Rám na okuliare s kombinovaným závesom

Číslo patentu: E 14382

Dátum: 12.09.2007

Autor: Ifergan Nonu

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predkladaný vynález sa týka okuliarov a závesov okuliarov.0002 Okuliare typicky obsahujú rám, ktorý má dva otvory na držanie šošoviek a dve ramienka, ktoré sa tiahnu smerom dozadu z prednej časti rámu okuliarov za účelom spojenia sušami užívateľa. Ramienka sú spravidla pripojené kprednej časti rámu okuliarov prostredníctvom závesu na umožnenie zloženia ramienok za šošovky v ráme za účelom uskladnenia v prípade, že sa okuliare nepoužívajú.0003 Pri bežných okuliaroch umožňuje záves zloženie ramienok vjednom smere, ale zabraňuje pohybu ramienok za polohu, vktorej sú ramienka vo všeobecnosti kolmé k rovine šošoviek držaných rámom okuliarov. Vtejto polohe je záves relativne poškoditeľný abnormálnymi záťažami, ktoré sa nevyhnutne vyskytujú pri normálnom používaní. Takéto záťaže sa môžu vyskytnúť napríklad pri nepredvídanom kontakte sokuliarmi, pri nesprávnom skladovaní, ked sa okuliare nepoužívajú, alebo sa môžu uplatniť na boku tváre užívateľa tam, kde je celková šírka nositelovej tváre širšia, ako šírka rámu okuliarov. Zostava závesu môže byť nevyhnutne jednou z viac poškoditeľných dielov okuliarov a v súlade s tým sa aj často vyskytujú poškodenia.0004 U.S. patent č. 4,494,834 majiteľa Tabacchi opisuje pružný záves, v ktorom je blok závesu namontovaný za účelom posuvného pohybu vzhľadom na ramienko. Pružina pôsobí proti takémuto pohybu na udržanie bloku závesu vramienku. Ak sa ramienko odtiahne smerom von, vonkajšia hrana ramienka dosadá na vonkajšiu hranu rámu aposkytuje otočný bod okolo ktorého sa ramienko otáča. Pružina umožňuje pohyb a zabraňuje ohnutiu ramienka.0005 Podobne US patent č. 4,689,851 majiteľa Beyer ukazuje zostavu závesu, ktorá má posuvnú podperu v rámci ramienka za účelom umožnenia bočného pohybu smerom von. 0006 U.S patent č. 7,073,904, U.S. zverejnená prihláška č. 200510163560 a U.S. patent č. 6,168,341 majiteľa Chene a kol. znázorňujú množstvo variantov v umiestnení typu závesu opísaného vo vyššie uvedených dvoch U.S. patentoch. Francúzsky patent 2.737.020 znázorňuje zostavu závesu medzi ramienkom azostavou okuliarov, ktorá poskytuje pohyb okolo dvoch pravouhlých osi. Zostava závesu používa dva rôzne mechanizmy závesov, ktoré sa odlišujú konštrukciou.0007 Predmetom predkladaného vynálezu je preto poskytnúť zostavu závesu pre okuliare. v ktorej sú vyššie uvedené nevýhody odstránené alebo zmiernené.ZHRNUTIE WNÁLEZU 0008 V jednom aspekte sú poskytnuté okuliare podľa nároku 1. STRUČNÝ OPIS OBRÁZKOV0009 uskutočnenia vynálezu budú teraz opísané prostredníctvom príkladu len s odkazom na priložené obrázky, kde0010 Obrázok 1 je perspektlvny pohľad na okuliare.0012 Obrázok 3 A-B je zvýraznený pohľad na zostavu znázornenú na obrázku 2.0014 Obrázok SA-B sú dva pohľady znázorňujúce alternatívne konfigurácie zostavy závesu znázornenej na obrázkoch 2 až 4.0015 Obrázok 6 je prierezový pohľad na alternatívnu zostavu závesu podobný obrázku 4.0016 Obrázok 7 je perspektlvny pohľad na časť ďalšieho uskutočnenia závesu pre okuliare.0019 Okrem tých výhod azlepšení. ktoré boli opísane, budú znasledujúceho opisu vspojitosti so sprievodnými