Prietokový kanál, pri ktorom sa uvádza voda do prúdenia pomocou dopravného zariadenia usporiadaného v cirkulačnom potrubí

Číslo patentu: E 14384

Dátum: 23.02.2010

Autor: Hof Georg

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka prietokového kanála, pri ktorom sa uvádza voda do prúdenia pomocoudopravného zariadenia usporiadaného V cirkulačnom potrubí.V tejto súvislosti sú už známe rôzne varianty, pričom v cirkulačných potrubiach sa používajú jednak turbínové pohony, ako aj prúdové pohony. Pri všetkých známych vyhotoveniach však nastávajú rôzne rýchlosti prúdenia vo flotačnej zóne a to jednak v horizontálnom ako aj vo vertikálnom šírení. Toto sa zakladá na tom, že v oblasti stien a dna prietokového kanála existujú odpory trenia, pričom navyše v prúdení vznikajú ešte aj turbulencie. Tieto turbulencíe alebo rôzne prúdenia sa pokúšajú korigovať vychyľovacie systémy, vyrovnávacie mreže a vzdúvacie mreže. Pokusy korigovat síce prinášajú Vylepšenia v priebehu prúdenia, avšak pri rôznych rýchlostiach prúdenia dochádza k rôznym výsledkom. Aby toto bolo možné boli tieto mreže a vychyľovacie zariadenia príslušne prispôsobené rýchlostiam prúdenia a robia sa ako prestaviteľné. Toto však na základe brzdiacich a vychyľovacích prvkov prináša tvorenie vírov, čo nie je výhodne pre priebeh prúdenia. W 0 01/ 12123 uvádza prietokový kanál, ktorý obsahuje význaky predvýznaku nároku 1.Vynález má za úlohu dosiahnuť prietokový kanál vyššie menovaného druhu, v ktorom sa dajú dosiahnut rovnomerné rýchlosti prúdenia v celom priečnom rezc kanála, resp. ktorý sa dáPodľa vynálezu sa táto úloha vyriešila tým, že sa predpokladá množstvo cirkulačných potrubí vždy s regulovateľným dopravným zariadením, pričom cirkulačné potrubia ústia navzájom oddelene do prietokového kanála a pričom vyústenia cirkulačných potrubí sú rozdelené na čelnej stene prietokového kanála. Tým sa ušetria brzdiace a vychyľovacie prvky, pričom sa dosiahne lepšie využitie privedenej energie. Okrem toho na základe jednotlivých regulovateľných dopravných zariadeni sa v každom cirkulačnom potrubí jednotlivo regulujerýchlosť prúdenia podľa potreby.Výhodne možno církulačné potrubia rozdeliť do zón, ktorých dopravné zariadenia sú ovládané rôzne. Tým možno vyromávať zvýšený odpor V oblasti stien resp. dna zodpovedajúcim ovládaním príslušných dopravných zariadení. Na to možno v zónach susediacich s bočnými stenami a/alebo dnom regulovať dopravné zariadenia na vyššieAby sa prúdenie ďalej zjednotilo, možno sacie otvory cirkulačných potrubí v protiležiacejčelnej stene usporiadať v rovnakej výške voči vyústeniam do prietokového kanála. Tým sadosiahne, že voda môže prúdiť v príetokovom kanáli lamináme. Vyhotovenie podľa vynálezutakto možno oužiť a ako sú rudné do ravné zariadenie (s aralelným tokom). P J P P PAltemativne možno usporiadať aj sacie otvory všetkých cirkulačných potrubí v oblasti dna konca prietokového kanála ležiaceho oproti vyústeniam, čím sa uskutoční odsávanie vodyAby sa podľa možnosti dosiahla aktuálna regulácia prúdenia vody, možno dopravné zariadenia všetkých cirkulačných potrubí regulovať v závislosti od odporu prúdenia v príslušných cirkulačných potrubiach. Pre vzájomné koordináciu dopravných zariadení možno dopravné zariadenia