesu (to je uvedenie vlákna do stavu podobnému bavlne) materiálov zlykového vlákna, zvýšenie0011 Tento technický cieľ je dosiahnutý takto Spôsob spracovania materiálov z Iykového vlákna zahŕňa uskutočňovanie uvoľňovania materiálu,jeho umiestnenie vo vodnom prostredí, hydrodynamické spracovanie zmesi voda/vlákno, odstránenie spracovaného vlákna z vodného média, kde podľa predloženého vyná|ezu je hydrodynamické spracovanie uskutočňované postupne v dvoch režimoch prvý, vkontinuálnom režime pomocou dopadu hydrodynamického vlnového poľa, a potom v impulznom režime pomocou dopadu rázovej vlny. Tieto režimy sú uskutočňované srôznymi tlakovými amplitúdami, menovite, tlaková amplitúda kladnej fázy vlny vkontinuálnomrežime je menšia, ako tlaková amplitúda kladnej fázy vlny v impulznom režime.0012 Trvanie kladnej fázy vlny v kontinuálnom režime môže byť dlhšie, akotrvanie kladnej fázy vlny v impulznom režime.0013 V kontinuálnom režime môže byť hydrodynamické spracovanie uskutočňované v rozsahu centimetrovej vlnovej dĺžky, zatiaľ čo vimpulznom režime môže byt uskutočňované v rozsahu milimetrovej vlnovej dĺžky.0014 Hydrodynamické spracovanie v kontinuálnom režime môže byť uskutočňované použitím ultrazvukového zdroja, zatiaľ čo v impulznom režime môže byť uskutočňované použitím zdroja elektroimpulzných výbojov0015 Hydrodynamické spracovanie vkontinuálnom a impulznom režimemôže byt uskutočňované v rôznom vodnom médiu.0016 Po hydrodynamickom spracovaní v impulznom režime použitím zdroja elektroimpulzných výbojov v kvapaline môže byt doplnkové spracovanie uskutočňované v kontinuálnom režime použitím ultrazvukového zdroja.0017 Navyše, medzi uvoľňovaním materiálu a jeho umiestnením vo vodnom médiu môže byť materiál spracovaný žiarením UHF. Spracovanie žiarením UHF je uskutočňované v kontinuálnom režime vo frekvenčnom rozsahu medzi 3 a0018 Postupnosť hydrodynamického procesu spracovania používa rôzne typy zdrojov závisiacich na zvláštnostiach fyziky hydrodynamického dopadu s rôznymi parametrami na spracovávacie médium vo forme heterogénnej zmesi voda/vlákno, ako aj na rozdiele vúčinnosti dopadu závisiacom od miesta usporiadania a charakteristík zdroja dopadu. Kvôli použitiu rôznych typov hydrodynamických zdrojov môže byť efektivita výsledného spracovania získaná menenim buď miest (množstva) dopadu alebo vlnových charakteristík hydrodynamického náboja. Vpodstate počiatočná fáza hydrodynamického spracovania má funkciu vlhčenia vlákna, zatiaľ čo sa súbežne oddeľuje rozpustená časť vlákna, čistí sa od nečistôt (solí, zvyškového kalu a podobne),vyčistením nepotrebných prvkov vlákna (pazderie) a zoslabovanie väzieb zabraňujúce zrýchlovaníu kotonízačného procesu (kutikúl, vonkajšej šupky,iignínu a obsahu pektinových väzieb). Táto fáza kotonizácie vyžaduje určité množstvo času (obvykle 3 - 8 minút) a je významne zrýchlovaná (1,5 - 2 krát) pomocou hydrodynamického vlnového dopadu.0019 Kontínuálny režim hydrodynamického spracovania pomocou hydrodynamického vlnového dopadu sa uskutočňuje pred impulzným režimom hydrodynamického spracovania pomocou dopadu rázovej vlny, obzvlášť na zvýšenie účinnosti oddelenia heterogénnej hmoty, uprednostnením dopadu na Iignínový základ materiálov z Iykového vlákna, keďže vláknové prvky najväčšej velkosti majú najnižšiu stabilitu (v podmienkach deštrukcie) proti dopadom typu a - (s odkazom na kompresné a expanzné amplitúdy vĺn) bez charakteristiky intervalového cyklu impulzného hydrodynamického dopadu.0020 Tlaková amplitúda kladnej fázy vlny v kontinuálnom režime je zvolená menšia ako tlaková amplitúda vlny v impulznom režime. aby sa zohladnili principy rozmer a netraumatický v prítomnosti fenoménu charakteristíckého len pre materiály z Iykového vlákna (napríklad lanové vlákna), ktorý spočíva vo zvýšení ich pevnostných charakteristík (- o 40 ) v mokrom stave v porovnani so suchými vláknam lanu. Na oddelenie vláknových prvkov väčších rozmerov,musi byť požadovaná tlaková amplitúda vlákien menšia ako na spracovanie vláknových prvkov menších rozmerov. Tento princíp výberu dopadu s ohladom

MPK / Značky

MPK: D01G 21/00, D01B 1/00, D01B 1/42

Značky: spôsob, vlákna, lykového, spracovania, materiálov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/16-e14529-sposob-spracovania-materialov-z-lykoveho-vlakna.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob spracovania materiálov z lykového vlákna</a>

Podobne patenty