obrázkami zjavné iné predmety a výhody tohto vynálezu. Obrázky tvoria časť tohto opisu a zahrnujú ilustratívne uskutočnenia predkladaného vynálezu a zobrazujú ich rôzne objekty a znaky.0020 Tu sú opísané podrobné uskutočnenia predkladaného vynálezu avšak rozumie sa,že opísané uskutočnenia sú iba ilustratívne vzhľadom na vynález, ktorý môže byť uskutočnený vrôznych formách. Okrem toho, každý zpríkladov udaný vsúvislosti s rôznymi uskutočneniami vynálezu je zamýšľaný ako ilustratívny a nie ako obmedzujúci. Ďalej, obrázky nie sú nevyhnutne v mierke, niektoré znaky môžu byt nadsadené, aby ukazovali detaily jednotlivých dielov. Preto tu opísané špecifické štrukturálne a funkčné3 detaily nemajú byt interpretované ako obmedzujúce, ale iba ako reprezentatívna báza na poučenie odborníka v danej oblasti techniky za účelom rôzneho využitia predkladaneho vynálezu.0021 Odkazujúc teraz na obrázky aspočiatku na Obrázky 1 až 4. môžu okuliare zahrnujúce záves podľa jedného uskutočnenia predkladaného vynálezu obsahovat postranne sa tiahnuci rám 11 na okuliarové šošovky a pár ramienok 20. V uskutočnení podľa Obrázkov 1 až 4 je rám na okuliarove šošovky definovaný rámom 11. Okuliarový rám obsahuje otvory na uloženie šošoviek 14, ktoré sú definované obrubou 12 šošoviek. Okuliarový rám zahrnuje mostík 16 a pár koncových častí 24, ktoré vychádzajú z bočných strán 18 očnej obruby 12. Pár ramienok 20 sa vo všeobecnosti tiahne smerom dozadu k užívatelovej oblasti ramienok alebo k ušiam a sú pripojené k rámu 11, ktorý obsahuje obrubu 12 šošoviek na koncových častiach 24 prostrednictvom zostavy závesu 22 znázornenej vo väčšom detaile na obrázkoch 2 až 4.0022 Zostava závesu 22 je umiestnená v koncovej časti 24 všeobecne vytvorenej ako predĺženie bočných strán 18. Koncová časť 24 je spojená, pripojená alebo vytvarovaná ako jednotlivé časť na jednom konci k očnej obrube 12 a má drážku 26 vytvorenú na opačnom konci. V koncovej časti 24 je vytvorený vyvŕtaný otvor 28, ktorý sa tiahne vo vnútri z drážky 26. Vo vyvŕtanom otvore 28 je uložené zdvlhadlo 30, ktoré je predpäté zvyvŕtaného otvoru 28 pružinou 32. Zdvíhadlo zahrnuje valcovitý výbežok 31, ktorý prechádza vo vnútri pružiny 32 tak. aby sa umiestnila pružina 32 vzhľadom na zdvíhadlo. Zdvíhadlo 30 dosadá voči povrchu 34 vačky, ktorý je vytvorený na periférií príruby 35 vačkového člena 36. Vačkový člen 36 je umlestený v drážke 26 a otočne zaistený ku koncovej časti 24 čapom 38, ktorý definuje prvú os otáčania.0023 Vačkový člen 36 má smerom dozadu sa tiahnuci jazyk 40, ktorý je ohraničený druhým povrchom 42 vačky. Jazyk 40 je vo všeobecnosti kolmý na prírubu 35 a má vyvŕtaný otvor 44 umiestnený v osi kolmej k čapu 38. Jazyk 40 je umiestnený v drážke 46 vytvorenej na jednom konci ramienka 20. vyvŕtaný otvor 48 sa tiahne z drážky 46 a je v ňom uložené zdvíhadlo 50, ktoré sa volne posúva vo vyvŕtanom otvore 48. Zdvíhadlo 50 má smerom dozadu vybiehajúci valcovitý výbežok 51, ktorý je umiestnený vo vnútri pružiny 52. Pružina 52 tlačí zdvíhadlo 50 z vyvŕtaného otvoru 48 a do záberu s povrchom 42 vačky. Vačkový člen 36 je pripojený k ramienku 20 čapom 54, ktorý prechádza cez vyvŕtaný otvor 44 ado súbežných vyvŕtaných otvorov 56 pretlnajúcich drážku 46 za účelom