ovládať spoločnou ovládacou jednotkou. Na to možno ovládaciu jednotku spojiť so snímačmi siahajúcimi do prúdenia alebo podobne, ktorých výsledkymerania sú regulačná veličiny ovládacej jednotky.Nakoniec možno na každom cirkulačnom potrubí predpokladať výhodne za dopravným zariadením odvzdušňovacie zariadenia, ktorým sa zabránia vháňanie vzduchu doprietokového kanála ovplyvňujúceho prúdenie.Na výkrese sú schematicky zobrazené príklady vyhotovenia predmetu vynálezu. TuObrázok l predmet vynálezu vo vertikálnom pozdĺžnom rezeObrázok 2 vo vertikálnom priečnom rezeObrázok 4 znovu vertikálny pozdĺžny priečny rezObrázok 5 pohľad zospodu na cirkulačné potrubia so schematickým zobrazením soschémou ovládania dopravných zariadeníObrázok 7 pohľad zospodu analogicky obrázku 5 s iným ovládacím zariadením Obrázok 8 znovu pohľad zospodu podľa obrázku 5, avšak s dopravnými zariadeniamipoháňanými hydraulickým motorom Obrázok 9 pohľad zospodu analogicky obrázku 5, pri ktorom sú usporiadané olejovéObrázok 10 pozdĺžny priečny rez s osobou trénujúcou v príetokovom kanáleObrázok ll pôdorys prietokového kanála s naznačeným prúdenímObrázok 12 je bočný pohľad analogicky obrázku 10 so športovcom nachádzajúcim sa nabežiacom páse Obrázok 13 znovu uvádza pomery prúdenia v pôdoryseObrázok 14 pozdĺžny priečny rez s plavcom nachádzajúcim sa v bazéne, pričomdopravné zariadenia sú činné iba v najvrchnejšej zóne Obrázok l 5 pôdorys s naznačeným priebehom prúdeniaObrázok 16 pozdĺžny priečny rez, pričom nakreslené je len jedno cirkulačné potrubie, doktorého je zabudované odvzdušňovacie zariadenie.Na priložených výkresoch sa pre rovnaké časti priebežne používajú rovnaké referenčné označenia na všetkých figúrach. Takto je ako jedna označený prietokový kanál, ktorého cirkulačné potrubia 2, 3 a 4 vyúsťujú do prednej čelnej steny 5. V každom z cirkulačných potrubí 2, 3 a 4 sú usporiadané dopravné orgány 6, ktoré sú poháňané motorom 7. Dopravné orgány pritom, ako je zobrazené, môžu byť usporiadané v horizontálnom úseku cirkulačných potrubí, pričom je možné aj usporiadanie vo vertikálnej časti cirkulačných potrubí bez toho,aby sa zhoršila fimkcia. Ďalej, ako rovnako nie je zobrazené, možno cirkulačné potrubia viesťdostratena späť zboku bazéna.Cirkulačné potrubia 2, 3 a 4 vychádzajú zo zadnej čelnej steny 24, pričom ich sacie otvory 23 sú usporiadané v rovnakej výške ako vyústenia 25 cirkulačných potrubí 2, 3 a 4 v prednej čelnej stene 5. Prúdenia dosiahnuté V prietokovom kanáli pomocou jednotlivých cirkulačných potrubí 2, 3 a 4 sú vo vertikálnom smere označené ako vl, v 2 a v 3 v prvom úseku, ako v 4, v 5 a v 6 v strednom úseku a ako v 7, v 8 a v 9 v koncovom úseku. V priečnom priebehu sú prúdenia označené ako VA, vB, vC a VD. Aby sa všetky rýchlosti prúdenia rozdelené v prietokovom kanáli udržiavali na rovnakej hodnote, rýchlosti prúdenia va, VB a vy V cirkulačnýchpotrubiach sa ovládajú reguláciou dopravných zariadení 6.Na regulovanie rýchlosti prúdenia V prietokovom kanále 1 sa v jeho stenách predpokladá snímač 8 prúdenia, ktorý dáva výsledky elektronickému ovládaniu 10, ktoré ovládacou skriňou ll a regulátorom 12 regulujú hnacie motory 7 dopravného zariadenia 6. Navyše možno v cirkulačných potrubiach predpokladať ešte