definovania druhej osi otáčania. Prvá a druhá os sú v podstate vzájomne kolme za účelom umožnenia pohybu medzi hlavným rámom a ramienkom vo vzájomne kolmých rovinách, a týmto za účelom poskytnutia univerzálneho pohybu.0024 Každý z povrchov 34, 42 vačky je proñlovaný na poskytnutie stabilného usporiadania ramienka 20 vzhľadom na hlavný rám 12, ked sú vo všeobecnosti vzájomne kolmé. Vo výhodnom uskutočnení má povrch vačky centrálnu časť, ktorá je pri minimálnom polomere od príslušnej osi. Povrch vačky progresívne narastá v polomere ku každej strane centrálnej časti za účelom poskytnutia progresívne narastajúceho odporu voči pohybu.0025 Ramienko 20 môže byť zložené, ako je znázornené na Obrázku 5 a, do úložnej polohy prostrednictvom otáčania ramienka 20 okolo osi poskytnutej čapom 38. Ked sa ramienko 20 pohybuje smerom dovnútra, vačkový člen 36 sa otáča okolo čapu 38 a prekonáva akékoľvek predpätie spôsobené zdvihadlom 30 na povrchu 34 vačky. Za určitých okolností môže byť povrch 34 vačky v časti kruhový v rámci pohybu požadovaného na uloženie ramienok 20 tak, aby sa poskytla jednotná odolnosť voči pohybu zapričinenému trenim zdvihadla 30 po povrchu 34 vačky. Alternatívne môže byť povrch 34 vačky proñlovaný tak, aby poskytoval odolnosť voči pohybu zo stabilnej polohy v rámci určitého rozsahu pohybu, a potom tlačenie do úložnej polohy v prípade, keď bol tento rozsah pohybu prekročený.0026 Usporiadanie čapu 38 a vačkového člena 36 tiež umožňuje ramienku 20 pohybovať sa smerom von za normálnu polohu za účelom prispôsobenie sa abnormálnym postranným záťažiam. Takáto záťaž pôsobiaca na ramienko 20 spôsobí otáčanie vačkového člena 36 v opačnom smere okolo čapu 38 a spôsobi premiestnenie zdvíhadla 30 proti predpätiu pružiny 32. Ramienka 20 sú schopné pohybu, aby sa prispôsobili abnormálnej záťaži, ale po odstránení tejto záťaže predpätie pružiny 32 vráti vačkový člen do jeho stabilnej polohy. Počas takéhoto pohybu sa výbežok 31 nachádza vo vnútri pružiny 32 umožňujúc jej stlačenie a roztiahnutie. Výbežok 31 pomáha pri umiestnení pružiny 32 vkomore 28 a tiež pomáha počas skladania držať pružinu na pôvodnom mieste.0027 Poskytnutie čapu 54 tiež umožňuje ramienkam sa premiestniť vertikálne v každom smere vzhladom na rovinu šošoviek 14, ako je znázornené na Obrázku 5 b. Povrch 42 vačky je proñlovaný za účelom poskytnutia stabilnej polohy s ramienkami 20 tiahnucimi sa vo všeobecnosti kolmo na rovinu šošoviek 14. Avšak čap 54 umožňuje otočný pohyb ramienka vzhľadom na vačkový člen 34, a teda pohyb vo vertikálnej rovine. Pohyb okolo čapu 54 spôsobuje premiestnenie zdvíhadla 50 voči predpätiu pružiny 52 za účelom poskytnutia návratnej sily, ked sa záťaž na ramienko odstráni. výbežok 51 sa znovu nachádza v pružine 52, tak počas činnosti ako aj skladania.0028 Preto sa oceňuje, že usporiadanie čapov 38 a 54 pozdĺž vzájomne kolmých osi umožňuje zložený pohyb medzi hlavnými časťami rámu na okuliare a ramienkami 20,

MPK / Značky

MPK: G02C 5/22, G02C 5/10

Značky: kombinovaným, závesom, okuliare

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/16-e14382-ram-na-okuliare-s-kombinovanym-zavesom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rám na okuliare s kombinovaným závesom</a>

Podobne patenty