snímače 9 prúdenia, ktoré rovnakozistené údaje odovzdávajú elektronickému ovládaniu 10. V závislosti od hodnôt dosiahnutýchsnímačom 8 prúdenia a snímačom 9 prúdenia sa potom pomocou regulátora nastavuje početPri forme vyhotovenia uvedenej na obrázku 7 sa regulácia hnacích motorov dopravného zariadenia 6 uskutočňuje regulátorom, ktorý je vyhotovený ako frekvenčný menič 12. Pritomsa regulácia uskutočňuje rovnakým spôsobom, ako je popísané vyššie.Pri usporiadaní pohonu uvedeného na obrázku 8 sa pre dopravné zariadenie 6 predpokladá hydraulický pohon a na to slúži olejové tlakové čerpadlo 13, ktoré cez olejové tlakové potmbia 14 ovláda regulačné ventily 15, ktoré potom ovládajú výkon olejovej tlakovej turbíny 16. Táto olejová tlaková turbína je potom hnacím hriadeľom spojená s dopravným zariadením 6 v cirkulačných potrubiach. Na regulovanie regulačných ventilov 15 sa znovu predpokladá ovládacia skriňa, ktorá obsahuje namerané údaje snímača 9 prúdenia a prípadne nezobrazeného snímača 8 prúdenia. Touto ovládacou skriňou sa potom ovládajú a regulujúpodľa výsledkov merania regulačné ventily bodkovane nakreslenými ovládacími potrubiami.Pri variante vyhotovenia podľa obrázka 9 je dopravné zariadenie vyhotovené v cirkulačných potrubiach 2, 3 a 4 ako vodné prúdové čerpadlo 18, ktoré je ovládané príslušným hnacím motorom 17. Ovládanie tohto hnacieho motora 17 sa znovu uskutočňuje elektrickou ovládacou skriňou 11, ktorá je cez ovládacie vedenia na jednej strane spojená so snímačmi 9 usporiadanými v cirkulačných potrubiach 2, 3 a 4, resp. s nezobrazenými snímačmi 8 prúdenia v prietokovom kanáli 1 elektronickou rozvodnou skriňou 12, V ktorej sa predpokladáfrekvenčný menič 12 na ovládanie hnacích motorov 17.V cirkulačných potrubiach sa navyše predpokladajú odvzdušňovače 22, aby sa z církulujúcej kvapaliny vylúčil vzduch naberaný vodou cez povrch, ktorý prúdi spolu s vodou cezV príklade vyhotovenia uvedeného na obrázku 10 a ll je V prietokovom kanáli nakreslená trénujúca osoba 19, ktorá v prietokovom kanáli absolvuje cvičenie alebo podobne kvôli terapeutickým účelom. Pre túto terapiu je v oblasti dna nastavená iba rýchlosť prúdenia väčšia ako nula, t.j. v 3 je väčšie ako 0. v 1 a v 2 sa rovnajú 0, pričom trénujúci musí pre pohyb nohy prekonať len odpor prúdenia resp. odpor pohybu. Na to sa va nastaví tak, že rýchlosť v 3 prúdenia má požadovanú hodnotu, avšak vB a vy sú 0. V priereze prietokového kanála sú rýchlosti nastavené jednotné, t.j. že všetky cirkulačné potrubia, nachádzajúce sa v rovine rýchlosti v 3 prúdenia majú rýchlosť cirkulácie va, pričom prípadne cirkulačné potrubiasusediace s bočnými stenami prietokového kanála 1 majú mieme vyššiu cirkulačnú rýchlosť,

MPK / Značky

MPK: A63B 69/12, E04H 4/12

Značky: pomocou, cirkulačnom, potrubí, uvádza, prietokový, usporiadaného, prúdenia, dopravného, kanál, ktorom, zariadenia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/16-e14384-prietokovy-kanal-pri-ktorom-sa-uvadza-voda-do-prudenia-pomocou-dopravneho-zariadenia-usporiadaneho-v-cirkulacnom-potrubi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prietokový kanál, pri ktorom sa uvádza voda do prúdenia pomocou dopravného zariadenia usporiadaného v cirkulačnom potrubí</a>

Podobne patenty